Regulamin Przyznawania pomocy materialnej studentom | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin Przyznawania pomocy materialnej studentom

Zarządzenie nr 96/R/15
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 września 2015 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 174 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG z dnia 12 września 2011 roku ze zm., wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 3 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:  
„10a. Przedłużenie wypłat świadczeń, o których mowa w §3 ust. 10 może nastąpić po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru.”;

2)      w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1-3 w danym roku akademickim przez okres do 9 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca czerwca, a w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca lutego.”;

3)      w § 4 skreśla się ust 16 a ust. 14 i 15 otrzymują brzmienie:

„14. Przyznane studentowi świadczenia, o których mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, student otrzymuje przelewem na wskazane konto bankowe. Student winien złożyć w tej sprawie stosowny wniosek w dziekanacie właściwego Wydziału. Środki będą przelane na wskazane konto najpóźniej do 15 każdego miesiąca (w przypadku gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy, przelew środków zostanie wykonany w dniu następnym).

15.  Świadczenia nieodebrane lub zwrócone UG przez banki, zostaną zaksięgowane jako niepodjęte. Po upływie 36 miesięcy od dnia zaksięgowania środków jako niepodjęte, student traci prawo do odebrania świadczenia, a środki zasilają ponownie pulę Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów.”;

4)      w § 5 ust. 1 i 6 otrzymują brzmienie:

„1. Stypendium socjalne może być przyznane na okres semestru lub roku akademickiego na wniosek studenta, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i wypłacane jest co miesiąc zgodnie z § 4 ust. 2. Studenci obcokrajowcy, chcący ubiegać się o stypendium socjalne, muszą spełniać kryteria określone w art. 43, ust. 2 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) Nie mogą ubiegać się o to stypendium studenci obcokrajowcy wymienieni w art. 43 ust. 2a i 5 tejże ustawy. Studenci obcokrajowcy spełniający wyżej wymienione kryteria przedstawiają dokumenty wymienione w § 7 niniejszego Regulaminu przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

6. Fakt zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studencki Uniwersytetu Gdańskiego należy potwierdzić umową najmu z właścicielem lub dysponentem lokalu.”;

5)      w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”;

6)      w § 8 ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) do 10% liczby przyznanych stypendiów stanowią stypendia przyznane na podstawie odwołań.”;

7)      w § 8 ust. 21 otrzymuje brzmienie:

„21. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentom zaliczającym okres rozliczeniowy po terminie 30 września, chyba, że termin zaliczenia okresu rozliczeniowego przedłużony został decyzją Dziekana właściwego Wydziału lub opóźnienie zaliczenia okresu nastąpiło z przyczyn zależnych od Uniwersytetu.”;

8)      w § 9 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Student może otrzymać zapomogę wyłącznie jeden raz na podstawie dokumentacji dotyczącej tego samego zdarzenia.”;

9)      załączniki nr 1 - 4 do Regulaminu otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami Rektora: nr 86/R/13 z dnia 27 września 2013 roku, 8/R/12 z dnia 16 lutego 2012 roku, nr 86/R/11 z dnia 28 listopada 2011 roku, nr 41/R/12 z dnia 19 czerwca 2012 roku, nr 70/R/12 z dnia 01 października 2012 roku, nr 22/R/13 z dnia 12 lutego 2013 roku, nr 86/R/13 z dnia 27 września oraz zmiany powszechnie obowiązujących aktów prawnych, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie 1 października 2015 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Przyznawania pomocy materialnej studentom