fbpx Regulamin wjazdu i parkowania na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Gdańsku Oliwie | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin wjazdu i parkowania na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Gdańsku Oliwie | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin wjazdu i parkowania na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Gdańsku Oliwie

Zarządzenie nr 5/K/17
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 września 2017 roku
w sprawie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 59 ust. 4 oraz § 142 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 1. Uniwersytet Gdański uruchamia z dniem 1 października 2017 roku system kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie (dalej Kampus).
 2. Wjazd i wyjazd na teren Kampusu odbywać się będzie wszystkimi dostępnymi bramami, na których zostały zamontowane kolumny szlabanowe w celu weryfikacji uprawnień do wjazdu na teren Uczelni.
 3. Wjazd i wyjazd z terenu Kampusu jest monitorowany i rejestrowany wyłącznie w celach porządkowych i nie oznacza pełnienia przez Uniwersytet Gdański dozoru pojazdów i pozostawionego w nich mienia.
 4. Dla pracowników, słuchaczy studiów podyplomowych i słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wjazd na teren Kampusu będzie odbywał się za pośrednictwem identyfikatora zbliżeniowego umieszczonego za przednią szybą pojazdu.
 5. Dla studentów i doktorantów wjazd na teren Kampusu będzie odbywał się za pośrednictwem ważnej legitymacji studenckiej lub legitymacji doktoranta.
 6. W sytuacjach wyjątkowych wjazd na teren Kampusu będzie możliwy za pośrednictwem systemu domofonowego, który łączy bezpośrednio z dyspozytorem Straży Uniwersyteckiej.

 

§ 2.

 1. Pracownicy, słuchacze studiów podyplomowych i słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wydziałów UG usytuowanych na terenie Kampusu, w celu ubiegania się o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu oraz korzystania z miejsc parkingowych składają wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz dokonują  opłaty na poczet wydania identyfikatora.
 2. Studenci i doktoranci Wydziałów UG usytuowanych na terenie Kampusu, w celu nadania uprawnień do wjazdu oraz korzystania z miejsc parkingowych na podstawie ważnej legitymacji, składają wniosek o nadanie uprawnień do wjazdu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia bez uiszczania opłaty.
 3. Identyfikatory uprawniające do wjazdu na teren Kampusu mogą być wydawane odpłatnie kontrahentom, którzy podpisali umowę o współpracy z UG.
 4. Jednej osobie przysługuje jeden identyfikator lub uprawnienie wjazdu.
 5. Wypełnione wnioski z potwierdzeniem dokonania wpłaty zainteresowane osoby składają:

1) pracownicy – w Administracji Budynku właściwej dla miejsca pracy,

2) doktoranci – we właściwym Dziekanacie,

3) studenci – w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych lub we właściwym Dziekanacie,

4) słuchacze studiów podyplomowych – we właściwym Sekretariacie,

5) słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – w Biurze GUTW.

 1. O wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu na teren Kampusu mogą się ubiegać również pracownicy spoza Kampusu w Gdańsku Oliwie. Wniosek należy wówczas uzasadnić.
 2. Studenci oraz doktoranci Wydziałów spoza Kampusu w Oliwie w celu nadania uprawnień do wjazdu na podstawie legitymacji  zobowiązani są potwierdzić, we właściwym dziekanacie, iż uczestniczą w zajęciach na Wydziałach mieszczących się na terenie Kampusu w Oliwie i złożyć wniosek o nadanie uprawnień do wjazdu.
 3. Kontrahenci zainteresowani otrzymaniem identyfikatora, uprawniającego do wjazdu na teren Kampusu, zobowiązani są na wniosku potwierdzić zasadność wydania takiego identyfikatora przez osobę nadzorującą umowę o współpracy z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Wydanie aktywnego identyfikatora nastąpi w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Wnioskujący odbiera identyfikator w miejscu złożenia wniosku oraz potwierdza podpisem zapoznanie się z Regulaminem wjazdu i parkowania na terenie Bałtyckiego Kampusu w Gdańsku Oliwie, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 5. Nadanie uprawnień studentom i doktorantom następuje na podstawie złożonego wniosku w terminie 7 dni. Aktywowanie legitymacji następuje przez zgłoszenie się osoby wnioskującej do punktu Dyspozytorni Straży Uniwersyteckiej celem aktywacji legitymacji.

 

§ 3.

 1. Zmianę danych zawartych we wniosku, każdy wnioskujący powinien niezwłocznie zgłosić do Straży Uniwersyteckiej, która jest administratorem bazy danych systemu kontroli wjazdu na teren Kampusu. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować czasowym lub całkowitym cofnięciem uprawnień do wjazdu na teren Kampusu.
 2. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży wydanego identyfikatora lub legitymacji, wymagane jest niezwłoczne poinformowanie Straży Uniwersyteckiej.

 

§ 4.

 1. Za wydanie identyfikatora pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 15 zł brutto.
 2. Pracownicy i słuchacze dokonują wpłaty za wydanie identyfikatora bezpośrednio w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Kontrahenci dokonują opłaty za wydanie identyfikatora w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego lub przelewem na konto nr 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415. Po potwierdzeniu wpłaty przez Dział Finansowy Uniwersytetu Gdańskiego zostanie kontrahentom wystawiona faktura VAT.
 4. Ponowne wydanie identyfikatora z tytułu zgubienia, zniszczenia lub kradzieży wymaga ponownego złożenia wniosku i wniesienia opłaty. Wydanie ponownego identyfikatora powoduje dezaktywację poprzedniego.
 5. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do wjazdu lub ich cofnięcia, opłata o której mowa w ust. 1 nie podlega zwrotowi.
 6. Identyfikatory do wjazdu na teren Kampusu UG wydawane pracownikom zatrudnionym na czas określony i słuchaczom studiów podyplomowych oraz słuchaczom Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą być przedłużone na podstawie ponownie złożonego wniosku bez konieczności wymiany dotychczasowego identyfikatora.
 7. Uprawnienia do wjazdu na legitymację są aktywne w okresie od 1 października do 31 października roku następnego i mogą być przedłużone nieodpłatnie na kolejny okres po przedłożeniu ważnej legitymacji studenckiej lub legitymacji doktoranta.

 

§ 5.

W wyjątkowych przypadkach Kanclerz może podjąć decyzję dotyczącą nadania uprawnień wjazdu na teren Kampusu.

 

§ 6.

Traci moc zarządzenie nr 2/K/17 Kanclerza UG z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz

 

Subskrybuj RSS - Regulamin wjazdu i parkowania na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Gdańsku Oliwie