Statut UG | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Statut Uniwersytetu Gdańskiego

Zapoznaj się z tekst Statutu Uniwersytetu Gdańskiego,
który obowiązywać będzie od 1 października 2019 roku
:

Zobacz: Uchwała Senatu UG nr 81/19 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie Statutu UG

 

_______________

Obowiązujący Statut Uniwersytetu Gdańskiego

 

Wersja do druku [pdf] - Tekst ujednolicony Statutu - stan na 8 stycznia 2018 r.

Zmiana do Tekstu jednolitego:
Zobacz: Uchwała Senatu UG nr 29/18
z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu UG

 

Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 1/R/18

 

 

STATUT UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

tekst ujednolicony z dnia 08 stycznia 2018 roku

(załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 1/R/18)

 

Dział I - Przepisy ogólne
Dział II - Organizacja Uniwersytetu

Rozdział I - Jednostki organizacyjne Uniwersytetu
Rozdział II - Organy Uniwersytetu i kierownicy jednostek organizacyjnych
Rozdział III - Organy wyborcze oraz tryb wyborów organów Uniwersytetu i osób pełniących inne funkcje z wyboru

Dział III - Pracownicy Uniwersytetu
Dział IV - Badania naukowe
Dział V - Studia, studenci i doktoranci

Rozdział I - Przepisy ogólne
Rozdział II - Studia wyższe i studenci
Rozdział III - Studia doktoranckie i doktoranci

Dział VI - Administracja i gospodarka Uniwersytetu

Rozdział I - Administracja
Rozdział II - Mienie i gospodarka Uniwersytetu

Dział VII - Odpowiedzialność nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów

Rozdział I - Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich
Rozdział II - Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów

Dział VIII - Postępowanie przed organami Uniwersytetu i sprawy porządkowe
Dział IX - Przepisy przejściowe i końcowe

 

 

Dział I

Przepisy ogólne

 

§ 1.

 1. Uniwersytet Gdański w Gdańsku, zwany dalej „Uniwersytetem”, utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 49), jest akademicką uczelnią publiczną.
 2. Uniwersytet posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest Gdańsk.
 3. Uniwersytet działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „Ustawą”;
2) ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;
3) innych ustaw;
4) Statutu.

 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o tytule naukowym profesora, należy przez to rozumieć również tytuł profesora sztuki.

 

§ 2.

 1. Pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu tworzą samorządną społeczność akademicką.
 2. Społeczność akademicka uczestniczy w zarządzaniu Uniwersytetem przez wybieralne organy kolegialne i jednoosobowe. W organach kolegialnych są reprezentowane wszystkie grupy społeczności akademickiej, o których mowa w ust. 1.

 

§ 3.

Uniwersytet jest autonomiczny we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w Ustawie.

 

§ 4.

 1. W swoich działaniach Uniwersytet kieruje się zasadami wolności słowa i sumienia, wolności nauczania, wolności badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej.
 2. W Uniwersytecie jest niedopuszczalna jakakolwiek forma dyskryminacji.
 3. Misją Uniwersytetu jest:

1) kształcenie studentów i doktorantów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
2) wychowywanie studentów i doktorantów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
4) kształcenie i promowanie kadr naukowych;
5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy, w systemie uczenia się przez całe życie;
7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
8) działanie na rzecz państwa polskiego oraz społeczności regionalnych i lokalnych;
9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:

 

 1. procesie kształcenia,
 2. badaniach naukowych;

10) wspieranie naukowej i zawodowej kariery absolwentów Uniwersytetu.

 1. Uniwersytet, wykonując misję określoną w ust. 3, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, artystycznymi i innymi, a także z przedsiębiorcami oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.
 2. Uniwersytet, wykonując misję określoną w ust. 3, stosuje się do zasad HR Excellence in Research, określonych w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

§ 5.

 1. W Uniwersytecie obowiązują powszechnie uznane tradycje i dobre obyczaje akademickie.
 2. Problemy społeczności akademickiej Uniwersytetu są rozwiązywane w formie dialogu społecznego.

 

§ 6.

 1. Symbolami Uniwersytetu są godło, sztandar i flaga.
 2. Godłem Uniwersytetu jest stylizowane wyobrażenie statku utworzone z połączonych liter „U” i „G” koloru granatowego oraz korony białej i dwóch białych krzyży, umieszczonych na drugiej z liter w układzie stanowiącym nawiązanie do herbu Gdańska. Wzór godła Uniwersytetu, który jest zastrzeżony prawnie, określa załącznik nr 1 do Statutu.
 3. Wzór sztandaru i flagi Uniwersytetu określa załącznik nr 2 do Statutu.
 4. Zasady używania godła, sztandaru i flagi Uniwersytetu określa Rektor.
 5. Wydziały Uniwersytetu mogą posiadać własne znaki i barwy, których wzory zatwierdza Senat.
 6. Dewiza Uniwersytetu Gdańskiego brzmi „In mari via tua”.
 7. Dzień 20 marca jest świętem Uniwersytetu.
 8. Skrótem nazwy Uniwersytetu są wielkie litery „UG”.
 9. Uniwersytet używa tłumaczenia swojej nazwy na język angielski w brzmieniu „University of Gdańsk”.
 10. Wydziały Uniwersytetu mogą używać skrótów swoich nazw, poprzedzających skrót „UG” lub innej uczelni, z którą wydział jest współtworzony, zgodnie z § 17 ust. 7.

 

§ 7.

 1. Wykłady w Uniwersytecie są otwarte, z wyjątkiem studiów niestacjonarnych, niestacjonarnych studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń oraz dodatkowych zajęć przygotowujących do przyjęcia na studia.
 2. Senat w drodze uchwały może określić warunki uczestnictwa w wykładach, o których mowa w ust. 1.

 

§ 8.

 1. Uniwersytet zachowuje trwałe więzi ze swoimi absolwentami za pośrednictwem organizacji absolwentów Uniwersytetu.
 2. Uniwersytet troszczy się o zachowanie pamięci o swoich pracownikach, absolwentach i studentach.

 

§ 9.

Senat na wniosek Rektora powołuje – na okres kadencji władz Uniwersytetu – Konwent Godności Honorowych, który opiniuje wnioski o nadanie godności honorowych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 10.

W skład Konwentu Godności Honorowych wchodzi Rektor jako przewodniczący oraz czterech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, reprezentujących różne dziedziny nauki i cieszących się autorytetem w środowisku akademickim.

 

§ 11.

Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury i życia społecznego, jak również szczególnie zasłużonym dla Uniwersytetu, Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 12.

 1. Dziekan wydziału mającego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawia Konwentowi Godności Honorowych wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa wraz z dokumentacją uzasadniającą wniosek.
 2. Konwent wyraża opinię na temat wniosku na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
 3. W przypadku pozytywnej opinii Konwentu, Rektor przekazuje wniosek wraz z dokumentacją radzie właściwego wydziału.
 4. Rada wydziału wybiera spośród swoich członków trzyosobową komisję oraz wyznacza trzech recenzentów, w tym co najmniej dwóch spoza Uniwersytetu, celem przygotowania opinii o kandydacie.
 5. Po zapoznaniu się z opinią komisji, uwzględniającą opracowane recenzje, rada wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia do Senatu z wnioskiem o nadanie kandydatowi tytułu doktora honoris causa.
 6. Uchwały Senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa zapadają w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Senatu.

 

§ 13.

Senat, na wniosek Rektora zaopiniowany przez Konwent Godności Honorowych, może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom i salom Uniwersytetu imiona osób zasłużonych dla Uniwersytetu oraz wyrażać zgodę na umieszczenie na terenie Uniwersytetu pamiątkowych tablic i rzeźb.

 

§ 14.

Obrady organów Uniwersytetu dotyczące przyznawania godności honorowych są tajne.

 

§ 15.

 1. Rektor honoruje szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu albo przysporzyły mu dobrego imienia lub chwały, przez nadanie „Medalu Uniwersytetu Gdańskiego” w kolorze złotym, srebrnym lub brązowym. Wzory medali określa załącznik nr 3 do Statutu.
 2. Wniosek o nadanie Medalu Uniwersytetu Gdańskiego w kolorze złotym lub srebrnym wymaga pozytywnej opinii Konwentu Godności Honorowych.
 3. Uchwała Senatu lub zarządzenie Rektora może określić inne sposoby honorowania pracowników i osób, o których mowa w ust. 1.

 

§ 16.

Promocje doktorskie i wręczanie dyplomów habilitacyjnych w Uniwersytecie są przeprowadzane według zasad i procedury określonych w uchwale Senatu.

 

Dział II

Organizacja Uniwersytetu

 

Rozdział I

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu

 

§ 17.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu jest wydział, w którego skład mogą wchodzić instytuty, katedry i zakłady oraz inne jednostki współpracujące ze sobą w określonym obszarze kształcenia i badań.
 2. W Uniwersytecie mogą być tworzone inne jednostki organizacyjne, w szczególności:

1) międzyuczelniane,
2) wspólne z innymi uczelniami lub innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi,
3) ogólnouniwersyteckie - międzywydziałowe i pozawydziałowe,
4) centra naukowe z innymi uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz instytutami badawczymi, w tym również z zagranicznymi jednostkami naukowymi i instytutami międzynarodowymi prowadzącymi działalność naukowo-badawczą; centra naukowe mogą być również utworzone w ramach struktury Uniwersytetu.

 1. Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu, może tworzyć, przekształcać i likwidować krajowe i zagraniczne zamiejscowe jednostki organizacyjne na zasadach określonych w Ustawie.
 2. Wydziały są tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu.
 3. Instytuty, katedry i zakłady są tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora, na wniosek rady wydziału zaopiniowany przez właściwe komisje senackie.
 4. Pozostałe jednostki wchodzące w skład wydziału są tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.
 5. Jednostki międzyuczelniane i wspólne z innymi uczelniami lub innymi podmiotami są tworzone, przekształcane lub likwidowane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu, na podstawie porozumień zawieranych z właściwymi jednostkami organizacyjnymi, na zasadach określonych w art. 31a ust. 3 Ustawy.
 6. Jednostki ogólnouniwersyteckie: międzywydziałowe i pozawydziałowe są tworzone, przekształcane lub likwidowane przez Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu.

 

§ 17a.

 1. Centra naukowe są tworzone w celu:

1) prowadzenia, wspierania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych;
2) inicjowania i koordynowania udziału uczelni i innych jednostek naukowych w międzynarodowych programach badawczych;
3) inicjowania organizowania środowiskowych centrów aparaturowych i nadzoru nad nimi;
4) współdziałania w organizowaniu środowiskowych studiów doktoranckich;
5) wspierania mobilności pracowników naukowych uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych;
6) rozwijania programów staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w instytutach centrum;
7) pozyskiwania i obsługi projektów badawczych międzynarodowych, wspólnych projektów badawczych krajowych i projektów finansowanych z funduszy europejskich.

 1. Centrum naukowe tworzy, przekształca i likwiduje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu, na podstawie umowy zawieranej z właściwym podmiotem, na zasadach określonych w art. 31 ust. 3 Ustawy.
 2. Centrum naukowe w ramach struktury Uniwersytetu tworzy, przekształca i likwiduje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu.
 3. Rektor, tworząc centrum naukowe, wskazuje podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, która wchodzi w skład centrum. Rektor wskazuje również podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, która będzie reprezentować Uniwersytet w centrum Polskiej Akademii Nauk lub w centrum naukowo-przemysłowym utworzonym przez instytut badawczy.
 4. Dla realizacji celów określonych w ust. 1 Uniwersytet może przystąpić do krajowych lub zagranicznych osób prawnych.

 

§ 18.

 1. Wydział może być utworzony, jeśli będzie prowadził kształcenie co najmniej na jednym kierunku studiów dwustopniowych lub jednolitych studiów magisterskich, lub będzie mógł prowadzić studia doktoranckie co najmniej w jednej dziedzinie nauki.
 2. Wydziałem kieruje dziekan, który jest odpowiedzialny za realizację misji naukowej i dydaktycznej wydziału.
 3. Obsługę administracyjną wydziału zapewnia dziekanat, którym zarządza kierownik podległy dziekanowi.

 

§ 19.

 1. Instytut można utworzyć, jeśli w jego skład wejdzie co najmniej piętnastu nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej pięć osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Zadaniem instytutu jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenie kadr naukowych w zakresie określonej dziedziny, dziedzin pokrewnych, dyscypliny lub dyscyplin pokrewnych nauki.
 3. Jednostkami organizacyjnymi instytutu są katedry lub zakłady. W instytucie mogą być tworzone również inne jednostki.
 4. Jeżeli instytut w ciągu dwóch lat nie spełnia wymogu określonego w ust. 1, Rektor od dnia 1 września następnego roku akademickiego przekształca go w katedrę.

 

§ 20.

 1. Katedrę można utworzyć, jeśli w jej skład wejdzie co najmniej pięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej w ramach danej dyscypliny lub specjalności naukowej oraz kształcenie kadry naukowej.
 3. Jeżeli katedra w ciągu dwóch lat nie spełnia wymogu określonego w ust. 1, Rektor od dnia 1 września następnego roku akademickiego rozwiązuje ją lub przekształca w inną jednostkę organizacyjną.

 

§ 21.

 1. Zakład można utworzyć, jeśli w jego skład wejdzie co najmniej trzech nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej w zakresie danej specjalności.
 3. Jeżeli zakład w ciągu dwóch lat nie spełnia wymogu określonego w ust. 1, Rektor od dnia 1 września następnego roku akademickiego rozwiązuje go lub przekształca w inną jednostkę organizacyjną.    

 

§ 22.

 1. W celu wypełniania ogólnych zadań dydaktycznych w Uniwersytecie działają Centrum Języków Obcych oraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
 2. Szczegółową organizację centrów, o których mowa w ust. 1, określają  regulaminy wydane przez Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu.

 

§ 23.

 1. W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki Uniwersytet może prowadzić akademicki inkubator przedsiębiorczości i centrum transferu technologii, a także utworzyć jednoosobową spółkę kapitałową, o których mowa w Ustawie.
 2. Uniwersytet może przystąpić do spółki, o której mowa w Ustawie, utworzonej przez inną uczelnię publiczną lub utworzyć taką spółkę z inną uczelnią publiczną.
 3. Senat zatwierdza regulaminy działania: inkubatora utworzonego w formie jednostki ogólnouniwersyteckiej oraz centrum.
 4. Spółka działa na podstawie aktu założycielskiego (umowy spółki) lub statutu, zatwierdzonego przez Senat.

 

§ 24.

 1. Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego, zwaną dalej Biblioteką UG, tworzą Biblioteka Główna oraz jej biblioteki specjalistyczne, stanowiące jednolity system biblioteczno-informacyjny.
 2. Biblioteki specjalistyczne Biblioteki UG tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek dyrektora Biblioteki UG, po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej.         

 

§ 25.

 1. Biblioteka UG pełni funkcje biblioteki naukowej i prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i usługową.
 2. Zadania oraz strukturę wewnętrzną Biblioteki UG określa jej regulamin, uchwalony przez Radę Biblioteczną i zatwierdzony przez Senat.
 3. Biblioteka UG współpracuje z innymi bibliotekami w kraju i za granicą, w tym w zakresie budowy krajowego katalogu bibliotecznego.
 4. Osoby niebędące pracownikami, studentami lub doktorantami UG mogą korzystać z zasobów biblioteczno-informacyjnych Uniwersytetu z zachowaniem wymogu zapewnienia pierwszeństwa społeczności akademickiej Uniwersytetu. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa Regulamin Biblioteki UG.     

 

§ 26.

Realizując funkcje systemu biblioteczno-informacyjnego, Uniwersytet może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających z systemu:

1) zamieszczone w dowodzie osobistym lub paszporcie,
2) adres zamieszkania,
3) adres do korespondencji,
4) adres poczty elektronicznej,
5) informacje o uczelni, wydziale, kierunku studiów, numerze albumu studenta lub doktoranta.

 

§ 27.

Działalność wydawniczą prowadzi, na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Senat, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 28.

 1. Uniwersytet prowadzi Archiwum UG, którego działalność regulują przepisy odrębne.
 2. Szczegółową organizację i funkcjonowanie Archiwum UG określa regulamin wydany przez Rektora.

 

§ 29.

Pozostałe jednostki organizacyjne Uniwersytetu tworzy, przekształca i likwiduje Rektor, po zasięgnięciu opinii właściwych komisji senackich. Zakres działania i zadania oraz strukturę wewnętrzną tych jednostek organizacyjnych określają ich regulaminy, wydawane przez Rektora po zasięgnięciu opinii właściwych komisji senackich.

 

§ 30.

Utworzenie w Uniwersytecie jednostki organizacyjnej nieuczestniczącej w kształceniu stacjonarnym może nastąpić jedynie wraz z określeniem źródeł i zasad finansowania jej działalności.

 

§ 31.

Zakres działania i zadania oraz strukturę wewnętrzną jednostek organizacyjnych ogólnouniwersyteckich: międzywydziałowych i pozawydziałowych określają ich regulaminy, zaopiniowane przez właściwe komisje senackie i zatwierdzane przez Senat.

 

§ 32.

Rektor na początku roku akademickiego przedstawia Senatowi aktualny wykaz istniejących jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

 

Rozdział II

Organy Uniwersytetu i kierownicy jednostek organizacyjnych

 

§ 33.

 1. Organami kolegialnymi Uniwersytetu są Senat i rady wydziałów.
 2. Organami jednoosobowymi Uniwersytetu powoływanymi w drodze wyborów są Rektor i dziekani.
 3. Rektorowi przysługuje tytuł „Magnificencja”,
 4. Organami wyborczymi Uniwersytetu są kolegia elektorów.
 5. Organem wspierającym współpracę Uniwersytetu z regionem jest Konwent Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 34.

 1. W skład Senatu Uniwersytetu wchodzą:

1) Rektor jako przewodniczący;
2) prorektorzy;
3) dziekani;
4) po dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich, wybranych z każdego wydziału, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
5) po jednym przedstawicielu pozostałych nauczycieli akademickich, wybranym z każdego wydziału;
6) przedstawiciele nauczycieli akademickich jednostek organizacyjnych innych niż wydziały, co najmniej po jednym przedstawicielu z każdej jednostki – łącznie cztery osoby;
7) przedstawiciele studentów i doktorantów, z uwzględnieniem art. 61 ust. 3 Ustawy;
8) czterech przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 1. Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią więcej niż połowę statutowego składu Senatu, nie więcej jednak niż 3/5 składu.
 2. W posiedzeniu Senatu z głosem doradczym uczestniczą: Kanclerz, Kwestor, Dyrektor Biblioteki UG oraz po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego w Uniwersytecie.
 3. Tryb wyboru członków Senatu, w tym każdorazową reprezentatywność przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 7, określa ordynacja wyborcza, stanowiąca załącznik nr 4 do Statutu, zwana dalej „Ordynacją”.

 

§ 35.

 1. Posiedzenia Senatu są jawne dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu.
 2. Senat może ograniczyć bądź wyłączyć jawność posiedzenia lub jego części.
 3. Protokoły posiedzeń Senatu są jawne, z wyjątkiem protokołów tych posiedzeń, których jawność wyłączono.
 4. Organizację i tryb pracy Senatu określa regulamin, uchwalony przez Senat.

 

§ 36.

 1. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor nie rzadziej niż cztery razy w semestrze. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Senatu w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 2. Z wyjątkiem przypadków nagłych, zawiadomienie o posiedzeniu Senatu, pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej, powinno być doręczone członkom Senatu i osobom zasiadającym w nim z głosem doradczym, nie później niż pięć dni przed posiedzeniem.
 3. W zawiadomieniu należy podać porządek posiedzenia, w którym powinny być wskazane sprawy wymagające uchwały, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Porządek posiedzenia Senatu ustala Rektor.
 5. Senat może dokonać zmiany porządku posiedzenia na wniosek członka Senatu zgłoszony przed rozpoczęciem obrad.
 6. Udział członków Senatu w jego posiedzeniach jest obowiązkowy.
 7. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub z innych ważnych powodów, Rektor może zarządzić podjęcie przez Senat uchwały w trybie głosowania za pomocą poczty elektronicznej bądź za pomocą systemu teleinformatycznego. Głosowanie w tym trybie jest wyłączone w sprawach wymagających zachowania wymogu tajności, w sprawach zmiany Statutu oraz w sprawach wyborczych. Szczegółowe zasady podejmowania przez Senat uchwał w tym trybie określa Regulamin Senatu.

 

§ 37.

 1. Do kompetencji Senatu należy:

1) określanie strategii rozwoju Uniwersytetu, w tym głównych kierunków jego działalności;
2) uchwalenie kodeksu etyki nauczyciela akademickiego;
3) określanie zasad podziału dotacji budżetowej pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu;
4) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu;
5) wyrażanie zgody na:

 1. nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości przekraczającej 3% przychodów Uniwersytetu z działalności operacyjnej za poprzedni rok obrotowy,
 2. zaciąganie kredytu obrotowego na finansowanie bieżącej działalności o wartości przekraczającej 15% przychodów Uniwersytetu z działalności operacyjnej za poprzedni rok obrotowy,
 3. zaciąganie kredytu obrotowego, innego niż określony w lit. b, oraz pozyskiwanie innych form finansowania z okresem spłaty przekraczającym dwa kolejne lata obrotowe,
 4. zaciąganie kredytu inwestycyjnego,
 5. przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu o wartości większej niż 200 000,00 PLN,
 6. określenie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych przez Uniwersytet,
 7. wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na okres powyżej 10 lat, o ile wartość rynkowa przedmiotu tych czynności nie przekracza kwoty 2 000 000,00 PLN,
 8. przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji,
 9. dokonanie przez Uniwersytet czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz dokonanie przez Uniwersytet czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, w przypadkach, gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, przekracza kwotę 2 000 000,00 PLN, a przepisy prawa wymagają zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na dokonanie takiej czynności prawnej;

6) opiniowanie lub zatwierdzanie, w przypadkach przewidzianych w Statucie, regulaminów jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
7) uchwalanie statutu, regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych, regulaminu kursów dokształcających i szkoleń oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie;
8) podejmowanie uchwał w sprawach uruchomienia, przekształcenia lub zniesienia kierunku studiów oraz określenia opisu efektów kształcenia dla danego kierunku studiów;
9) ustalanie wytycznych dotyczących uchwalania przez radę wydziału programów studiów, w tym planów studiów, planów i programów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń;
10) określanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty;
11) określanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
12) zatwierdzanie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie, jak również wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego;
13) wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora;
14) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów;
15) podejmowanie decyzji w innych sprawach przekazanych do kompetencji Senatu w Ustawie lub Statucie.

 1. Senat może dokonywać oceny działalności Uniwersytetu, Rektora, prorektorów i Kanclerza.

 

§ 38.

 1. Senat może powoływać stałe i doraźne komisje senackie oraz określać ich skład.
 2. Zadania stałych komisji senackich oraz zasady ich funkcjonowania określa regulamin uchwalony przez Senat.
 3. Zadania doraźnych komisji senackich oraz zasady ich funkcjonowania określa Senat.
 4. Z własnej inicjatywy lub na wniosek Rektora Senat ustala wykaz stałych komisji senackich na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji.

 

§ 39.

 1. W skład Konwentu Uniwersytetu Gdańskiego wchodzą:

1) Rektor jako przewodniczący;
2) Marszałek Województwa Pomorskiego;
3) Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego;
4) Prezydent Miasta Gdańska;
5) Prezydent Miasta Gdyni;
6) Prezydent Miasta Sopotu;
7) przedstawiciele Uniwersytetu.

 1. Rektor może powołać w skład Konwentu UG dodatkowych członków Konwentu, będących przedstawicielami:

1) organów samorządu terytorialnego i zawodowego;
2) instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych;
3) organizacji pracodawców oraz organizacji samorządu gospodarczego;
4) przedsiębiorców i innych instytucji.

 1. Członków Konwentu UG powołuje i odwołuje Rektor na okres kadencji odpowiadającej kadencji władz Uniwersytetu.
 2. Członkowie Konwentu UG, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-6 oraz w ust. 2, stanowią co najmniej połowę składu Konwentu.

 

§ 40.

Do kompetencji Konwentu UG należy:

1) wyrażanie opinii o strategii i kierunkach rozwoju Uniwersytetu;
2) wyrażanie opinii w sprawie kierunków kształcenia i badań ważnych dla rozwoju państwa polskiego, Pomorza i kraju;
3) proponowanie i tworzenie rozwiązań promujących zatrudnianie absolwentów Uniwersytetu;
4) określanie priorytetowych obszarów współpracy naukowej i wdrożeniowej przedsiębiorców oraz władz samorządowych z Uniwersytetem;
5) pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych;
6) pomoc w sprawie praktyk studenckich i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

 

§ 41.

 1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu, opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uniwersytetu uchwaloną przez Senat oraz podejmuje działania zapewniające właściwe funkcjonowanie Uniwersytetu.
 2. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut dla innych organów Uniwersytetu lub Kanclerza, w szczególności:

1) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu, w tym w zakresie zbycia lub obciążenia mienia, do wysokości określonej w Ustawie;
2) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uniwersytetu;
3) sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
4) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uniwersytetu;
5) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu;
6) określa zakres obowiązków prorektorów;
7) tworzy, przekształca i likwiduje studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem;
8) tworzy i znosi komitety, komisje lub zespoły rektorskie oraz określa ich zadania, skład osobowy i okres funkcjonowania;
9) powołuje i odwołuje pełnomocników Rektora;
10 )upoważnia określonych kierowników jednostek organizacyjnych lub innych pracowników Uniwersytetu do podejmowania lub wykonywania działań bądź czynności w jego imieniu.

 1. Rektor może, w celu realizacji przysługujących mu kompetencji, wydawać zarządzenia.
 2. Rektor określa zasady tworzenia i ogłaszania wewnętrznych aktów normatywnych i innych aktów prawnych Uniwersytetu.
 3. Rektor, na wniosek rady wydziału zaopiniowany przez Senat, zatrudnia na stanowiskach: profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Uniwersytecie. Opinia Senatu nie jest wymagana przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu powołuje, spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, Rzecznika Dyscyplinarnego ds. postępowania etycznego nauczycieli akademickich UG.
 5. Organem doradczym Rektora jest Kolegium Rektorskie, w którego skład wchodzą prorektorzy, dziekani, Kanclerz i Kwestor oraz inne osoby zaproszone przez Rektora. Posiedzenia Kolegium zwołuje oraz przewodniczy im Rektor albo upoważniona przez niego osoba.

 

§ 42.

W skład rady wydziału wchodzą:

1) dziekan jako przewodniczący;
2) prodziekani w liczbie do trzech;
3) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy i wykonujący pracę na wydziale, stanowiący więcej niż połowę statutowego składu rady;
4) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i wykonujących pracę na wydziale, stanowiący do 15% składu rady;
5) wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału, stanowiący nie mniej niż 20% składu rady;
6) wybrani przedstawiciele pracowników wykonujących pracę na wydziale i niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący do 5% składu rady. 

 

§ 43.

 1. Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:

1) określanie strategii rozwoju wydziału, w tym głównych kierunków jego działalności;
2) podejmowanie uchwał w sprawach nadawania stopni naukowych oraz wnioskowanie w sprawie nadania tytułu naukowego profesora;
3) opiniowanie wniosków w sprawach: zatrudnienia i awansu nauczycieli akademickich na wydziale, wyróżnień lub nagród oraz urlopów naukowych nauczycieli akademickich;
4) występowanie do Senatu z propozycją ustalenia warunków przyjęcia na studia i studia doktoranckie, w tym liczby miejsc na poszczególnych kierunkach lub specjalnościach studiów i studiów doktoranckich;
5) występowanie do Senatu w sprawach uruchomienia, przekształcenia lub zniesienia kierunku studiów;
6) występowanie do Rektora w sprawach tworzenia, przekształcenia lub likwidacji studiów doktoranckich;
7) występowanie do Rektora w sprawach tworzenia, przekształcenia lub likwidacji studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w § 41 ust. 2 pkt 7;
8) tworzenie, przekształcenie lub likwidacja kursów dokształcających i szkoleń, innych niż wskazane w § 41 ust. 2 pkt 7;
9) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, programów studiów, w tym planów studiów, planów i programów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń;
10) wybór przedstawicieli wydziału do organów i instytucji funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego;
11) skreślony;
12) wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących żywotnych interesów pracowników i wydziału.

 1. Rada wydziału może powoływać stałe i doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania.
 2. Uchwały rady wydziału są przedkładane Rektorowi niezwłocznie po ich podjęciu.
 3. Rada wydziału może dokonywać oceny działalności dziekana i prodziekanów.

 

§ 44.

 1. Posiedzenia zwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan nie rzadziej niż cztery razy w semestrze.
 2. Posiedzenia nadzwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków rady wydziału w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. Z wyjątkiem przypadków nagłych, zawiadomienie o posiedzeniu rady wydziału, pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej, powinno być doręczone nie później niż pięć dni przed posiedzeniem.
 4. W zawiadomieniu należy podać porządek posiedzenia, w którym powinny być określone sprawy wymagające uchwały rady wydziału, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Porządek posiedzenia ustala dziekan.
 6. W wyjątkowych przypadkach wniosek złożony na posiedzeniu może być włączony do porządku posiedzenia uchwałą rady wydziału.
 7. Udział członków rady wydziału w jej posiedzeniach jest obowiązkowy.
 8. Do podejmowania uchwał przez radę wydziału, przepisy § 36 ust. 7 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że o zastosowaniu trybu głosowania za pomocą poczty elektronicznej bądź za pomocą systemu teleinformatycznego decyduje dziekan.

 

§ 45.

 1. Do kompetencji dziekana należy:

1) opracowanie strategii rozwoju Wydziału zgodnej ze strategią rozwoju Uniwersytetu;
2) kierowanie wydziałem i reprezentowanie go, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora;
3) zwoływanie posiedzeń rady wydziału i przewodniczenie im, z wyjątkiem posiedzeń, na których jest oceniana jego działalność;
4) zapewnianie realizacji uchwał rady wydziału;
5) określanie zakresu obowiązków prodziekanów;
6) tworzenie i znoszenie komisji lub zespołów dziekańskich oraz określanie ich zadań, składu osobowego i okresu funkcjonowania, a także powoływanie i odwoływanie pełnomocników dziekana;
7) dysponowanie środkami finansowymi wydziału, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu;
8) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
9) podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziału;
10) zapewnienie przestrzegania prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie wydziału;
11) określanie planu zajęć prowadzonych na wydziale;
12) dokonywanie rozdziału zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne wydziału;
13) podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz ogólnouniwersyteckimi jednostkami organizacyjnymi;
14) wyrażanie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uniwersytecie;
15) pełnienie funkcji przełożonego wszystkich pracowników, studentów i doktorantów wydziału;
16) upoważnianie określonych kierowników jednostek organizacyjnych lub innych pracowników Wydziału do podejmowania lub wykonywania działań bądź czynności w jego imieniu.

 1. Dziekan może, w celu realizacji przysługujących mu kompetencji, wydawać zarządzenia.

 

§ 46.

 1. Dziekan tworzy, jako jego organ pomocniczy, radę programową kierunku studiów prowadzonego przez wydział. W przypadku międzywydziałowego lub międzyuczelnianego kierunku studiów rada programowa jest tworzona wspólnie przez dziekanów wydziałów prowadzących kierunek studiów.
 2. Skład i zadania rady programowej kierunku studiów określa dziekan. W przypadku rady programowej międzywydziałowego lub międzyuczelnianego kierunku studiów jej skład i zadania określają właściwi dziekani.
 3. Dziekan może utworzyć, jako jego organ doradczy, kolegium dziekańskie. W skład kolegium dziekańskiego wchodzą prodziekani oraz inne osoby powołane przez dziekana. Posiedzenia kolegium dziekańskiego zwołuje oraz przewodniczy im dziekan albo upoważniona przez niego osoba.           

 

§ 47.

 1. Dyrektor instytutu kieruje instytutem i reprezentuje go, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora i dziekana.
 2. W instytucie działa rada instytutu, której przewodniczącym jest dyrektor instytutu.
 3. Rada wydziału określa zasady i tryb powoływania rady instytutu oraz jej zadania.

 

§ 48.

 1. Dyrektorem instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł naukowy profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Kandydata na dyrektora instytutu wybiera w tajnym i bezpośrednim głosowaniu zebranie ogólne pracowników instytutu. Dyrektora instytutu powołuje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.
 3. Dyrektor instytutu jest powoływany na kadencję odpowiadającą kadencji władz Uniwersytetu. Ta sama osoba nie może być dyrektorem instytutu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.
 4. Zastępcą dyrektora może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 5. Zastępców dyrektora instytutu, w liczbie nie większej niż trzech, powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dyrektora instytutu. Liczbę zastępców dyrektora w instytucie określa rada wydziału.

 

§ 49.

 1. Dyrektor instytutu jest przełożonym pracowników instytutu oraz odpowiada za działalność instytutu przed Rektorem i organami wydziału.
 2. Do kompetencji dyrektora instytutu należy w szczególności:

1) zarządzanie mieniem instytutu oraz dysponowanie środkami finansowymi instytutu;
2) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej w instytucie i koordynowanie tej działalności w zakresie określonym przez radę wydziału;
3) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności naukowej przez pracowników instytutu;
4) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansu i nagradzania pracowników instytutu;
5) występowanie do właściwych organów Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących instytutu.

 1. Zakres obowiązków zastępców dyrektora instytutu określa dyrektor. 

 

§ 50.

 1. Kierownik katedry kieruje katedrą i reprezentuje ją, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora i dziekana.
 2. Kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Kierownika katedry powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.
 4. Kandydata na kierownika katedry przedstawia radzie wydziału dziekan.

 

§ 51.

 1. Kierownik zakładu kieruje zakładem i reprezentuje go, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora i dziekana.
 2. Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą rady wydziału, funkcja kierownika zakładu może być powierzona nauczycielowi akademickiemu posiadającemu stopień naukowy doktora, jednak nie dłużej niż na okres jednej kadencji odpowiadającej kadencji władz Uniwersytetu.
 4. Kierownika zakładu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.
 5. Kandydata na kierownika zakładu przedstawia radzie wydziału dziekan.

 

§ 52.

 1. Do kompetencji kierownika katedry lub zakładu należy w szczególności:

1) ustalanie obsady zajęć dydaktycznych oraz dbanie o ich właściwy poziom;
2) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansu i nagradzania pracowników katedry lub zakładu;
3) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności naukowej przez pracowników katedry lub zakładu;
4) dbanie o stały rozwój naukowy pracowników katedry lub zakładu;
5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących katedry lub zakładu, niezastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu lub dyrektora instytutu, oraz występowanie z wnioskami do właściwych organów Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu we wszystkich sprawach dotyczących katedry lub zakładu;
6) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutu oraz uchwał i zarządzeń organów Uniwersytetu.

 1. Kierownik katedry lub kierownik zakładu są przełożonymi pracowników katedry lub zakładu.
 2. Kierownik zakładu niewchodzącego w skład instytutu jest odpowiedzialny za pracę zakładu przed organami wydziału.

 

§ 53.

 1. Kierownikiem jednostki, o której mowa w § 17 ust. 6, może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Kierownika, o którym mowa w ust. 1, powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału.

 

§ 54.

 1. Dyrektor centrum kieruje centrum i reprezentuje je, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora.
 2. Dyrektorem centrum może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Dyrektora centrum powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu oraz opinii zebrania ogólnego pracowników centrum. Powołanie dyrektora następuje na okres kadencji odpowiadającej kadencji władz Uniwersytetu.
 4. Ta sama osoba nie może być dyrektorem centrum dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.
 5. Do kompetencji dyrektora centrum należy w szczególności:

1) zarządzanie mieniem centrum oraz dysponowanie jego środkami finansowymi;
2) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej centrum;
3) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansu i nagradzania pracowników centrum;
4) występowanie do właściwych organów Uniwersytetu oraz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu we wszystkich sprawach dotyczących centrum;
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutu oraz uchwał i zarządzeń organów Uniwersytetu.
6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących centrum, niezastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu.

 

§ 55.

 1. Dyrektor Biblioteki UG kieruje Biblioteką i reprezentuje ją, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora.
 2. W Bibliotece UG mogą być zatrudnieni zastępcy dyrektora w liczbie nie większej niż dwóch.
 3. Dyrektorem Biblioteki UG może być osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania stanowisk wymienionych w art. 113 Ustawy lub posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 4. Dyrektora Biblioteki UG zatrudnia Rektor, po zaopiniowaniu przez Senat kandydatury przedstawionej przez Radę Biblioteczną.
 5. Zastępców Dyrektora Biblioteki UG zatrudnia Rektor na wniosek Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.
 6. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki UG.
 7. Do kompetencji Dyrektora Biblioteki UG należy w szczególności:

1) wykonywanie czynności zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki UG;
2) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników Biblioteki UG;
3) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Biblioteki UG niezastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu;
4) przedstawianie Senatowi sprawozdania z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;
5) dysponowanie środkami finansowymi Biblioteki UG zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu.

 1. Dyrektor Biblioteki UG może, w celu realizacji przysługujących mu kompetencji, wydawać zarządzenia.

 

§ 56.

 1. Biblioteką specjalistyczną UG kieruje kierownik, którego zakres obowiązków określa Dyrektor Biblioteki UG.
 2. Kierowników bibliotek specjalistycznych Biblioteki UG zatrudnia Rektor na wniosek dyrektora Biblioteki UG.

 

§ 57.

 1. Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora.
 2. W skład Rady wchodzą:

1) Dyrektor Biblioteki UG;
2) przedstawiciele Biblioteki UG, wybrani spośród bibliotekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nie niższym niż bibliotekarz, posiadających co najmniej cztery lata stażu pracy w Bibliotece UG – w liczbie nie mniejszej niż 30% składu Rady;
3)po jednym przedstawicielu każdego wydziału, wybranym przez radę wydziału spośród jego pracowników posiadających co najmniej stopień naukowy doktora;
4) jeden przedstawiciel jednostek ogólnouniwersyteckich Uniwersytetu, delegowany przez Rektora;
5) jeden przedstawiciel samorządu studenckiego;
6) jeden przedstawiciel samorządu doktorantów.

 1. Członków Rady powołuje i odwołuje Rektor na okres kadencji odpowiadającej kadencji władz Uniwersytetu. Przewodniczącego Rady Bibliotecznej wybiera Rada spośród jej członków.
 2. Do kompetencji Rady należy:

1) przedstawianie Rektorowi kandydata na Dyrektora Biblioteki UG;
2) opiniowanie kandydatów na zastępców dyrektora Biblioteki UG i kierowników bibliotek specjalistycznych Biblioteki UG;
3) opiniowanie regulaminów dotyczących funkcjonowania Biblioteki UG;
4) opiniowanie wniosku o utworzenie biblioteki specjalistycznej Biblioteki UG;
5) opiniowanie na wniosek Rektora lub Dyrektora Biblioteki UG wszystkich spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu, a w szczególności:

 1. kierunków rozwoju Biblioteki UG,
 2. współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu z Biblioteką UG,
 3. zasad gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów;
 1. opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w zakresie działu: Biblioteka, a także sprawozdań z działalności Biblioteki UG.
 1. Szczegółowy tryb działania Rady Bibliotecznej określa jej regulamin, uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Rektora.

 

§ 58.

 1. Dyrektora inkubatora lub dyrektora centrum, wskazanych w § 23 i działających w formie jednostek ogólnouniwersyteckich, zatrudnia Rektor, po przeprowadzeniu konkursu otwartego i zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. Dyrektor inkubatora lub dyrektor centrum powinien być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

§ 59.

 1. Kanclerza Uniwersytetu zatrudnia i zwalnia Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. Rektor może ogłosić konkurs otwarty na stanowisko Kanclerza.
 3. Kompetencje Kanclerza określa § 142.
 4. Kanclerz może w zakresie przysługujących mu lub powierzonych kompetencji wydawać zarządzenia.
 5. Kanclerz może upoważniać określonych kierowników jednostek organizacyjnych lub innych pracowników administracyjnych do podejmowania lub wykonywania działań bądź czynności w jego imieniu.
 6. Kanclerz odpowiada za swoją działalność przed Rektorem.

 

§ 60.

 1. Zastępców Kanclerza zatrudnia i zwalnia Rektor na wniosek Kanclerza, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2 Ustawy.
 2. Kwestor jest zastepcą Kanclerza i pełni funkcje głównego księgowego. Kwestor podlega bezpośrednio Rektorowi. Obowiązki i uprawnienia Kwestora regulują odrębne przepisy i Regulamin organizacyjny administracji UG. Nadzór nad działalnością Kwesora sprawuje Rektor.
 3. Zastępców Kwestora zatrudnia Rektor na wniosek Kwestora uzgodniony z Kanclerzem.

 

§ 61.

Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu, kierujący tymi jednostkami, podlegają bezpośrednio Kanclerzowi, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.         

 

§ 62.

 1. Rektor, na wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii kierownika danej jednostki, tworzy, przekształca i likwiduje stanowiska pracy nauczycieli akademickich.
 2. Jeżeli jest to uzasadnione wzglądami organizacyjnymi, Rektor, na wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej albo z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii kierownika danej jednostki organizacyjnej, tworzy i likwiduje stanowisko zastępcy kierownika tej jednostki organizacyjnej. Rektor określa zakres działania i kompetencje zastępcy kierownika tej jednostki organizacyjnej.
 3. Zastępcę kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2, powołuje i odwołuje Rektor, po uzyskaniu opinii kierownika jednostki organizacyjnej.
 4. Przepisy ust. 2 i 3 nie mają zastosowania do stanowisk zastępców kierowników jednostek organizacyjnych (lub stanowisk równorzędnych) wymienionych z nazwy w Statucie.
 5. Kanclerz, na podstawie upoważnienia Rektora, na wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii kierownika danej jednostki, tworzy, przekształca i likwiduje stanowiska pracy pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi.
 6. Szczegółowe zasady polityki kadrowej Uniwersytetu określa Rektor.

 

§ 62a.

 1. W przypadku:

1) nieobsadzenia funkcji dyrektora instytutu, kierownika katedry, kierownika zakładu, kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu wchodzącej w skład Wydziału lub nieobsadzenia funkcji kierownika ogólnouniwersyteckiej (międzywydziałowej, pozawydziałowej) jednostki organizacyjnej;
2) zawieszenia osób pełniących funkcje określone w pkt 1 w pełnieniu obowiązków;
3) nieobecności osób pełniących funkcje określone w pkt 1, trwającej dłużej niż 2 miesiące
– Rektor może powierzyć nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, a – w przypadku instytutu, katedry lub zakładu – ponadto posiadającemu tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, pełnienie obowiązków – odpowiednio – dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej.

 1. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej następuje do czasu – odpowiednio – powołania określonej osoby do pełnienia funkcji dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej we właściwym trybie, ustania stanu zawieszenia osoby pełniącej funkcję dyrektora lub kierownika w pełnieniu obowiązków bądź też ustania nieobecności dyrektora lub kierownika.
 2. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej może być w każdym czasie cofnięte przez Rektora.
 3. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład wydziału następuje po zasięgnięciu opinii dziekana.
 4. Osoba, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej, posługuje się tytułem dyrektora lub kierownika tej jednostki, poprzedzonym oznaczeniem: «pełniący obowiązki» lub «p.o.».

 

Rozdział III

Organy wyborcze oraz tryb wyborów organów Uniwersytetu
i osób pełniących inne funkcje z wyboru

 

§ 63.

 1. Organami wyborczymi Uniwersytetu są Uczelniane Kolegium Elektorów oraz wydziałowe kolegia elektorów.
 2. W skład wszystkich kolegiów elektorów Uniwersytetu wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów i doktorantów. Łącznie studenci i doktoranci w poszczególnych kolegiach stanowią nie mniej niż 20% składu każdego z nich, a liczbę przedstawicieli obu tych grup ustala się proporcjonalnie do liczebności studentów i doktorantów odpowiednio w Uniwersytecie, na wydziale lub jednostce organizacyjnej innej niż wydział. Tryb wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów określają odpowiednio regulaminy samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
 3. Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz przedstawicieli do Senatu, a także wybory Rektora i czterech prorektorów przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza. Wybory członków wydziałowego kolegium elektorów oraz przedstawicieli do rady wydziału, a także wybory dziekana i prodziekanów przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze.
 4. Procedury wyboru właściwe dla poszczególnych grup przedstawicieli przeprowadza się zgodnie z Ordynacją.

 

§ 64.

 1. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów dokonującego wyboru Rektora i prorektorów wchodzą wszyscy członkowie Senatu, którego kadencja upływa w roku wyboru Rektora i prorektorów.
 2. Wybory członków Senatu są jednocześnie wyborami członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, z uwzględnieniem szczególnych zasad kadencyjności przedstawicieli studentów i doktorantów, wynikających z trybu wyboru określonego odpowiednio w regulaminach samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
 3. Przewodniczącym Uczelnianego Kolegium Elektorów jest elektor najstarszy wiekiem.
 4. W przypadku kandydowania członka Senatu na stanowisko Rektora lub prorektora, mandat tej osoby, jako członka Uczelnianego Kolegium Elektorów, ulega – na czas kandydowania i głosowania na tę kandydaturę – zawieszeniu.

 

§ 65.

 1. Uczelniane Kolegium Elektorów otwiera listę kandydatów na Rektora i wyznacza termin jej zamknięcia.
 2. Umieszczenie osoby na liście kandydatów na Rektora wymaga pisemnej zgody zgłoszonego.
 3. Termin zwołania pierwszego zebrania Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz harmonogram czynności Kolegium powinny uwzględniać zakończenie procesu wyboru Rektora i prorektorów do dnia 30 kwietnia ostatniego roku kadencji.
 4. Każdy wyborca, także spoza grona elektorów, może zgłosić kandydata na Rektora, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 2 Ustawy. Za zgodą bezwzględnej większości obecnego na zebraniu składu Uczelnianego Kolegium Elektorów jest możliwe przeprowadzenie wstępnego, niewiążącego dla ustalenia listy kandydatów i wyniku wyborów, głosowania na listę osób, którym zgodnie z Ustawą przysługuje bierne prawo wyborcze.
 5. Wybory Rektora są ważne, jeżeli bierze w nich udział ponad 50% elektorów.
 6. Uczelniane Kolegium Elektorów wybiera Rektora w głosowaniu tajnym i bezpośrednim bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.
 7. Szczegółowe zasady wyboru Rektora określa Ordynacja.

 

§ 66.

 1. Procedura wyboru prorektorów przez Uczelniane Kolegium Elektorów odbywa się zgodnie z art. 75 Ustawy, z zastrzeżeniem że kandydaci powinni posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Kandydatura prorektora właściwego do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w Uczelnianym Kolegium Elektorów. Niezajęcie stanowiska w terminie trzech dni roboczych od przekazania przez Rektora Elekta propozycji kandydatury prorektora właściwego do spraw studenckich, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez przedstawicieli studentów i doktorantów.
 3. Rektor Elekt przedstawia Uczelnianemu Kolegium Elektorów, w terminie trzech dni roboczych od dnia uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, listę kandydatów na stanowiska prorektorów ze wskazaniem ich właściwości i zakresu obowiązków. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza wybory nie wcześniej niż siedem dni od przedstawienia listy kandydatów.
 4. Do wyboru prorektorów stosuje się odpowiednio § 65 ust. 2 i ust. 5-7.

 

§ 67.

 1. Rektor lub prorektorzy mogą zostać odwołani przez Uczelniane Kolegium Elektorów w trybie określonym w art. 78 Ustawy. Do wygaśnięcia mandatu Rektora lub prorektorów stosuje się odpowiednio § 72 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora przed upływem kadencji lub zawieszenia osoby pełniącej funkcję Rektora w pełnieniu obowiązków, kompetencje Rektora wykonuje najstarszy wiekiem prorektor, a w razie jego braku – osoba wskazana przez Senat.

 

§ 68.

 1. W skład wydziałowego kolegium elektorów dokonującego wyboru dziekana i prodziekanów wchodzą wszyscy członkowie rady wydziału. Wybory członków rady wydziału są jednocześnie wyborami członków wydziałowego kolegium elektorów, z uwzględnieniem szczególnych zasad kadencyjności przedstawicieli studentów i doktorantów wynikających z trybu wyboru określonego odpowiednio w regulaminach samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz zasad określonych w § 63 Statutu.
 2. Przewodniczącym wydziałowego kolegium elektorów jest elektor najstarszy wiekiem.
 3. Uchwała rady wydziału określa wydziałowy kalendarz wyborczy.
 4. Kandydat na dziekana musi posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Każdy wyborca, także spoza grona elektorów, może zgłosić kandydata na dziekana.
 5. Wybory dziekana są ważne, jeżeli bierze w nich udział ponad 50% elektorów.
 6. Wydziałowe kolegium elektorów wybiera dziekana w głosowaniu tajnym i bezpośrednim bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.
 7. Szczegółowe zasady wyboru dziekana określa Ordynacja. Do wyboru dziekana stosuje się odpowiednio § 65 ust. 2 Statutu.

 

§ 69.

 1. Wydziałowe kolegium elektorów wybiera prodziekanów na wniosek dziekana elekta, który przedstawia listę kandydatów ze wskazaniem ich właściwości i zakresu obowiązków.
 2. Kandydat na prodziekana powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Do wyboru prodziekanów stosuje się odpowiednio § 65 ust. 2 i § 66 ust. 2.

 

§ 70.

 1. Dziekan lub prodziekani mogą zostać odwołani przez wydziałowe kolegium elektorów w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.
 2. Uchwała o odwołaniu dziekana lub prodziekanów podejmowana jest większością co najmniej 3/4 oddanych głosów w obecności co najmniej 2/3 składu wydziałowego organu wyborczego.
 3. Do wygaśnięcia mandatu dziekana lub prodziekanów stosuje się odpowiednio § 72 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu dziekana przed upływem kadencji lub zawieszenia osoby pełniącej funkcję dziekana w pełnieniu obowiązków, kompetencje dziekana wykonuje najstarszy wiekiem prodziekan, a w razie jego braku – osoba wskazana przez radę wydziału.

 

§ 71.

 1. Wybory przedstawicieli do Senatu, o których mowa w § 34, odbywają się na ogólnych zebraniach poszczególnych grup pracowniczych, na zasadach i w trybie określonych w Ordynacji.
 2. Warunkiem kandydowania do Senatu osoby pełniącej funkcję jednoosobowego organu innej uczelni, jego zastępcy, osoby będącej założycielem uczelni niepublicznej lub członkiem organu osoby prawnej będącej założycielem uczelni niepublicznej jest złożenie z momentem wyboru rezygnacji z wymienionych funkcji lub statusu założyciela.
 3. Przedstawicieli do Senatu wybiera się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.
 4. Szczegółowe zasady wyboru do Senatu określa Ordynacja.

 

§ 72.

 1. Wygaśnięcie mandatu przedstawiciela do Senatu w trakcie kadencji następuje wskutek:

1) śmierci lub zrzeczenia się mandatu,
2) odwołania przez organ dokonujący wyboru w trybie przewidzianym przez Ordynację,
3) rozwiązania stosunku pracy lub zakończenia studiów, utraty statusu studenta albo uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu,
4) ukarania nauczyciela akademickiego, studenta lub doktoranta oraz pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, karą dyscyplinarną określoną w art. 140 ust. 1 pkt. 2-4 Ustawy.

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela do Senatu przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w § 71.
 2. Wygaśnięcie mandatu przedstawiciela do Senatu w trakcie kadencji z powodu ustania stosunku pracy nie następuje, jeżeli kolejny stosunek pracy zostanie nawiązany ponownie od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustania wcześniejszego stosunku pracy z tym przedstawicielem do Senatu.

 

§ 73.

 1. Wybory do rady wydziału przedstawicieli, o których mowa w § 42, przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza.
 2. skreślony
 3. Każdy wyborca ma prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do rady wydziału.
 4. Warunkiem kandydowania na przedstawiciela do rady wydziału osoby pełniącej funkcję jednoosobowego organu innej uczelni lub będącej założycielem uczelni niepublicznej albo członkiem organu osoby prawnej będącej założycielem uczelni niepublicznej jest złożenie z momentem wyboru rezygnacji z wymienionych funkcji lub statusu założyciela.
 5. Przedstawicieli do rady wydziału wybiera się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.
 6. Szczegółowe zasady wyboru do rady wydziału określa Ordynacja.

 

§ 74.

Do wygaśnięcia mandatu przedstawiciela do rady wydziału i przeprowadzenia wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio § 72, z zastrzeżeniem § 73.

 

§ 75.

Tryb powołania i wygaśnięcia mandatu członków Uczelnianej Komisji Wyborczej i wydziałowych komisji wyborczych oraz zakres ich zadań określa Ordynacja.

 

Dział III

Pracownicy Uniwersytetu

 

§ 76.

 1. Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy: pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i naukowi, dyplomowani bibliotekarze, dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
 2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:

1) profesora zwyczajnego,
2) profesora nadzwyczajnego,
3) profesora wizytującego,
4) adiunkta,
5) asystenta.

 1. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

1) starszego wykładowcy,
2) wykładowcy,
3) lektora lub instruktora.

 1. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:

1) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego,
2) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego,
3) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej,
4) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.

 1. Przy zatrudnianiu w Uniwersytecie w charakterze nauczyciela akademickiego cudzoziemca, a także obywatela polskiego, który stopień naukowy lub tytuł zawodowy uzyskał za granicą, można odstąpić od warunków określonych w art. 114 Ustawy.

 

§ 77.

Na stanowisku profesora zwyczajnego można zatrudnić osobę, która:

1) posiada tytuł naukowy profesora,
2) jest uznanym autorytetem w określonej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej,
3) legitymuje się znacznymi osiągnięciami w zakresie:

 1. kształcenia kadry naukowej,
 2. kierowania zespołami badawczymi lub projektami bądź prowadzenia projektów,
 3. organizacji życia akademickiego

- po uzyskaniu opinii rady wydziału, o której mowa w § 43 ust. 1 pkt 3 oraz pozytywnej opinii Senatu; rada wydziału może, przed wydaniem opinii, zwrócić się do recenzenta zewnętrznego, posiadającego tytuł naukowy, o ocenę dorobku naukowego kandydata.

 

§ 78.

 1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić osobę, która:

1) posiada tytuł naukowy profesora,
2) jest autorytetem w określonej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej,
3) legitymuje się osiągnięciami w zakresie:

 1. kształcenia kadry naukowej,
 2. kierowania zespołami badawczymi lub projektami bądź prowadzenia projektów,
 3. organizacji życia akademickiego

- po uzyskaniu opinii rady wydziału, o której mowa w § 43 ust. 1 pkt 3 oraz pozytywnej opinii Senatu.

 

 1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego można również zatrudnić osobę, która:

1) posiada stopień naukowy doktora habilitowanego,
2) jest autorytetem w określonej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej,
3) legitymuje się osiągnięciami w zakresie:

 1. kształcenia kadry naukowej,
 2. kierowania zespołami badawczymi lub projektami bądź prowadzenia projektów,
 3. organizacji życia akademickiego

- po uzyskaniu opinii rady wydziału, o której mowa w § 43 ust. 1 pkt 3 oraz pozytywnej opinii Senatu; rada wydziału może, przed wydaniem opinii, zwrócić się do recenzenta zewnętrznego, posiadającego tytuł naukowy, o ocenę dorobku naukowego kandydata.

 1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego można także zatrudnić osobę, która:

1) posiada stopień naukowy doktora,
2) posiada znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej,
3)uzyskała pozytywną opinią Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
4) legitymuje się znacznymi osiągnięciami w zakresie:

 1. kierowania zespołami badawczymi lub projektami bądź prowadzenia projektów,
 2. organizacji życia akademickiego

- po uzyskaniu opinii rady wydziału, o której mowa w § 43 ust. 1 pkt 3 oraz pozytywnej opinii Senatu; rada wydziału, przed wydaniem opinii, zwraca się do dwóch recenzentów zewnętrznych, posiadających tytuł naukowy, o sporządzenie ocen dorobku naukowego kandydata.

 1. Rada wydziału, na wniosek dziekana, na podstawie złożonej dokumentacji, pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz opinii dwóch recenzentów, o których mowa w ust. 3, potwierdza posiadanie przez kandydata, o którym mowa w ust. 3, znacznych i twórczych osiągnięć w pracy naukowej lub zawodowej.

 

§ 79.

 1. Na stanowisku profesora wizytującego można zatrudnić osobę będącą pracownikiem innej uczelni, która posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i jest autorytetem w określonej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej.
 2. Na stanowisku profesora wizytującego można także zatrudnić osobę, która posiada stopień naukowy doktora, znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej oraz kierowała samodzielnie zespołami badawczymi lub projektami bądź też samodzielnie prowadziła projekty – po zasięgnięciu opinii co najmniej jednego recenzenta zewnętrznego, posiadającego tytuł naukowy, wskazanego przez radę wydziału.

 

§ 80.

 1. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i mająca kwalifikacje w zakresie wymaganym przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, w której ma wykonywać pracę.
 2. Kandydat na stanowisko adiunkta musi być autorem publikacji naukowych. 

 

§ 81.

Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny i mająca kwalifikacje w zakresie wymaganym przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, w której ma wykonywać pracę.

 

§ 82.

 1. Na stanowisku starszego wykładowcy może być zatrudniona osoba, która posiada stopień naukowy doktora i kwalifikacje w zakresie wymaganym przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, w której ma wykonywać pracę, pracowała przez okres co najmniej dziewięciu lat oraz posiada istotne osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności dydaktycznej.
 2. Na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Języków Obcych i Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu może być zatrudniona osoba, która:

1) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej z tytułem zawodowym magistra i kwalifikacje w zakresie wymaganym przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, w której ma wykonywać pracę, pracowała przez okres co najmniej dwunastu lat i posiada istotne osiągnięcia w pracy zawodowej, albo
2) posiada stopień naukowy doktora i kwalifikacje w zakresie wymaganym przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, w której ma wykonywać pracę, pracowała przez okres co najmniej dziewięciu lat i posiada istotne osiągnięcia w pracy zawodowej.

 1. Na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu może być zatrudniona także osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny i kwalifikacje w zakresie wymaganym przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, w której ma wykonywać pracę oraz tytuł trenera pierwszej klasy.

 

§ 83.

Na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny i kwalifikacje w zakresie wymaganym przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, w której ma wykonywać pracę, pracowała przez okres co najmniej siedmiu lat i posiada istotne osiągnięcia w pracy zawodowej.

 

§ 84.

 1. Na stanowisku lektora lub instruktora może być zatrudniona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.
 2. Na stanowiskach dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej zatrudnia się osoby, które poza spełnieniem wymogów wynikających z Ustawy, posiadają dorobek naukowy z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej oraz osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane na dotychczas zajmowanych stanowiskach.

 

§ 85.

 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Rekrutacja nauczycieli akademickich następuje z uwzględnieniem zasad polityki kadrowej Uniwersytetu oraz z uwzględnieniem zasad określonych w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
 2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje – z uwzględnieniem § 41 ust. 5 – Rektor:

1) na wniosek dziekana lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej, zaopiniowany przez właściwą radę wydziału lub radę jednostki ogólnouniwersyteckiej, jeśli taka rada została utworzona, albo
2) z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii dziekana lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej oraz właściwej rady wydziału lub rady jednostki ogólnouniwersyteckiej, jeśli taka rada została utworzona.

 1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim rozwiązuje – z zastrzeżeniem art. 125 Ustawy – Rektor:

1) na wniosek dziekana lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej, albo
2) z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii dziekana lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej.

 1. Jeżeli Ustawa przewiduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim z końcem semestru, przez koniec semestru zimowego rozumie się ostatni dzień lutego, a przez koniec semestru letniego ostatni dzień września.
 2. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie na podstawie mianowania Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.
 3. Negatywna opinia w sprawie zatrudnienia kandydata, wydana przez radę wydziału lub radę jednostki ogólnouniwersyteckiej, jeśli taka rada została utworzona, jest dla Rektora wiążąca.

 

§ 85a

Zatrudnienie pracownika naukowego może nastąpić wyłącznie na czas określony oraz jedynie w odniesieniu do nauczyciela akademickiego, który:

1) został skierowany do pracy w Uniwersytecie na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową lub
2) jest beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego związanego z obszarem kształcenia lub
3) jest zatrudniany na czas realizacji projektu finansowanego:

 1. ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
 2. przez inny podmiot przyznający grant.

 

§ 86.

 1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody Rektora. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody Rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowiącej podstawowe miejsce pracy.
 2. Rektor odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli świadczenie usług dydaktycznych lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza zdolność prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu lub wiąże się z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów Uniwersytetu.
 3. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym rektora uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy.
 4. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora lub dziekana wymaga uzyskania zgody – odpowiednio – Senatu lub rady wydziału. Zgoda jest wydawana na okres kadencji.
 5. Szczegółowe zasady podejmowania lub kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora, dziekanów i nauczycieli akademickich określa Ustawa.

 

§ 87.

 1. Zatrudnienie na stanowisku asystenta następuje na czas określony lub na czas nieokreślony.
 2. Łączny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora nie może być dłuższy niż osiem lat.
 3. Upływ okresu wskazanego w ust. 2 stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.
 4. Zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby posiadającej stopień naukowy doktora następuje na czas określony lub na czas nieokreślony.
 5. Do umów o pracę na stanowisku asystenta zawartych na czas określony stosuje się art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.      

 

§ 88.

 1. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego następuje na czas określony lub na czas nieokreślony.
 2. Łączny okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie może być dłuższy niż osiem lat.
 3. Upływ okresu wskazanego w ust. 2 stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.
 4. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby posiadającej stopień naukowy doktora habilitowanego następuje na czas określony lub na czas nieokreślony.
 5. Do umów o pracę na stanowisku adiunkta zawartych na czas określony stosuje się art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.      

 

§ 89.

 1. Zatrudnienie na stanowiskach pracowników dydaktycznych i stanowiskach dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej następuje na czas określony lub na czas nieokreślony.
 2. Kolejne zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, następuje po pozytywnej ocenie pracy.
 3. Do umów o pracę na stanowiskach wskazanych w ust. 1 zawartych na czas określony stosuje się art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.       

 

§ 90.

 1. Do okresu, o którym mowa w art. 120 Ustawy, nie wlicza się przerwy związanej z:

1) urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy;
2) pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

 1. Bieg okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta, o którym mowa w art. 120 Ustawy, ulega zawieszeniu do czasu zakończenia przewodu doktorskiego, jeżeli przed upływem okresu zatrudnienia zostali wyznaczeni recenzenci w tym przewodzie.
 2. Bieg okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta, o którym mowa w art. 120 Ustawy, ulega zawieszeniu do czasu zakończenia postępowania habilitacyjnego, jeżeli przed upływem okresu zatrudnienia zostało wszczęte postępowanie habilitacyjne.
 3. Urlopy dla celów naukowych nie przedłużają ani nie zawieszają biegu terminów, o których mowa w ust. 1-3.  

 

§ 91.

 1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie, na czas określony lub na czas nieokreślony, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
 2. Informacja o konkursie powinna zawierać:

1) niezbędne informacje o stanowisku, na które jest ogłaszany konkurs,
2) określenie wymagań stawianych kandydatowi,
3) wykaz wymaganych dokumentów,
4) termin składania dokumentów,
5) termin rozstrzygnięcia konkursu,
6) inne istotne informacje.

 1. Konkurs – za zgodą Rektora – ogłasza dziekan lub kierownik jednostki ogólnouniwersyteckiej. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej Uniwersytetu, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra nadzorującego Uniwersytet, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców, nie krócej niż czternaście dni przed terminem zamknięcia listy kandydatów.
 2. Komisję konkursową powołuje dziekan albo kierownik jednostki ogólnouniwersyteckiej.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzą: osoba mająca być bezpośrednim przełożonym zatrudnianego pracownika oraz dwie osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Przewodniczącym komisji jest dziekan.
 4. W skład komisji konkursowej w Centrum Języków Obcych oraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu wchodzą dyrektor studium jako przewodniczący i dwaj nauczyciele akademiccy wybrani przez dyrektora.
 5. Jeżeli konkurs dotyczy stanowisk profesorskich, to osoby będące w składzie komisji konkursowej powinny posiadać tytuł naukowy profesora, z zastrzeżeniem obecności przyszłego bezpośredniego przełożonego zatrudnianego pracownika.
 6. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 pkt 4 nie zostanie zgłoszona żadna kandydatura, ogłaszający konkurs dokonuje jego zamknięcia lub postanawia o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, ogłaszając informację o przedłużeniu terminu przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w ust. 3.
 7. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur i na jej podstawie formułuje pozytywną rekomendację co do określonego kandydata albo informację o niewyłonieniu żadnego kandydata. Stanowisko co do wyniku konkursu komisja przedstawia dziekanowi, kierownikowi jednostki międzywydziałowej lub pozawydziałowej, jak również podaje do wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu.
 8. Dziekan, kierownik jednostki międzywydziałowej lub pozawydziałowej występuje do właściwego organu kolegialnego o sformułowanie opinii w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego, informując ten organ o wynikach konkursu.
 9. Po uzyskaniu opinii, o której mowa w ust. 10, dziekan, kierownik jednostki międzywydziałowej lub pozawydziałowej występuje do Rektora z odpowiednim wnioskiem w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
 10. Przepisów o postępowaniu konkursowym nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas określony nauczyciela akademickiego:

1) skierowanego do pracy w Uniwersytecie na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową lub;
2) będącego beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego związanego z obszarem kształcenia lub;
3) zatrudnianego na czas realizacji projektu finansowanego:

 1. ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
 2. przez inny podmiot przyznający grant lub;

4) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednie zatrudnienie trwało nie krócej niż trzy lata.

 1. Postępowanie konkursowe nie jest wymagane także w przypadku zmiany treści istniejącego stosunku pracy nauczyciela akademickiego, polegającej na zatrudnieniu go na wyższym stanowisku w związku z uzyskanym stopniem naukowym lub tytułem naukowym. Postanowienia zdania poprzedzającego nie naruszają wymagań określonych w §§ 77, 78, 79, 80, 82 ust. 1 i ust. 2 pkt 2.

 

§ 92.

 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, oceny dokonuje się raz na dwa lata, a w przypadku nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora i zatrudnionych na podstawie mianowania – raz na cztery lata, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Uczelnianą Komisję Oceniającą.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 oraz § 98, ocena może być dokonana w każdym czasie na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której nauczyciel wykonuje pracę.
 4. W przypadku nauczycieli akademickich zatrudnianych bez obowiązku postępowania konkursowego dokonuje się dodatkowej oceny w procedurze awansu na wyższe stanowisko lub przedłużenia okresu zatrudnienia.
 5. W przypadku nauczyciela nowo zatrudnionego oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie roku od zatrudnienia.
 6. W przypadku nauczyciela, który:

1) przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia lub urlopie bezpłatnym dłużej niż rok,
2) przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 182 dni,
3) przebywał na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym – na każdym z tych urlopów odrębnie lub na urlopach następujących po sobie – nieprzerwanie przez okres co najmniej 182 dni

- oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie roku od powrotu – odpowiednio – z urlopu lub zwolnienia.

 1. Dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich powołuje się następujące komisje:

1) Uczelnianą Komisję Oceniającą;
2) wydziałowe komisje oceniające;
3) komisje oceniające Biblioteki UG, Centrum Języków Obcych i Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu;
4) Odwoławczą Komisję Oceniającą.

 1. Można być członkiem tylko jednej komisji oceniającej.
 2. Kadencja komisji oceniających trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Uniwersytetu.

 

§ 93.

 1. Uczelnianą Komisję Oceniającą pod przewodnictwem Rektora, w której skład wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego wydziału lub innej jednostki organizacyjnej, powołuje Senat.
 2. Uczelniana Komisja Oceniająca dokonuje oceny prorektorów, dziekanów, Dyrektora Biblioteki, Dyrektora Centrum Języków Obcych i Dyrektora Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz członków komisji oceniających, o których mowa w § 92 ust. 7 pkt 2 i 3.

 

§ 94.

 1. Wydziałową komisję oceniającą, pod przewodnictwem dziekana lub upoważnionego prodziekana, w składzie pięcioosobowym, obejmującym co najmniej dwie osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, powołuje rada wydziału. Na wydziale może być powołana więcej niż jedna wydziałowa komisja oceniająca.
 2. Komisje oceniające: Biblioteki Głównej, Centrum Języków Obcych i Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu powołuje dyrektor jednostki w składzie pięcioosobowym pod swoim przewodnictwem.       

 

§ 95.

Senat powołuje pięcioosobową Odwoławczą Komisję Oceniającą. W skład Komisji wchodzą: Rektor lub prorektor jako przewodniczący, trzy osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego – członkowie Senatu oraz jeden przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich – członek Senatu.         

 

§ 96.

 1. Kryteria oceny nauczyciela akademickiego stanowią:

1) przedstawiony przez zainteresowanego wykaz osiągnięć:

 1. naukowych, w tym publikacji naukowych i patentów, prac o charakterze technologicznym, projektowym i wdrożeniowym, udziału w konferencjach i sympozjach, stypendiów zagranicznych, udziału w rozwoju młodej kadry naukowej, recenzji, wyróżnień i nagród naukowych oraz udziału w popularyzacji nauki,
 2. dydaktycznych, w tym oceny przedstawianej przez studentów lub doktorantów w ankietach dotyczących wypełniania obowiązków dydaktycznych,
 3. organizacyjnych, w tym funkcji pełnionych w Uniwersytecie, udziału w organizacji seminariów, sympozjów, konferencji, członkostwa w komitetach redakcyjnych czasopism, stowarzyszeniach naukowych, komitetach i radach naukowych instytutów badawczych;

2) opinia bezpośredniego przełożonego;
3) postęp w czynnościach zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego;
4) przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej;
5) przestrzeganie dyscypliny pracy i karalność za przewinienia dyscyplinarne;
6) ewentualna opinia eksperta powołanego przez komisję oceniającą, w tym eksperta spoza Uniwersytetu.

 1. Ocena jest przedstawiana zainteresowanemu.
 2. W posiedzeniu oceniającym mogą brać udział przedstawiciele związków zawodowych, chyba że zainteresowany nie wyrazi na to zgody.
 3. Oceniany może wnieść o wyłączenie wskazanego członka komisji oceniającej, uprawdopodobniając brak jego bezstronności. O wyłączeniu członka komisji decyduje komisja.
 4. O wystawieniu oceny negatywnej bezpośredni przełożony lub dziekan, dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej lub Dyrektor Biblioteki UG zawiadamia zainteresowanego na piśmie z podaniem uzasadnienia.
 5. Zainteresowany może wnieść w ciągu czternastu dni odwołanie od oceny do Odwoławczej Komisji Oceniającej, o której mowa w § 95.
 6. Odwoławcza Komisja Oceniająca może utrzymać ocenę w mocy albo ją uchylić. W przypadku uchylenia, wydziałowa komisja oceniająca dokonuje ponownej oceny. Rozstrzygnięcie, podjęte w wyniku rozpatrzenia odwołania, Odwoławcza Komisja Oceniająca uzasadnia na piśmie oraz doręcza zainteresowanemu, bezpośredniemu przełożonemu, dziekanowi lub kierownikowi innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której zainteresowany wykonuje pracę.

 

§ 97.

 1. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych uwzględnia się ocenę studentów lub doktorantów, wyrażoną w formie ankiet.
 2. Ankiety, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w systemie teleinformatycznym, raz w semestrze po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
 3. W ankietach ocenie podlegają w szczególności:

1) przeprowadzanie zajęć zgodnie z planem;
2) przygotowanie nauczyciela do zajęć oraz komunikatywność;
3) przydatność wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych na zajęciach;
4) sprawiedliwość oceny osiągnięć studentów lub doktorantów.

 

§ 98.

W przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, po upływie roku od prawomocnego zakończenia procedury oceniającej przeprowadza się ocenę ponowną.

 

§ 99.

 1. Wnioski wynikające z oceny mają wpływ na zgodę Rektora na wykonywanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy.
 2. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej.
 3. Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen negatywnych.

 

§ 100.

Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany w trybie określonym w art. 125 Ustawy, po uzyskaniu opinii rady wydziału, a w przypadku jednostek organizacyjnych niewchodzących w skład wydziału – opinii rady danej jednostki organizacyjnej albo Senatu, jeżeli w danej jednostce taka rada nie została utworzona.

 

§ 101.

 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 2. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych i zasady oraz tryb powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określa Senat.
 3. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala właściwy dziekan lub kierownik ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej.

 

§ 102.

Obniża się roczny obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich z tytułu pełnienia funkcji:

1) Rektora – o 120 godzin dydaktycznych rocznie;
2) prorektorów – o 90 godzin dydaktycznych rocznie;
3) dziekanów – o 90 godzin dydaktycznych rocznie;
4) prodziekanów – o 60 godzin dydaktycznych rocznie;
5) dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów – o 30 godzin dydaktycznych rocznie;
6) dyrektora Centrum Języków Obcych – o 60 godzin dydaktycznych rocznie;
7) dyrektora Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu – o 60 godzin dydaktycznych rocznie.

 

§ 103.

 1. Rektor, powierzając nauczycielowif akademickiemu wykonywanie zadań ważnych dla Uniwersytetu lub biorąc pod uwagę realizowanie przez niego projektów badawczych, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych.
 2. Rektor, na wniosek dziekana, może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych nauczycielowi akademickiemu realizującemu projekt badawczy finansowany ze źródeł zewnętrznych. Wartość realizowanego projektu uprawniającą do obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych określa Rektor.
 3. Rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych nauczycielowi akademickiemu również w przypadku pełnienia przez niego funkcji kierowniczych w krajowych lub międzynarodowych organach, instytucjach lub organizacjach.

 

§ 104.

 1. Tryb udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopu wypoczynkowego określa Senat.
 2. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uniwersytecie, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza Uniwersytetem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może na wniosek nauczyciela wyrazić zgodę na przerwanie urlopu oraz wykorzystanie jego pozostałej części w terminie późniejszym, wskazanym we wniosku.
 3. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.
 4. Nauczycielowi akademickiemu może być udzielony urlop bezpłatny dla celów naukowych.
 5. Urlopów, o których mowa w ust. 2-4, udziela Rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez radę wydziału bądź przez kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej.

 

§ 105.

 1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej piętnastu lat w Uniwersytecie, ma prawo – na zasadach określonych w Ustawie – do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy.
 2. Urlopu, określonego w ust. 1, udziela Rektor na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego. Do wniosku dołącza się orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 Ustawy.
 3. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w całym okresie zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekroczyć jednego roku.      

 

§ 106.

Nauczyciel akademicki korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie może w tym czasie wykonywać pracy zarobkowej ani prowadzić działalności gospodarczej.          

 

107.

 1. Pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi są:

1) pracownicy naukowo-techniczni oraz inżynieryjno-techniczni,
2) pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej,
3) pracownicy administracji,
4) pracownicy obsługi.

 1. Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik ma wykonywać pracę, zawiera Rektor.
 2. Zakres obowiązków pracownika niebędącego nauczycielem akademickim określa bezpośredni przełożony, a zatwierdza – właściwy według struktury organizacyjnej Uniwersytetu – przełożony szczebla wyższego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi podlegają okresowej ocenie, której zakres i tryb określa Rektor.    

 

§ 108.

Zasady przyznawania i podziału nagród Rektora dla pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi określa regulamin, stanowiący załącznik nr 5 do Statutu.  

 

Dział IV

Badania naukowe

 

§ 109.

 1. Uniwersytet prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, świadczy usługi badawcze oraz kształci kadry naukowe w zakresie dziedzin i dyscyplin nauki, których dotyczy działalność jednostek organizacyjnych.
 2. Działalność naukowa jest realizowana przy zachowaniu zasad wolności badań i twórczości, uznanych w świecie nauki norm etycznych, poszanowaniu zasad ochrony wartości intelektualnych i praw autorskich, otwartości na krytykę i wymianę poglądów.
 3. Uniwersytet może ustalać priorytetowe obszary i kierunki badań, w tym związane z jego dewizą „In mari via tua”.   

 

§ 110.

 1. Badania naukowe są finansowane ze środków budżetu państwa, funduszy międzynarodowych, dochodów własnych Uniwersytetu i innych źródeł.
 2. Uniwersytet udziela nauczycielom akademickim niezbędnej pomocy prawnej i administracyjnej w zakresie uzyskania oraz realizacji krajowych i międzynarodowych grantów badawczych.      

 

§ 111.

 1. Zasady udziału w badaniach naukowych studentów, doktorantów i osób niebędących nauczycielami akademickimi określają kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy projektów badawczych.
 2. Wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach badawczych określają przepisy odrębne.

 

§ 112.

 1. Uniwersytet stwarza zespołom badawczym warunki dostępu do podstawowej infrastruktury badawczej.
 2. Zakup i koszty utrzymania specjalistycznej aparatury, sprzętu komputerowego, odczynników, materiałów, baz danych, publikacji i usług związanych z badaniami są realizowane ze środków finansowych będących w dyspozycji danego zespołu badawczego.
 3. Zasady korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu określa regulamin uchwalony przez Senat.

 

§ 113.

 1. Wyniki badań naukowych w Uniwersytecie podlegają ochronie prawnej jako własność intelektualna. Osoba realizująca badania jest zobowiązana do zachowania szczególnej staranności w zakresie zabezpieczenia przedmiotu praw oraz ich przeniesienia w przypadkach określonych Ustawą lub umową.
 2. Zasady zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, jak również zasady komercjalizacji, określa regulamin uchwalony przez Senat.  

 

§ 114.

 1. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu przedkładają, w formie ustalonej przez ministra właściwego do spraw nauki bądź Rektora, coroczne sprawozdania z wykonanych badań naukowych.
 2. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, są ujmowane efekty badań uzyskane w jednostce we wszystkich formach działalności naukowej, z zaznaczeniem charakteru ich publikacji.

 

§ 115.

Uniwersytet stwarza możliwość odbywania staży podoktorskich w jednostkach organizacyjnych UG dla badaczy spoza Uniwersytetu, w tym z zagranicy.

 

§ 116.

 1. Uniwersytet promuje i upowszechnia wyniki badań naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UG przez wspieranie publikacji i wdrożeń oraz prezentację tych wyników w informacji naukowej i na stronach internetowych.
 2. Autorzy wyróżniających się badań naukowych są odpowiednio honorowani i nagradzani, a ich osiągnięcia stanowią podstawę do szybszego awansu.

 

Dział V

Studia, studenci i doktoranci

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 117.

 1. Uniwersytet prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie), studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia.
 2. Studia w Uniwersytecie są prowadzone w ramach kierunków studiów. Za realizację zajęć określonych w programach kształcenia są odpowiedzialne jednostki organizacyjne, do zakresu działania których należy prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej w dziedzinach i dyscyplinach nauki odpowiadających problematyce tych zajęć.
 3. Studia mogą być prowadzone przez wydziały, jednostki międzyuczelniane, jednostki wspólne z innymi uczelniami lub innymi podmiotami, jednostki ogólnouniwersyteckie: międzywydziałowe oraz pozawydziałowe. Środowiskowe studia trzeciego stopnia (środowiskowe studia doktoranckie) mogą być również prowadzone przez centra naukowe.
 4. W Uniwersytecie funkcjonuje wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. 

 

§ 118.

Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako stacjonarne lub niestacjonarne.

 

§ 119.

 1. Wykłady i seminaria dyplomowe w Uniwersytecie prowadzą nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Szczegółowe zasady powierzania prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych innym osobom niż wymienione w ust. 1 określa regulamin studiów.         

 

§ 120.

 1. Uniwersytet może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;
2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce;
3) prowadzeniem studiów w języku obcym;
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku;
5) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
6) przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się poza systemem studiów;
7) kształceniem studentów, doktorantów oraz innych osób niebędących obywatelami polskimi, o których mowa w art. 43 ust. 3 Ustawy.

 1. Senat określa zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 1, oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów, doktorantów lub innych kształcących się osób, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce lub uczestniczących w międzynarodowych programach stypendialnych, a także znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala Rektor po zasięgnięciu opinii dziekanów.

 

Rozdział II

Studia wyższe i studenci

 

§ 121.

Przyjęcie na studia następuje na zasadach określonych w Ustawie i uchwale Senatu.

 

§ 122.

 1. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne powoływane przez dziekana.
 2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
 3. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

 

§ 123.

W przypadku rekrutacji na studia, o których mowa w § 117 ust. 3, szczegółowe zasady rekrutacji określa treść zawartego porozumienia.

 

§ 124.

Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.

 

§ 125.

Osoba przyjęta na studia składa następujące ślubowanie: „Wstępując do społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, ślubuję zdobywać wiedzę i postępować w mądrości, by służyć ludziom gdziekolwiek będę. Ojczyźnie mojej, moim nauczycielom i kolegom, najbliższym swoim i sobie przyrzekam wierność ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji oraz prawość postępowania, odwagę, dociekliwość i pracowitość w dążeniu do prawdy. Uznając prawa zwierzchności akademickiej i obyczaje społeczności studenckiej – z wolą sprostania moim obowiązkom – przystępuję do wspólnoty budujących godność tego Uniwersytetu i godność stanu akademickiego”.

 

§ 126.

Studenci są zobowiązani do postępowania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Uniwersytecie, powszechnie uznawanymi tradycjami i dobrymi obyczajami akademickimi oraz treścią ślubowania.

 

§ 127.

Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów.

 

§ 128.

Student może studiować według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, także z uwzględnieniem opieki naukowej, na zasadach określonych w regulaminie studiów.

 

§ 129.

 1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet tworzą samorząd studencki.
 2. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu.
 3. Uniwersytet zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów samorządu studenckiego.
 4. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim dokonuje podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 Ustawy.
 5. Uniwersytecki organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin, który określa strukturę i organizację samorządu i jest podstawą jego działania. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodności z Ustawą i Statutem.
 6. Organy samorządu studenckiego uchwalają i promują kodeks etyki studenta.
 7. Do zadań samorządu studenckiego należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami Uniwersytetu w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie.
 8. Organy samorządu studenckiego zawiadamiają Rektora o podjętych uchwałach. Rektor uchyla uchwałę, która jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu studenckiego.

 

§ 130.

Student może ubiegać się o pomoc materialną, w tym stypendia, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 

§ 131.

 1. Studentom Uniwersytetu przysługuje prawo zrzeszania się w uniwersyteckich organizacjach studenckich.
 2. Uniwersyteckimi organizacjami studenckimi są w szczególności: koła naukowe, artystyczne i sportowe.
 3. Uniwersytecka organizacja studencka jest rejestrowana przez Rektora pod warunkiem zgodności jej statutu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem, z zastrzeżeniem art. 205 Ustawy. Od decyzji Rektora przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.    

 

§ 132.

Studenci Uniwersytetu mają prawo organizowania akcji protestacyjnych i strajków studenckich oraz uczestniczenia w nich na zasadach określonych w Ustawie.

 

Rozdział III

Studia doktoranckie i doktoranci

 

§ 133.

 1. W Uniwersytecie są prowadzone stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie, tworzone na zasadach określonych w Ustawie, których podstawowym celem jest zapewnienie wykształcenia pozwalającego na przygotowanie rozprawy doktorskiej.
 2. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.
 3. W Uniwersytecie studia doktoranckie mogą być prowadzone wspólnie przez uprawnione jednostki organizacyjne. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu mogą również prowadzić wspólnie studia doktoranckie z jednostkami pozauniwersyteckimi.
 4. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi, prowadzonymi przez uprawnione jednostki organizacyjne Uniwersytetu oraz uprawnione jednostki naukowe. Szczegółowy podział zadań związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich oraz sposób ich finansowania określa umowa zawarta między tymi jednostkami.
 5. Wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego są zobowiązani, zgodnie z Ustawą, do sprawowania opieki naukowej nad uczestnikami studiów doktoranckich.

 

§ 134.

 1. Przyjęcie na studia doktoranckie następuje na zasadach określonych w Ustawie i uchwale Senatu.
 2. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, którego decyzja jest ostateczna.
 3. Przyjęcie w poczet doktorantów następuje z chwilą złożenia ślubowania doktoranckiego: „Przyjmując godność doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego, ślubuję zdobywać wiedzę i postępować w mądrości, by służyć ludziom gdziekolwiek będę. Ojczyźnie mojej, moim nauczycielom i kolegom, najbliższym swoim i sobie przyrzekam wierność ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji oraz prawość postępowania, odwagę, pracowitość, dociekliwość w zgłębianiu nauki i w dążeniu do prawdy. Uznając prawa zwierzchności akademickiej i obyczaje społeczności uniwersyteckiej – z wolą sprostania moim obowiązkom – przystępuję do wspólnoty budujących godność tej Uczelni i godność stanu akademickiego”.
 4. Okres trwania studiów doktoranckich w Uniwersytecie wynosi nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata, w zależności od dziedziny i dyscypliny naukowej.
 5. Program studiów doktoranckich określa w szczególności treści wymagane na egzaminach związanych z przewodem doktorskim, treści z zakresu priorytetowych obszarów badawczych jednostki prowadzącej studia, treści przygotowujące do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz nie więcej niż 90 godzin rocznie praktyki dydaktycznej.
 6. Organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nim prawa i obowiązki doktorantów określa regulamin studiów doktoranckich.

 

§ 135.

Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dotyczącego studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

 

§ 136.

 1. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet tworzą samorząd doktorantów. Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednio § 129.
 2. Organy samorządu doktorantów uchwalają i promują kodeks etyki doktoranta.
 3. Do uczelnianych organizacji doktorantów stosuje się odpowiednio § 131.

 

§ 137.

 1. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymywać pomoc materialną lub stypendia na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
 2. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium przyznane przez pracodawcę lub osobę prawną, fizyczną bądź inną jednostkę organizacyjną, za pośrednictwem Uniwersytetu.

 

§ 138.

Uczestnicy niestacjonarnych studiów doktoranckich, będący pracownikami Uniwersytetu, nie ponoszą opłat za kształcenie na tych studiach.

 

§ 139.

Doktoranci mają prawo organizowania akcji protestacyjnych i strajków oraz uczestnictwa w nich na zasadach określonych w Ustawie.

 

Dział VI

Administracja i gospodarka Uniwersytetu

 

Rozdział I

Administracja

 

§ 140.

Administrację Uniwersytetu stanowią jednostki organizacyjne, tworzone w celu zapewnienia warunków do pełnej realizacji ustawowych i statutowych funkcji Uniwersytetu, w tym zwłaszcza naukowych i dydaktycznych, a także w celu organizowania pomocy socjalnej dla pracowników, studentów i doktorantów oraz uczestniczenia w zarządzaniu mieniem Uniwersytetu.

 

§ 141.

Administracją Uniwersytetu kieruje Kanclerz w zakresie określonym przez przepisy prawa, Statut oraz regulamin organizacyjny Uniwersytetu.      

 

§ 142.

 1. Kanclerz zarządza mieniem i gospodarką Uniwersytetu w zakresie zwykłego zarządu.
 2. Do obowiązków Kanclerza należy w szczególności:

1) tworzenie materialnych warunków realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu,
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową i gospodarczą Uniwersytetu w zakresie wynikającym z upoważnienia Rektora,
3) uczestniczenie w przygotowaniu rocznych planów rzeczowo-finansowych,
4) zgłaszanie Rektorowi wniosków o wyrażenie zgody na powzięcie decyzji w sprawach wykraczających poza zakres zwykłego zarządu,
5) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora, w tym zapewnianie bezpieczeństwa i porządku na terenie Uniwersytetu,
6) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i techniczną, organizowanie i koordynowanie tej działalności,
7) zapewnianie obiegu informacji i dokumentacji,
8) zarządzanie nieruchomościami,
9) organizowanie procesów inwestycyjnych i remontowych,
10) zapewnianie transportu,
11) zapewnianie realizacji spraw socjalnych pracowników.

 1. Rektor uchyla lub zmienia decyzję Kanclerza, jeśli jest ona niezgodna z prawem lub narusza interes Uniwersytetu.      

 

§ 143.

Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 140, kierują pracą tych jednostek. Pracownicy Uniwersytetu niebędący nauczycielami akademickimi podlegają służbowo kierownikom jednostek organizacyjnych, w których wykonują pracę.          

 

§ 144.

Organizację oraz zasady działania administracji Uniwersytetu określa regulamin organizacyjny wydany przez Rektora.

 

Rozdział II

Mienie i gospodarka Uniwersytetu

 

§ 145.

 1. Na mienie Uniwersytetu składają się:

1) nieruchomości, do których władania, posiadania, użytkowania lub używania Uniwersytet ma tytuł prawny lub faktyczny;
2) majątek ruchomy;
3) prawa własności intelektualnej, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej do dóbr niematerialnych tworzonych przez pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu;
4) inne prawa majątkowe i niemajątkowe, przysługujące Uniwersytetowi na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub nabyte na podstawie umów.

 1. Nazwa i godło, znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące Uniwersytetu, druki firmowe, adresy internetowe, majątek Uniwersytetu oraz inne dobra niematerialne mogą być wykorzystywane przez pracowników, studentów i doktorantów jedynie do celów związanych z zatrudnieniem lub studiowaniem w Uniwersytecie. Wykorzystywanie wymienionych przedmiotów własności intelektualnej w innych celach wymaga zgody Rektora.
 2. Czynności prawnych dotyczących mienia Uniwersytetu dokonuje, z uwzględnieniem § 37 i § 142, Rektor, a w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Rektora – inne osoby.
 3. Decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu wykraczające poza zakres zwykłego zarządu podejmuje Rektor lub – jeżeli Ustawa lub Statut tak stanowi – Rektor za zgodą Senatu.
 4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Uniwersytetu określa Rektor po zasięgnięciu opinii właściwej komisji senackiej.

 

§ 146.

 1. Decyzję o przydzieleniu składników majątku trwałego jednostkom organizacyjnym podejmuje Rektor. Rektor może upoważnić Kanclerza do przydzielania składników majątku trwałego określonym kategoriom jednostek.
 2. Jeżeli przenoszone składniki majątku trwałego stanowią infrastrukturę badawczą, Rektor podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii kierownika zainteresowanej jednostki organizacyjnej.
 3. Szczegółowe zasady oraz tryb przydzielania i przenoszenia składników majątku trwałego określa Rektor.

 

§ 147.

Za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego jednostce organizacyjnej odpowiada kierownik tej jednostki lub inna osoba określona w odrębnych przepisach wewnętrznych Uniwersytetu.

 

§ 148.

Uniwersytet może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł określonych w Ustawie.

 

§ 149.

Uniwersytet pokrywa koszty swojej działalności, zobowiązań oraz wydatków na rozwój i inne potrzeby ze środków określonych w § 148.         

 

§ 150.

 1. Uniwersytet może utworzyć ze środków pochodzących spoza budżetu państwa własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników, studentów i doktorantów. O utworzeniu funduszu i zasadach gospodarowania nim decyduje Senat.
 2. Stypendia z funduszu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przyznawane niezależnie od stypendiów przyznawanych ze środków pochodzących z budżetu państwa.
 3. Stypendia, o których mowa w ust. 1, są przyznawane studentom przy udziale organów samorządu studenckiego, a doktorantom – przy udziale organów samorządu doktorantów.

 

§ 151.

 1. Uniwersytet prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzanego przez Senat, zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz rachunkowości.
 2. Rektor, po uzyskaniu zgody Senatu, może dokonywać zmian w planie rzeczowo-finansowym. Zmiana planu rzeczowo-finansowego może być dokonana w roku, którego ten plan dotyczy, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej, kierownik projektu lub inna osoba upoważniona przez Rektora do dysponowania środkami finansowymi jest odpowiedzialna za ich właściwe, zgodne z prawem, wykorzystanie.

 

§ 152.

Przyjęcie przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu darów, w tym w postaci książek, materiałów i sprzętu, wymaga zgody Rektora, a w przypadku darów o wartości przekraczającej 200 000,00 PLN – zgody Senatu.

 

§ 153.

 1. Uniwersytet może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i art. 14 Ustawy. Zakres działalności gospodarczej Uniwersytetu może obejmować działalność wydawniczą, wytwórczą, handlową lub usługową.
 2. W celu prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, Uniwersytet może tworzyć spółki kapitałowe lub wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki działające w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu. Spółki kapitałowe Uniwersytet może tworzyć także we współdziałaniu z innymi podmiotami.
 3. Rektor tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne Uniwersytetu prowadzące wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo działalność gospodarczą. Zakres działania, zadania oraz strukturę wewnętrzną tych jednostek określa Rektor, chyba że Statut stanowi inaczej.
 4. Spółki kapitałowe, o których mowa  w ust. 2, tworzy Rektor za zgodą Senatu.

 

Dział VII

Odpowiedzialność nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów

 

Rozdział I

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

 

§ 154.

Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego, w szczególności za czyny wymienione w art. 144 Ustawy.

 

§ 155.

 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich w pierwszej instancji Senat wybiera Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną do spraw Nauczycieli Akademickich w składzie:

1) przewodniczący;
2) czterech przedstawicieli z Wydziału Prawa i Administracji oraz po jednym przedstawicielu z pozostałych wydziałów;
3) czterech przedstawicieli samorządu studenckiego;
4) przedstawiciel samorządu doktorantów;
5) po jednym przedstawicielu Biblioteki UG, Centrum Języków Obcych oraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sport;

 1. Kandydatów na członków Komisji, o której mowa w ust. 1, zgłaszają odpowiednio dziekani, samorząd studencki, samorząd doktorantów, Dyrektor Biblioteki UG, Dyrektor Centrum Języków Obcych oraz Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
 2. Przewodniczącym Komisji powinien być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.         

 

§ 156.

 1. Skład orzekający wyznacza przewodniczący komisji, z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art. 142 ust. 3-5 Ustawy.
 2. Co najmniej jeden z członków składu orzekającego komisji powinien posiadać wykształcenie prawnicze.  

 

§ 157.

 1. Członkostwo w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich ustaje przed upływem kadencji w przypadku:

1) złożenia na ręce Rektora pisemnej rezygnacji;
2) zakończenia studiów, utraty statusu studenta lub doktoranta Uniwersytetu, lub statusu nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Uniwersytecie;
3) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną.

 1. Senat może odwołać członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na wniosek przewodniczącego Komisji lub Rektora, w razie nieuczestniczenia w pracach Komisji.
 2. W razie ustania członkostwa w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich lub odwołania członka Komisji Senat powołuje nowego członka na okres pozostały do zakończenia kadencji Komisji. Przepis § 155 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział II

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów

 

§ 158.

 1. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów Senat powołuje:

1) Komisję Dyscyplinarną do spraw Studentów do orzekania w pierwszej instancji,
2) Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną do spraw Studentów do orzekania w instancji odwoławczej.

 1. W skład Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów wchodzą:

1) czterech przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji, wskazanych przez dziekana oraz po jednym przedstawicielu z pozostałych wydziałów, wskazanym przez dziekana,
2) przedstawiciele samorządu studenckiego wskazani według zasad określonych w regulaminie tego samorządu – w  liczbie równej liczbie powołanych nauczycieli akademickich.

 1. Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i jego zastępcę wybiera Senat w głosowaniu tajnym na wniosek Rektora spośród członków Komisji z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Do powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Przewodniczącym Komisji powinna być osoba posiadająca wykształcenie prawnicze.
 3. Kadencja komisji, o których mowa w ust. 1, trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po wyborze organów Uniwersytetu. Kadencja przedstawicieli studentów w komisjach trwa rok i kończy się 31 października.
 4. Do Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji do spraw Studentów stosuje się odpowiednio § 156 i 157.
 5. Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów orzekają w składzie trzyosobowym, złożonym z: przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki oraz jednego nauczyciela akademickiego i jednego studenta.
 6. Rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w art. 215 Ustawy, powinien w ciągu trzech miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego umorzyć postępowanie lub skierować do Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów wniosek o ukaranie.
 7. Okres od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego do wydania orzeczenia przez Komisję Dyscyplinarną do spraw Studentów nie powinien przekraczać trzech miesięcy, chyba że postępowanie dyscyplinarne zostało zawieszone.

 

§ 159.

 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów w pierwszej instancji jest właściwa Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów.
 2. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów w drugiej instancji jest właściwa Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów.
 3. Do komisji, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio § 157 i § 158 ust. 2-5 i 7-9.

 

Dział VIII

Postępowanie przed organami Uniwersytetu i sprawy porządkowe

 

§ 160.

 1. Uchwała rady wydziału, podjęta w zakresie jej kompetencji stanowiących, jest wiążąca dla dziekana, kierowników jednostek organizacyjnych istniejących na wydziale, wszystkich pracowników, studentów i doktorantów wydziału.
 2. Od uchwały rady wydziału przysługuje dziekanowi odwołanie do Senatu.
 3. Senat uchyla uchwałę rady wydziału sprzeczną z Ustawą, Statutem, uchwałą Senatu, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu lub naruszającą jego ważny interes.
 4. Właściwość organów oraz tryb podejmowania decyzji w sprawach dydaktycznych studentów określa regulamin studiów.

 

§ 161.

 1. Uchwały Senatu i rad wydziałów, z zastrzeżeniem trybu przewidzianego w Statucie, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu.
 2. Jeżeli w toku posiedzenia liczba członków organu kolegialnego zmniejszy się poniżej wymaganego kworum, przewodniczący zamyka posiedzenie, chyba że zebrani postanowią ograniczyć dalsze obrady do czynności niewymagających podejmowania uchwał.
 3. Głosowanie w zastępstwie osób nieobecnych jest niedopuszczalne.
 4. W wynikach głosowania nad uchwałą podaje się głosy oddane: za uchwałą, przeciwko uchwale i głosy wstrzymujące się.

 

§ 162.

Osoba, której sprawa dotyczy bezpośrednio, nie uczestniczy w tej sprawie w głosowaniu i przy ocenie tego głosowania jest traktowana tak, jakby nie była członkiem danego organu kolegialnego; odejmuje się ją od liczby członków organu i od liczby osób obecnych na posiedzeniu.

 

§ 163.

 1. Głosowanie tajne należy przeprowadzić, jeżeli:

1) wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Statut lub regulamin;
2) sprawa dotyczy stopnia lub tytułu naukowego, zatrudnienia na stanowisku pracownika Uniwersytetu, awansu, zwolnienia, odznaczenia, wyróżnienia albo wniosku w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej;
3) żąda tego członek organu kolegialnego.

 1. We wszystkich innych przypadkach głosowanie jest jawne.

 

§ 164.

 1. Uchwały Senatu i rad wydziałów, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów są ogłaszane publicznie.
 2. Nie ogłasza się uchwał dotyczących spraw osobowych, mogących naruszać uzasadniony interes lub dobre imię osoby.          

 

§ 165.

 1. Wniosek w sprawie indywidualnej powinien być przedstawiony organowi właściwemu do wydania decyzji niezależnie od treści opinii organu kolegialnego, jeśli taka w sprawie została wyrażona, chyba że wnioskodawca wycofa wniosek.
 2. W przypadku opinii negatywnej, uchwalonej przez organ kolegialny, należy dołączyć do akt wyciąg z protokołu obrazujący przebieg i treść dyskusji nad wnioskiem; jeśli nie było dyskusji, należy to zaznaczyć w wyciągu z protokołu.
 3. Opinia w sprawie jest jawna dla zainteresowanego.

 

§ 166.

Jeżeli organ działającej w Uniwersytecie organizacji społecznej albo studenckiej wyraża opinię w sprawie osobowej, opinia ta jest jawna dla stron i właściwych w sprawie organów Uniwersytetu.

 

§ 167.

 1. Każdy pracownik i każdy student oraz uczestnik studiów doktoranckich Uniwersytetu ma prawo wnieść do właściwego organu Uniwersytetu skargę na czynność niezgodną z prawem, Statutem lub dobrem Uniwersytetu.
 2. O zarzutach skargi należy powiadomić osoby bezpośrednio zainteresowane, umożliwiając im przedstawienie wyjaśnień i innych dowodów. W razie wątpliwości należy sprawdzić twierdzenia skargi i ustalić fakty.

 

§ 168.

W sprawach dotyczących postępowania przed organami Uniwersytetu, nieuregulowanych w odrębnych przepisach, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

§ 169.

 1. Pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu mają prawo organizowania zgromadzeń na jego terenie.
 2. Zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uniwersytetu wymaga zgody Rektora lub – w zastępstwie Rektora – prorektora właściwego do spraw studenckich albo Kanclerza. Zgoda jest wydawana na podstawie wniosku organizatora, zaopiniowanego przez kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zarządzającego lokalem, w którym ma się odbyć zgromadzenie.
 3. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy powiadamiają Rektora na piśmie co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W sytuacjach uzasadnionych nagłością sprawy Rektor może przyjąć powiadomienie złożone w krótszym terminie.
 4. Powiadomienie Rektora o zamiarze zorganizowania zgromadzenia powinno określać:

1) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia i planowany czas trwania zgromadzenia,
2) cel i zasadnicze punkty programu zgromadzenia,
3) organizatorów zgromadzenia,
4) środki służące zapewnieniu spokojnego przebiegu zgromadzenia.

 1. Jeżeli zgromadzenie jest organizowane w ramach wydziału, jednostki ogólnouniwersyteckiej lub Biblioteki Głównej UG, o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy powiadomić także dziekana lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.
 2. Organizator zgromadzenia odpowiada przed organami Uniwersytetu za przebieg zgromadzenia, jak również jest zobowiązany do zapewnienia adekwatnych środków ochrony zgromadzenia.

 

§ 170.

 1. Przewodniczący otwiera, kieruje przebiegiem i zamyka zgromadzenie oraz zapewnia jego spokojny przebieg, jak również przeciwdziała wszystkiemu, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu.
 2. Przewodniczący ma obowiązek:

1) usunąć uczestników, którzy swoim zachowaniem zakłócają przebieg zgromadzenia lub uniemożliwiają jego spokojne przeprowadzenie,
2) rozwiązać zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się zarządzeniom przewodniczącego, wydanym w ramach wykonywania jego obowiązków, i zagrażają tym samym spokojnemu przebiegowi zgromadzenia.

 1. Uczestnicy zgromadzenia są zobowiązani bez nieuzasadnionej zwłoki opuścić miejsce zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania lub zamknięcia.

 

§ 171.

 1. Rektor ma prawo delegowania na zgromadzenie swojego przedstawiciela.
 2. Rektor lub przedstawiciel Rektora mogą rozwiązać zgromadzenie w przypadku niewypełnienia obowiązków przez przewodniczącego zgromadzenia.
 3. Rozwiązanie zgromadzenia poprzedza się ostrzeżeniem.

 

§ 172.

Czas, miejsce i przebieg zgromadzenia nie powinny zakłócać organizacji procesu dydaktycznego.

 

Dział IX

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 173.

 1. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie Ustawy na podstawie mianowania albo umowy o pracę na czas nieokreślony pozostaje zatrudniona w tej samej formie stosunku pracy.
 2. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie Ustawy na podstawie mianowania albo umowy o pracę na czas określony pozostaje zatrudniona na dotychczasowym stanowisku do czasu upływu okresu zatrudnienia wskazanego w akcie mianowania albo w umowie o pracę.

 

§ 174.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku.

 

Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: czw., 11.07.2019 r., 8:33
Data publikacji: śr., 08.10.2014 r., 14:32