fbpx Uchwała nr 81/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 81/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
13 czerwca 2019 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 października 2019 roku

została zmieniona przez

została ujednolicona przez

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 227 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwala Statut Uniwersytetu Gdańskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Ordynację Wyborczą stanowiącą załącznik nr 2 do Statutu Senat uchwali w terminie do dnia 30 września 2019 r.

 

§ 2.

Statut Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. z późniejszymi zmianami traci moc z upływem dnia 30 września 2019 r.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

__________________

 

STATUT

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

z dnia 13 czerwca 2019 roku

 

 

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 

§ 1.

 1. Uniwersytet Gdański w Gdańsku, zwany dalej „Uniwersytetem”, utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 49), jest akademicką uczelnią publiczną.
 2. Uniwersytet posiada osobowość prawną. Siedzibą Uniwersytetu jest Gdańsk.
 3. Uniwersytet działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą”;
 2. Statutu;
 3. tradycji Uniwersytetu.

 

§ 2.

 1. Pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu tworzą samorządną społeczność akademicką Uniwersytetu.
 2. Społeczność akademicka uczestniczy w zarządzaniu Uniwersytetem poprzez wybieralne organy kolegialne i jednoosobowe. W organach kolegialnych jest reprezentowana cała społeczność akademicka Uniwersytetu.

 

§ 3.

Uniwersytet jest autonomiczny we wszystkich obszarach działania na zasadach określonych w Ustawie.

 

§ 4.

 1. Misją Uniwersytetu jest prowadzenie kształcenia oraz działalności naukowej o najwyższej jakości, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym i tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.
 2. Uniwersytet kieruje się zasadami, wolności słowa, wolności sumienia, wolności nauczania, wolności badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej.
 3. Wszelkie formy dyskryminacji w Uniwersytecie są niedopuszczalne.
 4. Uniwersytet współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, artystycznymi i innymi oraz z przedsiębiorcami, a także uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.
 5. Uniwersytet stosuje się do zasad „HR Excellence in Research” określonych w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
 6. Uniwersytet zapewnia osobom niepełnosprawnym warunki udziału w życiu społeczności akademickiej, w tym w zatrudnieniu, rekrutacji na studia i do szkoły doktorskiej, kształceniu oraz prowadzeniu działalności naukowej.

 

§ 5.

 1. W Uniwersytecie obowiązuje tradycja Uniwersytetu i dobre obyczaje akademickie.
 2. Problemy społeczności akademickiej Uniwersytetu są rozwiązywane w oparciu o dialog społeczny.

 

§ 6.

 1. Symbolami Uniwersytetu są godło, sztandar i flaga.
 2. Godłem Uniwersytetu jest stylizowane wyobrażenie statku utworzone z połączonych liter „U” i „G” koloru granatowego oraz korony białej i dwóch białych krzyży, umieszczonych na drugiej z liter w układzie stanowiącym nawiązanie do herbu Gdańska. Zastrzeżony prawnie wzór godła Uniwersytetu określa załącznik nr 1 do Statutu.
 3. Wzór sztandaru i flagi Uniwersytetu określa załącznik nr 1 do Statutu.
 4. Zasady używania godła, sztandaru i flagi Uniwersytetu określa Rektor.
 5. Dewiza Uniwersytetu brzmi: „In mari via tua”.
 6. Świętem Uniwersytetu jest dzień 20 marca.
 7. Skrótem nazwy Uniwersytetu są wielkie litery „UG”.
 8. Uniwersytet używa tłumaczenia nazwy na język angielski w brzmieniu: „University of Gdańsk”.
 9. Jednostki Uniwersytetu mogą używać skrótów nazw, poprzedzających skrót „UG” lub innej uczelni, z którą wydział lub inna jednostka jest współtworzona.

 

§ 7.

Wykłady w Uniwersytecie są otwarte, z wyjątkiem studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3.

 

§ 8.

 1. Uniwersytet zachowuje trwałe więzi z absolwentami za pośrednictwem organizacji absolwentów Uniwersytetu.
 2. Uniwersytet troszczy się o zachowanie pamięci o pracownikach, absolwentach i studentach.

 

§ 9.

Senat na wniosek Rektora powołuje, na okres kadencji Rektora, Konwent Godności Honorowych, którego zadaniem jest opiniowanie wniosków o nadanie godności honorowych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 10.

W skład Konwentu Godności Honorowych wchodzi Rektor jako przewodniczący oraz 4 nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora, reprezentujących różne dziedziny nauki i posiadających autorytet w środowisku akademickim.

 

§ 11.

Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury i życia społecznego, jak również szczególnie zasłużonym dla Uniwersytetu, Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 12.

 1. Rektor, Przewodniczący Rady Uniwersytetu, prorektor właściwy do spraw nauki, dziekan, przewodniczący rady dyscypliny naukowej lub 5 członków Senatu przedstawia Konwentowi Godności Honorowych wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa wraz z uzasadnieniem.
 2. Konwent wyraża opinię w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa.
 3. W przypadku pozytywnej opinii Konwentu, Rektor przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem Senatowi, który powołuje trzyosobową komisję do przeprowadzenia postępowania oraz wyznacza 3 recenzentów, w tym co najmniej 2 spoza Uniwersytetu, w celu przygotowania opinii o kandydacie.
 4. Po zapoznaniu się z opinią komisji Senat podejmuje uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa.
 5. Uchwały Senatu o nadaniu tytułu doktora honoris causa zapadają w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Senatu.

 

§ 13.

Senat, na wniosek Rektora zaopiniowany przez Konwent Godności Honorowych, może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom i salom Uniwersytetu imiona osób zasłużonych dla Uniwersytetu oraz wyrażać zgodę na umieszczenie na terenie Uniwersytetu pamiątkowych tablic i rzeźb.

 

§ 14.

 1. Rektor honoruje szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu albo przysporzyły mu dobrego imienia lub chwały, przez nadanie „Medalu Uniwersytetu Gdańskiego” w kolorze złotym, srebrnym lub brązowym. Wzory medali określa załącznik nr 1 do Statutu.
 2. Wniosek o nadanie Medalu Uniwersytetu Gdańskiego w kolorze złotym wymaga pozytywnej opinii Konwentu Godności Honorowych.

 

§ 15.

 1. Wybitnemu uczonemu – pracownikowi lub byłemu pracownikowi Uniwersytetu – za zasługi akademickie może być nadany tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Z wnioskiem o nadanie tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego może wystąpić Rektor, prorektor lub dziekan. Senat podejmuje uchwałę w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego, po zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych.
 3. Uroczystość nadania tytułu profesora honorowego odbywa się zgodnie z tradycją Uniwersytetu.

 

§ 16.

Uchwała Senatu lub zarządzenie Rektora może określić inne sposoby honorowania pracowników i innych osób.

 

§ 17.

Obrady organów Uniwersytetu oraz Konwentu Godności Honorowych dotyczące przyznawania godności honorowych są tajne.

 

§ 18.

 1. W poszanowaniu tradycji Uniwersytet rozwija dobre obyczaje akademickie.
 2. Wyrazem tradycji Uniwersytetu są stałe i nadzwyczajne uroczystości akademickie.
 3. Uroczystości akademickie, promocje doktorskie i wręczanie dyplomów habilitacyjnych w Uniwersytecie są przeprowadzane według zasad i procedur określonych w uchwale Senatu.

 

 

Rozdział 2. Organy Uniwersytetu

 

§ 19.

 1. Organami kolegialnymi Uniwersytetu są Rada Uniwersytetu, Senat oraz rady dyscyplin naukowych.
 2. Organem jednoosobowym Uniwersytetu jest Rektor.
 3. Rektorowi przysługuje tytuł „Magnificencja”.
 4. Organem wyborczym Uniwersytetu jest Kolegium Elektorów.

 

§ 20.

 1. W skład Rady Uniwersytetu wchodzą:
 1. 3 osoby wybrane przez Senat ze wspólnoty Uniwersytetu;
 2. 3 osoby wybrane przez Senat spoza wspólnoty Uniwersytetu;
 3. Przewodniczący Samorządu Studentów.
 1. Przewodniczącym Rady Uniwersytetu jest jej członek pochodzący spoza wspólnoty Uniwersytetu, wybrany przez Senat.

 

§ 21.

 1. Członkiem Rady Uniwersytetu wybranym ze wspólnoty Uniwersytetu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 Ustawy, a ponadto:
 1. jest zatrudniona w Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę lub mianowania, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. posiada minimum dziesięcioletni staż pracy w Uniwersytecie.
 1. Członkiem Rady Uniwersytetu wybranym spoza wspólnoty Uniwersytetu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 Ustawy, a ponadto:
 1. posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub instytucją;
 2. przedstawi co najmniej jedną rekomendację stowarzyszenia naukowo-technicznego, organizacji przedsiębiorców, związku zawodowego, związku pracodawców, samorządu zawodowego lub instytucji kulturalnej i artystycznej, udzieloną przez właściwy organ tego podmiotu.

 

§ 22.

 1. Kandydatów na członków Rady Uniwersytetu, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 i 2, mogą zgłaszać członkowie Senatu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
 2. Tryb wyboru członków Rady Uniwersytetu określa Ordynacja Wyborcza, stanowiąca załącznik nr 2 do Statutu, zwana dalej „Ordynacją”.

 

§ 23.

 1. Posiedzenia Rady Uniwersytetu są zamknięte.
 2. Tryb funkcjonowania Rady Uniwersytetu Gdańskiego określa regulamin uchwalony przez Radę.

 

§ 24.

 1. Do zadań Rady Uniwersytetu należy:
 1. opiniowanie projektu Strategii Uniwersytetu i sprawozdania z realizacji Strategii Uniwersytetu;
 2. opiniowanie projektu Statutu i zmian w Statucie;
 3. monitorowanie zarządzania Uniwersytetem;
 4. monitorowanie gospodarki finansowej poprzez:
 1. opiniowanie planu rzeczowo-finansowego,
 2. zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
 3. zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
 1. wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
 2. składanie wniosku do właściwego ministra w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora;
 3. przyznawanie Rektorowi dodatku zadaniowego;
 4. wyrażanie zgody na wykonywanie przez Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego;
 5. dokonywanie wyboru podmiotu, który przeprowadzi audyt rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu;
 6. wyrażanie zgody na dokonanie przez Uniwersytet czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych oraz dokonanie przez Uniwersytet czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, które wymagają zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. uchwalanie programu naprawczego ze szczegółowym harmonogramem jego wdrażania i przedkładanie go właściwemu ministrowi w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w Ustawie;
 8. składanie Senatowi rocznego sprawozdania z działalności.
 1. Rada Uniwersytetu może upoważnić członka Rady do wykonywania określonych czynności w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
 2. W ramach wykonywanych zadań Rada Uniwersytetu może żądać wglądu do dokumentów Uniwersytetu.
 3. Rada Uniwersytetu może korzystać z opinii stałych komisji senackich.
 4. Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1, członkowie Rady Uniwersytetu kierują się dobrem Uniwersytetu i działają na jego rzecz.

 

§ 25.

 1. W skład Senatu Uniwersytetu wchodzą:
 1. Rektor jako przewodniczący;
 2. po 3 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni, wybranych z każdego wydziału na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników na każdym wydziale;
 3. po 1 przedstawicielu nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż wymienione w pkt 2, wybranych z każdego wydziału na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników na każdym wydziale;
 4. 4 przedstawiciele nauczycieli akademickich z jednostek pozawydziałowych, wybrani na zebraniach ogólnych; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 2 lub 3, zebranie ogólne nauczycieli akademickich każdej jednostki wybiera jednego przedstawiciela, a pozostali przedstawiciele (lub przedstawiciel) są wybierani na wspólnym zebraniu ogólnym nauczycieli akademickich wszystkich jednostek; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 4, zebranie ogólne nauczycieli akademickich każdej jednostki wybiera jednego przedstawiciela; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 5 i więcej, przedstawiciele są wybierani na wspólnym zebraniu ogólnym nauczycieli akademickich wszystkich jednostek;
 5. wybrani, z uwzględnieniem przepisów Ustawy, przedstawiciele studentów i doktorantów stanowiący 20% statutowego składu Senatu;
 6. 4 przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wybrani na zebraniach ogólnych poszczególnych grup tych pracowników, z zastrzeżeniem, że zebranie ogólne każdej grupy pracowników wymienionych w § 114 ust. 1 pkt 1 – 4 wybiera jednego przedstawiciela.
 1. Wybory członków Senatu są jednocześnie wyborami członków Kolegium Elektorów, o których mowa w § 43 pkt 1, z uwzględnieniem szczególnych zasad kadencyjności przedstawicieli studentów i doktorantów, wynikających z trybu wyboru określonego odpowiednio w regulaminie samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
 2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora i profesora uczelni stanowią więcej niż połowę statutowego składu Senatu.
 3. W posiedzeniu Senatu z głosem doradczym uczestniczą:
 1. prorektorzy, dziekani, dyrektorzy szkół doktorskich, Dyrektor Centrum Języków Obcych i Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu,
 2. Kanclerz, Dyrektor Finansowy, Dyrektor Biblioteki,
 3. po 1 przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w Uniwersytecie

– chyba że osoby pełniące funkcje wymienione w pkt 1 zostały wybrane do Senatu, na zasadach określonych w ust. 1.

 1. Tryb wyboru członków Senatu określa Ordynacja.

 

§ 26.

 1. Posiedzenia Senatu są jawne dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu.
 2. Senat może ograniczyć bądź wyłączyć jawność posiedzenia lub jego części.
 3. Protokoły posiedzeń Senatu są jawne, z wyjątkiem protokołów tych posiedzeń, których jawność wyłączono.
 4. Organizację i tryb pracy Senatu określa regulamin uchwalony przez Senat, z uwzględnieniem § 27.

 

§ 27.

 1. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor nie rzadziej niż 4 razy w semestrze. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Senatu w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 2. Z wyjątkiem nagłych przypadków, zawiadomienie o posiedzeniu Senatu, pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej, powinno być doręczone członkom Senatu i osobom zasiadającym w nim z głosem doradczym, nie później niż 5 dni przed posiedzeniem.
 3. W zawiadomieniu należy podać porządek posiedzenia, w którym powinny być wskazane sprawy wymagające podjęcia uchwały, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Porządek posiedzenia Senatu ustala Rektor.
 5. Senat może dokonać zmiany porządku posiedzenia na wniosek członka Senatu zgłoszony przed rozpoczęciem obrad.
 6. Udział członków Senatu w jego posiedzeniach jest obowiązkowy.
 7. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub z innych ważnych powodów, Rektor może zarządzić podjęcie przez Senat uchwały w trybie głosowania za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. Głosowanie w tym trybie jest wyłączone w sprawach wymagających zachowania wymogu tajności, w sprawach zmiany Statutu oraz w sprawach wyborczych. Szczegółowe zasady podejmowania przez Senat uchwał w tym trybie określa Regulamin Senatu.

 

§ 28.

 1. Do zadań Senatu należy:
 1. uchwalanie Statutu, regulaminu studiów i regulaminu szkoły doktorskiej;
 2. uchwalanie misji i strategii Uniwersytetu oraz zatwierdzanie sprawozdania z ich realizacji;
 3. powoływanie i odwoływanie członków Rady Uniwersytetu;
 4. wybór przewodniczącego Rady Uniwersytetu;
 5. ustalanie miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Uniwersytetu;
 6. opiniowanie kandydatów na Rektora;
 7. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uniwersytetu;
 8. nadawanie stopni naukowych w dziedzinie nauki oraz określanie trybu nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauki;
 9. formułowanie rekomendacji dla Rady Uniwersytetu i Rektora w zakresie zadań wykonywanych przez te organy;
 10. nadawanie tytułu doktora honoris causa;
 11. uchwalenie kodeksu etyki nauczyciela akademickiego;
 12. ustalanie programów studiów, programów kształcenia w szkole doktorskiej i programów studiów podyplomowych;
 13. określanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty;
 14. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzania, a także zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej;
 15. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 16. wykonywanie zadań związanych z:
 1. przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
 2. włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3

– zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

 1. zatwierdzanie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie oraz wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego;
 2. wyrażanie zgody na:
 1. nabycie, zbycie lub obciążenie mienia, z uwzględnieniem § 24 ust. 1 pkt 10,
 2. zaciąganie kredytu na finansowanie bieżącej działalności o wartości przekraczającej 15% przychodów Uniwersytetu z działalności operacyjnej za poprzedni rok obrotowy,
 3. zaciąganie kredytu, innego niż określony w lit. b, oraz pozyskiwanie innych form finansowania z okresem spłaty przekraczającym dwa kolejne lata obrotowe,
 4. przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu o wartości większej niż 200 000,00 PLN,
 5. określenie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych przez Uniwersytet,
 6. przystąpienie do spółki lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji,
 7. utworzenie przez Uniwersytet spółki celowej,
 8. utworzenie lub przystąpienie Uniwersytetu do spółki kapitałowej, tworzonej w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nimi;
 1. określanie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, w szczególności:

a) sposobu wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego,

b) zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty,

c) trybu złożenia rozprawy doktorskiej,

d) trybu powoływania oraz zakresu czynności powołanych komisji,

e) sposobu wyznaczania recenzentów,

f) sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym,

g) sposobu weryfikacji spełnienia wymagania dotyczącego dorobku, w przypadku publikacji wieloautorskich;

 1. ustalanie:
 1. szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 2. zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty,
 3. sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej;
 1. zatwierdzanie regulaminów:
 1. akademickiego inkubatora przedsiębiorczości utworzonego jako jednostka ogólnouniwersytecka,
 2. Centrum Transferu Technologii,
 3. rad dyscyplin naukowych;
 1. opiniowanie kandydatów na dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości i Centrum Transferu Technologii;
 2. uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji i regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej;
 3. opiniowanie lub zatwierdzanie, w przypadkach przewidzianych w Statucie, regulaminów jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
 4. wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów;
 6. podejmowanie decyzji w innych sprawach należących do zadań Senatu na podstawie Ustawy lub Statutu.
 1. Senat powołuje komisje stałe lub doraźne.
 2. Uchwalenie programów studiów oraz programów kształcenia w szkole doktorskiej i regulaminu studiów oraz regulaminu szkoły doktorskiej wymaga opinii odpowiednio samorządu studentów lub samorządu doktorantów. Samorząd przedstawia opinię w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania projektu. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

 

§ 29.

 1. W Uniwersytecie stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki nadają, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 pkt 8, rady dyscyplin naukowych.
 2. W skład rady dyscypliny naukowej wchodzi od 6 do 30 członków.
 3. Członkami rady dyscypliny naukowej są nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy i którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale co najmniej 0,75 ­– wybrani na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników.
 4. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, złożyło mniej niż 30 nauczycieli akademickich – wyborów do rady dyscypliny naukowej nie przeprowadza się.
 5. W skład rady dyscypliny naukowej wchodzą także przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale co najmniej 0,75, stanowiący nie więcej niż 10% składu rady (nie mniej niż 1 osoba) i wybrani na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników oraz 1 przedstawiciel doktorantów, w przypadku gdy w szkole doktorskiej kształci się doktorant w tej dyscyplinie – wybrany na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów, bez prawa głosu w sprawach nadawania stopni naukowych.
 6. Jeżeli wybory do rady dyscypliny naukowej nie zostaną przeprowadzone albo jeżeli liczba członków rady zmniejszy się poniżej minimalnej statutowej liczby członków, stopień naukowy w danej dyscyplinie naukowej nadaje Senat do czasu wyboru rady dyscypliny albo uzupełnienia jej składu do minimalnej statutowej liczby członków.
 7. Członkostwo w radzie dyscypliny naukowej ustaje w razie rezygnacji, ustania zatrudnienia lub odwołania członka rady.
 8. Pracami rady dyscypliny naukowej kieruje przewodniczący powoływany przez Rektora na okres kadencji Rektora. Przewodniczący może być w każdym czasie odwołany przez Rektora. Przewodniczącym może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudniony w Uniwersytecie, jako podstawowym miejscu pracy.
 9. Na wniosek przewodniczącego rady dyscypliny naukowej Rektor może powołać i odwołać zastępcę przewodniczącego rady. Zastępcą przewodniczącego może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie, jako podstawowym miejscu pracy, na stanowisku profesora lub profesora uczelni.
 10. Funkcji przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego rady dyscypliny naukowej nie można łączyć ze stanowiskiem Rektora, prorektora lub dyrektora szkoły doktorskiej.
 11. Wykaz rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim określa załącznik nr 3 do Statutu.

 

§ 30.

 1. W posiedzeniu rady dyscypliny naukowej, bez prawa głosu, może wziąć udział osoba zaproszona przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego rady oraz przedstawiciel doktorantów odbywający w szkole doktorskiej kształcenie w danej dyscyplinie naukowej i wskazany przez samorząd doktorantów.
 2. Rada dyscypliny naukowej może powoływać komisje do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego spośród wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej.
 3. Organizację i tryb pracy rady dyscypliny naukowej ustala regulamin określony przez Rektora i zatwierdzony przez Senat.

 

§ 31.

 1. Posiedzenia rady dyscypliny naukowej zwołuje jej przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego. Nadzwyczajne posiedzenia rady zwołuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków rady, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 2. Z wyjątkiem nagłych przypadków, zawiadomienie o posiedzeniu rady dyscypliny naukowej, pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej, powinno być doręczone członkom rady, nie później niż na 5 dni przed posiedzeniem.
 3. W zawiadomieniu należy podać porządek posiedzenia ustalony przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego rady dyscypliny naukowej.
 4. Rada dyscypliny naukowej może dokonać zmiany porządku posiedzenia na wniosek Rektora, prorektora właściwego do spraw nauki lub członka rady.
 5. Udział członków rady dyscypliny naukowej w posiedzeniach jest obowiązkowy.
 6. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub z innych ważnych powodów, przewodniczący rady dyscypliny naukowej może zarządzić podjęcie przez radę uchwały w trybie głosowania za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. Głosowanie w tym trybie jest wyłączone w sprawach wymagających zachowania wymogu tajności. Szczegółowe zasady podejmowania przez radę uchwał w tym trybie określa regulamin rady.

 

§ 32.

 1. Do zadań rady dyscypliny naukowej należy:
 1. wyznaczanie i zmiana promotora lub promotorów oraz promotora pomocniczego;
 2. powoływanie komisji do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w danej dyscyplinie naukowej;
 3. nadawanie w drodze decyzji administracyjnej stopni naukowych w danej dyscyplinie naukowej;
 4. nostryfikacja stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą;
 5. kształtowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej w Uniwersytecie oraz jej bieżąca ewaluacja z perspektywy oceny parametrycznej;
 6. uczestnictwo w kształtowaniu polityki naukowej Uniwersytetu;
 7. opracowywanie projektu szczegółowych kryteriów oceny w zakresie osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w danej dyscyplinie naukowej;
 8. opiniowanie zatrudnienia i awansów pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w danej dyscyplinie naukowej;
 9. realizacja innych zadań wyznaczonych przez Rektora.
 1. Rada dyscypliny naukowej może zasięgać opinii komisji uczelnianych, senackich, rektorskich oraz rad dziekanów.
 2. Zasady obsługi administracyjnej rady dyscypliny naukowej określa regulamin organizacyjny.

 

§ 33.

 1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu, opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uniwersytetu uchwaloną przez Senat oraz podejmuje działania zapewniające właściwe funkcjonowanie Uniwersytetu.
 2. Rektorem Uniwersytetu może być osoba, która spełnia wymagania określone w Ustawie.

 

§ 34.

 1. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut dla innych organów Uniwersytetu.
 2. Do zadań Rektora należy w szczególności:
 1. reprezentowanie Uniwersytetu;
 2. zarządzanie Uniwersytetem;
 3. przewodniczenie Senatowi;
 4. przygotowanie projektu Statutu oraz projektu misji i strategii Uniwersytetu;
 5. zatwierdzanie strategii rozwoju wydziałów;
 6. składanie Senatowi sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Uniwersytetu;
 7. przedstawianie Radzie Uniwersytetu do zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz do zatwierdzenia sprawozdania z jego wykonania;
 8. przedstawianie Radzie Uniwersytetu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu;
 9. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Uniwersytetu;
 10. powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Uniwersytecie oraz ich odwoływanie;
 11. prowadzenie polityki kadrowej w Uniwersytecie;
 12. powoływanie rzeczników dyscyplinarnych w Uniwersytecie;
 13. tworzenie, przekształcanie i likwidacja studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu – na wniosek dziekana lub prorektora właściwego do spraw kształcenia;
 14. tworzenie, przekształcanie i likwidacja szkół doktorskich, w tym prowadzonych wspólnie z innymi podmiotami – po zasięgnięciu opinii Senatu;
 15. tworzenie, przekształcanie i likwidacja studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3 – na wniosek dziekana albo z własnej inicjatywy;
 16. określanie regulaminu studiów podyplomowych oraz regulaminów innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
 17. określanie programów innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
 18. określanie wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz dokumentów potwierdzających ukończenie innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
 19. określanie zasad zapewniania jakości kształcenia;
 20. prowadzenie gospodarki finansowej Uniwersytetu;
 21. zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w Uniwersytecie;
 22. określanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu rady dyscypliny naukowej;
 23. tworzenie, łączenie, przekształcanie lub likwidowanie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
 24. dbanie o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu;
 25. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w Uniwersytecie;
 26. zatwierdzanie szczegółowych zakresów obowiązków nauczycieli akademickich w Uniwersytecie;
 27. ustalanie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotów dokonujących oceny nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem § 110;
 28. podejmowanie decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do spółki kapitałowej, w przypadku spółki celowej w rozumieniu Ustawy – po uzyskaniu zgody Senatu.

 

§ 35.

 1. Zespołem doradczym Rektora jest Rada Rektora. W skład Rady Rektora wchodzą prorektorzy, dziekani, Kanclerz oraz Dyrektor Finansowy. Rektor może zapraszać do Rady również inne osoby.
 2. Na czas nieobecności Rektor powierza kierowanie działalnością Uniwersytetu i reprezentowanie go wyznaczonemu prorektorowi, udzielając mu pisemnego pełnomocnictwa.

 

§ 36.

 1. Rektor powołuje i odwołuje prorektorów.
 2. Prorektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie, jako podstawowym miejscu pracy, na stanowisku profesora lub profesora uczelni, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Prorektorem właściwym do spraw nauki oraz prorektorem właściwym do spraw kształcenia może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 4. Powołanie prorektora właściwego do spraw studenckich i spraw doktorantów wymaga uzgodnienia odpowiednio z samorządem studenckim i samorządem doktorantów. Rektor przedstawia kandydata na prorektora samorządowi studenckiemu i samorządowi doktorantów. Brak stanowiska samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów co do osoby kandydata w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody na jego powołanie.

 

§ 37.

 1. Rektor określa liczbę prorektorów, nie mniejszą niż 3 i nie większą niż 5.
 2. Rektor określa, w drodze zarządzenia, zakres obowiązków i uprawnień prorektorów w zakresie reprezentacji Uniwersytetu i prowadzenia jego spraw. W razie potrzeby, Rektor udziela im odpowiednich upoważnień lub pełnomocnictw.

 

§ 38.

 1. Rektor może powoływać i odwoływać pełnomocników, doradców i ekspertów, określając zakres ich działania w zarządzeniu lub pisemnym pełnomocnictwie.
 2. Rektor może upoważniać określonych kierowników jednostek organizacyjnych lub innych pracowników Uniwersytetu do podejmowania lub wykonywania działań bądź czynności w jego imieniu.

 

§ 39.

Rektor może powoływać stałe lub doraźne komisje rektorskie oraz określać ich skład, tryb pracy, zadania i kadencję.

 

§ 40.

 1. Wybory przedstawicieli do Senatu, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 2-4 i 6, oraz wybory członków Kolegium Elektorów, o których mowa w § 43 pkt 2-4 i 6, a także wybory Rektora przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza.
 2. Zasady wyborów przedstawicieli studentów i doktorantów określają odpowiednio regulamin samorządu studentów i regulamin samorządu doktorantów.

 

§ 41.

 1. Wybory przedstawicieli do Senatu, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 2-4 i 6, odbywają się na ogólnych zebraniach poszczególnych grup pracowniczych, na zasadach i w trybie określonych w Ordynacji.
 2. Warunkiem objęcia mandatu członka Senatu przez osobę pełniącą funkcję jednoosobowego organu innej uczelni, jego zastępcę, osobę będącą założycielem uczelni niepublicznej lub członkiem organu osoby prawnej będącej założycielem uczelni niepublicznej jest złożenie rezygnacji z wymienionych funkcji lub statusu założyciela.
 3. Przedstawicieli do Senatu wybiera się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.
 4. Szczegółowe zasady wyboru do Senatu określa Ordynacja.

 

§ 42.

 1. Wygaśnięcie mandatu przedstawiciela do Senatu w trakcie kadencji następuje wskutek:
 1. śmierci lub zrzeczenia się mandatu;
 2. odwołania przez organ dokonujący wyboru w trybie przewidzianym przez Ordynację;
 3. rozwiązania stosunku pracy lub zakończenia studiów, utraty statusu studenta albo doktoranta Uniwersytetu;
 4. ukarania nauczyciela akademickiego, studenta lub doktoranta karą dyscyplinarną określoną w art. 276 i art. 308 Ustawy, a pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – karą porządkową określoną w art. 108 § 1 pkt 2 i § 2 Kodeksu pracy.
 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela do Senatu przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w § 41.
 2. Wygaśnięcie mandatu przedstawiciela do Senatu w trakcie kadencji z powodu ustania stosunku pracy nie następuje, jeżeli kolejny stosunek pracy zostanie nawiązany ponownie od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustania wcześniejszego stosunku pracy z tym przedstawicielem.

 

§ 43.

W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów wchodzą:

 1. wszyscy członkowie Senatu, którego kadencja upływa w roku wyboru Rektora, z uwzględnieniem szczególnych zasad kadencyjności przedstawicieli studentów i doktorantów, wynikających z trybu wyboru określonego odpowiednio w regulaminie samorządu studenckiego i samorządu doktorantów;
 2. po 3 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni, wybranych z każdego wydziału na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników na każdym wydziale;
 3. po 1 przedstawicielu nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż wymienione w pkt 2, wybranych z każdego wydziału na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników na każdym wydziale;
 4. 4 przedstawiciele nauczycieli akademickich z jednostek pozawydziałowych, wybrani na zebraniach ogólnych; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 2 lub 3, zebranie ogólne nauczycieli akademickich każdej jednostki wybiera jednego przedstawiciela, a pozostali przedstawiciele (lub przedstawiciel) są wybierani na wspólnym zebraniu ogólnym nauczycieli akademickich wszystkich jednostek; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 4, zebranie ogólne nauczycieli akademickich każdej jednostki wybiera jednego przedstawiciela; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 5 i więcej, przedstawiciele są wybierani na wspólnym zebraniu ogólnym nauczycieli akademickich wszystkich jednostek;
 5. wybrani, z uwzględnieniem przepisów Ustawy, przedstawiciele studentów i doktorantów, z zastrzeżeniem, że łączna liczba studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów stanowi 20% statutowego składu Kolegium Elektorów;
 6. 4 przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wybrani na zebraniach ogólnych poszczególnych grup tych pracowników, z zastrzeżeniem, że zebranie ogólne każdej grupy pracowników wymienionych w § 114 ust. 1 pkt 1 – 4 wybiera jednego przedstawiciela.

 

§ 44.

 1. Elektorów wybiera się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
 2. Jeżeli na zebraniach ogólnych grup pracowników określonych w § 43 z powodu braku kworum nie zostaną wybrani przedstawiciele tych grup, przedstawiciel Uczelnianej Komisji Wyborczej zarządza przeprowadzenie zebrania bez wymogu kworum. Zebranie takie uznaje się za odbyte w drugim terminie. Informacja o takim trybie wyboru powinna być podana w zawiadomieniu o zebraniu wyborczym.

 

§ 45.

 1. Przewodniczącym Kolegium Elektorów jest elektor najstarszy wiekiem.
 1. W przypadku kandydowania członka Kolegium Elektorów na stanowisko Rektora, mandat tej osoby, jako członka Kolegium Elektorów, na czas kandydowania i głosowania na tę kandydaturę, ulega zawieszeniu.

 

§ 46.

 1. Termin zwołania pierwszego zebrania Kolegium Elektorów oraz harmonogram czynności Kolegium powinny uwzględniać zakończenie wyboru Rektora do dnia 30 kwietnia ostatniego roku kadencji.
 2. Wybór Rektora jest ważny, jeżeli wzięło w nim udział ponad 50% elektorów.
 3. Kolegium Elektorów wybiera Rektora w głosowaniu tajnym i bezpośrednim bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.
 4. Szczegółowe zasady wyboru Rektora określa Ordynacja.

 

§ 47.

 1. Rektora wybiera Kolegium Elektorów spośród kandydatów wskazanych przez Radę Uniwersytetu.
 2. Wybór Rektora jest dokonywany bezwzględną większością głosów.

 

§ 48.

 1. Każdemu z elektorów przysługuje, w terminie wyznaczonym przez Radę Uniwersytetu, prawo zgłoszenia Radzie jednej osoby, która może zostać wskazana przez Radę jako kandydat na Rektora.
 2. Osoby zgłoszone w trybie ust. 1 lub wskazane przez Radę z własnej inicjatywy są przedstawiane Senatowi przez Radę do zaopiniowania.
 3. Po zaopiniowaniu przez Senat Rada Uniwersytetu wskazuje Kolegium Elektorów co najmniej 2 kandydatów na Rektora.
 4. Zgłoszenie osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, wymaga jej pisemnej zgody.

 

§ 49.

 1. Rektor może zostać odwołany przez Kolegium Elektorów, w trybie określonym w Ustawie.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora przed upływem kadencji lub zawieszenia osoby pełniącej funkcję Rektora w pełnieniu obowiązków, zadania Rektora wykonuje najstarszy wiekiem prorektor.

 

§ 50.

Tryb powołania i wygaśnięcia mandatu członków Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz zakres ich zadań określa Ordynacja.

 

 

Rozdział 3. Organizacja Uniwersytetu

 

§ 51.

 1. Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są jednostki badawcze, badawczo-rozwojowe, dydaktyczne oraz administracyjne.
 2. Jednostkami organizacyjnymi badawczymi, badawczo-rozwojowymi oraz dydaktycznymi Uniwersytetu są:
 1. wydziały;
 2. szkoły doktorskie;
 3. jednostki ogólnouniwersyteckie: międzywydziałowe i pozawydziałowe.
 1. Jednostki administracyjne określa regulamin organizacyjny.
 2. W Uniwersytecie mogą być tworzone także inne jednostki organizacyjne, w szczególności: jednostki międzyuczelniane oraz jednostki wspólne z innymi podmiotami, w tym z instytucjami naukowymi.
 3. Wydział może mieć strukturę złożoną wyłącznie z instytutów albo wyłącznie z katedr. Wydział, który składa się z instytutów, nie może dzielić się na katedry. Wydział, który składa się z katedr, nie może dzielić się na instytuty.
 4. W instytucie i katedrze mogą być tworzone zakłady, pracownie albo laboratoria.
 5. W zakładzie mogą być tworzone pracownie albo laboratoria.
 6. Na wydziale mogą być również tworzone stacje naukowe w celu prowadzenia działalności naukowej w szczególnych warunkach terenowych i organizacyjnych.
 7. Jednostki, o których mowa w ust. 2, są tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu.
 8. Krajowe i zagraniczne zamiejscowe jednostki organizacyjne są tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu, na zasadach określonych w Ustawie.
 9. Instytuty, katedry, zakłady, pracownie i laboratoria oraz stacje naukowe są tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę dziekana.
 10. Jednostki międzyuczelniane i wspólne z innymi podmiotami są tworzone, przekształcane lub likwidowane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu, na podstawie umów i porozumień zawieranych z właściwymi podmiotami, na zasadach określonych w Ustawie.
 11. Zasady organizacji i działalności jednostek, o których mowa w ust. 12, określa umowa lub porozumienie oraz regulamin nadany zgodnie z umową lub porozumieniem.

 

§ 52.

 1. Wydział może być utworzony, jeśli będzie prowadził kształcenie co najmniej na jednym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 2. Wydziałem kieruje dziekan, który jest odpowiedzialny za realizację strategii rozwoju wydziału.

 

§ 53.

 1. Instytut można utworzyć, jeśli w jego skład wejdzie co najmniej 12 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej 5 osób na stanowisku profesora lub profesora uczelni.
 2. Zadaniem instytutu jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej.
 3. Jeżeli instytut w ciągu 2 lat nie spełnia wymogu określonego w ust. 1, Rektor od dnia 1 września następnego roku akademickiego likwiduje go lub przekształca w inną jednostkę organizacyjną.

 

§ 54.

 1. Katedrę można utworzyć, jeśli w jej skład wejdzie co najmniej 5 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej 1 osoba na stanowisku profesora lub profesora uczelni.
 2. W przypadku katedry, w skład której wejdzie co najmniej 10 nauczycieli akademickich, dziekan może złożyć wniosek do Rektora o utworzenie:
 1. zakładu;
 2. pracowni;
 3. laboratorium.
 1. Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej.
 2. Jeżeli katedra w ciągu 2 lat nie spełnia wymogu określonego w ust. 1, Rektor od dnia 1 września następnego roku akademickiego likwiduje ją lub przekształca w inną jednostkę organizacyjną.

 

§ 55.

 1. Zakład można utworzyć, jeśli w jego skład wejdzie co najmniej 3 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej 1 osoba na stanowisku profesora lub profesora uczelni.
 2. W przypadku zakładu, w skład którego wejdzie co najmniej 10 nauczycieli akademickich, dziekan może złożyć wniosek do Rektora o utworzenie pracowni lub laboratorium.
 3. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej.
 4. Jeżeli zakład w ciągu 2 lat nie spełnia wymogu określonego w ust. 1, Rektor od dnia 1 września następnego roku akademickiego likwiduje go lub przekształca w inną jednostkę organizacyjną.

 

§ 56.

 1. Szkoła doktorska jest tworzona w celu kształcenia doktorantów w Uniwersytecie.
 2. Regulamin szkoły doktorskiej uchwala Senat co najmniej na 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Regulamin wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia regulaminu senat i samorząd doktorantów nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały senatu, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów statutowego składu tego organu.

 

§ 57.

 1. Uniwersytet Gdański może, za zgodą Senatu i na zasadach określonych w Ustawie, tworzyć federacje z publiczną uczelnią akademicką, instytutem badawczym, instytutem Polskiej Akademii Nauk lub instytutem międzynarodowym.
 2. Utworzenie federacji wymaga zatwierdzenia jej statutu przez Senat.

 

§ 58.

 1. W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki Uniwersytet może prowadzić akademicki inkubator przedsiębiorczości i Centrum Transferu Technologii, a także utworzyć spółkę kapitałową, o których mowa w Ustawie.
 2. Uniwersytet może przystąpić do spółki, o której mowa w Ustawie, utworzonej przez inną uczelnię publiczną lub utworzyć taką spółkę z inną uczelnią publiczną.
 3. Senat zatwierdza regulamin działania inkubatora utworzonego w formie jednostki ogólnouniwersyteckiej oraz regulamin Centrum.
 4. Spółka działa na podstawie aktu założycielskiego (umowy spółki) lub statutu, zatwierdzonych przez Senat.

 

§ 59.

 1. W celu wypełniania ogólnych zadań dydaktycznych w Uniwersytecie działają Centrum Języków Obcych oraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
 2. Szczegółową organizację centrów, o których mowa w ust. 1, określają regulaminy wydane przez Rektora.

 

§ 60.

 1. Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego, zwaną dalej „Biblioteką”, tworzą Biblioteka Główna oraz biblioteki specjalistyczne, stanowiące jednolity system biblioteczno-informacyjny.
 2. Biblioteki specjalistyczne tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.

 

§ 61.

 1. Biblioteka pełni funkcję biblioteki naukowej i prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i usługową.
 2. Zadania oraz strukturę wewnętrzną Biblioteki określa jej regulamin, uchwalony przez Radę Biblioteczną i zatwierdzony przez Senat.
 3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami w kraju i za granicą, w tym w zakresie budowy krajowego katalogu bibliotecznego.
 4. Osoby niebędące pracownikami, studentami lub doktorantami mogą korzystać z zasobów biblioteczno-informacyjnych Uniwersytetu z zachowaniem wymogu zapewnienia pierwszeństwa społeczności akademickiej Uniwersytetu. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa regulamin Biblioteki.

 

§ 62.

Realizując funkcje systemu biblioteczno-informacyjnego, Uniwersytet może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających z systemu:

 1. imię, nazwisko, numer PESEL lub numer paszportu;
 2. adres do korespondencji;
 3. adres poczty elektronicznej;
 4. informacje o uczelni, wydziale, kierunku i roku studiów, numerze albumu studenta, doktoranta lub słuchacza studiów podyplomowych;
 5. unikatowy identyfikator osoby w systemie teleinformatycznym obsługi studiów;
 6. informacje dotyczące wypożyczonych z Biblioteki zasobów;
 7. informacje o wysokości opłat wynikających z regulaminu Biblioteki.

 

§ 63.

 1. Uniwersytet prowadzi Biuro Karier, którego zadaniem jest aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów.
 2. Szczegółową organizację i funkcjonowanie Biura Karier określa regulamin wydany przez Rektora.

 

§ 64.

Działalność wydawniczą prowadzi, na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Senat, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 65.

 1. Uniwersytet prowadzi Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego, którego działalność regulują przepisy odrębne.
 2. Szczegółową organizację i funkcjonowanie Archiwum określa regulamin wydany przez Rektora.

 

§ 66.

W celu utrwalenia i upowszechnienia dziedzictwa akademickiego Uniwersytetu i szkół wyższych, z których połączenia powstał, Uniwersytet prowadzi Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, działające na podstawie regulaminu wydanego przez Rektora.

 

§ 67.

 1. Pozostałe jednostki organizacyjne Uniwersytetu tworzy, przekształca i likwiduje Rektor.
 2. Zakres działania i zadania oraz strukturę wewnętrzną tych jednostek organizacyjnych określają ich regulaminy, wydawane przez Rektora.

 

§ 68.

Utworzenie w Uniwersytecie jednostki organizacyjnej nieuczestniczącej w kształceniu stacjonarnym może nastąpić jedynie wraz z określeniem źródeł i zasad finansowania jej działalności.

 

§ 69.

Zakres działania i zadania oraz strukturę wewnętrzną jednostek organizacyjnych ogólnouniwersyteckich: międzywydziałowych i pozawydziałowych określają ich regulaminy zatwierdzane przez Senat.

 

§ 70.

 1. Rektor nadaje regulamin organizacyjny określający strukturę organizacyjną Uniwersytetu oraz podział zadań w ramach tej struktury, a także organizację oraz zasady działania administracji Uniwersytetu.
 2. Do dnia 30 października Rektor przedstawia Senatowi aktualny wykaz istniejących jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

 

§ 71.

 1. W Uniwersytecie funkcję kierowniczą pełni:
 1. prorektor;
 2. dziekan;
 3. dyrektor szkoły doktorskiej;
 4. prodziekan;
 5. zastępca dyrektora szkoły doktorskiej;
 6. Dyrektor Centrum Języków Obcych i Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
 1. Osoba pełniąca funkcję kierowniczą w Uniwersytecie, o której mowa w ust. 1, nie może jednocześnie być zatrudniona w innej uczelni.
 2. Ta sama osoba nie może pełnić funkcji kierowniczej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje Rektora.

 

§ 72.

 1. Wydziałem kieruje dziekan powołany przez Rektora spośród kandydatów rekomendowanych przez radę przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału. Sposób wyłaniania, skład i tryb pracy rady przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału określa Ordynacja. Dziekan może być w każdym czasie odwołany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii rady dziekana.
 2. Dziekanem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, posiadający tytuł profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Ilekroć w Statucie jest mowa o dziekanie, rozumie się przez to również dziekana Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, z uwzględnieniem postanowień umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem a Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
 4. Do zadań dziekana należy w szczególności:
 1. opracowanie strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią Uniwersytetu;
 2. kierowanie wydziałem i reprezentowanie go, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora;
 3. określanie zakresu obowiązków prodziekanów w uzgodnieniu z Rektorem;
 4. nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie;
 5. składanie do Rektora wniosków w sprawie zatrudnienia i nagradzania nauczycieli akademickich oraz udzielania urlopów naukowych;
 6. tworzenie i znoszenie komisji lub zespołów dziekańskich oraz określanie ich zadań, składu osobowego i okresu funkcjonowania, a także powoływanie i odwoływanie pełnomocników dziekana;
 7. dysponowanie środkami finansowymi wydziału, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu;
 8. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
 9. podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziału;
 10. zapewnienie przestrzegania prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie wydziału;
 11. określanie planu zajęć prowadzonych na wydziale;
 12. dokonywanie racjonalnego podziału zajęć dydaktycznych;
 13. podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz ogólnouniwersyteckimi jednostkami organizacyjnymi;
 14. wyrażanie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uniwersytecie;
 15. zapewnianie jakości kształcenia;
 16. pełnienie funkcji przełożonego wszystkich pracowników i studentów wydziału;
 17. upoważnianie kierowników jednostek organizacyjnych lub innych pracowników do podejmowania lub wykonywania działań bądź czynności w jego imieniu;
 18. nadzorowanie terminowego wykonywania przez pracowników obowiązkowych badań lekarskich, zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 1. Dziekan może, w celu realizacji należących do niego zadań, wydawać zarządzenia.

 

§ 73.

 1. Rektor na wniosek dziekana powołuje nie więcej niż 3 prodziekanów.
 2. Prodziekanem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie, jako podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Powołanie prodziekana właściwego do spraw studenckich wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim. Rektor przedstawia kandydata na prodziekana samorządowi studenckiemu. Brak stanowiska samorządu studenckiego co do osoby kandydata w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody na jego powołanie.

 

§ 74.

 1. Na wydziale działa rada dziekana jako zespół doradczy dziekana. Liczba członków rady wynosi od 15 do 40 osób.
 2. W skład rady dziekana wchodzą:
 1. prodziekani;
 2. powołani przez dziekana:
 1. co najmniej 2 nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. co najmniej 2 nauczycieli akademickich spośród pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. co najmniej 1 osoba spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
 4. co najmniej 2 przedstawicieli studentów i doktorantów wybranych na zasadach określonych odpowiednio w regulaminie samorządu studentów i w regulaminie samorządu doktorantów.
 1. Członkowie rady dziekana, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit a-c, mogą być w każdym czasie odwołani przez dziekana.
 2. Posiedzenia rady dziekana zwołuje dziekan. Posiedzeniu przewodniczy dziekan albo upoważniony przez niego prodziekan lub członek rady. W posiedzeniu rady mogą również wziąć udział osoby zaproszone przez dziekana.
 3. Do zadań rady dziekana należy:
 1. wyrażanie opinii w sprawach utworzenia, przekształcenia lub likwidacji kierunku studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
 2. wyrażanie opinii w sprawach projektów warunków rekrutacji oraz programów w odniesieniu do studiów oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
 3. wyrażanie opinii oraz formułowanie rekomendacji w sprawach zapewniania jakości kształcenia;
 4. wyrażanie opinii w sprawach wyróżnień lub nagród oraz urlopów naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale;
 5. rekomendowanie Senatowi nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale jako kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 6. wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez dziekana.

 

§ 75.

 1. Dziekan tworzy, jako zespoły doradcze dziekana, rady programowe kierunków studiów prowadzonych przez wydział. W przypadku międzywydziałowego lub międzyuczelnianego kierunku studiów rada programowa jest tworzona wspólnie przez dziekanów wydziałów prowadzących kierunek studiów.
 2. Skład rady programowej kierunku studiów określa dziekan, z zastrzeżeniem że w skład rady wchodzą co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego oraz przedstawiciel społeczności regionalnej lub lokalnych, w szczególności przedstawiciel środowiska przedsiębiorców. W przypadku rady programowej międzywydziałowego lub międzyuczelnianego kierunku studiów jej skład określają właściwi dziekani.
 3. Przewodniczącym rady programowej kierunku studiów jest prodziekan właściwy do spraw kształcenia albo inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez dziekana. W przypadku międzywydziałowego lub międzyuczelnianego kierunku studiów przewodniczący rady jest wyznaczany wspólnie przez dziekanów wydziałów prowadzących kierunek studiów.
 4. Do zadań rady programowej kierunku studiów należy w szczególności opracowywanie projektów warunków rekrutacji na studia i programu studiów oraz ewaluacja programu studiów. Szczegółowe zadania rady programowej kierunku studiów określa dziekan. W przypadku rady programowej międzywydziałowego lub międzyuczelnianego kierunku studiów jej szczegółowe zadania określają właściwi dziekani.

 

§ 76.

 1. Szkołą doktorską kieruje dyrektor szkoły doktorskiej powołany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. Dyrektorem szkoły doktorskiej może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie, jako podstawowym miejscu pracy, posiadający tytuł profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Powołanie dyrektora szkoły doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Rektor przedstawia kandydata na dyrektora samorządowi doktorantów. Brak stanowiska samorządu doktorantów co do osoby kandydata w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody na jego powołanie.
 4. Zadania dyrektora szkoły doktorskiej określa regulamin szkoły doktorskiej.

 

§ 77.

 1. Na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej Rektor może powołać zastępcę dyrektora szkoły doktorskiej.
 2. Zastępcą dyrektora szkoły doktorskiej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Przepis § 76 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Zakres obowiązków zastępcy dyrektora szkoły doktorskiej określa dyrektor szkoły doktorskiej i zatwierdza Rektor.

 

§ 78.

 1. W szkole doktorskiej działa rada szkoły doktorskiej jako zespół doradczy dyrektora szkoły doktorskiej.
 2. Radę szkoły doktorskiej powołuje Rektor na okres kadencji Rektora.
 3. Członkami rady szkoły doktorskiej są:
 1. dyrektor szkoły doktorskiej jako przewodniczący;
 2. zastępca dyrektora szkoły doktorskiej;
 3. po jednym, wskazanym przez przewodniczącego rady dyscypliny naukowej, członku tej rady z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni – w zakresie każdej dyscypliny, w której jest prowadzone kształcenie w szkole doktorskiej;
 4. przedstawiciele doktorantów, stanowiący 20% składu rady, wybrani na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów.
 1. Członkami rady szkoły doktorskiej mogą być ponadto nie więcej niż cztery osoby spoza Uniwersytetu, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i powołane przez Rektora na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej.
 2. Zadania rady szkoły doktorskiej określa regulamin szkoły doktorskiej.

 

§ 79.

 1. Dyrektor instytutu kieruje instytutem i reprezentuje go, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora i dziekana.
 2. Dyrektorem instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, posiadający tytuł profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Dyrektora instytutu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę dziekana.
 4. Dyrektor instytutu jest powoływany na okres kadencji Rektora. Ta sama osoba nie może być dyrektorem instytutu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.
 5. Zastępcą dyrektora może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 6. Zastępcę dyrektora instytutu powołuje i odwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora instytutu, po zasięgnięciu opinii dziekana.

 

§ 80.

 1. Dyrektor instytutu jest przełożonym pracowników instytutu oraz odpowiada za działalność instytutu przed Rektorem i dziekanem.
 2. Do zadań dyrektora instytutu należy w szczególności:
 1. zarządzanie bieżącą działalnością instytutu;
 2. zarządzanie mieniem instytutu oraz dysponowanie środkami finansowymi instytutu;
 3. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności naukowej przez pracowników instytutu;
 4. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej w instytucie i koordynowanie tej działalności oraz zapewnianie jakości kształcenia w zakresie określonym przez dziekana;
 5. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansu i nagradzania pracowników instytutu;
 6. występowanie do właściwych organów Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących instytutu.
 1. Zakres obowiązków zastępcy dyrektora instytutu określa dyrektor instytutu i zatwierdza Rektor, po zasięgnięciu opinii dziekana.

 

§ 81.

 1. Kierownik katedry kieruje katedrą i reprezentuje ją, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora i dziekana.
 2. Kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach – doktora, zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
 3. Kierownika katedry powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę dziekana.

 

§ 82.

 1. Kierownik zakładu kieruje zakładem i reprezentuje go, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora i dziekana.
 2. Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
 3. Kierownika zakładu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii rady dziekana, dyrektora instytutu lub kierownika katedry.

 

§ 83.

 1. Do zadań kierownika katedry lub zakładu należy w szczególności:
 1. zarządzanie bieżącą działalnością katedry lub zakładu;
 2. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności naukowej przez pracowników katedry lub zakładu;
 3. dbanie o stały rozwój naukowy pracowników katedry lub zakładu;
 4. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej w katedrze lub zakładzie i koordynowanie tej działalności oraz zapewnianie jakości kształcenia w zakresie określonym przez dziekana;
 5. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansu i nagradzania pracowników katedry lub zakładu;
 6. występowanie do właściwych organów Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących katedry lub zakładu.
 1. Kierownik katedry lub kierownik zakładu są przełożonymi pracowników katedry lub zakładu.

 

§ 84.

 1. Kierownikiem pracowni albo laboratorium może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
 2. Kierownika jednostki, o której mowa w ust. 1, powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę dziekana.
 3. Do zadań kierownika pracowni albo laboratorium przepis § 83 stosuje się odpowiednio.

 

§ 85.

 1. Dyrektor Centrum Języków Obcych oraz Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu kieruje centrum i reprezentuje je, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora.
 2. Dyrektora centrum powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu oraz opinii zebrania ogólnego pracowników centrum. Powołanie dyrektora następuje na okres kadencji Rektora.
 3. Dyrektorem centrum może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
 4. Ta sama osoba nie może być dyrektorem centrum dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje Rektora.
 5. Do zadań dyrektora centrum należy w szczególności:
 1. zarządzanie mieniem centrum oraz dysponowanie jego środkami finansowymi;
 2. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej i  koordynowanie tej działalności oraz zapewnianie jakości kształcenia;
 3. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansu i nagradzania pracowników centrum;
 4. występowanie do właściwych organów Uniwersytetu oraz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu we wszystkich sprawach dotyczących centrum.

 

§ 86.

 1. Dyrektor Biblioteki kieruje Biblioteką i reprezentuje ją, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora.
 2. W Bibliotece mogą być zatrudnieni zastępcy dyrektora w liczbie nie większej niż dwóch.
 3. Dyrektora Biblioteki zatrudnia Rektor, po zaopiniowaniu przez Senat kandydatury przedstawionej przez Radę Biblioteczną.
 4. Zastępców Dyrektora Biblioteki zatrudnia Rektor na wniosek Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.
 5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki.
 6. Do zadań Dyrektora Biblioteki należy w szczególności:
 1. zarządzanie bieżącą działalnością Biblioteki;
 2. wykonywanie czynności zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki;
 3. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników Biblioteki;
 4. przedstawianie Senatowi sprawozdania z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;
 5. dysponowanie środkami finansowymi Biblioteki zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu.
 1. Dyrektor Biblioteki może, w celu realizacji należących do niego zadań, wydawać zarządzenia.

 

§ 87.

 1. Biblioteką specjalistyczną kieruje kierownik, którego zakres obowiązków określa Dyrektor Biblioteki.
 2. Kierowników bibliotek specjalistycznych zatrudnia Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki.

 

§ 88.

 1. Rada Biblioteczna jest zespołem opiniodawczym Rektora.
 2. W skład Rady wchodzą:
 1. Dyrektor Biblioteki;
 2. przedstawiciele Biblioteki, wybrani spośród bibliotekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nie niższym niż bibliotekarz, posiadających co najmniej cztery lata stażu pracy w Bibliotece – w liczbie 30% składu Rady;
 3. po jednym przedstawicielu każdego wydziału, wybranym przez radę dziekana spośród pracowników wydziału posiadających co najmniej stopień naukowy doktora;
 4. jeden przedstawiciel jednostek ogólnouniwersyteckich Uniwersytetu, wyznaczony przez Rektora;
 5. jeden przedstawiciel samorządu studenckiego;
 6. jeden przedstawiciel samorządu doktorantów.
 1. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel każdego związku zawodowego działającego w Uniwersytecie.
 2. Członków Rady powołuje i odwołuje Rektor na okres kadencji Rektora. Przewodniczącego Rady Bibliotecznej wybiera Rada spośród jej członków.
 3. Do zadań Rady należy:
 1. przedstawianie Rektorowi kandydata na Dyrektora Biblioteki;
 2. opiniowanie kandydatów na zastępców Dyrektora Biblioteki i kierowników bibliotek specjalistycznych;
 3. opiniowanie regulaminów dotyczących funkcjonowania Biblioteki;
 4. opiniowanie wniosku o utworzenie biblioteki specjalistycznej;
 5. opiniowanie na wniosek Rektora lub Dyrektora Biblioteki wszystkich spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu, a w szczególności:
 1. kierunków rozwoju Biblioteki,
 2. współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu z Biblioteką,
 3. zasad gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów;
 1. opiniowanie sprawozdań z działalności Biblioteki.
 1. Szczegółowy tryb działania Rady Bibliotecznej określa jej regulamin, uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Rektora.

 

§ 89.

 1. Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, dyrektora Centrum Transferu Technologii i dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, zatrudnia Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. Dyrektor inkubatora będącego jednostką ogólnouniwersytecką oraz dyrektor Centrum powinni być zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

 

§ 90.

 1. Kanclerza Uniwersytetu zatrudnia i zwalnia Rektor.
 2. Rektor może ogłosić konkurs otwarty na stanowisko Kanclerza.
 3. Zadania Kanclerza określa § 147.
 4. Kanclerz, w zakresie należących do niego zadań, może wydawać zarządzenia.
 5. Kanclerz może upoważniać określonych kierowników jednostek organizacyjnych lub innych pracowników administracyjnych do podejmowania lub wykonywania działań bądź czynności w jego imieniu.
 6. Kanclerz odpowiada za działalność przed Rektorem.

 

§ 91.

 1. Dyrektor Finansowy pełni funkcję głównego księgowego.
 2. Dyrektor Finansowy podlega bezpośrednio Rektorowi.
 3. Dyrektor Finansowy przygotowuje projekt planu rzeczowo-finansowego, sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdanie finansowe.
 4. Pozostałe obowiązki i uprawnienia Dyrektora Finansowego określa regulamin organizacyjny oraz przepisy odrębne.

 

§ 92.

Kierownicy jednostek administracyjnych Uniwersytetu podlegają bezpośrednio Kanclerzowi, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

§ 93.

 1. Rektor, na wniosek kierownika jednostki badawczej, badawczo-rozwojowej, dydaktycznej lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii kierownika danej jednostki, tworzy, przekształca i likwiduje stanowiska pracy nauczycieli akademickich.
 2. Jeżeli jest to uzasadnione względami organizacyjnymi, Rektor, na wniosek kierownika jednostki badawczej, badawczo-rozwojowej lub dydaktycznej albo z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii kierownika danej jednostki, tworzy i likwiduje stanowisko zastępcy kierownika tej jednostki. Rektor określa zakres działania i zadania zastępcy kierownika tej jednostki organizacyjnej.
 3. Zastępcę kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2, powołuje i odwołuje Rektor, po uzyskaniu opinii kierownika tej jednostki.
 4. Kanclerz, na podstawie upoważnienia Rektora, na wniosek kierownika danej jednostki administracyjnej lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii kierownika danej jednostki, tworzy, przekształca i likwiduje stanowiska pracy pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi.
 5. Szczegółowe zasady polityki kadrowej Uniwersytetu określa Rektor, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

 

§ 94.

 1. W przypadku:
 1. nieobsadzenia funkcji dyrektora instytutu, kierownika katedry, kierownika zakładu, kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu wchodzącej w skład wydziału lub nieobsadzenia funkcji kierownika ogólnouniwersyteckiej (międzywydziałowej, pozawydziałowej) jednostki organizacyjnej;
 2. zawieszenia osób pełniących funkcje określone w pkt 1 w pełnieniu obowiązków;
 3. nieobecności osób pełniących funkcje określone w pkt 1, trwającej dłużej niż 2 miesiące

– Rektor może powierzyć nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, a – w przypadku instytutu, katedry lub zakładu – ponadto posiadającemu tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, pełnienie obowiązków – odpowiednio – dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej.

 1. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej następuje do czasu – odpowiednio – powołania określonej osoby do pełnienia funkcji dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej we właściwym trybie, ustania stanu zawieszenia osoby pełniącej funkcję dyrektora lub kierownika w pełnieniu obowiązków bądź też ustania nieobecności dyrektora lub kierownika.
 2. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej może być w każdym czasie cofnięte przez Rektora.
 3. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład wydziału następuje po zasięgnięciu opinii dziekana.
 4. Osoba, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej, posługuje się tytułem dyrektora lub kierownika tej jednostki, poprzedzonym oznaczeniem: „pełniący obowiązki” lub „p.o.”.

 

 

Rozdział 4. Pracownicy Uniwersytetu

 

§ 95.

 1. Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupach: pracowników dydaktycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
 2. Pracownicy dydaktyczni, badawczy i badawczo-dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

1) profesora;

2) profesora uczelni;

3) adiunkta;

4) asystenta.

 1. Pracownicy dydaktyczni mogą być również zatrudniani na stanowiskach:

1) starszego wykładowcy;

2) wykładowcy;

3) lektora lub instruktora.

 

§ 96.

Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa regulamin pracy.

 

§ 97.

Na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora.

 

§ 98.

 1. Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca:
 1. stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień naukowy doktora i osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne stanowiące znaczący wkład w rozwój określonej dyscypliny, w rozumieniu art. 219 ust. 1  pkt 2 Ustawy;
 2. znaczące osiągnięcia w zakresie:
 1. działalności dydaktycznej, w szczególności kształcenia kadry naukowej, kierowania zespołami badawczymi lub projektami bądź prowadzenia projektów;
 2. istotnej aktywności naukowej, w tym w szczególności realizowanej w więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej, również zagranicznej.

Warunkiem zatrudnienia jest również zasięgnięcie opinii właściwej rady dyscypliny naukowej oraz opinii Senatu. Rada dyscypliny naukowej, przed wydaniem opinii, może zwrócić się do recenzenta spoza Uniwersytetu, posiadającego tytuł profesora o ocenę dorobku naukowego kandydata.

 1. Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i nie mniej niż 7-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki lub nie mniej niż 7-letnie doświadczenie zawodowe oraz znaczące osiągnięcia, w tym co najmniej:
 1. znaczący recenzowany dorobek naukowy dotyczący dydaktyki;
 2. opracowanie lub wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia;
 3. osiągnięcia służące zapewnianiu jakości kształcenia, w tym udział w uzyskiwaniu na rzecz Uczelni akredytacji;
 4. realizację projektów dydaktycznych;
 5. dorobek w zakresie popularyzacji nauki;
 6. znaczące doświadczenie w sprawowaniu opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych.

Warunkiem zatrudnienia jest również zasięgnięcie opinii Senatu.

 

§ 99.

 1. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Kandydat na stanowisko adiunkta musi być autorem publikacji naukowych.

 

§ 100.

Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.

 

§ 101.

 1. Na stanowisku starszego wykładowcy może być zatrudniona osoba, która posiada:
 1. co najmniej stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra;
 2. co najmniej 9-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki;
 3. istotne osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności dydaktycznej.
 1. Na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu może być zatrudniona także osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny oraz tytuł trenera pierwszej klasy lub równoważny.

 

§ 102.

Na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba, która posiada:

 1. co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny;
 2. co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe i istotne osiągnięcia w pracy zawodowej.

 

§ 103.

Na stanowisku lektora lub instruktora może być zatrudniona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.

 

§ 104.

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w uzasadnionych przypadkach może być powierzone osobom niebędącym pracownikami Uniwersytetu. Zasady i tryb powierzania prowadzenia zajęć dydaktycznych takim osobom na podstawie umów cywilnoprawnych określa Rektor.
 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych może być w uzasadnionych przypadkach powierzone pracownikom Uniwersytetu niebędącym nauczycielami akademickimi i posiadającym tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Zasady i tryb powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych tym pracownikom oraz dodatkowe uprawnienia, jakie mogą wynikać z prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych, określa Rektor.

 

§ 105.

 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę.
 2. Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zostaje zawarta na czas nieokreślony albo na czas określony do 4 lat.
 3. Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w Uniwersytecie, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
 4. Rekrutacja nauczycieli akademickich następuje z uwzględnieniem zasad polityki kadrowej Uniwersytetu oraz z uwzględnieniem zasad określonych w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
 5. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje Rektor:
 1. na wniosek dziekana lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej, albo
 2. z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej.
 1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim rozwiązuje, z zastrzeżeniem art. 123 Ustawy, Rektor:

1)  na wniosek dziekana lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej, albo

2)  z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej.

 1. Jeżeli Ustawa przewiduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim z końcem semestru, przez koniec semestru zimowego rozumie się ostatni dzień lutego, a przez koniec semestru letniego – ostatni dzień września.

 

§ 106.

Zatrudnienie na stanowisku pracownika badawczego może nastąpić wyłącznie na czas określony oraz jedynie w odniesieniu do nauczyciela akademickiego, który:

 1. został skierowany do pracy w Uniwersytecie na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową, lub
 2. jest beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego, lub
 3. jest zatrudniany na czas realizacji projektu finansowanego:
 1. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 2. przez inny podmiot przyznający grant badawczy.

 

§ 107.

 1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody Rektora. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody Rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.
 2. Rektor odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli świadczenie usług dydaktycznych lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza zdolność prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu lub wiąże się z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów Uniwersytetu.
 3. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym Rektora, jeżeli Uniwersytet jest dla tego nauczyciela podstawowym miejscem pracy.
 4. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora wymaga uzyskania zgody Rady Uniwersytetu. Zgoda jest wydawana na okres kadencji Rektora.
 5. Szczegółowe zasady podejmowania lub kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora, dziekanów i nauczycieli akademickich określa Ustawa.

 

§ 108.

 1. Rektor ogłasza otwarty konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego z własnej inicjatywy albo na wniosek kierownika danej jednostki badawczej, badawczo-rozwojowej lub dydaktycznej.
 2. Komisję konkursową powołuje właściwy dziekan albo kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzą co najmniej 3 osoby:
 1. dziekan lub kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1, albo osoba przez niego upoważniona jako przewodniczący komisji;
 2. osoba mająca być bezpośrednim przełożonym zatrudnianego pracownika;
 3. osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, a w przypadku Centrum Języków Obcych oraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu – osoba wyznaczona przez dyrektora centrum.
 1. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1)  niezbędne informacje o stanowisku, na które jest ogłaszany konkurs;

2)  określenie wymagań stawianych kandydatowi;

3)  wykaz wymaganych dokumentów;

4)  termin składania dokumentów;

5) tryb zasięgania dodatkowych opinii o kandydacie;

6)  termin rozstrzygnięcia konkursu;

7)  inne istotne informacje.

 1. Postępowanie konkursowe nie jest wymagane w przypadku zmiany treści istniejącego stosunku pracy nauczyciela akademickiego, polegającej na zatrudnieniu go na wyższym stanowisku.

 

§ 109.

 1. Postępowanie konkursowe obejmuje:
 1. powołanie komisji konkursowej i jej przewodniczącego;
 2. ustalenie przez komisję konkursową szczegółowych warunków konkursu;
 3. przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu przez komisję konkursową.
 1. Ogłoszenie konkursu następuje na zasadach określonych w Ustawie. Termin na złożenie dokumentów konkursowych nie może być krótszy niż czternaście dni.
 2. Członkiem komisji nie może być osoba, wobec której zachodzą wątpliwości co do jej bezstronności. W przypadku zaistnienia wątpliwości, decyzję o wyłączeniu tej osoby podejmuje przewodniczący komisji.
 3. Komisja konkursowa:
 1. rozpoczyna pracę nie później niż 14 dni od upływu terminu złożenia dokumentów;
 2. dokonując oceny kandydata może przeprowadzić rozmowę z kandydatem, a także powołać recenzentów dorobku naukowego kandydata oraz zwrócić się do kandydata o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z możliwością ich oceny przez studentów;
 3. rozstrzyga konkurs w drodze tajnego głosowania bezwzględną większością głosów, a następnie sporządza protokół z rozstrzygnięcia konkursu.
 1. Po zakończeniu postępowania konkursowego przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie, w formie pisemnej, informuje Rektora oraz kandydatów o wynikach postępowania konkursowego, przedstawiając uzasadnienie.

 

§ 110.

 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie.
 2. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, rad dyscyplin, związków zawodowych, samorządu studentów oraz samorządu doktorantów.
 3. Oceny okresowej dokonuje się raz na trzy lata, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Uczelnianą Komisję Oceniającą. W przypadku dokonywania oceny okresowej obejmującej okres krótszy niż trzy lata, wymagane ilościowe kryteria oceny osiągnięć naukowych, ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu; w takim przypadku, przy ocenie spełnienia kryteriów przez nauczyciela akademickiego, komisja oceniająca bierze również pod uwagę czas niezbędny na przeprowadzenie, opracowanie i ustalenie wyników badań naukowych, przy uwzględnieniu specyfiki dyscypliny naukowej oraz przedmiotu i charakteru badań.
 4. W stosunku do osób pełniących funkcje kierownicze w Uniwersytecie, osób oddelegowanych przez Rektora do dodatkowych zadań organizacyjnych i rozwojowych, a także osób szczególnie i długotrwale poszkodowanych w wyniku wypadków losowych, trzyletni okres objęty oceną może zostać wydłużony decyzją Rektora.
 5. Do trzyletniego okresu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na: zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 182 dni, urlopie bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub służby zastępczej.
 6. W przypadku nauczycieli akademickich zatrudnianych bez obowiązku postępowania konkursowego, dokonuje się dodatkowej oceny w procedurze awansu na wyższe stanowisko lub przedłużenia okresu zatrudnienia.
 7. Dodatkowa ocena może być ponadto dokonana w każdym czasie na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której nauczyciel wykonuje pracę, z zastrzeżeniem że:
 1. w przypadku nauczyciela nowo zatrudnionego – oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie roku od zatrudnienia;
 2. w przypadku nauczyciela, który przebywał na: zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 182 dni, urlopie bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia, jak również w przypadku nauczyciela, który odbywał służbę wojskową lub służbę zastępczą – oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie roku od powrotu – odpowiednio – ze zwolnienia, urlopu lub służby.
 1. W przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, po upływie roku od prawomocnego zakończenia procedury oceniającej przeprowadza się ocenę ponowną. Przed dokonaniem oceny ponownej, nie przeprowadza się oceny w trybie ust. 7.

 

§ 111.

 1. Wnioski wynikające z oceny mają wpływ na zgodę Rektora na wykonywanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy.
 2. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej.
 3. Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen negatywnych.

 

§ 112.

Czas pracy nauczycieli akademickich oraz szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopu wypoczynkowego, a także urlopów, o których mowa w art. 130 i art. 131 ust. 1 Ustawy, określa regulamin pracy.

 

§ 113.

Warunki wynagradzania za pracę określa regulamin wynagradzania.

 

§ 114.

 1. Pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi są:
 1. pracownicy naukowo-techniczni oraz inżynieryjno-techniczni;
 2. pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej;
 3. pracownicy administracji;
 4. pracownicy obsługi.
 1. Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik ma wykonywać pracę, zawiera Rektor.
 2. Zakres obowiązków pracownika niebędącego nauczycielem akademickim określa bezpośredni przełożony, a zatwierdza – właściwy według struktury organizacyjnej Uniwersytetu – przełożony szczebla wyższego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi podlegają okresowej ocenie, której zakres i tryb określa Rektor, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

 

§ 115.

Zasady przyznawania i podziału nagród Rektora dla pracowników określają odrębne regulaminy.

 

 

Rozdział 5. Badania naukowe w Uniwersytecie

 

§ 116.

 1. Uniwersytet prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, świadczy usługi badawcze oraz kształci kadry naukowe w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, których dotyczy działalność jednostek organizacyjnych.
 2. Działalność naukowa jest realizowana przy zachowaniu zasad wolności badań i twórczości, uznanych w świecie nauki norm etycznych, poszanowaniu zasad ochrony wartości intelektualnych i praw autorskich, otwartości na krytykę i wymianę poglądów.

 

§ 117.

Badania naukowe są finansowane ze środków budżetu państwa, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i funduszy międzynarodowych, dochodów własnych Uniwersytetu i innych źródeł.

 

§ 118.

Zasady udziału w badaniach naukowych studentów, doktorantów i osób niebędących nauczycielami akademickimi określają kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy projektów badawczych.

 

§ 119.

 1. Uniwersytet stwarza zespołom badawczym warunki dostępu do podstawowej infrastruktury badawczej.
 2. Zakup i koszty utrzymania specjalistycznej aparatury, sprzętu komputerowego, odczynników, materiałów, baz danych, publikacji i usług związanych z badaniami są realizowane ze środków finansowych będących w dyspozycji danego zespołu badawczego.
 3. Zasady korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu określa regulamin korzystania z infrastruktury badawczej.

 

§ 120.

 1. Wyniki badań naukowych w Uniwersytecie podlegają ochronie prawnej jako własność intelektualna. Osoba realizująca badania jest zobowiązana do zachowania szczególnej staranności w zakresie zabezpieczenia przedmiotu praw oraz ich przeniesienia w przypadkach określonych Ustawą lub umową.
 2. Zasady zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, jak również zasady komercjalizacji, określa regulamin uchwalony przez Senat.

 

§ 121.

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu składają Rektorowi sprawozdanie z prowadzonej działalności. Tryb składania sprawozdania oraz wzór sprawozdania określa Rektor.

 

§ 122.

 1. Uniwersytet promuje i upowszechnia wyniki badań naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni przez wspieranie publikacji i wdrożeń oraz prezentację tych wyników w informacji naukowej i na stronach internetowych.
 2. Autorzy wyróżniających się badań naukowych są odpowiednio honorowani i nagradzani.

 

 

Rozdział 6. Kształcenie w Uniwersytecie

 

§ 123.

 1. Uniwersytet prowadzi kształcenie:
  1. na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich;
  2. w szkole doktorskiej;
  3. na studiach podyplomowych oraz w innych formach, w szczególności kursów dokształcających, szkoleń, szkół zimowych i letnich oraz warsztatów.
 2. Uniwersytet może prowadzić ponadto działania na rzecz społeczności regionalnych i lokalnych, w tym w formie liceum ogólnokształcącego, uniwersytetu dziecięcego lub przedszkola oraz uniwersytetu trzeciego wieku.
 3. Szczegółowy podział roku akademickiego w ramach semestrów określa Rektor nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego i podaje do wiadomości pracowników, studentów i doktorantów na stronie internetowej Uniwersytetu lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 124.

 1. Studia w Uniwersytecie są prowadzone na określonym kierunku, poziomie oraz profilu ‒ ogólnoakademickim albo praktycznym, w formie studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych.
 2. Zajęcia na studiach stacjonarnych są prowadzone odrębnie od zajęć na studiach niestacjonarnych.

 

§ 125.

 1. Studia mogą być prowadzone przez wydziały, jednostki międzyuczelniane lub jednostki wspólne z innymi podmiotami.
 2. Uniwersytet może prowadzić na zasadach określonych w Ustawie:
 1. indywidualne studia międzydziedzinowe, umożliwiające uzyskanie dyplomu ukończenia studiów na więcej niż jednym kierunku;
 2. studia wspólne z inną uczelnią, instytutem PAN, instytutem badawczym, instytutem międzynarodowym, zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową;
 3. studia we współpracy z organem nadającym uprawnienie do wykonywania zawodu, organem przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne w ramach uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu, organem samorządu zawodowego, organizacją gospodarczą lub organem rejestrowym;
 4. studia dualne, które są studiami o profilu praktycznym prowadzonymi z udziałem pracodawcy.

 

§. 126.

 1. Za realizację zajęć określonych w programach studiów i programach kształcenia są odpowiedzialne jednostki dydaktyczne, do zakresu działania których należy prowadzenie działalności dydaktycznej lub badawczej w dziedzinach i dyscyplinach naukowych odpowiadających problematyce tych zajęć.
 2. W Uniwersytecie funkcjonuje wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

 

§ 127.

 1. Studenci Uniwersytetu mają prawo do rozwijania swoich zainteresowań naukowych, mogą uczestniczyć w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uniwersytecie, a także korzystać z pomieszczeń, urządzeń i środków Uniwersytetu, na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie.
 2. Studenci rozpoczynający studia w Uniwersytecie odbywają obowiązkowe szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta, na zasadach określonych w Ustawie.

 

§ 128.

 1. Wykłady i seminaria dyplomowe w Uniwersytecie prowadzą nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Szczegółowe zasady powierzania prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych innym osobom niż wymienione w ust. 1 określa regulamin studiów.

 

§ 129.

 1. Uniwersytet może pobierać opłaty za usługi edukacyjne związane z:
 1. kształceniem na studiach niestacjonarnych;
 2. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
 3. kształceniem na studiach w języku obcym;
 4. prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
 5. kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.
 1. Uniwersytet może pobierać opłaty również za:
 1. przeprowadzenie rekrutacji;
 2. przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się;
 3. wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz duplikatów tych dokumentów;
 4. wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy;
 5. wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu;
 6. korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich.
 1. Rektor określa tryb i warunki zwalniania z opłat, o których mowa w ust. 1 i 2.
 2. Opłaty pobierane od studentów oraz ich wysokość ustala Rektor przed rozpoczęciem rekrutacji. Ustalenie opłat wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego.

 

§ 130.

 1. Przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie następuje na zasadach określonych w Ustawie i uchwale Senatu.
 2. Senat ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposób jej przeprowadzania do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym ma się odbyć rekrutacja.
 3. Na wniosek dziekanów Rektor określa limity przyjęć na dany rok akademicki nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji.
 4. Senat uchwala zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich z wyprzedzeniem co najmniej 4 lat.

 

§ 131.

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzą komisje powołane przez dziekana.
 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący komisji.
 4. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Rektora.

 

§ 132.

 1. O przyjęciu na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się decyduje Rektor.
 2. Decyzję o przyjęciu studenta z innej uczelni lub uczelni zagranicznej oraz o wznowieniu studiów podejmuje Rektor lub prorektor właściwy do spraw kształcenia działający na podstawie upoważnienia Rektora, po zasięgnięciu opinii dziekana.

 

§ 133.

Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania: „Wstępując do społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, ślubuję zdobywać wiedzę i postępować w mądrości, by służyć ludziom gdziekolwiek będę. Ojczyźnie mojej, moim nauczycielom i kolegom, najbliższym swoim i sobie przyrzekam wierność ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji oraz prawość postępowania, odwagę, dociekliwość i pracowitość w dążeniu do prawdy. Uznając prawa zwierzchności akademickiej i obyczaje społeczności studenckiej – z wolą sprostania moim obowiązkom – przystępuję do wspólnoty budujących godność tego Uniwersytetu i godność stanu akademickiego”.

 

§ 134.

Studenci są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Uniwersytecie, tradycji Uniwersytetu i dobrych obyczajów akademickich oraz treści ślubowania.

 

§ 135.

Organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów.

 

§ 136.

Student może odbywać studia według indywidualnej organizacji studiów, także z uwzględnieniem opieki naukowej, na zasadach określonych w regulaminie studiów.

 

§ 137.

 1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet tworzą samorząd studencki.
 2. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu.
 3. Uniwersytet zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów samorządu studenckiego.
 4. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim dokonuje podziału środków przeznaczonych z dotacji, o której mowa w art. 365 pkt 3 Ustawy.
 5. Uniwersytecki organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin, który określa strukturę i organizację samorządu oraz jest podstawą jego działania. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodności z Ustawą i Statutem.
 6. Organy samorządu studenckiego uchwalają i promują kodeks etyki studenta.
 7. Do zadań samorządu studenckiego należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami Uniwersytetu w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie.
 8. Organy samorządu studenckiego zawiadamiają Rektora o podjętych uchwałach. Rektor uchyla uchwałę, która jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu studenckiego.

 

§ 138.

 1. Na zasadach określonych w Ustawie student może ubiegać się o świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 Ustawy.
 2. Regulamin świadczeń dla studentów ustala Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim.
 3. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, oraz odmowa jego przyznania następują w drodze decyzji administracyjnej.
 4. Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia są przyznawane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną.
 5. Uczelniana Komisja Stypendialna jest powoływana przez prorektora właściwego do spraw studenckich. W skład Komisji wchodzi 3 studentów i 2 pracowników Uniwersytetu. Decyzję podpisuje przewodniczący Komisji albo upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Komisji.
 6. Do Odwoławczej Komisji Stypendialnej stosuje się odpowiednio ust. 5.

 

§ 139.

 1. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.
 2. O powstaniu organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje Rektora oraz właściwego dziekana. Uniwersytet prowadzi rejestr organizacji studenckich działających w Uniwersytecie.
 3. Organizacjami studenckimi działającymi w Uniwersytecie są w szczególności: koła naukowe, artystyczne i sportowe.
 4. Po zakończeniu roku akademickiego organizacja studencka składa prorektorowi właściwemu do spraw studenckich sprawozdanie z działalności.
 5. Rektor uchyla akt organu organizacji studenckiej niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutem, regulaminem studiów lub regulaminem tej organizacji.
 6. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje organizację studencką, która rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Statut, regulamin studiów lub regulamin tej organizacji.
 7. Rozwiązanie organizacji studenckiej może nastąpić również na podstawie decyzji właściwego organu tej organizacji, podjętej na zasadach określonych w jej regulaminie, albo na wniosek dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, jeżeli stwierdzi, że organizacja nie prowadzi działalności.

 

§ 140.

Kształcenie doktorantów w Uniwersytecie odbywa się w szkole doktorskiej. Szkoła doktorska jest zorganizowaną formą kształcenia doktorantów w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.

 

§ 141.

 1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych w Ustawie i uchwale Senatu.
 2. Postępowanie w sprawie przyjęcia do szkoły doktorskiej prowadzi komisja rekrutacyjna powoływana przez Rektora.
 3. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów, którego dokonuje dyrektor szkoły doktorskiej.
 4. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej, z upoważnienia Rektora, przez dyrektora szkoły doktorskiej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

§ 142.

 1. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania: „Przyjmując godność doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego, ślubuję zdobywać wiedzę i postępować w mądrości, by służyć ludziom gdziekolwiek będę. Ojczyźnie mojej, moim nauczycielom i kolegom, najbliższym swoim i sobie przyrzekam wierność ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji oraz prawość postępowania, odwagę, pracowitość, dociekliwość w zgłębianiu nauki i w dążeniu do prawdy. Uznając prawa zwierzchności akademickiej i obyczaje społeczności uniwersyteckiej – z wolą sprostania moim obowiązkom – przystępuję do wspólnoty budujących godność tej Uczelni i godność stanu akademickiego”.
 2. Okres kształcenia doktorantów w szkole doktorskiej trwa od 6 do 8 semestrów, w zależności od dziedziny i dyscypliny naukowej, w której kształcenie jest prowadzone.
 3. Program kształcenia w szkole doktorskiej określa w szczególności efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, treści związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej oraz treści przygotowujące do aktywnego udziału w badaniach naukowych prowadzonych w kraju i zagranicą. Program kształcenia może przewidywać odbywanie nie więcej niż 60 godzin dydaktycznych rocznie praktyk zawodowych.
 4. Organizację kształcenia w szkole doktorskiej określa regulamin szkoły doktorskiej.

 

§ 143.

Ocena śródokresowa realizacji indywidualnego planu badawczego przez doktoranta jest przeprowadzana przez komisję powoływaną przez dyrektora szkoły doktorskiej, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie naukowej, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza Uniwersytetem. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

 

§ 144.

 1. Do doktoratów § 127 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 2. Doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej tworzą samorząd doktorantów. Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednio § 137.
 3. Organy samorządu doktorantów uchwalają i promują kodeks etyki doktoranta.
 4. Do uczelnianych organizacji doktorantów stosuje się odpowiednio § 138.

 

 

Rozdział 7. Administracja i gospodarka Uniwersytetu

 

§ 145.

Administrację Uniwersytetu stanowią jednostki organizacyjne tworzone w celu zapewnienia warunków do realizacji ustawowych i statutowych funkcji Uniwersytetu, w tym zwłaszcza naukowych i dydaktycznych, a także w celu organizowania pomocy socjalnej dla pracowników, studentów i doktorantów oraz uczestniczenia w zarządzaniu mieniem Uniwersytetu.

 

§ 146.

Administracją Uniwersytetu kieruje Kanclerz w zakresie określonym przez przepisy prawa, Statut oraz regulamin organizacyjny.

 

§ 147.

 1. Kanclerz, na podstawie upoważnienia Rektora, zarządza mieniem i gospodarką Uniwersytetu w zakresie zwykłego zarządu.
 2. Do zadań Kanclerza należy w szczególności:
 1. tworzenie materialnych warunków realizacji zadań Uniwersytetu;
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością gospodarczą Uniwersytetu;
 3. uczestniczenie w przygotowaniu rocznych planów rzeczowo-finansowych;
 4. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora, w tym zapewnianie bezpieczeństwa i porządku na terenie Uniwersytetu;
 5. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i techniczną, organizowanie i koordynowanie tej działalności;
 6. zapewnianie obiegu informacji i dokumentacji;
 7. zarządzanie nieruchomościami;
 8. organizowanie procesów inwestycyjnych i remontowych;
 9. zapewnianie transportu.
 1. Rektor uchyla lub zmienia decyzję Kanclerza, jeśli jest ona niezgodna z prawem lub narusza interes Uniwersytetu.

 

§ 148.

Kierownicy jednostek administracyjnych kierują pracą tych jednostek. Pracownicy Uniwersytetu niebędący nauczycielami akademickimi podlegają służbowo kierownikom jednostek organizacyjnych, w których wykonują pracę.

 

§ 149.

 1. Na mienie Uniwersytetu składają się:
 1. nieruchomości, do których władania, posiadania, użytkowania lub używania Uniwersytet ma tytuł prawny lub faktyczny;
 2. majątek ruchomy;
 3. prawa własności intelektualnej, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej do dóbr niematerialnych tworzonych przez pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu;
 4. inne prawa majątkowe i niemajątkowe, przysługujące Uniwersytetowi na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub nabyte na podstawie umów.
 1. Nazwa i godło, znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące Uniwersytetu, druki firmowe, adresy internetowe, majątek Uniwersytetu oraz inne dobra niematerialne mogą być wykorzystywane przez pracowników, studentów i doktorantów jedynie do celów związanych z zatrudnieniem lub kształceniem w Uniwersytecie. Wykorzystywanie wymienionych przedmiotów własności intelektualnej w innych celach wymaga zgody Rektora.
 2. Czynności prawnych dotyczących mienia Uniwersytetu dokonuje, z zastrzeżeniem § 147, Rektor, a w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Rektora – inne osoby.
 3. Decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu wykraczające poza zakres zwykłego zarządu podejmuje Rektor lub – jeżeli Ustawa lub Statut tak stanowi – Rektor za zgodą Senatu albo Rady Uniwersytetu.
 4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Uniwersytetu określa Rektor po zasięgnięciu opinii właściwej komisji senackiej.

 

§ 150.

 1. Decyzję o przydzieleniu składników majątku trwałego jednostkom organizacyjnym podejmuje Rektor. Rektor może upoważnić Kanclerza do przydzielania składników majątku trwałego określonym kategoriom jednostek.
 2. Jeżeli przenoszone składniki majątku trwałego stanowią infrastrukturę badawczą, Rektor podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii kierownika zainteresowanej jednostki organizacyjnej.
 3. Szczegółowe zasady oraz tryb przydzielania i przenoszenia składników majątku trwałego określa Rektor.

 

§ 151.

Za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego jednostce organizacyjnej odpowiada kierownik tej jednostki lub inna osoba określona w odrębnych przepisach wewnętrznych Uniwersytetu.

 

§ 152.

Uniwersytet może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł określonych w Ustawie.

 

§ 153.

Uniwersytet pokrywa koszty działalności, zobowiązań oraz wydatków na rozwój i inne potrzeby ze środków określonych w § 152.

 

§ 154.

 1. Uniwersytet może utworzyć ze środków pochodzących spoza budżetu państwa własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników, studentów i doktorantów. O utworzeniu funduszu i zasadach gospodarowania nim decyduje Senat.
 2. Stypendia z funduszu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przyznawane niezależnie od stypendiów przyznawanych ze środków pochodzących z budżetu państwa.
 3. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, dla studentów i doktorantów są ustalane w uzgodnieniu odpowiednio z samorządem studenckim albo samorządem doktorantów.

 

§ 155.

 1. Uniwersytet prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzanego przez Senat, zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz rachunkowości.
 2. Rektor, po uzyskaniu zgody Senatu, może dokonywać zmian w planie rzeczowo-finansowym. Zmiana planu rzeczowo-finansowego może być dokonana w roku, którego ten plan dotyczy, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej, kierownik projektu lub inna osoba upoważniona przez Rektora do dysponowania środkami finansowymi jest odpowiedzialna za ich właściwe, zgodne z prawem, wykorzystanie.

 

§ 156.

Przyjęcie przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu darowizny, w tym w postaci książek, materiałów i sprzętu, wymaga zgody Rektora, a w przypadku darowizny o wartości przekraczającej 200 000,00 PLN – zgody Senatu.

 

§ 157.

 1. Uniwersytet może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 11 Ustawy. Zakres działalności gospodarczej Uniwersytetu może obejmować działalność wydawniczą, wytwórczą, handlową lub usługową.
 2. W celu prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, Uniwersytet może tworzyć spółki kapitałowe lub wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki działające w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu. Spółki kapitałowe Uniwersytet może tworzyć także we współdziałaniu z innymi podmiotami.
 3. Rektor tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne Uniwersytetu prowadzące wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo działalność gospodarczą. Zakres działania, zadania oraz strukturę wewnętrzną tych jednostek określa Rektor, chyba że Statut stanowi inaczej.
 4. Spółki kapitałowe, o których mowa  w ust. 2, tworzy Rektor za zgodą Senatu.

 

 

Rozdział 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów

 

§ 158.

Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.

 

§ 159.

 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich w pierwszej instancji Senat wybiera Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną do spraw Nauczycieli Akademickich w składzie:
 1. przewodniczący;
 2. 4 przedstawicieli z Wydziału Prawa i Administracji oraz po 1 przedstawicielu z pozostałych wydziałów;
 3. 4 przedstawicieli samorządu studenckiego;
 4. przedstawiciel samorządu doktorantów;
 5. po 1 przedstawicielu Centrum Języków Obcych oraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
 1. Kandydatów na członków Komisji, o której mowa w ust. 1, zgłaszają odpowiednio dziekani, samorząd studencki, samorząd doktorantów, Dyrektor Centrum Języków Obcych oraz Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
 2. Przewodniczącym Komisji powinien być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

§ 160.

 1. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich orzeka w składzie trzyosobowym, złożonym z: przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz jednego nauczyciela akademickiego i jednego studenta.
 2. Skład orzekający wyznacza przewodniczący komisji, z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art. 291 ust. 3 Ustawy.
 3. Co najmniej jeden z członków składu orzekającego komisji powinien posiadać wykształcenie prawnicze.

 

§ 161.

 1. Członkostwo w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich ustaje przed upływem kadencji w przypadku:
 1. złożenia Rektorowi pisemnej rezygnacji;
 2. zakończenia studiów, utraty statusu studenta lub doktoranta Uniwersytetu lub statusu nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Uniwersytecie;
 3. prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną.
 1. Senat może odwołać członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na wniosek przewodniczącego Komisji lub Rektora, w razie nieuczestniczenia w pracach Komisji.
 2. W razie ustania członkostwa w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich lub odwołania członka Komisji Senat powołuje nowego członka na okres pozostały do zakończenia kadencji Komisji. Przepis § 159 stosuje się odpowiednio.

 

§ 162.

 1. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów Senat powołuje:
 1. Komisję Dyscyplinarną do spraw Studentów – do orzekania w pierwszej instancji;
 2. Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną do spraw Studentów – do orzekania w instancji odwoławczej.
 1. W skład Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów wchodzą:
 1. 4 przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji wskazanych przez dziekana oraz po 1 przedstawicielu z pozostałych wydziałów, wskazanym przez dziekana;
 2. przedstawiciele samorządu studenckiego wskazani według zasad określonych w regulaminie tego samorządu – w liczbie równej liczbie powołanych nauczycieli akademickich.
 1. Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i jego zastępcę wybiera Senat w głosowaniu tajnym na wniosek Rektora spośród członków Komisji z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Do powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Przewodniczącym Komisji powinna być osoba posiadająca wykształcenie prawnicze.
 3. Kadencja komisji, o których mowa w ust. 1, trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po wyborze organów Uniwersytetu. Kadencja przedstawicieli studentów w komisjach trwa rok i kończy się 31 października.
 4. Do Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji do spraw Studentów stosuje się odpowiednio § 160 i 161.
 5. Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów orzekają w składzie trzyosobowym, złożonym z: przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz jednego nauczyciela akademickiego i jednego studenta.
 6. Rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w art. 309 Ustawy, powinien w ciągu 3 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego umorzyć postępowanie lub skierować do Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów wniosek o ukaranie.
 7. Okres od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego do wydania orzeczenia przez Komisję Dyscyplinarną do spraw Studentów nie powinien przekraczać 3 miesięcy, chyba że postępowanie dyscyplinarne zostało zawieszone.

 

§ 163.

 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów w pierwszej instancji jest właściwa Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów.
 2. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów w drugiej instancji jest właściwa Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów.
 3. Do komisji, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio § 162.

 

 

Rozdział 9. Postępowanie przed organami Uniwersytetu i sprawy porządkowe

 

§ 164.

 1. Rektor zawiesza wykonanie uchwały Senatu oraz uchwały rady dyscypliny naukowej sprzecznej z Ustawą lub Statutem. Zawieszając wykonanie uchwały, Rektor wskazuje zakres naruszenia i zalecenia dotyczące dalszego postępowania organu, który podjął uchwałę. Jeżeli organ, który podjął uchwałę, nie wykona zaleceń w terminie miesiąca od zawieszenia wykonania uchwały – uchwała traci moc.
 2. Rektor może uchylić decyzję podjętą przez osobę pełniącą w Uniwersytecie funkcję kierowniczą oraz decyzje innych osób kierujących jednostkami Uniwersytetu, jeżeli decyzja jest sprzeczna z Ustawą, Statutem, uchwałą lub zarządzeniem organu Uniwersytetu lub jeżeli narusza ważny interes Uniwersytetu.
 3. Rektor może uchylić uchwałę Senatu lub rady dyscypliny naukowej – jeżeli uchwała jest sprzeczna z Ustawą, Statutem, uchwałą lub zarządzeniem organu Uniwersytetu lub jeżeli narusza ważny interes Uniwersytetu.
 4. Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do decyzji administracyjnych, postanowień i innych aktów lub czynności podejmowanych w ramach postępowania administracyjnego, ani też do orzeczeń, postanowień, zarządzeń oraz innych aktów lub czynności podejmowanych w postępowaniach w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

§ 165.

 1. Rektor na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłasza:
 1. uchwały Rady Uniwersytetu;
 2. uchwały Senatu;
 3. zarządzenia Rektora;
 4. uchwały rad dyscyplin naukowych;
 5. zarządzenia dziekana, Kanclerza i Dyrektora Biblioteki.
 1. Akty normatywne, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie z dniem określonym w danym akcie.
 2. Rektor określa szczegółowe zasady tworzenia i ogłaszania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie.

 

§ 166.

 1. Uchwały Rady Uniwersytetu, Senatu, rady dyscypliny naukowej lub innych komisji, rady lub zespołu doradczego niebędących organami Uniwersytetu, z zastrzeżeniem trybu przewidzianego w Statucie, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, komisji, rady lub zespołu.
 2. Jeżeli w toku posiedzenia liczba członków organu kolegialnego zmniejszy się poniżej wymaganego kworum, przewodniczący zamyka posiedzenie, chyba że zebrani postanowią ograniczyć dalsze obrady do czynności niewymagających podejmowania uchwał.
 3. Głosowanie w zastępstwie osób nieobecnych jest niedopuszczalne.
 4. W wynikach głosowania nad uchwałą podaje się głosy oddane: za uchwałą, przeciwko uchwale i głosy wstrzymujące.

 

§ 167.

Osoba, której sprawa dotyczy bezpośrednio nie uczestniczy w głosowaniu i przy ocenie tego głosowania jest traktowana tak, jakby nie była członkiem danego organu kolegialnego; odejmuje się ją od liczby członków organu i od liczby osób obecnych na posiedzeniu.

 

§ 168.

 1. Głosowanie tajne należy przeprowadzić, jeżeli:
 1. wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Statut lub regulamin;
 2. sprawa dotyczy tytułu profesora lub stopnia naukowego, zatrudnienia na stanowisku pracownika Uniwersytetu, awansu, zwolnienia, odznaczenia, wyróżnienia albo wniosku w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 3. żąda tego członek organu kolegialnego.
 1. We wszystkich innych przypadkach głosowanie jest jawne.

 

§ 169.

 1. Uchwały Rady Uniwersytetu, Senatu, rad dyscyplin naukowych lub innych komisji, rady lub zespołu doradczego niebędących organami Uniwersytetu, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów są ogłaszane publicznie.
 2. Nie ogłasza się uchwał dotyczących spraw osobowych, mogących naruszać uzasadniony interes lub dobre imię osoby.

 

§ 170.

 1. Pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu mają prawo organizowania zgromadzeń na jego terenie.
 2. Zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uniwersytetu wymaga zgody Rektora lub – w zastępstwie Rektora – prorektora właściwego do spraw studenckich lub spraw doktorantów albo Kanclerza. Zgoda jest wydawana na podstawie wniosku organizatora, zaopiniowanego przez kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zarządzającego lokalem, w którym ma się odbyć zgromadzenie.
 3. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator powiadamia Rektora na piśmie co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W sytuacjach uzasadnionych nagłością sprawy Rektor może przyjąć powiadomienie złożone w krótszym terminie.
 4. Powiadomienie Rektora o zamiarze zorganizowania zgromadzenia określa:
 1. miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia i planowany czas trwania zgromadzenia;
 2. cel i zasadnicze punkty programu zgromadzenia;
 3. organizatorów zgromadzenia;
 4. środki służące zapewnieniu spokojnego przebiegu zgromadzenia.
 1. Jeżeli zgromadzenie jest organizowane w ramach wydziału, jednostki ogólnouniwersyteckiej lub Biblioteki Głównej, o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy powiadomić także dziekana lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.
 2. Organizator zgromadzenia odpowiada przed organami Uniwersytetu za przebieg zgromadzenia, a także jest zobowiązany do zapewnienia adekwatnych środków ochrony zgromadzenia.

 

§ 171.

 1. Przewodniczący otwiera, kieruje przebiegiem i zamyka zgromadzenie oraz zapewnia jego spokojny przebieg, a także przeciwdziała wszystkiemu, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu.
 2. Przewodniczący ma obowiązek:
 1. usunąć uczestników, którzy swoim zachowaniem zakłócają przebieg zgromadzenia lub uniemożliwiają jego spokojne przeprowadzenie;
 2. rozwiązać zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się zarządzeniom przewodniczącego, wydanym w ramach wykonywania jego obowiązków, i zagrażają tym samym spokojnemu przebiegowi zgromadzenia.
 1. Uczestnicy zgromadzenia są zobowiązani bez nieuzasadnionej zwłoki opuścić miejsce zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania lub zamknięcia.

 

§ 172.

 1. Rektor ma prawo delegowania na zgromadzenie swojego przedstawiciela.
 2. Rektor lub przedstawiciel Rektora mogą rozwiązać zgromadzenie w przypadku niewypełnienia obowiązków przez przewodniczącego zgromadzenia.
 3. Rozwiązanie zgromadzenia poprzedza się ostrzeżeniem.

 

§ 173.

Czas, miejsce i przebieg zgromadzenia nie powinny zakłócać działalności dydaktycznej.

 

§ 174.

 1. Każdy pracownik, student i doktorant ma prawo wnieść do Rektora skargę na czynność niezgodną z prawem lub Statutem bądź godzącą w dobro Uniwersytetu, jeśli narusza ona jego interes prawny.
 2. O zarzutach skargi należy powiadomić osoby bezpośrednio zainteresowane, umożliwiając im przedstawienie wyjaśnień i innych dowodów. W razie wątpliwości należy sprawdzić twierdzenia skargi i ustalić fakty.
 3. Odpowiedź na skargę powinna zostać udzielona na piśmie, nie później niż w terminie jednego miesiąca od jej złożenia.

 

§ 175.

W sprawach dotyczących postępowania przed organami Uniwersytetu, nieuregulowanych w odrębnych przepisach, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 176.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

§ 177.

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu istniejące w dniu 30 września 2019 r. stają się z dniem 1 października 2019 r. odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w rozumieniu niniejszego Statutu.

 

§ 178.

Komisje, rady i inne zespoły istniejące w Uniwersytecie w dniu 30 września 2019 r. stają się z dniem 1 października 2019 r. odpowiednimi komisjami, radami i innymi zespołami, chyba że Ustawa stanowi inaczej.

 

§ 179.

Mandaty osób sprawujących funkcje prorektora, dziekana i prodziekana, których kadencje rozpoczęły się przed dniem 1 października 2019 r., wygasają z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu. Przy powoływaniu przez Rektora dziekanów na okres od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. przepisów § 72 ust. 1 o wyłanianiu kandydatów na dziekana nie stosuje się.

 

§ 180.

 1. Osoby sprawujące w dniu 30 września 2019 r. funkcje dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, z wyjątkiem dyrektorów instytutów, stają się z dniem 1 października 2019 r. dyrektorami lub kierownikami odpowiednich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w rozumieniu niniejszego Statutu.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do zastępców dyrektorów i zastępców kierowników, z wyjątkiem zastępców dyrektorów instytutów.

 

§ 181.

Dostosowanie struktury i składu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do wymogów niniejszego Statutu nastąpi w terminie do dnia 1 października 2020 r.

 

§ 182.

W okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim 2019/2020 sprawuje prorektor właściwy do spraw kształcenia.

 

§ 183.

Wyboru Rektora na kadencję 2020-2024 dokona kolegium elektorów, o którym mowa w art. 228 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 października 2019 roku, 14:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny