fbpx Zarządzenie nr 99/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 99/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
1 września 2022 roku
w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 1 września 2022 roku

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) oraz § 9 ust. 4 zarządzenia nr 9/R/22 Rektora UG z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zasad przygotowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do niniejszego zarządzenia ogłasza się ujednolicony tekst Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.).

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 


 

STATUT
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
z dnia 13 czerwca 2019 roku
 
tekst ujednolicony z dnia 1 września 2022 roku
 
 

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 

§ 1.

1. Uniwersytet Gdański w Gdańsku, zwany dalej „Uniwersytetem”, utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 49), jest akademicką uczelnią publiczną.
2. Uniwersytet posiada osobowość prawną. Siedzibą Uniwersytetu jest Gdańsk.
3. Uniwersytet działa na podstawie:
 
1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą”;
2) Statutu;
3) tradycji Uniwersytetu.

 

§ 2.

1. Pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu tworzą samorządną społeczność akademicką Uniwersytetu.
2. Społeczność akademicka uczestniczy w zarządzaniu Uniwersytetem poprzez wybieralne organy kolegialne i jednoosobowe. W organach kolegialnych jest reprezentowana cała społeczność akademicka Uniwersytetu.

 

§ 3.

Uniwersytet jest autonomiczny we wszystkich obszarach działania na zasadach określonych w Ustawie.

 

§ 4.

1. Misją Uniwersytetu jest prowadzenie kształcenia oraz działalności naukowej o najwyższej jakości, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym i tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.
2. Uniwersytet kieruje się zasadami, wolności słowa, wolności sumienia, wolności nauczania, wolności badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej.
3. Działalność Uniwersytetu jest oparta na przekonaniu, że sprawiedliwość, równość i odpowiedzialność za innych są podstawowymi wartościami, na których jest oparta Rodzina Ludzka. Uniwersytet urzeczywistnia zasadę równego traktowania i przeciwdziała naruszeniom tej zasady ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Wszelkie formy dyskryminacji w Uniwersytecie są niedopuszczalne.6)
4. Uniwersytet współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, artystycznymi i innymi oraz z przedsiębiorcami, a także uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.
5. Uniwersytet stosuje się do zasad „HR Excellence in Research” określonych w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
6. Uniwersytet zapewnia osobom niepełnosprawnym warunki udziału w życiu społeczności akademickiej, w tym w zatrudnieniu, rekrutacji na studia i do szkoły doktorskiej, kształceniu oraz prowadzeniu działalności naukowej.

 

§ 5.

1. W Uniwersytecie obowiązuje tradycja Uniwersytetu i dobre obyczaje akademickie.
2. Problemy społeczności akademickiej Uniwersytetu są rozwiązywane w oparciu o dialog społeczny.

 

§ 6.

1. Symbolami Uniwersytetu są godło, sztandar i flaga.
2. Godłem Uniwersytetu jest połączenie liter U i G oraz elementów graficznych nawiązujących do herbu Gdańska. Zastrzeżony prawnie wzór godła Uniwersytetu określa załącznik nr 1 do Statutu.6)
3. Wzór sztandaru i flagi Uniwersytetu określa załącznik nr 1 do Statutu.
4. Zasady używania godła, sztandaru i flagi Uniwersytetu określa Rektor.
5. Dewiza Uniwersytetu brzmi: „In mari via tua”.
6. Świętem Uniwersytetu jest dzień 20 marca.
7. Skrótem nazwy Uniwersytetu są wielkie litery „UG”.
8. Uniwersytet używa tłumaczenia nazwy na język angielski w brzmieniu: „University of Gdańsk”.
9. Jednostki Uniwersytetu mogą używać skrótów nazw, poprzedzających skrót „UG” lub innej uczelni, z którą wydział lub inna jednostka jest współtworzona.
10. Jednostki Uniwersytetu w swojej identyfikacji graficznej używają godła Uniwersytetu. Jednostki organizacyjne międzyuczelniane i wspólne z innymi podmiotami w swojej identyfikacji graficznej mogą ponadto używać godła lub logotypu innej uczelni lub innego podmiotu.6)

 

§ 7.

Wykłady w Uniwersytecie są otwarte, z wyjątkiem studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3.

 

§ 8.

1. Uniwersytet zachowuje trwałe więzi z absolwentami za pośrednictwem organizacji i klubów absolwentów Uniwersytetu.6)
2. Uniwersytet troszczy się o zachowanie pamięci o pracownikach, absolwentach i studentach.

 

§ 9.

Senat na wniosek Rektora powołuje, na okres kadencji Rektora, Konwent Godności Honorowych, którego zadaniem jest opiniowanie wniosków o nadanie godności honorowych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 10.

W skład Konwentu Godności Honorowych wchodzi Rektor jako przewodniczący oraz 4 nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora, reprezentujących różne dziedziny nauki i posiadających autorytet w środowisku akademickim.

 

§ 11.

Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury i życia społecznego, jak również szczególnie zasłużonym dla Uniwersytetu, Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 12.

1. Rektor, Przewodniczący Rady Uniwersytetu, prorektor właściwy do spraw nauki, dziekan, przewodniczący rady dyscypliny naukowej lub 5 członków Senatu przedstawia Konwentowi Godności Honorowych wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa wraz z uzasadnieniem.
2. Konwent wyraża opinię w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa.
3. W przypadku pozytywnej opinii Konwentu, Rektor przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem Senatowi, który powołuje trzyosobową komisję do przeprowadzenia postępowania oraz wyznacza 3 recenzentów, w tym co najmniej 2 spoza Uniwersytetu, w celu przygotowania opinii o kandydacie.
4. Po zapoznaniu się z opinią komisji Senat podejmuje uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa.
5. Uchwały Senatu o nadaniu tytułu doktora honoris causa zapadają w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Senatu.

 

§ 13.

Senat, na wniosek Rektora zaopiniowany przez Konwent Godności Honorowych, może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom i salom Uniwersytetu imiona osób zasłużonych dla Uniwersytetu oraz wyrażać zgodę na umieszczenie na terenie Uniwersytetu pamiątkowych tablic i rzeźb.

 

§ 14.

1. Rektor honoruje szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu albo przysporzyły mu dobrego imienia lub chwały, przez nadanie „Medalu Uniwersytetu Gdańskiego” w kolorze złotym, srebrnym lub brązowym. Wzory medali określa załącznik nr 1 do Statutu.
2. Wniosek o nadanie Medalu Uniwersytetu Gdańskiego w kolorze złotym wymaga pozytywnej opinii Konwentu Godności Honorowych.

 

§ 15.

1. Wybitnemu uczonemu – pracownikowi lub byłemu pracownikowi Uniwersytetu albo innej uczelni lub instytucji badawczej, krajowej bądź zagranicznej – za zasługi akademickie może być nadany tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego.6)
2. Z wnioskiem o nadanie tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego może wystąpić Rektor, prorektor lub dziekan. Senat podejmuje uchwałę w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego, po zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych.
3. Uroczystość nadania tytułu profesora honorowego odbywa się zgodnie z tradycją Uniwersytetu.

 

§ 15a.6)

1. Osoba, która wyróżniła się w pracy dla Uniwersytetu lub społeczeństwa, może – po upływie pięćdziesięciu lat od nadania jej na Uniwersytecie Gdańskim stopnia naukowego doktora – dostąpić odnowienia doktoratu.
2. Uchwałę o odnowieniu doktoratu podejmuje rada wydziału.
3. Uroczystość odnowienia doktoratu może mieć charakter wydziałowy albo, na podstawie uchwały Senatu, uczelniany.
4. Senat podejmuje uchwałę w sprawie nadania uroczystości charakteru uczelnianego po zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych.

 

§ 16.

Uchwała Senatu lub zarządzenie Rektora może określić inne sposoby honorowania pracowników i innych osób.

 

§ 17.

Obrady organów Uniwersytetu oraz Konwentu Godności Honorowych dotyczące przyznawania godności honorowych są tajne.

 

§ 18.

1. W poszanowaniu tradycji Uniwersytet rozwija dobre obyczaje akademickie.
2. Wyrazem tradycji Uniwersytetu są stałe i nadzwyczajne uroczystości akademickie.
3. Uroczystości akademickie, promocje doktorskie i wręczanie dyplomów habilitacyjnych w Uniwersytecie są przeprowadzane według zasad i procedur określonych w uchwale Senatu.

 

 

Rozdział 2. Organy Uniwersytetu

 

§ 19.

1. Organami kolegialnymi Uniwersytetu są Rada Uniwersytetu, Senat oraz rady dyscyplin naukowych.
2. Organem jednoosobowym Uniwersytetu jest Rektor.
3. Rektorowi przysługuje tytuł „Magnificencja”.
4. Organem wyborczym Uniwersytetu jest Kolegium Elektorów.

 

§ 20.5)

1. W skład Rady Uniwersytetu wchodzą:
 
1) 2 osoby wybrane przez Senat ze wspólnoty Uniwersytetu;
2) 4 osoby wybrane przez Senat spoza wspólnoty Uniwersytetu;
3) Przewodniczący Samorządu Studentów.
 
2. Przewodniczącym Rady Uniwersytetu jest jej członek pochodzący spoza wspólnoty Uniwersytetu, wybrany przez Senat.

 

§ 21. 1)

Członkiem Rady Uniwersytetu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 – 3 Ustawy.

 

§ 22.

1. Kandydatów na członków Rady Uniwersytetu, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 i 2, mogą zgłaszać członkowie Senatu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
2. Tryb wyboru członków Rady Uniwersytetu określa Ordynacja Wyborcza, stanowiąca załącznik nr 2 do Statutu, zwana dalej „Ordynacją”.

 

§ 23.

1. Posiedzenia Rady Uniwersytetu są zamknięte.
2. Tryb funkcjonowania Rady Uniwersytetu Gdańskiego określa regulamin uchwalony przez Radę.
3. skreslony6)

 

§ 24.

1. Do zadań Rady Uniwersytetu należy:
 
1) opiniowanie projektu Strategii Uniwersytetu i sprawozdania z realizacji Strategii Uniwersytetu;
2) opiniowanie projektu Statutu i zmian w Statucie;
3) monitorowanie zarządzania Uniwersytetem;
4) monitorowanie gospodarki finansowej poprzez:
    a) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego,
    b) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
    c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
5) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
6) składanie wniosku do właściwego ministra w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora;
7) przyznawanie Rektorowi dodatku zadaniowego;
8) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego;
9) dokonywanie wyboru podmiotu, który przeprowadzi audyt rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu;
10) wyrażanie zgody na dokonanie przez Uniwersytet czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych oraz dokonanie przez Uniwersytet czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, które wymagają zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
11) uchwalanie programu naprawczego ze szczegółowym harmonogramem jego wdrażania i przedkładanie go właściwemu ministrowi w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w Ustawie;
12) składanie Senatowi rocznego sprawozdania z działalności;
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do zadań Rady Uniwersytetu na podstawie Ustawy lub Statutu.6)
 
2. Rada Uniwersytetu może upoważnić członka Rady do wykonywania określonych czynności w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
3. W ramach wykonywanych zadań Rada Uniwersytetu może żądać wglądu do dokumentów Uniwersytetu.
4. Rada Uniwersytetu może korzystać z opinii stałych komisji senackich.
5. Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1, członkowie Rady Uniwersytetu kierują się dobrem Uniwersytetu i działają na jego rzecz.

 

§ 25.

1. W skład Senatu Uniwersytetu wchodzą:
 
1) Rektor jako przewodniczący;
2) po 3 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni, wybranych z każdego wydziału na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników na każdym wydziale;
3) po 1 przedstawicielu nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż wymienione w pkt 2, wybranych z każdego wydziału na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników na każdym wydziale;
4) 4 przedstawiciele nauczycieli akademickich z jednostek pozawydziałowych, wybrani na zebraniach ogólnych; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 2 lub 3, zebranie ogólne nauczycieli akademickich każdej jednostki wybiera jednego przedstawiciela, a pozostali przedstawiciele (lub przedstawiciel) są wybierani na wspólnym zebraniu ogólnym nauczycieli akademickich wszystkich jednostek; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 4, zebranie ogólne nauczycieli akademickich każdej jednostki wybiera jednego przedstawiciela; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 5 i więcej, przedstawiciele są wybierani na wspólnym zebraniu ogólnym nauczycieli akademickich wszystkich jednostek;
5) wybrani, z uwzględnieniem przepisów Ustawy, przedstawiciele studentów i doktorantów stanowiący 20% statutowego składu Senatu;
6) 4 przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wybrani na zebraniach ogólnych poszczególnych grup tych pracowników, z zastrzeżeniem, że zebranie ogólne każdej grupy pracowników wymienionych w § 114 ust. 1 pkt 1 – 4 wybiera jednego przedstawiciela.
 
2. Wybory członków Senatu są jednocześnie wyborami członków Kolegium Elektorów, o których mowa w § 43 pkt 1, z uwzględnieniem szczególnych zasad kadencyjności przedstawicieli studentów i doktorantów, wynikających z trybu wyboru określonego odpowiednio w regulaminie samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
3. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora i profesora uczelni stanowią więcej niż połowę statutowego składu Senatu.
4. W posiedzeniu Senatu z głosem doradczym uczestniczą:
 
1) prorektorzy, dziekani, dyrektorzy szkół doktorskich, Dyrektor Centrum Języków Obcych, Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, dyrektorzy lub kierownicy krajowych bądź międzynarodowych centrów badawczych, Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita;6)
2) Kanclerz, Kwestor 4), Dyrektor Biblioteki,
3) po 1 przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w Uniwersytecie
– chyba że osoby pełniące funkcje wymienione w pkt 1 zostały wybrane do Senatu, na zasadach określonych w ust. 1.
 
5. Tryb wyboru członków Senatu określa Ordynacja.

 

§ 26.

1. Posiedzenia Senatu są jawne dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu.
2. Senat może ograniczyć bądź wyłączyć jawność posiedzenia lub jego części.
3. Protokoły posiedzeń Senatu są jawne, z wyjątkiem protokołów tych posiedzeń, których jawność wyłączono.
4. Organizację i tryb pracy Senatu określa regulamin uchwalony przez Senat, z uwzględnieniem § 27.

 

§ 27.

1. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor nie rzadziej niż 4 razy w semestrze. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Senatu w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
2. Z wyjątkiem nagłych przypadków, zawiadomienie o posiedzeniu Senatu, pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej, powinno być doręczone członkom Senatu i osobom zasiadającym w nim z głosem doradczym, nie później niż 5 dni przed posiedzeniem.
3. W zawiadomieniu należy podać porządek posiedzenia, w którym powinny być wskazane sprawy wymagające podjęcia uchwały, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Porządek posiedzenia Senatu ustala Rektor.
5. Senat może dokonać zmiany porządku posiedzenia na wniosek członka Senatu zgłoszony przed rozpoczęciem obrad.
6. Udział członków Senatu w jego posiedzeniach jest obowiązkowy.
7. skreślony6)

 

§ 28.

1. Do zadań Senatu należy:
 
1) uchwalanie Statutu, regulaminu studiów i regulaminu szkoły doktorskiej;
2) uchwalanie misji i strategii Uniwersytetu oraz zatwierdzanie sprawozdania z ich realizacji;
3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Uniwersytetu;
4) wybór przewodniczącego Rady Uniwersytetu;
5) ustalanie miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Uniwersytetu;
6) opiniowanie kandydatów na Rektora;
7) przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uniwersytetu;
8) nadawanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki oraz określanie trybu nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki; 6)
8a) nadawanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki w przypadkach określonych w § 29 ust. 6;6)
9) formułowanie rekomendacji dla Rady Uniwersytetu i Rektora w zakresie zadań wykonywanych przez te organy;
10) nadawanie tytułu doktora honoris causa;
11) uchwalenie kodeksu etyki nauczyciela akademickiego;
12) ustalanie programów studiów, programów kształcenia w szkole doktorskiej i programów studiów podyplomowych;
13) określanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty;
14) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzania, a także zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej;
15) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
16) wykonywanie zadań związanych z:
 
a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
b) włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3
– zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 
17) zatwierdzanie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie oraz wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego;
18) wyrażanie zgody na:
 
a) nabycie, zbycie lub obciążenie mienia, z uwzględnieniem § 24 ust. 1 pkt 10,
b) zaciąganie kredytu na finansowanie bieżącej działalności o wartości przekraczającej 15% przychodów Uniwersytetu z działalności operacyjnej za poprzedni rok obrotowy,
c) zaciąganie kredytu, innego niż określony w lit. b, oraz pozyskiwanie innych form finansowania z okresem spłaty przekraczającym dwa kolejne lata obrotowe,
d) przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu o wartości większej niż 200 000,00 PLN,
e) określenie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych przez Uniwersytet,
f) przystąpienie do spółki lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji,
g) utworzenie przez Uniwersytet spółki celowej,
h) utworzenie lub przystąpienie Uniwersytetu do spółki kapitałowej, tworzonej w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nimi;
 
19) określanie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, w szczególności:
 
a) sposobu wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego,
b) zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty,
c) trybu złożenia rozprawy doktorskiej,
d) trybu powoływania oraz zakresu czynności powołanych komisji,
e) sposobu wyznaczania recenzentów,
f) sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym,
g) sposobu weryfikacji spełnienia wymagania dotyczącego dorobku, w przypadku publikacji wieloautorskich;
 
20) ustalanie:
 
a) szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
b) zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty,
c) sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej;
 
21) uchwalanie regulaminów:
 
a) akademickiego inkubatora przedsiębiorczości utworzonego jako jednostka ogólnouniwersytecka,
b) Centrum Transferu Technologii,
c) rad dyscyplin naukowych,
d) Uczelnianej Rady do Spraw Ewaluacji Kształcenia;6)
 
22) opiniowanie kandydatów na dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości i Centrum Transferu Technologii;
23) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji i regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej;
24) opiniowanie lub zatwierdzanie, w przypadkach przewidzianych w Statucie, regulaminów jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
24a) opiniowanie określanych przez Rektora kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej; 6)
25) wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora;
26) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów;
27) podejmowanie decyzji w innych sprawach należących do zadań Senatu na podstawie Ustawy lub Statutu.
 
2. Senat powołuje komisje stałe lub doraźne.
3. Uchwalenie: 1)
 
1) programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego na zasadach określonych w art. 28 ust. 3 Ustawy;
2) programu kształcenia w szkole doktorskiej wymaga zasięgnięcia opinii samorządu doktorantów na zasadach określonych w art. 201 ust. 3 Ustawy;
3 regulaminu studiów wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim na zasadach określonych w art. 75 ust. 3 Ustawy;
4) regulaminu szkoły doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów na zasadach określonych w art. 205 ust. 3 Ustawy.

 

§ 29.6)

1. W Uniwersytecie stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki nadają, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 pkt 8 oraz § 28 ust. 1 pkt 8a w zw. z § 29 ust. 6, rady dyscyplin naukowych.
2. W skład rady dyscypliny naukowej wchodzi co najmniej 6 członków. Kadencja rady dyscypliny naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku, w którym rozpoczęła się kadencja Senatu.
3. Członkami rady dyscypliny naukowej są nauczyciele akademiccy spełniający wymagania określone w art. 32 ust. 1 Ustawy, a ponadto:
 
1) zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo
2) posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego,
– dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy i którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale co najmniej 0,75.
 
4. W skład rady dyscypliny naukowej – bez prawa głosu w sprawach nadawania stopni naukowych – wchodzą także, spełniający wymagania określone w art. 32 ust. 1 Ustawy:
 
1) przedstawiciele innych, niż wymienieni w ust. 3, nauczycieli akademickich, posiadających stopień naukowy doktora, zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowiskach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale co najmniej 0,75, stanowiący nie więcej niż 10% składu rady (nie mniej niż 1 osoba) i wybrani na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników;
2) 1 przedstawiciel doktorantów – w przypadku, gdy w szkole doktorskiej kształci się doktorant w tej dyscyplinie naukowej – wybrany na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów.
 
5. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. 3 oraz w ust. 4, oświadczenia w przedmiocie spełniania wymagań określonych w art. 32 ust. 1 Ustawy, składają Rektorowi.
6. Jeżeli liczba członków rady dyscypliny naukowej zmniejszy się poniżej minimalnej statutowej liczby 6 członków, zadania rady dyscypliny naukowej w zakresie nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki – do czasu uzupełnienia składu rady – wykonuje Senat.
7. Członkostwo w radzie dyscypliny naukowej wygasa w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 4 w zw. z art. 32 ust. 1 Ustawy, oraz w przypadku zaprzestania spełniania przez przedstawiciela danej grupy nauczycieli akademickich lub przedstawiciela doktorantów wymagań określonych w § 29 ust. 3 i 4 Statutu. Wygaśnięcie członkostwa w radzie dyscypliny naukowej – w razie potrzeby – stwierdza Rektor.
8. Do czasu powołania przewodniczącego rady dyscypliny naukowej w trybie ust. 9, Rektor lub osoba przez niego upoważniona spośród członków rady, zwołuje posiedzenia rady dyscypliny naukowej, ustala ich porządek oraz kieruje pracami rady dyscypliny naukowej.
9. Pracami rady dyscypliny naukowej kieruje przewodniczący. Przewodniczącego rady dyscypliny naukowej powołuje Rektor. Rada dyscypliny naukowej wskazuje kandydata na przewodniczącego spośród swoich członków. Przewodniczący może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii rady dyscypliny albo na jej wniosek. Przewodniczącym może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.
10. Na wniosek przewodniczącego rady dyscypliny naukowej Rektor może powołać – spośród członków rady dyscypliny naukowej – jednego zastępcę przewodniczącego. Zastępca przewodniczącego może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego albo na jego wniosek. Zastępcą przewodniczącego może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni bądź posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.
11. Funkcji przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego rady dyscypliny naukowej nie można łączyć ze stanowiskiem Rektora, prorektora lub dyrektora szkoły doktorskiej.
12. Wykaz rad dyscyplin naukowych i skład osobowy rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie ogłasza Rektor.

 

§ 30.3)

1. W posiedzeniu rady dyscypliny naukowej, bez prawa głosu, może wziąć udział osoba zaproszona przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego rady.
2. Rada dyscypliny naukowej może powoływać komisje do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego spośród wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni bądź posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej.
3. Organizację i tryb pracy rady dyscypliny naukowej ustala regulamin określony przez Rektora i zatwierdzony przez Senat

 

§ 31.

1. Posiedzenia rady dyscypliny naukowej zwołuje jej przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego. Nadzwyczajne posiedzenia rady zwołuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków rady, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
2. Z wyjątkiem nagłych przypadków, zawiadomienie o posiedzeniu rady dyscypliny naukowej, pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej, powinno być doręczone członkom rady, nie później niż na 5 dni przed posiedzeniem.
3. W zawiadomieniu należy podać porządek posiedzenia ustalony przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego rady dyscypliny naukowej.
4. Rada dyscypliny naukowej może dokonać zmiany porządku posiedzenia na wniosek Rektora, prorektora właściwego do spraw nauki lub członka rady.
5. Udział członków rady dyscypliny naukowej w posiedzeniach jest obowiązkowy.
6. skreślony6)

 

§ 32.

1. Do zadań rady dyscypliny naukowej należy:
 
1) wyznaczanie i zmiana promotora lub promotorów oraz promotora pomocniczego;
2) powoływanie komisji do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w danej dyscyplinie naukowej;
3) nadawanie w drodze decyzji administracyjnej stopni naukowych w danej dyscyplinie naukowej;
4) nostryfikacja stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą;
5) opracowanie projektu szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w danej dyscyplinie naukowej dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich. Projekt jest opracowywany w szczególności na podstawie porównania osiągnięć naukowych pracowników z wiodących ośrodków naukowych w danej dyscyplinie;
6) opracowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej i systematyczna analiza jej realizacji;
7) bieżąca aktualizacja strategii rozwoju dyscypliny naukowej z perspektywy oceny parametrycznej;
8) uczestnictwo w kształtowaniu polityki naukowej Uniwersytetu określanej przez Rektora;
9) opiniowanie projektu planu naprawczego w zakresie działalności naukowej (§ 94c) oraz wykonywanie ustalonego i zarządzonego do realizacji planu naprawczego w zakresie działalności naukowej;
10) realizacja innych zadań wyznaczonych przez Rektora.6)
 
2. Rada dyscypliny naukowej może zasięgać opinii komisji uczelnianych, senackich, rektorskich oraz rad wydziałów. 6)
3. Zasady obsługi administracyjnej rady dyscypliny naukowej określa regulamin organizacyjny.

 

 

§ 33.

1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu, opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uniwersytetu uchwaloną przez Senat oraz podejmuje działania zapewniające właściwe funkcjonowanie Uniwersytetu.
2. Rektorem Uniwersytetu może być osoba, która spełnia wymagania określone w Ustawie.

 

§ 34.

1. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut dla innych organów Uniwersytetu.
2. Do zadań Rektora należy w szczególności:
 
1) reprezentowanie Uniwersytetu;
2) zarządzanie Uniwersytetem;
3) przewodniczenie Senatowi;
4) przygotowanie projektu Statutu oraz projektu misji i strategii Uniwersytetu;
5) zatwierdzanie strategii rozwoju wydziałów i strategii rozwoju dyscyplin naukowych;6)
6) składanie Senatowi sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Uniwersytetu;
7) przedstawianie Radzie Uniwersytetu do zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz do zatwierdzenia sprawozdania z jego wykonania;
8) przedstawianie Radzie Uniwersytetu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu;
9) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Uniwersytetu;
10) powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Uniwersytecie oraz ich odwoływanie;
11) określanie, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, szczegółowych zasad polityki kadrowej Uniwersytetu6) oraz – przy uwzględnieniu projektów, o których mowa w § 74a pkt 2a – rekomendacji w sprawie warunków obejmowania w Uniwersytecie stanowisk nauczycieli akademickich w grupach pracowników dydaktycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych (Zbiór dobrych praktyk w zatrudnianiu i awansowaniu)8);
11a) prowadzenie polityki kadrowej Uniwersytetu;6)
12) powoływanie rzeczników dyscyplinarnych, rzecznika do spraw rzetelności naukowej oraz rzecznika do spraw równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi;6)
13) tworzenie, przekształcanie i likwidacja studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu – na wniosek dziekana lub prorektora właściwego do spraw kształcenia;
14) tworzenie, przekształcanie i likwidacja szkół doktorskich, w tym prowadzonych wspólnie z innymi podmiotami – po zasięgnięciu opinii Senatu;
15) tworzenie, przekształcanie i likwidacja studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3 – na wniosek dziekana albo z własnej inicjatywy;
16) określanie regulaminu studiów podyplomowych oraz regulaminów innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
17) określanie programów innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
18) określanie wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz dokumentów potwierdzających ukończenie innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
19) określanie zasad zapewniania jakości kształcenia;
20) prowadzenie gospodarki finansowej Uniwersytetu;
21) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w Uniwersytecie;
22) określanie regulaminu organizacyjnego oraz regulaminów jednostek ogólnouniwersyteckich, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu rady dyscypliny naukowej;6)
23) tworzenie, łączenie, przekształcanie lub likwidowanie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
24) dbanie o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu;
25) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w Uniwersytecie;
26) zatwierdzanie szczegółowych zakresów obowiązków nauczycieli akademickich w Uniwersytecie;
27) określanie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotów dokonujących oceny nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem § 110;6)
28) podejmowanie decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do spółki kapitałowej, w przypadku spółki celowej w rozumieniu Ustawy – po uzyskaniu zgody Senatu;
29) ustalenie i zarządzenie realizacji planu naprawczego dla wydziału;6)
30) rozpatrywanie zażaleń na postanowienia o odmowie przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego albo o odmowie przeprowadzenia postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie z powodu stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania.8)
 
3. Na czas nieobecności Rektor powierza kierowanie działalnością Uniwersytetu i reprezentowanie go wyznaczonemu prorektorowi, udzielając mu pisemnego pełnomocnictwa.6)
4. Rektor może, w celu realizacji należących do niego zadań, wydawać zarządzenia. 8)

 

§ 35.6)

W zarządzaniu Uniwersytetem Rektora wspiera Kolegium Rektorsko – Dziekańskie. W skład Kolegium wchodzą Rektor, prorektorzy i dziekani. Rektor może zapraszać na posiedzenia Kolegium także inne osoby, w tym Kanclerza, Kwestora oraz dyrektorów centrów.

 

§ 36.6)

1. Rektor powołuje prorektorów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Powołanie prorektora właściwego do spraw studenckich i spraw doktorantów wymaga uzgodnienia odpowiednio z samorządem studenckim i samorządem doktorantów. Rektor przedstawia kandydata na prorektora samorządowi studenckiemu i samorządowi doktorantów. Brak stanowiska samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów co do osoby kandydata w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody na jego powołanie.
3. Prorektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.
4. Kadencja prorektorów odpowiada kadencji Rektora.
5. Prorektor może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji.

 

§ 37.

1. Rektor określa liczbę prorektorów, nie mniejszą niż 3 i nie większą niż 5.
2. Rektor określa, w drodze zarządzenia, zakres obowiązków i uprawnień prorektorów w zakresie reprezentacji Uniwersytetu i prowadzenia jego spraw. W razie potrzeby, Rektor udziela im odpowiednich upoważnień lub pełnomocnictw.

 

§ 37a.6)

1. Do zadań Uczelnianej Rady do Spraw Ewaluacji Kształcenia należy:
 
1) opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu w zakresie kształcenia;
2) monitorowanie zgodności oferty kształcenia ze strategią w zakresie kształcenia;
3) dokonywanie oceny działań podejmowanych przez uczelniany zespół właściwy w sprawach jakości kształcenia oraz senacką komisję właściwą w sprawach kształcenia;
4) opiniowanie rocznego sprawozdania Rektora na temat zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie;
5) przedstawianie Rektorowi rekomendacji służących doskonaleniu procesu kształcenia w Uniwersytecie.
 
2. W skład Uczelnianej Rady ds. Ewaluacji Kształcenia wchodzą:
 
1) przewodniczący wskazany przez Radę Uniwersytetu;
2) po jednym przedstawicielu dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk przyrodniczych i ścisłych, wybranym przez Senat spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu zgłoszonych przez rady wydziałów;
3) trzech przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych, wybranych przez Radę Uniwersytetu;
4) jeden przedstawiciel studentów wskazany przez samorząd studencki;
5) jeden przedstawiciel doktorantów wskazany przez samorząd doktorantów.
 
3. Członkowie Uczelnianej Rady do Spraw Ewaluacji Kształcenia nie mogą wchodzić w skład uczelnianego zespołu właściwego w sprawach jakości kształcenia oraz senackiej komisji właściwej w sprawach kształcenia.
4. Kadencja Uczelnianej Rady do Spraw Ewaluacji Kształcenia trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku wyboru Rektora.
5. Zakres działania, organizację i tryb działania Uczelnianej Rady do Spraw Ewaluacji Kształcenia określa regulamin uchwalany przez Senat.

 

§ 37b.6)

1. Rektor powołuje rzecznika do spraw rzetelności naukowej.
2. Kadencja rzecznika trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku wyboru Rektora.
3. Do zadań rzecznika należy w szczególności:
 
1) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie i utrwalanie wysokich standardów rzetelności naukowej na Uniwersytecie Gdańskim;
2) opracowanie i propagowanie dobrych praktyk naukowych;
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rzetelności naukowej pracowników i doktorantów Uniwersytetu;
4) występowanie do rzecznika dyscyplinarnego o podjęcie czynności w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia nierzetelności naukowej pracowników lub doktorantów Uniwersytetu;
5) opracowywanie na wniosek organów uczelni opinii dotyczących problematyki rzetelności naukowej.
 
4. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy rzecznika określa Rektor.

 

§ 37c.6)

1. Rektor powołuje rzecznika do spraw równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi.
2. Kadencja rzecznika trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku wyboru Rektora.
3. Do zadań rzecznika należy w szczególności:
 
1) inicjowanie, realizowanie, koordynowanie lub monitorowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania, zwłaszcza ochrony przed dyskryminacją oraz przeciwdziałania mobbingowi;
2) podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania lub uzasadnionego podejrzenia mobbingu;
3) promowanie, upowszechnianie i propagowanie zasad równego traktowania
4) opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania równości szans płci;
5) podejmowanie czynności w celu zbadania zasadności skarg w sprawach naruszenia zasad równego traktowania lub mobbingu.
 
4. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy rzecznika określa Rektor.

 

§ 38.

1. Rektor może powoływać i odwoływać pełnomocników, doradców i ekspertów, określając zakres ich działania w zarządzeniu lub pisemnym pełnomocnictwie.
2. Rektor może upoważniać określonych kierowników jednostek organizacyjnych lub innych pracowników Uniwersytetu do podejmowania lub wykonywania działań bądź czynności w jego imieniu.

 

§ 39.

Rektor może powoływać stałe lub doraźne komisje rektorskie oraz określać ich skład, tryb pracy, zadania i kadencję.

 

§ 40. skreślony6)

 

§ 41.

1. Wybory przedstawicieli do Senatu, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 2-4 i 6, odbywają się na ogólnych zebraniach poszczególnych grup pracowniczych, na zasadach i w trybie określonych w Ordynacji. Zasady wyborów przedstawicieli studentów i doktorantów określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.6)
2. Warunkiem objęcia mandatu członka Senatu przez osobę pełniącą funkcję jednoosobowego organu innej uczelni, jego zastępcę, osobę będącą założycielem uczelni niepublicznej lub członkiem organu osoby prawnej będącej założycielem uczelni niepublicznej jest złożenie rezygnacji z wymienionych funkcji lub statusu założyciela.
3. Przedstawicieli do Senatu wybiera się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.
4. Szczegółowe zasady wyboru do Senatu określa Ordynacja.

 

§ 42.

1. Wygaśnięcie mandatu przedstawiciela do Senatu w trakcie kadencji następuje wskutek:
 
1) śmierci lub zrzeczenia się mandatu;
2) odwołania przez organ dokonujący wyboru w trybie przewidzianym przez Ordynację;
3) rozwiązania stosunku pracy lub zakończenia studiów, utraty statusu studenta albo doktoranta Uniwersytetu;
4) ukarania nauczyciela akademickiego, studenta lub doktoranta karą dyscyplinarną określoną w art. 276 i art. 308 Ustawy, a pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – karą porządkową określoną w art. 108 § 1 pkt 2 i § 2 Kodeksu pracy.
 
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela do Senatu przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w § 41.
3. Wygaśnięcie mandatu przedstawiciela do Senatu w trakcie kadencji z powodu ustania stosunku pracy nie następuje, jeżeli kolejny stosunek pracy zostanie nawiązany ponownie od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustania wcześniejszego stosunku pracy z tym przedstawicielem.

 

§ 43.

1. W skład Kolegium Elektorów wchodzą:
 
1) wszyscy członkowie Senatu, którego kadencja upływa w roku wyboru Rektora, z uwzględnieniem szczególnych zasad kadencyjności przedstawicieli studentów i doktorantów, wynikających z trybu wyboru określonego odpowiednio w regulaminie samorządu studenckiego i samorządu doktorantów;
2) po 3 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni, wybranych z każdego wydziału na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników na każdym wydziale;
3) po 1 przedstawicielu nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż wymienione w pkt 2, wybranych z każdego wydziału na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników na każdym wydziale;
4) 4 przedstawiciele nauczycieli akademickich z jednostek pozawydziałowych, wybrani na zebraniach ogólnych; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 2 lub 3, zebranie ogólne nauczycieli akademickich każdej jednostki wybiera jednego przedstawiciela, a pozostali przedstawiciele (lub przedstawiciel) są wybierani na wspólnym zebraniu ogólnym nauczycieli akademickich wszystkich jednostek; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 4, zebranie ogólne nauczycieli akademickich każdej jednostki wybiera jednego przedstawiciela; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 5 i więcej, przedstawiciele są wybierani na wspólnym zebraniu ogólnym nauczycieli akademickich wszystkich jednostek;
5) wybrani, z uwzględnieniem przepisów Ustawy, przedstawiciele studentów i doktorantów, z zastrzeżeniem, że łączna liczba studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów stanowi 20% statutowego składu Kolegium Elektorów;
6) 4 przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wybrani na zebraniach ogólnych poszczególnych grup tych pracowników, z zastrzeżeniem, że zebranie ogólne każdej grupy pracowników wymienionych w § 114 ust. 1 pkt 1 – 4 wybiera jednego przedstawiciela.
 
2. Kadencja Kolegium Elektorów odpowiada kadencji Senatu.6)

 

§ 44.

1. Elektorów wybiera się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
2. Jeżeli na zebraniach ogólnych grup pracowników określonych w § 43 z powodu braku kworum nie zostaną wybrani przedstawiciele tych grup, przedstawiciel Uczelnianej Komisji Wyborczej zarządza przeprowadzenie zebrania bez wymogu kworum. Zebranie takie uznaje się za odbyte w drugim terminie. Informacja o takim trybie wyboru powinna być podana w zawiadomieniu o zebraniu wyborczym.

 

§ 45.

1. Przewodniczącym Kolegium Elektorów jest elektor najstarszy wiekiem.
2. W przypadku kandydowania członka Kolegium Elektorów na stanowisko Rektora, mandat tej osoby, jako członka Kolegium Elektorów, na czas kandydowania i głosowania na tę kandydaturę, ulega zawieszeniu.

 

§ 46.

1. Termin zwołania pierwszego zebrania Kolegium Elektorów oraz harmonogram czynności Kolegium powinny uwzględniać zakończenie wyboru Rektora do dnia 30 kwietnia ostatniego roku kadencji.
2. Wybór Rektora jest ważny, jeżeli wzięło w nim udział ponad 50% elektorów.
3. Kolegium Elektorów wybiera Rektora w głosowaniu tajnym i bezpośrednim bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.
4. Szczegółowe zasady wyboru Rektora określa Ordynacja.

 

§ 47.6)

1. Rektora wybiera Kolegium Elektorów spośród kandydatów wskazanych przez Radę Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 48 ust. 5.
2. W przypadku wycofania zgody na kandydowanie, utraty biernego prawa wyborczego albo śmierci któregokolwiek z dwóch kandydatów, o których mowa w § 48 ust. 3, w głosowaniu w Kolegium Elektorów bierze udział jeden kandydat.

 

§ 48.

1. Każdemu z elektorów przysługuje, w terminie wyznaczonym przez Radę Uniwersytetu, prawo zgłoszenia Radzie jednej osoby, która może zostać wskazana przez Radę jako kandydat na Rektora.
2. Osoby zgłoszone w trybie ust. 1 lub wskazane przez Radę z własnej inicjatywy są przedstawiane Senatowi przez Radę do zaopiniowania.
3. Zgłoszenie osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, wymaga jej pisemnej zgody.6)
4. Po zaopiniowaniu przez Senat Rada Uniwersytetu wskazuje Kolegium Elektorów co najmniej 2 kandydatów na Rektora, z zastrzeżeniem ust. 5.6)
5. Jeżeli w trybie określonym w ust. 1 Radzie zostanie zgłoszona tylko jedna osoba jako kandydat na Rektora, a Rada z własnej inicjatywy nie wskaże innej osoby lub osób jako kandydatów na Rektora, Rada przedstawia Senatowi do zaopiniowania tylko jedną osobę jako kandydata na Rektora. Po uzyskaniu opinii Senatu, Rada wskazuje Kolegium Elektorów tylko jedną osobę jako kandydata na Rektora.6)

 

§ 49.

1. Rektor może zostać odwołany przez Kolegium Elektorów, w trybie określonym w Ustawie.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora przed upływem kadencji lub zawieszenia osoby pełniącej funkcję Rektora w pełnieniu obowiązków, obowiązki Rektora pełni najstarszy wiekiem prorektor.6)

 

§ 50.6)

Tryb powołania i wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej i wydziałowej komisji wyborczej oraz zakres zadań tych komisji określa Ordynacja.

 

 

Rozdział 3. Organizacja Uniwersytetu

 

§ 51.6)

1. Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są jednostki badawcze, badawczo-rozwojowe, dydaktyczne oraz administracyjne.
2. Jednostkami organizacyjnymi badawczymi, badawczo-rozwojowymi oraz dydaktycznymi Uniwersytetu są:
 
1) wydziały;
1a) międzynarodowe centra badawcze,8)
2) szkoły doktorskie;
3) jednostki ogólnouniwersyteckie: międzywydziałowe i pozawydziałowe;
4) instytuty;
5) katedry;
6) zakłady;
7) stacje naukowe;
8) zespoły badawcze;
9) poradnie;
10) pracownie;
11) laboratoria;
12) inne jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia działalności badawczej, badawczo-rozwojowej bądź dydaktycznej Uniwersytetu lub wydziału.8)
 
3. W Uniwersytecie mogą być tworzone także jednostki organizacyjne międzyuczelniane i wspólne z innymi podmiotami. Jednostki te mogą być tworzone w formach, o których mowa w ust. 2 lub w formie innych jednostek organizacyjnych.
4. Jednostki administracyjne określa regulamin organizacyjny.
5. Wydział może mieć strukturę złożoną z instytutów albo z katedr. Wydział, który składa się z instytutów, nie może dzielić się na katedry. Wydział, który składa się z katedr, nie może dzielić się na instytuty.8)
5a. Instytuty są tworzone na wydziałach, na których jest uprawiana więcej niż jedna dyscyplina podstawowa. Wykaz dyscyplin podstawowych na wydziałach Uniwersytetu określa załącznik nr 3 do Statutu.8)
6. Katedra może zostać utworzona również jako katedra imienna. Katedra imienna może być także utworzona na wydziale, którego struktura składa się z instytutów. Katedra imienna nie wchodzi w skład instytutu. Katedrę imienną tworzy, z uwzględnieniem § 54a, określa jej organizację oraz zadania, jak również przekształca i likwiduje, Rektor.8)
7. W instytucie i katedrze mogą być tworzone zakłady, pracownie albo laboratoria.
8. W zakładzie mogą być tworzone pracownie albo laboratoria.
9. Na wydziale mogą być tworzone stacje naukowe lub zespoły badawcze w celu prowadzenia działalności naukowej w szczególnych warunkach organizacyjnych lub terenowych.8)
10. Na wydziale mogą być tworzone poradnie w celu prowadzenia działalności dydaktycznej w sposób łączący kształcenie praktyczne z działalnością pro bono („nauczanie kliniczne”).
11. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, są tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu.
12. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 4-11, są tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii rady wydziału albo na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, z zastrzeżeniem ust. 6.
12a. Jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia działalności Uniwersytetu, o których mowa w ust. 2 pkt. 12, są tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu. Jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia działalności Wydziału, o których mowa w ust. 2 pkt. 12, są tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii rady wydziału albo na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.8)
13. Jednostki organizacyjne międzyuczelniane i wspólne z innymi podmiotami są tworzone, przekształcane lub likwidowane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu, na podstawie umów lub porozumień zawieranych z właściwymi podmiotami. Zasady organizacji i działalności tych jednostek określa umowa lub porozumienie bądź regulamin nadany zgodnie z umową lub porozumieniem.
14. Krajowe i zagraniczne zamiejscowe jednostki organizacyjne są tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu, na zasadach określonych w Ustawie.

 

§ 52.6)

Wydział może być utworzony, jeśli będzie prowadził kształcenie co najmniej na jednym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 

§ 53.

1. Instytut można utworzyć, jeśli w jego skład wejdzie co najmniej 12 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej 5 osób na stanowisku profesora lub profesora uczelni.
2. Zadaniem instytutu jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej.
3. Jeżeli instytut w ciągu 2 lat nie spełnia wymogu określonego w ust. 1, Rektor od dnia 1 września następnego roku akademickiego likwiduje go lub przekształca w inną jednostkę organizacyjną.

 

§ 54.

1. Katedrę można utworzyć, jeśli w jej skład wejdzie co najmniej 5 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej 1 osoba na stanowisku profesora lub profesora uczelni.
2. skreślony6)
3. Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej.
4. Jeżeli katedra w ciągu 2 lat nie spełnia wymogu określonego w ust. 1, Rektor od dnia 1 września następnego roku akademickiego likwiduje ją lub przekształca w inną jednostkę organizacyjną.

 

§ 54a.6)

W celu prestiżowego wyróżnienia lub uhonorowania wybitnego uczonego może zostać utworzona katedra, której nazwa będzie obejmować nazwisko tego uczonego, kierującego jej pracami lub nazwisko innego wybitnego uczonego – postaci historycznej (katedra imienna). Utworzenie katedry imiennej może nastąpić po uzyskaniu opinii Konwentu Godności Honorowych. Działalność katedry imiennej może być finansowana ze źródeł pochodzących spoza Uniwersytetu. Do katedr imiennych nie stosuje się § 54, § 81 oraz § 83.

 

§ 55.

1. Zakład można utworzyć, jeśli w jego skład wejdzie co najmniej 3 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej 1 osoba na stanowisku profesora lub profesora uczelni.6)
2. skreślony6)
3. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej.
4. Jeżeli zakład w ciągu 2 lat nie spełnia wymogu określonego w ust. 1, Rektor od dnia 1 września następnego roku akademickiego likwiduje go lub przekształca w inną jednostkę organizacyjną.

 

§ 56.

1. Szkoła doktorska jest tworzona w celu kształcenia doktorantów w Uniwersytecie.
2. Regulamin szkoły doktorskiej uchwala Senat co najmniej na 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Regulamin wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia regulaminu senat i samorząd doktorantów nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały senatu, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów statutowego składu tego organu.

 

§ 57.

1. Uniwersytet Gdański może, za zgodą Senatu i na zasadach określonych w Ustawie, tworzyć federacje z publiczną uczelnią akademicką, instytutem badawczym, instytutem Polskiej Akademii Nauk lub instytutem międzynarodowym.
2. Utworzenie federacji wymaga zatwierdzenia jej statutu przez Senat.

 

§ 58.

1. W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki Uniwersytet może prowadzić akademicki inkubator przedsiębiorczości i Centrum Transferu Technologii, a także utworzyć spółkę kapitałową, o których mowa w Ustawie.
2. Uniwersytet może przystąpić do spółki, o której mowa w Ustawie, utworzonej przez inną uczelnię publiczną lub utworzyć taką spółkę z inną uczelnią publiczną.
3. Senat zatwierdza regulamin działania inkubatora utworzonego w formie jednostki ogólnouniwersyteckiej oraz regulamin Centrum.
4. Spółka działa na podstawie aktu założycielskiego (umowy spółki) lub statutu, zatwierdzonych przez Senat.

 

§ 59.

1. W celu wypełniania ogólnych zadań dydaktycznych w Uniwersytecie działają Centrum Języków Obcych oraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
2. Szczegółową organizację centrów, o których mowa w ust. 1, określają regulaminy wydane przez Rektora.

 

§ 60.

1. Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego, zwaną dalej „Biblioteką”, tworzą Biblioteka Główna oraz biblioteki specjalistyczne, stanowiące jednolity system biblioteczno-informacyjny.
2. Biblioteki specjalistyczne tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.

 

§ 61.

1. Biblioteka pełni funkcję biblioteki naukowej i prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i usługową.
2. Zadania oraz strukturę wewnętrzną Biblioteki określa jej regulamin, uchwalony przez Radę Biblioteczną i zatwierdzony przez Senat.
3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami w kraju i za granicą, w tym w zakresie budowy krajowego katalogu bibliotecznego.
4. Osoby niebędące pracownikami, studentami lub doktorantami mogą korzystać z zasobów biblioteczno-informacyjnych Uniwersytetu z zachowaniem wymogu zapewnienia pierwszeństwa społeczności akademickiej Uniwersytetu. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa regulamin Biblioteki.

 

§ 62.

Realizując funkcje systemu biblioteczno-informacyjnego, Uniwersytet może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających z systemu:
1) imię, nazwisko, numer PESEL lub numer paszportu;
2) adres do korespondencji;
3) adres poczty elektronicznej;
4) informacje o uczelni, wydziale, kierunku i roku studiów, numerze albumu studenta, doktoranta lub słuchacza studiów podyplomowych;
5) unikatowy identyfikator osoby w systemie teleinformatycznym obsługi studiów;
6) informacje dotyczące wypożyczonych z Biblioteki zasobów;
7) informacje o wysokości opłat wynikających z regulaminu Biblioteki.

 

§ 63.6)

Uniwersytet prowadzi Biuro Karier, którego zadaniem jest aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów.

 

§ 64.

Działalność wydawniczą prowadzi, na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Senat, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 65.

1. Uniwersytet prowadzi Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego, którego działalność regulują przepisy odrębne.
2. Szczegółową organizację i funkcjonowanie Archiwum określa regulamin wydany przez Rektora.

 

§ 66.

W celu utrwalenia i upowszechnienia dziedzictwa akademickiego Uniwersytetu i szkół wyższych, z których połączenia powstał, Uniwersytet prowadzi Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, działające na podstawie regulaminu wydanego przez Rektora.

 

§ 67.6)

1. Zakres działania i zadania oraz strukturę wewnętrzną jednostek organizacyjnych ogólnouniwersyteckich: międzywydziałowych i pozawydziałowych określają regulaminy wydawane przez Rektora, chyba że Ustawa lub Statut stanowi inaczej.
2. Rektor może wydawać regulaminy określające zakres działania i zadania oraz strukturę wewnętrzną innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, chyba że Ustawa lub Statut stanowią inaczej.

 

§ 68.

Utworzenie w Uniwersytecie jednostki organizacyjnej nieuczestniczącej w kształceniu stacjonarnym może nastąpić jedynie wraz z określeniem źródeł i zasad finansowania jej działalności.

 

§ 69. skreślony6)

 

§ 70.

1. Rektor nadaje regulamin organizacyjny określający strukturę organizacyjną Uniwersytetu oraz podział zadań w ramach tej struktury, a także organizację oraz zasady działania administracji Uniwersytetu.
2. Do dnia 30 października Rektor przedstawia Senatowi aktualny wykaz istniejących jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

 

§ 71.

1. W Uniwersytecie funkcję kierowniczą pełni:
 
1) prorektor;
2) dziekan;
3) dyrektor szkoły doktorskiej;
4) prodziekan;
5) zastępca dyrektora szkoły doktorskiej;
6) Dyrektor Centrum Języków Obcych i Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
 
2. Osoba pełniąca funkcję kierowniczą w Uniwersytecie, o której mowa w ust. 1, nie może jednocześnie być zatrudniona w innej uczelni.
3. Ta sama osoba nie może pełnić funkcji kierowniczej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje Rektora.

 

§ 72.6)

1. Dziekan kieruje wydziałem, reprezentuje go i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wydziału, z wyjątkiem spraw, których rozstrzyganie, zgodnie z Ustawą lub Statutem, należy do zadań organów Uniwersytetu lub innych podmiotów. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów oraz odpowiada za organizację pracy wydziału.
2. Dziekan jest powoływany przez Rektora, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Kandydata lub kandydatów na dziekana rekomenduje rada wydziału. Jeżeli Rektor nie zaakceptuje kandydata lub kandydatów na dziekana, rada wydziału wybiera nowego kandydata lub kandydatów. W przypadku niezaakceptowania nowego kandydata lub kandydatów, Rektor powołuje dziekana. Szczegółowe zasady i tryb wyboru kandydata lub kandydatów na dziekana określa Ordynacja.
4. Rektor powołuje dziekana, jeżeli rada wydziału nie wybierze kandydata lub kandydatów na dziekana do dnia 30 września pierwszego roku kadencji Rektora.
5. Dziekanem może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych.8) Dziekan musi być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
6. Kadencja dziekana trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora.
7. Dziekan może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii rady wydziału albo na jej wniosek.
8. Do zadań dziekana należy w szczególności:
 
1) zwoływanie posiedzeń rady wydziału i przewodniczenie jej obradom;
2) dysponowanie środkami finansowymi i mieniem wydziału, na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora oraz zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu;
3) właściwe gospodarowanie infrastrukturą wydziału;
4) nawiązywanie współpracy z instytucjami badawczymi w kraju i za granicą oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
5) podejmowanie działań na rzecz zapewnienia jakości badań naukowych oraz jakości kształcenia;
6) opracowanie i realizacja strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią Uniwersytetu oraz strategią rozwoju dyscypliny lub dyscyplin naukowych uprawianych na wydziale;
7) opiniowanie strategii rozwoju dyscypliny lub dyscyplin naukowych uprawianych na wydziale;
8) opracowanie rocznego planu rzeczowo-finansowego wydziału;
9) przedkładanie Rektorowi rocznego sprawozdania z realizacji zadań badawczych i dydaktycznych wydziału oraz z realizacji planu rzeczowo-finansowego wydziału;
10) określanie zakresu obowiązków prodziekanów w uzgodnieniu z Rektorem;
11) nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie;
12) składanie do Rektora wniosków w sprawie zatrudnienia, awansów i nagradzania nauczycieli akademickich oraz udzielania urlopów naukowych;
13) prowadzenie polityki kadrowej wydziału na podstawie planu zatrudnienia zatwierdzanego przez Rektora;
14) ogłaszanie, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Rektora oraz przeprowadzanie, na zasadach określonych w Ustawie i Statucie, otwartych konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego;
15) tworzenie i znoszenie komisji lub zespołów dziekańskich oraz określanie ich zadań, składu osobowego i okresu funkcjonowania, a także powoływanie i odwoływanie pełnomocników dziekana;
16) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
17) podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziału;
18) zapewnienie przestrzegania prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie wydziału;
19) określanie planu zajęć prowadzonych na wydziale;
20) dokonywanie racjonalnego podziału zajęć dydaktycznych;
21) podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu;
22) wyrażanie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uniwersytecie;
23) upoważnianie kierowników jednostek organizacyjnych lub innych pracowników do podejmowania lub wykonywania działań bądź czynności w jego imieniu;
24) współpraca z właściwymi radami dyscyplin oraz dyrektorami szkół doktorskich;
25) nadzorowanie terminowego wykonywania przez pracowników obowiązkowych badań lekarskich, zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
26) opracowanie i przedłożenie Rektorowi projektu planu naprawczego dla wydziału.
 
9. Dziekan może, w celu realizacji należących do niego zadań, wydawać zarządzenia.
10. Ilekroć w Statucie jest mowa o dziekanie, rozumie się przez to również dziekana Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, z uwzględnieniem postanowień umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem a Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

 

§ 73.

1. Rektor na wniosek dziekana lub z własnej inicjatywy, powołuje nie więcej niż 3 prodziekanów. Kadencja prodziekana odpowiada kadencji dziekana. Prodziekan może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii dziekana albo na jego wniosek.6)
2. Prodziekanem może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora. Prodziekan musi być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.6)
3. Powołanie prodziekana właściwego do spraw studenckich wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim. Rektor przedstawia kandydata na prodziekana samorządowi studenckiemu. Brak stanowiska samorządu studenckiego co do osoby kandydata w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody na jego powołanie.

 

§ 74.6)

1. Na wydziale działa rada wydziału. Kadencja rady wydziału odpowiada kadencji Senatu.
2. W skład rady wydziału wchodzą:
 
1) dziekan jako przewodniczący;
2) prodziekani;
3) dyrektorzy instytutów bądź kierownicy katedr;
4) inni aniżeli określeni w pkt 1-3, nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem §§  22a – 22e Ordynacji;
5) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na wydziale, stanowiący od 12% do 15% składu rady, z zastrzeżeniem § 22d Ordynacji;
6) wybrani, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie samorządu studenckiego, przedstawiciele studentów wydziału, stanowiący od 17% do 20% składu rady;
7) wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale, niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący od 2% do 5% składu rady, nie mniej niż 1 osoba, z zastrzeżeniem § 22d Ordynacji;
8) jeden przedstawiciel doktorantów wydziału, wybrany w trybie i na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów.
 
3. Członkowie rady wydziału, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, muszą być zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
4. Liczby przedstawicieli poszczególnych grup, o których mowa w ust. 2 pkt 5 – 7, określa wydziałowa komisja wyborcza w granicach limitów określonych w ust. 2 pkt 5 – 7, z zastrzeżeniem § 22b oraz § 22c Ordynacji. Liczby te są określane raz, przed wyborami do rady wydziału nowej kadencji i obowiązują w czasie tych wyborów.
5. W październiku każdego kolejnego roku kadencji rady wydziału, wydziałowa komisja wyborcza kontroluje, czy liczby przedstawicieli poszczególnych grup, o których mowa w ust. 2 pkt 5 – 7, nie zmniejszyły się poniżej dolnej granicy limitów określonych w ust. 2 pkt 5 – 7 i – w przypadku stwierdzenia takiego zmniejszenia – określa nowe liczby przedstawicieli poszczególnych grup oraz niezwłocznie zarządza wybory uzupełniające w celu obsadzenia brakujących mandatów. Do dnia wyborów uzupełniających rada wydziału działa w dotychczasowym składzie.
6. Osoba, która jednocześnie spełnia wymagania niezbędne do reprezentowania więcej, niż jednej grupy nauczycieli akademickich i pracowników, może być wybrana tylko jako przedstawiciel jednej grupy.
7. Mandat członka rady wydziału wygasa w przypadku zaprzestania spełniania wymagań niezbędnych do reprezentowania danej grupy nauczycieli akademickich, pracowników, studentów lub doktorantów, a ponadto w przypadku śmierci albo – w odniesieniu do osób będących członkami rady wydziału pochodzącymi z wyboru – zrzeczenia się mandatu. Wygaśnięcie mandatu członka rady wydziału – w razie potrzeby – stwierdza dziekan.

 

§ 74a.6)

Do zadań rady wydziału należy:
1) udzielanie rekomendacji kandydatowi lub kandydatom na dziekana; 8)
2) podejmowanie uchwał w sprawie odnowienia doktoratu;
2a) opracowanie projektu rekomendacji w sprawie warunków obejmowania na wydziale stanowisk nauczycieli akademickich w grupach pracowników dydaktycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych;8)
2b) rekomendowanie Senatowi nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale jako kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;8)
3) wyrażanie opinii w sprawach utworzenia, przekształcenia lub likwidacji kierunku studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
4) wyrażanie opinii w sprawach projektów warunków rekrutacji na studia;
5) wyrażanie opinii w sprawach projektów programów studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
6) wyrażanie opinii oraz formułowanie rekomendacji w sprawach zapewniania jakości kształcenia;
7) wyrażanie opinii w sprawach wyróżnień lub nagród oraz urlopów naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale oraz wyrażanie opinii w innych, przedłożonych przez dziekana, sprawach kadrowych;
8) wyrażanie opinii w sprawach kandydatów na kierowników jednostek organizacyjnych na wydziale;
9) wyrażanie opinii w sprawach zmian organizacyjnych na wydziale;
10) skreślony8)
11) wyrażanie opinii w sprawie strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią Uniwersytetu oraz strategią rozwoju dyscypliny naukowej;
12) wyrażanie opinii w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego wydziału;
13) wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez dziekana;
14) wyrażanie opinii w sprawie projektu planu naprawczego dla wydziału;
15) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w innych sprawach będących przedmiotem uwagi i troski pracowników wydziału;
16) wybór, spośród pracowników wydziału posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, przedstawiciela wydziału w Radzie Bibliotecznej;
17) uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy rady wydziału;
18) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do zadań rady wydziału na podstawie Statutu.

 

§ 74b.6)

1. Posiedzenia rady wydziału zwołuje dziekan lub – z jego upoważnienia – prodziekan. Na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków rady wydziału dziekan zwołuje nadzwyczajne posiedzenie rady wydziału w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
2. Z wyjątkiem nagłych przypadków, zawiadomienie o posiedzeniu rady wydziału, pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej, powinno być doręczone członkom rady, nie później niż na 5 dni przed posiedzeniem.
3. W zawiadomieniu należy podać porządek posiedzenia ustalony przez dziekana lub – z jego upoważnienia – przez prodziekana.
4. Rada wydziału może dokonać zmiany porządku posiedzenia na wniosek dziekana lub członka rady wydziału.
5. Posiedzeniu rady wydziału przewodniczy dziekan lub – z jego upoważnienia – prodziekan lub inny członek rady. W posiedzeniu rady wydziału, bez prawa głosu, może wziąć udział osoba zaproszona przez dziekana lub – działającego z jego upoważnienia – prodziekana.
6. Udział członków rady wydziału w posiedzeniach jest obowiązkowy.
7. Posiedzenia rady wydziału mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
 
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
 
8. Posiedzenia rady wydziału są jawne dla pracowników, studentów i doktorantów wydziału.
9. Rada wydziału może ograniczyć bądź wyłączyć jawność posiedzenia lub jego części.
10. Protokoły posiedzeń rady wydziału są jawne, z wyjątkiem protokołów tych posiedzeń, których jawność wyłączono.

 

§ 74c.6)

Dziekan może powołać Kolegium Wydziału. Kolegium wspiera dziekana w zarządzaniu wydziałem. W skład Kolegium wchodzą: dziekan, prodziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i inne osoby powołane przez Dziekana w skład Kolegium. Dziekan może zapraszać na posiedzenia Kolegium także osoby niebędące członkami Kolegium.

 

 

§ 75.

1. Dziekan tworzy, jako zespoły doradcze dziekana, rady programowe kierunków studiów prowadzonych przez wydział. W przypadku międzywydziałowego lub międzyuczelnianego kierunku studiów rada programowa jest tworzona wspólnie przez dziekanów wydziałów prowadzących kierunek studiów.
2. Skład rady programowej kierunku studiów określa dziekan, z zastrzeżeniem że w skład rady wchodzą co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego oraz przedstawiciel społeczności regionalnej lub lokalnych, w szczególności przedstawiciel środowiska przedsiębiorców. W przypadku rady programowej międzywydziałowego lub międzyuczelnianego kierunku studiów jej skład określają właściwi dziekani.
3. Przewodniczącym rady programowej kierunku studiów jest prodziekan właściwy do spraw kształcenia albo inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez dziekana. W przypadku międzywydziałowego lub międzyuczelnianego kierunku studiów przewodniczący rady jest wyznaczany wspólnie przez dziekanów wydziałów prowadzących kierunek studiów.
4. Do zadań rady programowej kierunku studiów należy w szczególności opracowywanie projektów warunków rekrutacji na studia i programu studiów oraz ewaluacja programu studiów. Szczegółowe zadania rady programowej kierunku studiów określa dziekan. W przypadku rady programowej międzywydziałowego lub międzyuczelnianego kierunku studiów jej szczegółowe zadania określają właściwi dziekani.

 

§ 76.6)

1. Szkołą doktorską kieruje dyrektor szkoły doktorskiej powołany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu. Rektor może zarządzić konkurs w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły doktorskiej.
2. Dyrektorem szkoły doktorskiej może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego. Dyrektor szkoły doktorskiej musi być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
3. Powołanie dyrektora szkoły doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Rektor przedstawia kandydata na dyrektora samorządowi doktorantów. Brak stanowiska samorządu doktorantów co do osoby kandydata w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody na jego powołanie.
4. Kadencja dyrektora szkoły doktorskiej trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora.
5. Dyrektor szkoły doktorskiej może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii Senatu.
6. Zadania dyrektora szkoły doktorskiej określa regulamin szkoły doktorskiej.

 

§ 77.

1. Na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej lub z własnej inicjatywy, Rektor może powołać zastępcę dyrektora szkoły doktorskiej. 1)
2. Zastępcą dyrektora szkoły doktorskiej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Przepis § 76 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. Kadencja zastępcy dyrektora szkoły doktorskiej odpowiada kadencji dyrektora szkoły doktorskiej.6)
4. Zastępca dyrektora szkoły doktorskiej może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły doktorskiej albo na jego wniosek.6)
5. Zakres obowiązków zastępcy dyrektora szkoły doktorskiej określa dyrektor szkoły doktorskiej i zatwierdza Rektor.6)

 

§ 78.

1. W szkole doktorskiej działa rada szkoły doktorskiej jako zespół doradczy dyrektora szkoły doktorskiej.
2. Radę szkoły doktorskiej powołuje Rektor na okres kadencji Rektora.
3. Członkami rady szkoły doktorskiej są:
 
1) dyrektor szkoły doktorskiej jako przewodniczący;
2) zastępca dyrektora szkoły doktorskiej;
3) przewodniczący rad dyscyplin naukowych, w zakresie których jest prowadzone kształcenie w szkole doktorskiej;6)
4) przedstawiciele doktorantów, stanowiący 20% składu rady, wybrani na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów.
 
4. Członkami rady szkoły doktorskiej mogą być ponadto nie więcej niż cztery osoby spoza Uniwersytetu, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i powołane przez Rektora na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej.
5. Zadania rady szkoły doktorskiej określa regulamin szkoły doktorskiej.

 

§ 79.6)

1. Dyrektor instytutu kieruje instytutem i reprezentuje go, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora i dziekana.
2. Dyrektorem instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego. Dyrektor instytutu musi być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
3. Dyrektora instytutu powołuje Rektor na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
4. Kadencja dyrektora instytutu trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora. Ta sama osoba nie może być dyrektorem instytutu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.
5. Dyrektor instytutu może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii rady wydziału albo na wniosek rady wydziału lub dziekana.
6. Zastępcą dyrektora instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora. Zastępca dyrektora instytutu musi być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
7. Zastępcę dyrektora instytutu powołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora instytutu, po zasięgnięciu opinii dziekana.
8. Kadencja zastępcy dyrektora instytutu odpowiada kadencji dyrektora instytutu.
9. Zastępca dyrektora instytutu może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii dyrektora instytutu albo na jego wniosek.

 

§ 80.

1. Dyrektor instytutu jest przełożonym pracowników instytutu oraz odpowiada za działalność instytutu przed Rektorem i dziekanem.
2. Do zadań dyrektora instytutu należy w szczególności:
 
1) zarządzanie bieżącą działalnością instytutu;
2) zarządzanie mieniem instytutu oraz dysponowanie środkami finansowymi instytutu;
3) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności naukowej przez pracowników instytutu;
4) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej w instytucie i koordynowanie tej działalności oraz zapewnianie jakości kształcenia w zakresie określonym przez dziekana;
5) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansu i nagradzania pracowników instytutu;
6) występowanie do właściwych organów Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących instytutu.
 
3. Zakres obowiązków zastępcy dyrektora instytutu określa dyrektor instytutu i zatwierdza Rektor, po zasięgnięciu opinii dziekana.

 

§ 81.

1. Kierownik katedry kieruje katedrą i reprezentuje ją, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora i dziekana.
2. Kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – doktora. Kierownik katedry musi być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.6)
3. Kierownika katedry powołuje Rektor na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Kadencja kierownika katedry odpowiada kadencji dziekana. Kierownik katedry może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii rady wydziału albo na wniosek rady wydziału lub dziekana.6)

 

§ 82.

1. Kierownik zakładu kieruje zakładem i reprezentuje go, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora i dziekana.
2. Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora. Kierownik zakładu musi być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.6)
3. Kierownika zakładu powołuje Rektor na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii rady wydziału oraz właściwego dyrektora instytutu lub kierownika katedry. Kadencja kierownika zakładu odpowiada kadencji dziekana. Kierownik zakładu może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii rady wydziału albo na wniosek dziekana, właściwego dyrektora instytutu lub kierownika katedry.6)

 

§ 83.

1. Do zadań kierownika katedry lub zakładu należy w szczególności:
 
1) zarządzanie bieżącą działalnością katedry lub zakładu;
2) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności naukowej przez pracowników katedry lub zakładu;
3) dbanie o stały rozwój naukowy pracowników katedry lub zakładu;
4) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej w katedrze lub zakładzie i koordynowanie tej działalności oraz zapewnianie jakości kształcenia w zakresie określonym przez dziekana;
5) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansu i nagradzania pracowników katedry lub zakładu;
6) występowanie do właściwych organów Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących katedry lub zakładu.
 
2. Kierownik katedry lub kierownik zakładu są przełożonymi pracowników katedry lub zakładu.

 

§ 84.

1. Kierownikiem pracowni albo laboratorium może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
2. Kierownika jednostki, o której mowa w ust. 1, powołuje Rektor na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1, może być odwołany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii dziekana albo na wniosek dziekana, właściwego dyrektora instytutu lub kierownika katedry.6)
3. Do zadań kierownika pracowni albo laboratorium przepis § 83 stosuje się odpowiednio.

 

§ 85.

1. Dyrektor Centrum Języków Obcych oraz Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu kieruje centrum i reprezentuje je, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora.
2. Dyrektora centrum powołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu oraz opinii zebrania ogólnego pracowników centrum. Kadencja dyrektora centrum trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora. Dyrektor centrum może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii Senatu oraz opinii zebrania ogólnego pracowników centrum.6)
3. Dyrektorem centrum może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
4. skreślony6)
5. Do zadań dyrektora centrum należy w szczególności:
 
1) zarządzanie mieniem centrum oraz dysponowanie jego środkami finansowymi;
2) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej i  koordynowanie tej działalności oraz zapewnianie jakości kształcenia;
3) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansu i nagradzania pracowników centrum;
4) występowanie do właściwych organów Uniwersytetu oraz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu we wszystkich sprawach dotyczących centrum.

 

§ 86.

1. Dyrektor Biblioteki kieruje Biblioteką i reprezentuje ją, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora.
2. W Bibliotece mogą być zatrudnieni zastępcy dyrektora w liczbie nie większej niż dwóch.
3. Dyrektora Biblioteki zatrudnia Rektor, po zaopiniowaniu przez Senat kandydatury przedstawionej przez Radę Biblioteczną.
4. Zastępców Dyrektora Biblioteki zatrudnia Rektor na wniosek Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.
5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki.
6. Do zadań Dyrektora Biblioteki należy w szczególności:
 
1) zarządzanie bieżącą działalnością Biblioteki;
2) wykonywanie czynności zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki;
3) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników Biblioteki;
4) przedstawianie Senatowi sprawozdania z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;
5) dysponowanie środkami finansowymi Biblioteki zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu.
 
7. Dyrektor Biblioteki może, w celu realizacji należących do niego zadań, wydawać zarządzenia.

 

§ 87.

1. Biblioteką specjalistyczną kieruje kierownik, którego zakres obowiązków określa Dyrektor Biblioteki.
2. Kierowników bibliotek specjalistycznych zatrudnia Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki.

 

§ 88.

1. Rada Biblioteczna jest zespołem opiniodawczym Rektora.
2. W skład Rady wchodzą:
 
1) Dyrektor Biblioteki;
2) przedstawiciele Biblioteki, wybrani spośród bibliotekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nie niższym niż bibliotekarz, posiadających co najmniej cztery lata stażu pracy w Bibliotece – w liczbie 30% składu Rady;
3) po jednym przedstawicielu każdego wydziału, wybranym przez radę wydziału spośród pracowników wydziału posiadających co najmniej stopień naukowy doktora;6)
4) jeden przedstawiciel jednostek ogólnouniwersyteckich Uniwersytetu, wyznaczony przez Rektora;
5) jeden przedstawiciel samorządu studenckiego;
6) jeden przedstawiciel samorządu doktorantów.
 
3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel każdego związku zawodowego działającego w Uniwersytecie.
4. Członków Rady powołuje i odwołuje Rektor. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora.6)
5. Do zadań Rady należy:
 
1) przedstawianie Rektorowi kandydata na Dyrektora Biblioteki;
2) opiniowanie kandydatów na zastępców Dyrektora Biblioteki i kierowników bibliotek specjalistycznych;
3) opiniowanie regulaminów dotyczących funkcjonowania Biblioteki;
4) opiniowanie wniosku o utworzenie biblioteki specjalistycznej;
5) opiniowanie na wniosek Rektora lub Dyrektora Biblioteki wszystkich spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu, a w szczególności:
 
a) kierunków rozwoju Biblioteki,
b) współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu z Biblioteką,
c) zasad gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów;
 
6) opiniowanie sprawozdań z działalności Biblioteki.
 
6. Szczegółowy tryb działania Rady Bibliotecznej określa jej regulamin, uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Rektora.

 

§ 89.

1. Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, dyrektora Centrum Transferu Technologii i dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, zatrudnia Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu.
2. Dyrektor inkubatora będącego jednostką ogólnouniwersytecką oraz dyrektor Centrum powinni być zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, a jeżeli nie są nauczycielami akademickimi, powinni być zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.6)

 

§ 90.

1. Kanclerza Uniwersytetu zatrudnia i zwalnia Rektor.
2. Rektor może ogłosić konkurs otwarty na stanowisko Kanclerza.
3. Zadania Kanclerza określa § 147.
4. Kanclerz, w zakresie należących do niego zadań, może wydawać zarządzenia.
5. Kanclerz może upoważniać określonych kierowników jednostek organizacyjnych lub innych pracowników administracyjnych do podejmowania lub wykonywania działań bądź czynności w jego imieniu.
6. Kanclerz odpowiada za działalność przed Rektorem.

 

§ 91. 4)

1. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego.
2. uchylony 5)
3. Kwestor przygotowuje projekt planu rzeczowo-finansowego, sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdanie finansowe.
4. Pozostałe obowiązki i uprawnienia Kwestora określa regulamin organizacyjny oraz przepisy odrębne.

 

§ 92.

Kierownicy jednostek administracyjnych Uniwersytetu podlegają bezpośrednio Kanclerzowi, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

§ 93.

1. Rektor, na wniosek kierownika jednostki badawczej, badawczo-rozwojowej, dydaktycznej lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii kierownika danej jednostki, tworzy, przekształca i likwiduje stanowiska pracy nauczycieli akademickich.
2. Jeżeli jest to uzasadnione względami organizacyjnymi, Rektor, na wniosek kierownika jednostki badawczej, badawczo-rozwojowej lub dydaktycznej albo z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii kierownika danej jednostki, tworzy i likwiduje stanowisko zastępcy kierownika tej jednostki. Rektor określa zakres działania i zadania zastępcy kierownika tej jednostki organizacyjnej.
3. Zastępcę kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2, powołuje i odwołuje Rektor, po uzyskaniu opinii kierownika tej jednostki.
4. Kanclerz, na podstawie upoważnienia Rektora, na wniosek kierownika danej jednostki administracyjnej lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii kierownika danej jednostki, tworzy, przekształca i likwiduje stanowiska pracy pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi.
5. Szczegółowe zasady polityki kadrowej Uniwersytetu określa Rektor, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

 

§ 94.

1. W przypadku:
 
1) nieobsadzenia funkcji: dziekana, dyrektora instytutu, dyrektora instytutu międzywydziałowego, kierownika katedry, kierownika zakładu, kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu wchodzącej w skład wydziału, kierownika ogólnouniwersyteckiej (międzywydziałowej, pozawydziałowej) jednostki organizacyjnej, dyrektora szkoły doktorskiej, dyrektora kolegium dydaktycznego oraz dyrektora lub kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, którego powołanie należy do Rektora;
2) zawieszenia osób pełniących funkcje określone w pkt 1 w pełnieniu obowiązków;
3) nieobecności osób pełniących funkcje określone w pkt 1, trwającej dłużej niż 2 miesiące;
4) niezdolności osób pełniących funkcje określone w pkt 1 do sprawowania tych funkcji ze względu na stan zdrowia8)
– Rektor może powierzyć nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, a – w przypadku szkoły doktorskiej, instytutu, instytutu międzywydziałowego, katedry lub zakładu – ponadto zatrudnionemu na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadającemu stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, pełnienie obowiązków – odpowiednio – dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej.6)
 
2. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej następuje do czasu – odpowiednio – powołania określonej osoby do pełnienia funkcji dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej we właściwym trybie, ustania stanu zawieszenia osoby pełniącej funkcję dyrektora lub kierownika w pełnieniu obowiązków, ustania nieobecności dyrektora lub kierownika, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.8)
3. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej może być w każdym czasie cofnięte przez Rektora.
4. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład wydziału następuje po zasięgnięciu opinii dziekana.
5. Osoba, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej, posługuje się tytułem dyrektora lub kierownika tej jednostki, poprzedzonym oznaczeniem: „pełniący obowiązki” lub „p.o.”.

 

§ 94a.6)

Plan naprawczy dla wydziału bądź wydziałów może być planem naprawczym w zakresie gospodarki finansowej lub planem naprawczym w zakresie jakości8) działalności naukowej.

 

§ 94b.6)

1. Plan naprawczy w zakresie gospodarki finansowej jest ustalany i realizowany dla wydziału, który w dwóch następujących po sobie latach kalendarzowych uzyskał ujemny wynik finansowy przekraczający w skali roku 10% planowanych wpływów, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Plan naprawczy w zakresie gospodarki finansowej, wraz ze szczegółowym harmonogramem, obejmuje wykaz działań mających na celu:
 
1) zoptymalizowanie zatrudnienia w jednostce;
2) zoptymalizowanie kosztów funkcjonowania jednostki;
3) ewentualne przekształcenie jednostki.
 
3. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału, opracowuje i przedkłada Rektorowi projekt planu naprawczego w zakresie gospodarki finansowej w terminie 3 miesięcy od powzięcia informacji o ujemnym wyniku finansowym, o którym mowa w ust. 1. Rektor może wprowadzić zmiany do projektu planu naprawczego albo zwrócić projekt planu naprawczego dziekanowi w celu dokonania zmian.
4. Rektor ustala plan naprawczy i zarządza jego realizację.
5. Rektor odstępuje od ustalenia i zarządzenia realizacji planu naprawczego oraz podejmuje, zgodnie ze Statutem, inne konieczne działania, jeżeli projekt planu naprawczego nie rokuje nadziei na osiągnięcie stanu stabilizacji finansowej wydziału.
6. Dziekan przedkłada Rektorowi pierwsze sprawozdanie z realizacji planu naprawczego w terminie 3 miesięcy od zarządzenia przez Rektora realizacji planu, a kolejne sprawozdania co najmniej raz na pół roku.

 

§ 94c.8)

1. Plan naprawczy w zakresie jakości działalności naukowej jest ustalany i realizowany dla wydziału:
 
1) którego działalność naukowa w danej dyscyplinie w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej otrzymała inną kategorię naukową aniżeli A+, A albo B+; jeżeli dyscyplina naukowa jest uprawiana na więcej niż jednym wydziale, plan naprawczy obejmuje wszystkie wydziały, na których jest uprawiana ta dyscyplina naukowa;
2) w odniesieniu do którego, w trakcie okresu objętego ewaluacją, występuje realne zagrożenie, że działalność naukowa prowadzona na wydziale w danej dyscyplinie, otrzyma w wyniku najbliższej ewaluacji jakości działalności naukowej kategorię naukową B lub C; jeżeli dyscyplina naukowa jest uprawiana na więcej niż jednym wydziale, plan naprawczy obejmuje wszystkie wydziały, na których jest uprawiana ta dyscyplina naukowa.
 
2. Plan naprawczy w zakresie jakości działalności naukowej, wraz ze szczegółowym harmonogramem, obejmuje wykaz działań mających na celu:
 
1) podniesienie jakości prowadzonych badań;
2) zoptymalizowanie liczby pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę;
3) przeprowadzenie niezbędnych zmian organizacyjnych.
 
3. Dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwej rady dyscypliny oraz opinii rady wydziału, opracowuje i przedkłada Rektorowi projekt planu naprawczego – w terminie 3 miesięcy od otrzymania od Rektora zarządzenia o konieczności opracowania takiego planu. Rektor w zarządzeniu o konieczności opracowania planu naprawczego lub w toku opracowywania tego planu może zalecić dziekanowi zasięgnięcie opinii ekspertów z wiodących ośrodków naukowych w danej dyscyplinie naukowej. Rektor może wprowadzić zmiany do projektu planu naprawczego albo zwrócić projekt planu naprawczego dziekanowi w celu dokonania zmian.
4. Rektor ustala plan naprawczy i zarządza jego realizację.
5. Rektor odstępuje od ustalenia i zarządzenia realizacji planu naprawczego oraz podejmuje, zgodnie ze Statutem, inne konieczne działania, jeżeli projekt planu naprawczego nie rokuje nadziei na osiągnięcie w dyscyplinie naukowej, o której mowa w ust. 1, w najbliższej ewaluacji jakości działalności naukowej kategorii A+, A albo B+.
6. Dziekan przedkłada Rektorowi pierwsze sprawozdanie z realizacji planu naprawczego w terminie 3 miesięcy od zarządzeniu przez Rektora realizacji planu, a kolejne sprawozdania co najmniej raz na pół roku.

 

 

Rozdział 4. Pracownicy Uniwersytetu

 

§ 95.

1. Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupach: pracowników dydaktycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
2. Pracownicy badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni i badawczy są zatrudniani na stanowiskach:
 
1)profesora;
2) profesora uczelni;
2a) profesora wizytującego;
3) adiunkta;
4) asystenta.6)
 
3. Pracownicy dydaktyczni mogą być również zatrudniani na stanowiskach:
 
1) starszego wykładowcy;
2) wykładowcy;
3) lektora lub instruktora.
 
4. Pracownicy badawczy mogą być również zatrudniani na stanowisku badacza wizytującego.6)

 

§ 96.

Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa regulamin pracy.

 

§ 97.

Na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora.

 

§ 98.

1. Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca:
 
1) stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień naukowy doktora i osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne stanowiące znaczący wkład w rozwój określonej dyscypliny, w rozumieniu art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy;
2) znaczące osiągnięcia w zakresie:
 
a) działalności dydaktycznej, w szczególności kształcenia kadry naukowej, kierowania zespołami badawczymi lub projektami bądź prowadzenia projektów;
b) istotnej aktywności naukowej, w tym w szczególności realizowanej w więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej, również zagranicznej.
Warunkiem zatrudnienia jest zasięgnięcie opinii Senatu. Senat, przed wydaniem opinii, może zwrócić się do recenzenta spoza Uniwersytetu, posiadającego tytuł profesora o ocenę dorobku naukowego kandydata. 1)
 
2. Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i nie mniej niż 7-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki lub nie mniej niż 7-letnie doświadczenie zawodowe oraz znaczące osiągnięcia, w tym co najmniej:
 
1) znaczący recenzowany dorobek naukowy dotyczący dydaktyki;
2) opracowanie lub wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia;
3) osiągnięcia służące zapewnianiu jakości kształcenia, w tym udział w uzyskiwaniu na rzecz Uczelni akredytacji;
4) realizację projektów dydaktycznych;
5) dorobek w zakresie popularyzacji nauki;
6) znaczące doświadczenie w sprawowaniu opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych.
Warunkiem zatrudnienia jest również zasięgnięcie opinii Senatu.

 

§ 99.

1. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
2. Kandydat na stanowisko adiunkta musi być autorem publikacji naukowych.

 

§ 100.

Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.

 

§ 101.

1. Na stanowisku starszego wykładowcy może być zatrudniona osoba, która posiada:
 
1) co najmniej stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra;
2) co najmniej 9-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki;
3) istotne osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności dydaktycznej.
 
2. Na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu może być zatrudniona także osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny oraz tytuł trenera pierwszej klasy lub równoważny.

 

§ 102.

Na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba, która posiada:
1) co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny;
2) co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe i istotne osiągnięcia w pracy zawodowej lub działalności dydaktycznej.6)

 

§ 103.

Na stanowisku lektora lub instruktora może być zatrudniona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.

 

§ 103a.6)

Na stanowisku profesora wizytującego lub badacza wizytującego może być zatrudniona osoba, która nie jest pracownikiem Uniwersytetu. Profesor wizytujący powinien ponadto mieć znaczący dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy.

 

§ 104.

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w uzasadnionych przypadkach może być powierzone osobom niebędącym pracownikami Uniwersytetu. Zasady i tryb powierzania prowadzenia zajęć dydaktycznych takim osobom na podstawie umów cywilnoprawnych określa Rektor.
2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych może być w uzasadnionych przypadkach powierzone pracownikom Uniwersytetu niebędącym nauczycielami akademickimi i posiadającym tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Zasady i tryb powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych tym pracownikom oraz dodatkowe uprawnienia, jakie mogą wynikać z prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych, określa Rektor.

 

§ 105.

1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę.
2. Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zostaje zawarta na czas nieokreślony albo na czas określony do 4 lat. Umowa o pracę z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora wizytującego lub badacza wizytującego może zostać zawarte wyłącznie na czas określony.6)
3. Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w Uniwersytecie, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
4. Rekrutacja nauczycieli akademickich następuje z uwzględnieniem zasad polityki kadrowej Uniwersytetu oraz z uwzględnieniem zasad określonych w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
5. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje Rektor:
 
1) na wniosek dziekana lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej, albo
2) z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej.
 
6. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim rozwiązuje, z zastrzeżeniem art. 123 Ustawy, Rektor:
 
1)  na wniosek dziekana lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej, albo
2)  z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej.
 
7. Jeżeli Ustawa przewiduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim z końcem semestru, przez koniec semestru zimowego rozumie się ostatni dzień lutego, a przez koniec semestru letniego – ostatni dzień września.

 

§ 106.6)

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku pracownika badawczego może nastąpić w przypadku, gdy spełniony jest chociażby jeden z warunków określonych poniżej w punktach 1 – 3:
1) zachodzi ustawowa podstawa do zatrudnienia nauczyciela akademickiego bez przeprowadzania konkursu;
2) nauczyciel akademicki jest zatrudniany w stacji badawczej, międzynarodowym centrum badawczym lub innej jednostce powołanej do realizacji programu badawczego;
3) zachodzą inne, szczególnie ważne względy naukowe, uzasadniające zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku pracownika badawczego.

 

§ 107.

1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody Rektora. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody Rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.
2. Rektor odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli świadczenie usług dydaktycznych lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza zdolność prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu lub wiąże się z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów Uniwersytetu.
3. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym Rektora, jeżeli Uniwersytet jest dla tego nauczyciela podstawowym miejscem pracy.
4. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora wymaga uzyskania zgody Rady Uniwersytetu. Zgoda jest wydawana na okres kadencji Rektora.
5. Szczegółowe zasady podejmowania lub kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora, dziekanów i nauczycieli akademickich określa Ustawa.

 

§ 108.

1. Rektor ogłasza otwarty konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego z własnej inicjatywy albo na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.6)
2. Komisję konkursową powołuje właściwy dziekan albo kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.6)
3. W skład komisji konkursowej wchodzą co najmniej 3 osoby:
 
1) dziekan lub kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1, albo osoba przez niego upoważniona jako przewodniczący komisji;
2) osoba mająca być bezpośrednim przełożonym zatrudnianego pracownika;
3) osoba zatrudniona na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu aniżeli ta, w której ogłoszono konkurs.6)
 
4. Ogłoszenie o konkursie zawiera:
 
1)  niezbędne informacje o stanowisku, na które jest ogłaszany konkurs;
2)  określenie wymagań stawianych kandydatowi;
3)  wykaz wymaganych dokumentów;
4)  termin składania dokumentów;
5) tryb zasięgania dodatkowych opinii o kandydacie;
6)  termin rozstrzygnięcia konkursu;
7)  inne istotne informacje.
 
5. Postępowanie konkursowe nie jest wymagane w przypadku zmiany treści istniejącego stosunku pracy nauczyciela akademickiego, polegającej na zatrudnieniu go na wyższym stanowisku.

 

§ 109.

1. Postępowanie konkursowe obejmuje:
 
1) powołanie komisji konkursowej i jej przewodniczącego;
2) ustalenie przez komisję konkursową szczegółowych warunków konkursu;
3) przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu przez komisję konkursową.
 
2. Ogłoszenie konkursu następuje na zasadach określonych w Ustawie. Termin na złożenie dokumentów konkursowych nie może być krótszy niż czternaście dni.
3. Członkiem komisji nie może być osoba, wobec której zachodzą wątpliwości co do jej bezstronności. W przypadku zaistnienia wątpliwości, decyzję o wyłączeniu tej osoby podejmuje przewodniczący komisji.
4. Komisja konkursowa:
 
1) rozpoczyna pracę nie później niż 14 dni od upływu terminu złożenia dokumentów;
2) dokonując oceny kandydata może przeprowadzić rozmowę z kandydatem, a także powołać recenzentów dorobku naukowego kandydata oraz zwrócić się do kandydata o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z możliwością ich oceny przez studentów;
3) rozstrzyga konkurs w drodze tajnego głosowania bezwzględną większością głosów, a następnie sporządza protokół z rozstrzygnięcia konkursu.
 
5. Po zakończeniu postępowania konkursowego przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie, w formie pisemnej, informuje Rektora oraz kandydatów o wynikach postępowania konkursowego, przedstawiając uzasadnienie.

 

§ 110.6)

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy, z wyjątkiem Rektora, podlegają ocenie okresowej.
2. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu, związków zawodowych, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz przy uwzględnieniu projektu szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 5.
3. Ocena okresowa jest dokonywana raz na 4 lata lub na wniosek Rektora.
4. Ocena okresowa na wniosek Rektora jest dokonywana w szczególności:
 
1) w przypadku ustalenia planu naprawczego, o którym mowa w § 94b, i zarządzenia jego realizacji; w takim przypadku ocenie okresowej podlegają nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale, dla którego ustalono i zarządzono realizację planu naprawczego;
2) w przypadku ustalenia planu naprawczego, o którym mowa w § 94c, i zarządzenia jego realizacji; w takim przypadku ocenie okresowej podlegają nauczyciele akademiccy, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej, jeżeli dyscyplina ta w wyniku ewaluacji otrzymała inną kategorię naukową aniżeli A+, A albo B+;
3) w przypadku powstania potrzeby zintensyfikowania badań naukowych i publikacji ich wyników, gdy o dokonanie takiej oceny zwróci się kierownik jednostki organizacyjnej; w takim przypadku ocenie okresowej podlegają nauczyciele akademiccy, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu dyscypliny naukowej, w zakresie której zachodzi potrzeba zintensyfikowania badań naukowych i publikacji ich wyników.
 
5. W przypadku nowo zatrudnionego nauczyciela akademickiego oceny na wniosek Rektora dokonuje się nie wcześniej niż po upływie roku od zatrudnienia.
6. W przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 182 dni, termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.
7. W stosunku do osób pełniących funkcje kierownicze w Uniwersytecie, osób oddelegowanych przez Rektora do dodatkowych zadań organizacyjnych i rozwojowych, a także osób szczególnie i długotrwale poszkodowanych w wyniku wypadków losowych, czteroletni okres objęty oceną może zostać wydłużony decyzją Rektora.”;

 

§ 110a.6)

Z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 Ustawy, w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnianych bez obowiązku postępowania konkursowego, kierownik jednostki organizacyjnej może wnioskować o dokonanie dodatkowej oceny w procedurze awansu na wyższe stanowisko lub przedłużenia okresu zatrudnienia.”;

 

§ 111.

1. Wnioski wynikające z oceny mają wpływ na zgodę Rektora na wykonywanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy.
2. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej.
3. Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen negatywnych.

 

§ 112.

Czas pracy nauczycieli akademickich oraz szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopu wypoczynkowego, a także urlopów, o których mowa w art. 130 i art. 131 ust. 1 Ustawy, określa regulamin pracy.

 

§ 113.

Warunki wynagradzania za pracę określa regulamin wynagradzania.

 

§ 114.

1. Pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi są:
 
1) pracownicy naukowo-techniczni oraz inżynieryjno-techniczni;
2) pracownicy biblioteczni;1)
3) pracownicy administracji;
4) pracownicy obsługi.
 
2. Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik ma wykonywać pracę, zawiera Rektor.
3. Zakres obowiązków pracownika niebędącego nauczycielem akademickim określa bezpośredni przełożony, a zatwierdza – właściwy według struktury organizacyjnej Uniwersytetu – przełożony szczebla wyższego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
4. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi podlegają okresowej ocenie, której zakres i tryb określa Rektor, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.
5. Na stanowisku kustosza dyplomowanego może być zatrudniona osoba, która:
 
1) posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny bądź posiada stopień naukowy – w zakresie zgodnym z profilem bądź potrzebami badawczymi danej biblioteki;
2) posiada co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informacji naukowej, archiwum lub muzeum lub na stanowiskach nauczyciela akademickiego;
3) posiada udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy dydaktycznej;
4) posiada co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach recenzowanych;
5) posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, potwierdzoną zgodnie z wymogami obowiązującymi w Uniwersytecie;
6) spełnia inne wymogi określone przez Uniwersytet, niezbędne do zajmowania danego stanowiska. 1)
 
6. Na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego może być zatrudniona osoba, która spełnia wymogi określone w ust. 5 pkt 1, 3, 5, 6 a ponadto:
 
1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku kustosza dyplomowanego;
2) posiada – w okresie zatrudnienia na stanowisku kustosza dyplomowanego - co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach recenzowanych. 1)
 
7. Awansowanie na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego następuje na podstawie oceny pracy zawodowej, dydaktycznej lub naukowej oraz opublikowanego dorobku – dokonanej przez radę biblioteczną lub komisję powołaną przez Rektora. 1)

 

§ 115.

Zasady przyznawania i podziału nagród Rektora dla pracowników określają odrębne regulaminy.

 

 

Rozdział 5. Badania naukowe w Uniwersytecie

 

§ 116.

1. Uniwersytet prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, świadczy usługi badawcze oraz kształci kadry naukowe w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, których dotyczy działalność jednostek organizacyjnych.
2. Działalność naukowa jest realizowana przy zachowaniu zasad wolności badań i twórczości, uznanych w świecie nauki norm etycznych, poszanowaniu zasad ochrony wartości intelektualnych i praw autorskich, otwartości na krytykę i wymianę poglądów.

 

§ 117.

Badania naukowe są finansowane ze środków budżetu państwa, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i funduszy międzynarodowych, dochodów własnych Uniwersytetu i innych źródeł.

 

§ 118.

Zasady udziału w badaniach naukowych studentów, doktorantów i osób niebędących nauczycielami akademickimi określają kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy projektów badawczych.

 

§ 119.6)

1. Uniwersytet stwarza nauczycielom akademickim warunki dostępu do podstawowej infrastruktury badawczej.
2. Zasady korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu określa regulamin korzystania z infrastruktury badawczej.

 

§ 120.

1. Wyniki badań naukowych w Uniwersytecie podlegają ochronie prawnej jako własność intelektualna. Osoba realizująca badania jest zobowiązana do zachowania szczególnej staranności w zakresie zabezpieczenia przedmiotu praw oraz ich przeniesienia w przypadkach określonych Ustawą lub umową.
2. Zasady zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, jak również zasady komercjalizacji, określa regulamin uchwalony przez Senat.

 

§ 121.

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu składają Rektorowi sprawozdanie z prowadzonej działalności. Tryb składania sprawozdania oraz wzór sprawozdania określa Rektor.

 

§ 122.

1. Uniwersytet promuje i upowszechnia wyniki badań naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni przez wspieranie publikacji i wdrożeń oraz prezentację tych wyników w informacji naukowej i na stronach internetowych.
2. Autorzy wyróżniających się badań naukowych są odpowiednio honorowani i nagradzani.

 

 

Rozdział 6. Kształcenie w Uniwersytecie

 

§ 123.

1. Uniwersytet prowadzi kształcenie:
 
1) na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich;
2) w szkole doktorskiej;
3) na studiach podyplomowych oraz w innych formach, w szczególności kursów dokształcających, szkoleń, szkół zimowych i letnich oraz warsztatów.
 
2. Uniwersytet może prowadzić ponadto działania na rzecz społeczności regionalnych i lokalnych, w tym w formie liceum ogólnokształcącego, uniwersytetu dziecięcego lub przedszkola oraz uniwersytetu trzeciego wieku.
3. Szczegółowy podział roku akademickiego w ramach semestrów określa Rektor nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego i podaje do wiadomości pracowników, studentów i doktorantów na stronie internetowej Uniwersytetu lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 124.

1. Studia w Uniwersytecie są prowadzone na określonym kierunku, poziomie oraz profilu ‒ ogólnoakademickim albo praktycznym, w formie studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych.
2. Zajęcia na studiach stacjonarnych są prowadzone odrębnie od zajęć na studiach niestacjonarnych.

 

§ 125.

1. Studia mogą być prowadzone przez wydziały, jednostki międzyuczelniane lub jednostki wspólne z innymi podmiotami.
2. Uniwersytet może prowadzić na zasadach określonych w Ustawie:
 
1) indywidualne studia międzydziedzinowe, umożliwiające uzyskanie dyplomu ukończenia studiów na więcej niż jednym kierunku;
2) studia wspólne.8)
3) studia we współpracy z organem nadającym uprawnienie do wykonywania zawodu, organem przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne w ramach uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu, organem samorządu zawodowego, organizacją gospodarczą lub organem rejestrowym;
4) studia dualne, które są studiami o profilu praktycznym prowadzonymi z udziałem pracodawcy;
5) wspólne kształcenie w szkole doktorskiej oraz kształcenie doktorantów we współpracy z innymi podmiotami. 8)

 

§. 126.

1. Za realizację zajęć określonych w programach studiów i programach kształcenia są odpowiedzialne jednostki dydaktyczne, do zakresu działania których należy prowadzenie działalności dydaktycznej lub badawczej w dziedzinach i dyscyplinach naukowych odpowiadających problematyce tych zajęć.
2. W Uniwersytecie funkcjonuje wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

 

§ 127.

1. Studenci Uniwersytetu mają prawo do rozwijania swoich zainteresowań naukowych, mogą uczestniczyć w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uniwersytecie, a także korzystać z pomieszczeń, urządzeń i środków Uniwersytetu, na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie.
2. Studenci rozpoczynający studia w Uniwersytecie odbywają obowiązkowe szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta, na zasadach określonych w Ustawie.

 

§ 128.

1. Wykłady i seminaria dyplomowe w Uniwersytecie prowadzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.6)
2. Szczegółowe zasady powierzania prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych innym osobom niż wymienione w ust. 1 określa regulamin studiów.

 

§ 129.

1. Uniwersytet może pobierać opłaty za usługi edukacyjne związane z:
 
1) kształceniem na studiach niestacjonarnych;
2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
3) kształceniem na studiach w języku obcym;
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
5) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.
 
2. Uniwersytet może pobierać opłaty również za:
 
1) przeprowadzenie rekrutacji;
2) przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się;
3) wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz duplikatów tych dokumentów;
4) wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy;
5) wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu;
6) korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich.
 
3. Rektor określa tryb i warunki zwalniania z opłat, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Opłaty pobierane od studentów oraz ich wysokość ustala Rektor przed rozpoczęciem rekrutacji. Ustalenie opłat wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego.

 

§ 130.

1. Przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie następuje na zasadach określonych w Ustawie i uchwale Senatu.
2. Senat ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposób jej przeprowadzania do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym ma się odbyć rekrutacja.
3. Na wniosek dziekanów Rektor określa limity przyjęć na dany rok akademicki nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji.
4. Senat uchwala zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich z wyprzedzeniem co najmniej 4 lat.

 

§ 131.

1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia przez rekrutację oraz przez potwierdzenie efektów uczenia się prowadzą komisje powołane przez dziekana lub kierownika jednostki prowadzącej studia. 8)
2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący komisji.
4. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Rektora.

 

§ 132.8)

1. Decyzję o przyjęciu na studia przez przeniesienie studenta z innej uczelni lub uczelni zagranicznej podejmuje Rektor lub prorektor właściwy do spraw kształcenia działający na podstawie upoważnienia Rektora, po zasięgnięciu opinii dziekana lub kierownika jednostki prowadzącej studia.
2. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje prodziekan właściwy do spraw kształcenia lub studenckich działający na podstawie upoważnienia Rektora albo kierownik lub zastępca kierownika jednostki prowadzącej studia właściwy do spraw kształcenia lub studenckich działający na podstawie upoważnienia Rektora. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wznowienia studiów rozpatruje Rektor lub prorektor właściwy do spraw kształcenia działający na podstawie upoważnienia Rektora.

 

§ 133.

Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania: „Wstępując do społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, ślubuję zdobywać wiedzę i postępować w mądrości, by służyć ludziom gdziekolwiek będę. Ojczyźnie mojej, moim nauczycielom i kolegom, najbliższym swoim i sobie przyrzekam wierność ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji oraz prawość postępowania, odwagę, dociekliwość i pracowitość w dążeniu do prawdy. Uznając prawa zwierzchności akademickiej i obyczaje społeczności studenckiej – z wolą sprostania moim obowiązkom – przystępuję do wspólnoty budujących godność tego Uniwersytetu i godność stanu akademickiego”.

 

§ 134.

Studenci są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Uniwersytecie, tradycji Uniwersytetu i dobrych obyczajów akademickich oraz treści ślubowania.

 

§ 135.

Organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów.

 

§ 136.

Student może odbywać studia według indywidualnej organizacji studiów, także z uwzględnieniem opieki naukowej, na zasadach określonych w regulaminie studiów.

 

§ 137.

1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet tworzą samorząd studencki.
2. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu.
3. Uniwersytet zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów samorządu studenckiego.
4. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim dokonuje podziału środków przeznaczonych z dotacji, o której mowa w art. 365 pkt 3 Ustawy.
5. Uniwersytecki organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin, który określa strukturę i organizację samorządu oraz jest podstawą jego działania. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z Ustawą i Statutem w terminie 30 dni od dnia jego przekazania. 1)
6. Organy samorządu studenckiego uchwalają i promują kodeks etyki studenta.
7. Do zadań samorządu studenckiego należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami Uniwersytetu w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie.
8. Organy samorządu studenckiego zawiadamiają Rektora o podjętych aktach, w tym uchwałach. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutem, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio. 1)

 

§ 138.

1. Na zasadach określonych w Ustawie student może ubiegać się o świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 Ustawy.
2. Regulamin świadczeń dla studentów ustala Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim.
3. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, oraz odmowa jego przyznania następują w drodze decyzji administracyjnej.
4. Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia są przyznawane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną.
5. Uczelniana Komisja Stypendialna jest powoływana przez prorektora właściwego do spraw studenckich. W skład Komisji wchodzi 3 studentów i 2 pracowników Uniwersytetu. Decyzję podpisuje przewodniczący Komisji albo upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Komisji.
6. Do Odwoławczej Komisji Stypendialnej stosuje się odpowiednio ust. 5.

 

§ 139.

1. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.
2. O powstaniu organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje Rektora oraz właściwego dziekana. Uniwersytet prowadzi rejestr organizacji studenckich działających w Uniwersytecie.
3. Organizacjami studenckimi działającymi w Uniwersytecie są w szczególności: koła naukowe, artystyczne i sportowe.
4. Po zakończeniu roku akademickiego organizacja studencka składa prorektorowi właściwemu do spraw studenckich sprawozdanie z działalności.
5. Rektor uchyla akt organu organizacji studenckiej niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutem, regulaminem studiów lub regulaminem tej organizacji.
6. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje organizację studencką, która rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Statut, regulamin studiów lub regulamin tej organizacji.
7. Rozwiązanie organizacji studenckiej może nastąpić również na podstawie decyzji właściwego organu tej organizacji, podjętej na zasadach określonych w jej regulaminie, albo na wniosek dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, jeżeli stwierdzi, że organizacja nie prowadzi działalności.

 

§ 140.

Kształcenie doktorantów w Uniwersytecie odbywa się w szkole doktorskiej. Szkoła doktorska jest zorganizowaną formą kształcenia doktorantów w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.

 

§ 141.

1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych w Ustawie i uchwale Senatu.
2. Postępowanie w sprawie przyjęcia do szkoły doktorskiej prowadzi komisja rekrutacyjna powoływana przez Rektora.
3. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów, którego dokonuje dyrektor szkoły doktorskiej.
4. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej, z upoważnienia Rektora, przez dyrektora szkoły doktorskiej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

§ 142.

1. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania: „Przyjmując godność doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego, ślubuję zdobywać wiedzę i postępować w mądrości, by służyć ludziom gdziekolwiek będę. Ojczyźnie mojej, moim nauczycielom i kolegom, najbliższym swoim i sobie przyrzekam wierność ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji oraz prawość postępowania, odwagę, pracowitość, dociekliwość w zgłębianiu nauki i w dążeniu do prawdy. Uznając prawa zwierzchności akademickiej i obyczaje społeczności uniwersyteckiej – z wolą sprostania moim obowiązkom – przystępuję do wspólnoty budujących godność tej Uczelni i godność stanu akademickiego”.
2. Okres kształcenia doktorantów w szkole doktorskiej trwa od 6 do 8 semestrów, w zależności od dziedziny i dyscypliny naukowej, w której kształcenie jest prowadzone.
3. Program kształcenia w szkole doktorskiej określa w szczególności efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, treści związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej oraz treści przygotowujące do aktywnego udziału w badaniach naukowych prowadzonych w kraju i zagranicą. Program kształcenia może przewidywać odbywanie nie więcej niż 60 godzin dydaktycznych rocznie praktyk zawodowych.
4. Organizację kształcenia w szkole doktorskiej określa regulamin szkoły doktorskiej.

 

§ 143.6)

Ocena śródokresowa realizacji indywidualnego planu badawczego przez doktoranta jest przeprowadzana przez komisję powoływaną przez dyrektora szkoły doktorskiej, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba zatrudniona na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza Uniwersytetem. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

 

§ 144.

1. Do doktorantów § 127 ust. 1 stosuje się odpowiednio.6)
2. Doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej tworzą samorząd doktorantów. Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednio § 137.
3. Organy samorządu doktorantów uchwalają i promują kodeks etyki doktoranta.
4. Do uczelnianych organizacji doktorantów stosuje się odpowiednio § 138.

 

 

Rozdział 7. Administracja i gospodarka Uniwersytetu

 

§ 145.

Administrację Uniwersytetu stanowią jednostki organizacyjne tworzone w celu zapewnienia warunków do realizacji ustawowych i statutowych funkcji Uniwersytetu, w tym zwłaszcza naukowych i dydaktycznych, a także w celu organizowania pomocy socjalnej dla pracowników, studentów i doktorantów oraz uczestniczenia w zarządzaniu mieniem Uniwersytetu.

 

§ 146.

Administracją Uniwersytetu kieruje Kanclerz w zakresie określonym przez przepisy prawa, Statut oraz regulamin organizacyjny.

 

§ 147.

1. Kanclerz, na podstawie upoważnienia Rektora, zarządza mieniem i gospodarką Uniwersytetu w zakresie zwykłego zarządu.
2. Do zadań Kanclerza należy w szczególności:
 
1) tworzenie materialnych warunków realizacji zadań Uniwersytetu;
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością gospodarczą Uniwersytetu;
3) uczestniczenie w przygotowaniu rocznych planów rzeczowo-finansowych;
4) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora, w tym zapewnianie bezpieczeństwa i porządku na terenie Uniwersytetu;
5) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i techniczną, organizowanie i koordynowanie tej działalności;
6) zapewnianie obiegu informacji i dokumentacji;
7) zarządzanie nieruchomościami;
8) organizowanie procesów inwestycyjnych i remontowych;
9) zapewnianie transportu.
 
3. Rektor uchyla lub zmienia decyzję Kanclerza, jeśli jest ona niezgodna z prawem lub narusza interes Uniwersytetu.

 

§ 148.

Kierownicy jednostek administracyjnych kierują pracą tych jednostek. Pracownicy Uniwersytetu niebędący nauczycielami akademickimi podlegają służbowo kierownikom jednostek organizacyjnych, w których wykonują pracę.

 

§ 149.

1. Na mienie Uniwersytetu składają się:
 
1) nieruchomości, do których władania, posiadania, użytkowania lub używania Uniwersytet ma tytuł prawny lub faktyczny;
2) majątek ruchomy;
3) prawa własności intelektualnej, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej do dóbr niematerialnych tworzonych przez pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu;
4) inne prawa majątkowe i niemajątkowe, przysługujące Uniwersytetowi na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub nabyte na podstawie umów.
 
2. Nazwa i godło, znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące Uniwersytetu, druki firmowe, adresy internetowe, majątek Uniwersytetu oraz inne dobra niematerialne mogą być wykorzystywane przez pracowników, studentów i doktorantów jedynie do celów związanych z zatrudnieniem lub kształceniem w Uniwersytecie. Wykorzystywanie wymienionych przedmiotów własności intelektualnej w innych celach wymaga zgody Rektora.
3. Czynności prawnych dotyczących mienia Uniwersytetu dokonuje, z zastrzeżeniem § 147, Rektor, a w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Rektora – inne osoby.
4. Decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu wykraczające poza zakres zwykłego zarządu podejmuje Rektor lub – jeżeli Ustawa lub Statut tak stanowi – Rektor za zgodą Senatu albo Rady Uniwersytetu.
5. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Uniwersytetu określa Rektor po zasięgnięciu opinii właściwej komisji senackiej.

 

§ 150.

1. Decyzję o przydzieleniu składników majątku trwałego jednostkom organizacyjnym podejmuje Rektor. Rektor może upoważnić Kanclerza do przydzielania składników majątku trwałego określonym kategoriom jednostek.
2. Jeżeli przenoszone składniki majątku trwałego stanowią infrastrukturę badawczą, Rektor podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii kierownika zainteresowanej jednostki organizacyjnej.
3. Szczegółowe zasady oraz tryb przydzielania i przenoszenia składników majątku trwałego określa Rektor.

 

§ 151.

Za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego jednostce organizacyjnej odpowiada kierownik tej jednostki lub inna osoba określona w odrębnych przepisach wewnętrznych Uniwersytetu.

 

§ 152.

Uniwersytet może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł określonych w Ustawie.

 

§ 153.

Uniwersytet pokrywa koszty działalności, zobowiązań oraz wydatków na rozwój i inne potrzeby ze środków określonych w § 152.

 

§ 154.

1. Uniwersytet może utworzyć ze środków pochodzących spoza budżetu państwa własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników, studentów i doktorantów. O utworzeniu funduszu i zasadach gospodarowania nim decyduje Senat.
2. Stypendia z funduszu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przyznawane niezależnie od stypendiów przyznawanych ze środków pochodzących z budżetu państwa.
3. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, dla studentów i doktorantów są ustalane w uzgodnieniu odpowiednio z samorządem studenckim albo samorządem doktorantów.

 

§ 155.

1. Uniwersytet prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz rachunkowości. 4)
2. Rektor, po uzyskaniu opinii Rady Uniwersytetu, może dokonywać zmian w planie rzeczowo-finansowym. Zmiana planu rzeczowo-finansowego może być dokonana w roku, którego ten plan dotyczy, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.6)
3. Kierownik jednostki organizacyjnej, kierownik projektu lub inna osoba upoważniona przez Rektora do dysponowania środkami finansowymi jest odpowiedzialna za ich właściwe, zgodne z prawem, wykorzystanie.

 

§ 156.

Przyjęcie przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu darowizny, w tym w postaci książek, materiałów i sprzętu, wymaga zgody Rektora, a w przypadku darowizny o wartości przekraczającej 200 000,00 PLN – zgody Senatu.

 

§ 157.

1. Uniwersytet może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 11 Ustawy. Zakres działalności gospodarczej Uniwersytetu może obejmować działalność wydawniczą, wytwórczą, handlową lub usługową.
2. W celu prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, Uniwersytet może tworzyć spółki kapitałowe lub wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki działające w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu. Spółki kapitałowe Uniwersytet może tworzyć także we współdziałaniu z innymi podmiotami.
3. Rektor tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne Uniwersytetu prowadzące wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo działalność gospodarczą. Zakres działania, zadania oraz strukturę wewnętrzną tych jednostek określa Rektor, chyba że Statut stanowi inaczej.
4. Spółki kapitałowe, o których mowa  w ust. 2, tworzy Rektor za zgodą Senatu.

 

 

Rozdział 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów

 

§ 158.

Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.

 

§ 159.

1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich w pierwszej instancji Senat wybiera Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną do spraw Nauczycieli Akademickich w składzie:
 
1) przewodniczący;
2) 4 przedstawicieli z Wydziału Prawa i Administracji oraz po 1 przedstawicielu z pozostałych wydziałów;
3) 4 przedstawicieli samorządu studenckiego;
4) przedstawiciel samorządu doktorantów;
5) po 1 przedstawicielu Centrum Języków Obcych oraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
 
2. Kandydatów na członków Komisji, o której mowa w ust. 1, zgłaszają odpowiednio dziekani, samorząd studencki, samorząd doktorantów, Dyrektor Centrum Języków Obcych oraz Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
3. Przewodniczącym Komisji powinien być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.6)

 

§ 160.

1. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich orzeka w składzie trzyosobowym, złożonym z: przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz jednego nauczyciela akademickiego i jednego studenta.
2. Skład orzekający wyznacza przewodniczący komisji, z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art. 291 ust. 3 Ustawy.
3. Co najmniej jeden z członków składu orzekającego komisji powinien posiadać wykształcenie prawnicze.

 

§ 161.

1. Członkostwo w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich ustaje przed upływem kadencji w przypadku:
 
1) złożenia Rektorowi pisemnej rezygnacji;
2) zakończenia studiów, utraty statusu studenta lub doktoranta Uniwersytetu lub statusu nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Uniwersytecie;
3) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną.
 
2. Senat może odwołać członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na wniosek przewodniczącego Komisji lub Rektora, w razie nieuczestniczenia w pracach Komisji.
3. W razie ustania członkostwa w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich lub odwołania członka Komisji Senat powołuje nowego członka na okres pozostały do zakończenia kadencji Komisji. Przepis § 159 stosuje się odpowiednio.

 

§ 162.

1. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów Senat powołuje:
 
1) Komisję Dyscyplinarną do spraw Studentów – do orzekania w pierwszej instancji;
2) Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną do spraw Studentów – do orzekania w instancji odwoławczej.
 
2. W skład Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów wchodzą:
 
1) 4 przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji wskazanych przez dziekana oraz po 1 przedstawicielu z pozostałych wydziałów, wskazanym przez dziekana;
2) przedstawiciele samorządu studenckiego wskazani według zasad określonych w regulaminie tego samorządu – w liczbie równej liczbie powołanych nauczycieli akademickich.
 
3. Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i jego zastępcę wybiera Senat w głosowaniu tajnym na wniosek Rektora spośród członków Komisji z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
4. Do powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Przewodniczącym Komisji powinna być osoba posiadająca wykształcenie prawnicze.
5. Kadencja komisji, o których mowa w ust. 1, odpowiada kadencji Senatu. Mandaty przedstawicieli studentów w komisjach wygasają dnia 31 października każdego roku.6)
6. Do Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji do spraw Studentów stosuje się odpowiednio § 160 i 161.
7. Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów orzekają w składzie trzyosobowym, złożonym z: przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz jednego nauczyciela akademickiego i jednego studenta.
8. Rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w art. 309 Ustawy, powinien w ciągu 3 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego umorzyć postępowanie lub skierować do Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów wniosek o ukaranie.
9. Okres od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego do wydania orzeczenia przez Komisję Dyscyplinarną do spraw Studentów nie powinien przekraczać 3 miesięcy, chyba że postępowanie dyscyplinarne zostało zawieszone.

 

§ 163.

1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów w pierwszej instancji jest właściwa Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów.
2. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów w drugiej instancji jest właściwa Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów.
3. Do komisji, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio § 162.

 

 

Rozdział 9. Postępowanie przed organami Uniwersytetu i sprawy porządkowe

 

§ 164.6)

1. Rektor może zawieszać albo uchylać decyzje, rozstrzygnięcia lub uchwały podejmowane przez władze jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, naruszające przepisy prawa lub postanowienia Statutu albo naruszające ważny interes Uniwersytetu. Zawieszając decyzję, rozstrzygnięcie lub uchwałę, Rektor formułuje zalecenia dotyczące dalszego postępowania władz jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. W przypadku niewykonania zaleceń, rozstrzygnięcie lub uchwała traci moc z upływem terminu wyznaczonego na wykonanie zaleceń.
2. Rektor może uchylić decyzję lub rozstrzygnięcie podjęte przez osobę pełniącą w Uniwersytecie funkcję kierowniczą, naruszające przepisy prawa lub postanowienia Statutu albo naruszające ważny interes Uniwersytetu.
3. Przepisy ust. 1-2 nie mają zastosowania do decyzji administracyjnych, postanowień i innych aktów lub czynności podejmowanych w postępowaniu administracyjnym.

 

§ 165.

1. Rektor na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłasza:
 
1) uchwały Rady Uniwersytetu;
2) uchwały Senatu;
3) zarządzenia Rektora;
4) uchwały rad dyscyplin naukowych;
5) zarządzenia dziekana, Kanclerza i Dyrektora Biblioteki.
 
2. Akty normatywne, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie z dniem określonym w danym akcie.
3. Rektor określa szczegółowe zasady tworzenia i ogłaszania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie.

 

§ 166.

1. Uchwały Rady Uniwersytetu, Senatu, rady dyscypliny naukowej, jak również rady wydziału lub innego ciała kolegialnego niebędącego organem Uniwersytetu, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tego organu, rady lub ciała kolegialnego, chyba że przepisy prawa, Statut lub Ordynacja stanowią inaczej.6)
2. Jeżeli w toku posiedzenia liczba członków organu kolegialnego zmniejszy się poniżej wymaganego kworum, przewodniczący zamyka posiedzenie, chyba że zebrani postanowią ograniczyć dalsze obrady do czynności niewymagających podejmowania uchwał.
3. Głosowanie w zastępstwie osób nieobecnych jest niedopuszczalne.
4. W wynikach głosowania nad uchwałą podaje się głosy oddane: za uchwałą, przeciwko uchwale i głosy wstrzymujące.

 

§ 166a.6)

1. Posiedzenia działających w Uniwersytecie ciał kolegialnych (w tym rad, zespołów lub komisji) – z wyjątkiem komisji dyscyplinarnych – mogą być, także w przypadkach innych niż określone wprost w Statucie lub Ordynacji, przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
 
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
 
2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli któryś z członków ciała kolegialnego wyrazi sprzeciw.

 

§ 167.

Osoba, której sprawa dotyczy bezpośrednio nie uczestniczy w głosowaniu i przy ocenie tego głosowania jest traktowana tak, jakby nie była członkiem danego organu kolegialnego; odejmuje się ją od liczby członków organu i od liczby osób obecnych na posiedzeniu.

 

§ 168.

1. Głosowanie tajne należy przeprowadzić, jeżeli:
 
1) wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Statut lub regulamin;
2) sprawa dotyczy tytułu profesora lub stopnia naukowego, zatrudnienia na stanowisku pracownika Uniwersytetu, awansu, zwolnienia, odznaczenia, wyróżnienia albo wniosku w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej;
3) żąda tego członek organu kolegialnego.
 
2. We wszystkich innych przypadkach głosowanie jest jawne.

 

§ 169.

1. Uchwały Rady Uniwersytetu, Senatu, rad dyscyplin naukowych lub innych komisji, rady lub zespołu doradczego niebędących organami Uniwersytetu, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów są ogłaszane publicznie.
2. Nie ogłasza się uchwał dotyczących spraw osobowych, mogących naruszać uzasadniony interes lub dobre imię osoby.

 

§ 170.

1. Pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu mają prawo organizowania zgromadzeń na jego terenie.
2. Zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uniwersytetu wymaga zgody Rektora lub – w zastępstwie Rektora – prorektora właściwego do spraw studenckich lub spraw doktorantów albo Kanclerza. Zgoda jest wydawana na podstawie wniosku organizatora, zaopiniowanego przez kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zarządzającego lokalem, w którym ma się odbyć zgromadzenie.
3. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator powiadamia Rektora na piśmie co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W sytuacjach uzasadnionych nagłością sprawy Rektor może przyjąć powiadomienie złożone w krótszym terminie.
4. Powiadomienie Rektora o zamiarze zorganizowania zgromadzenia określa:
 
1) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia i planowany czas trwania zgromadzenia;
2) cel i zasadnicze punkty programu zgromadzenia;
3) organizatorów zgromadzenia;
4) środki służące zapewnieniu spokojnego przebiegu zgromadzenia.
 
5. Jeżeli zgromadzenie jest organizowane w ramach wydziału, jednostki ogólnouniwersyteckiej lub Biblioteki Głównej, o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy powiadomić także dziekana lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.
6. Organizator zgromadzenia odpowiada przed organami Uniwersytetu za przebieg zgromadzenia, a także jest zobowiązany do zapewnienia adekwatnych środków ochrony zgromadzenia.

 

§ 171.

1. Przewodniczący otwiera, kieruje przebiegiem i zamyka zgromadzenie oraz zapewnia jego spokojny przebieg, a także przeciwdziała wszystkiemu, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu.
2. Przewodniczący ma obowiązek:
 
1) usunąć uczestników, którzy swoim zachowaniem zakłócają przebieg zgromadzenia lub uniemożliwiają jego spokojne przeprowadzenie;
2) rozwiązać zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się zarządzeniom przewodniczącego, wydanym w ramach wykonywania jego obowiązków, i zagrażają tym samym spokojnemu przebiegowi zgromadzenia.
 
3. Uczestnicy zgromadzenia są zobowiązani bez nieuzasadnionej zwłoki opuścić miejsce zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania lub zamknięcia.

 

§ 172.

1. Rektor ma prawo delegowania na zgromadzenie swojego przedstawiciela.
2. Rektor lub przedstawiciel Rektora mogą rozwiązać zgromadzenie w przypadku niewypełnienia obowiązków przez przewodniczącego zgromadzenia.
3. Rozwiązanie zgromadzenia poprzedza się ostrzeżeniem.

 

§ 173.

Czas, miejsce i przebieg zgromadzenia nie powinny zakłócać działalności dydaktycznej.

 

§ 174.

1. Każdy pracownik, student i doktorant ma prawo wnieść do Rektora skargę na czynność niezgodną z prawem lub Statutem bądź godzącą w dobro Uniwersytetu, jeśli narusza ona jego interes prawny.
2. O zarzutach skargi należy powiadomić osoby bezpośrednio zainteresowane, umożliwiając im przedstawienie wyjaśnień i innych dowodów. W razie wątpliwości należy sprawdzić twierdzenia skargi i ustalić fakty.
3. Odpowiedź na skargę powinna zostać udzielona na piśmie, nie później niż w terminie jednego miesiąca od jej złożenia.

 

§ 175.

W sprawach dotyczących postępowania przed organami Uniwersytetu, nieuregulowanych w odrębnych przepisach, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 176.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

§ 177.

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu istniejące w dniu 30 września 2019 r. stają się z dniem 1 października 2019 r. odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w rozumieniu niniejszego Statutu.

 

§ 178.

Komisje, rady i inne zespoły istniejące w Uniwersytecie w dniu 30 września 2019 r. stają się z dniem 1 października 2019 r. odpowiednimi komisjami, radami i innymi zespołami, chyba że Ustawa stanowi inaczej.

 

§ 179.

Mandaty osób sprawujących funkcje prorektora, dziekana i prodziekana, których kadencje rozpoczęły się przed dniem 1 października 2019 r., wygasają z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu. Przy powoływaniu przez Rektora dziekanów na okres od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. przepisów § 72 ust. 1 o wyłanianiu kandydatów na dziekana nie stosuje się.

 

§ 180.

1. Osoby sprawujące w dniu 30 września 2019 r. funkcje dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, z wyjątkiem dyrektorów instytutów, stają się z dniem 1 października 2019 r. dyrektorami lub kierownikami odpowiednich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w rozumieniu niniejszego Statutu.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do zastępców dyrektorów i zastępców kierowników, z wyjątkiem zastępców dyrektorów instytutów.

 

§ 181.

Dostosowanie struktury i składu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do wymogów niniejszego Statutu nastąpi w terminie do dnia 1 października 2020 r.

 

§ 182.

W okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim 2019/2020 sprawuje prorektor właściwy do spraw kształcenia.

 

§ 183.

Wyboru Rektora na kadencję 2020-2024 dokona kolegium elektorów, o którym mowa w art. 228 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Załączniki do Statutu

1. Wzory godła, sztandaru i flagi Uniwersytetu Gdańskiego, wzory Medalu Uniwersytetu Gdańskiego, uroczystości uniwersyteckie
2. Ordynacja Wyborcza 2)
3. Wykaz dyscyplin podstawowych na wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego 8)

 

Zmiany Statutu:

1) zmiany wprowadzone uchwałą nr 161/19 Senatu UG z dnia 19 grudnia 2019 roku
2) uzupełnienie Statutu uchwałą nr 149/19 Senatu UG z dnia 26 września 2019 roku
3) zmiany wprowadzone uchwałą nr 25/20 Senatu UG z dnia 23 kwietnia 2020 roku
4) zmiany wprowadzone uchwałą nr 66/20 Senatu UG z dnia 20 lipca 2020 roku
5) zmiany wprowadzone uchwałą nr 91/20 Senatu UG z dnia 6 grudnia 2020 roku
6) zmiany wprowadzone uchwałą nr 13/21 Senatu UG z dnia 25 marca 2021 roku
7) zmiany wprowadzone uchwałą nr 30/21 Senatu UG z dnia 11 maja 2021 roku
8) zmiany wprowadzone uchwałą nr40/22 Senatu UG z dnia 14 lipca 2022 roku

 

 
 

 

 

 

 
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 listopada 2022 roku, 14:32
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło