fbpx Uchwała nr 54/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 54/22
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
14 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 14 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) dodaje się § 184 w brzmieniu:
„Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany z innych ważnych przyczyn w rozumieniu art. 125 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym w zw. z art. 248 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, po uzyskaniu opinii Senatu.”;
 
2) w załączniku nr 3 do Statutu UG „Wykaz dyscyplin podstawowych na wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego” wiersze 4, 11 i 13 otrzymują brzmienie:

4)

Wydział Filologiczny

  • Językoznawstwo
  • Literaturoznawstwo
  • Nauki o kulturze i religii
  • Nauki o sztuce
  • Polonistyka

11)

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

  • Biotechnologia

13)

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

  • Biotechnologia

”.

§ 2.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku106.73 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 grudnia 2022 roku, 8:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło