fbpx Uchwała nr 13/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 13/21
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 1 kwietnia 2021 roku
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) – uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
W Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Działalność Uniwersytetu jest oparta na przekonaniu, że sprawiedliwość, równość i odpowiedzialność za innych są podstawowymi wartościami, na których jest oparta Rodzina Ludzka. Uniwersytet urzeczywistnia zasadę równego traktowania i przeciwdziała naruszeniom tej zasady ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Wszelkie formy dyskryminacji w Uniwersytecie są niedopuszczalne.”;
 
2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Godłem Uniwersytetu jest połączenie liter U i G oraz elementów graficznych nawiązujących do herbu Gdańska. Zastrzeżony prawnie wzór godła Uniwersytetu określa załącznik nr 1 do Statutu.”;
 
3) w § 6 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Jednostki Uniwersytetu w swojej identyfikacji graficznej używają godła Uniwersytetu. Jednostki organizacyjne międzyuczelniane i wspólne z innymi podmiotami w swojej identyfikacji graficznej mogą ponadto używać godła lub logotypu innej uczelni lub innego podmiotu.”;
 
4) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uniwersytet zachowuje trwałe więzi z absolwentami za pośrednictwem organizacji i klubów absolwentów Uniwersytetu.”;
 
5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybitnemu uczonemu – pracownikowi lub byłemu pracownikowi Uniwersytetu albo innej uczelni lub instytucji badawczej, krajowej bądź zagranicznej – za zasługi akademickie może być nadany tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego.”;
 
6) dodaje się § 15a w brzmieniu:
㤠15a.
1. Osoba, która wyróżniła się w pracy dla Uniwersytetu lub społeczeństwa, może – po upływie pięćdziesięciu lat od nadania jej na Uniwersytecie Gdańskim stopnia naukowego doktora – dostąpić odnowienia doktoratu.
2. Uchwałę o odnowieniu doktoratu podejmuje rada wydziału.
3. Uroczystość odnowienia doktoratu może mieć charakter wydziałowy albo, na podstawie uchwały Senatu, uczelniany.
4. Senat podejmuje uchwałę w sprawie nadania uroczystości charakteru uczelnianego po zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych.”;
 
7) w § 23 skreśla się ust. 3;
 
8) w § 24 ust. 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do zadań Rady Uniwersytetu na podstawie Ustawy lub Statutu.”;
 
9) w § 25 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prorektorzy, dziekani, dyrektorzy szkół doktorskich, Dyrektor Centrum Języków Obcych, Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, dyrektorzy lub kierownicy krajowych bądź międzynarodowych centrów badawczych, Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita;”;
 
10) w § 27 skreśla się ust. 7;
 
11) § 28 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) nadawanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki oraz określanie trybu nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki;”;
 
12) w § 28 ust. 1 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) nadawanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki w przypadkach określonych w § 29 ust. 6;”;
 
13) § 28 ust. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21) uchwalanie regulaminów:
a) akademickiego inkubatora przedsiębiorczości utworzonego jako jednostka ogólnouniwersytecka,
b) Centrum Transferu Technologii,
c) rad dyscyplin naukowych,
d) Uczelnianej Rady do Spraw Ewaluacji Kształcenia;”;
 
14) w § 28 ust. 1 dodaje się pkt 24a w brzmieniu:
„24a) opiniowanie określanych przez Rektora kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej;”;
 
15) § 29 otrzymuje brzmienie:
㤠29.
1. W Uniwersytecie stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki nadają, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 pkt 8 oraz § 28 ust. 1 pkt 8a w zw. z § 29 ust. 6, rady dyscyplin naukowych.
2. W skład rady dyscypliny naukowej wchodzi co najmniej 6 członków. Kadencja rady dyscypliny naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku, w którym rozpoczęła się kadencja Senatu.
3. Członkami rady dyscypliny naukowej są nauczyciele akademiccy spełniający wymagania określone w art. 32 ust. 1 Ustawy, a ponadto:
1) zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo
2) posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego,
– dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy i którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale co najmniej 0,75.
4. W skład rady dyscypliny naukowej – bez prawa głosu w sprawach nadawania stopni naukowych – wchodzą także, spełniający wymagania określone w art. 32 ust. 1 Ustawy:
1) przedstawiciele innych, niż wymienieni w ust. 3, nauczycieli akademickich, posiadających stopień naukowy doktora, zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowiskach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale co najmniej 0,75, stanowiący nie więcej niż 10% składu rady (nie mniej niż 1 osoba) i wybrani na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników;
2) 1 przedstawiciel doktorantów – w przypadku, gdy w szkole doktorskiej kształci się doktorant w tej dyscyplinie naukowej – wybrany na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów.
5. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. 3 oraz w ust. 4, oświadczenia w przedmiocie spełniania wymagań określonych w art. 32 ust. 1 Ustawy, składają Rektorowi.
6. Jeżeli liczba członków rady dyscypliny naukowej zmniejszy się poniżej minimalnej statutowej liczby 6 członków, zadania rady dyscypliny naukowej w zakresie nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki – do czasu uzupełnienia składu rady – wykonuje Senat.
7. Członkostwo w radzie dyscypliny naukowej wygasa w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 4 w zw. z art. 32 ust. 1 Ustawy, oraz w przypadku zaprzestania spełniania przez przedstawiciela danej grupy nauczycieli akademickich lub przedstawiciela doktorantów wymagań określonych w § 29 ust. 3 i 4 Statutu. Wygaśnięcie członkostwa w radzie dyscypliny naukowej – w razie potrzeby – stwierdza Rektor.
8. Do czasu powołania przewodniczącego rady dyscypliny naukowej w trybie ust. 9, Rektor lub osoba przez niego upoważniona spośród członków rady, zwołuje posiedzenia rady dyscypliny naukowej, ustala ich porządek oraz kieruje pracami rady dyscypliny naukowej.
9. Pracami rady dyscypliny naukowej kieruje przewodniczący. Przewodniczącego rady dyscypliny naukowej powołuje Rektor. Rada dyscypliny naukowej wskazuje kandydata na przewodniczącego spośród swoich członków. Przewodniczący może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii rady dyscypliny albo na jej wniosek. Przewodniczącym może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.
10. Na wniosek przewodniczącego rady dyscypliny naukowej Rektor może powołać – spośród członków rady dyscypliny naukowej – jednego zastępcę przewodniczącego. Zastępca przewodniczącego może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego albo na jego wniosek. Zastępcą przewodniczącego może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni bądź posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.
11. Funkcji przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego rady dyscypliny naukowej nie można łączyć ze stanowiskiem Rektora, prorektora lub dyrektora szkoły doktorskiej.
12. Wykaz rad dyscyplin naukowych i skład osobowy rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie ogłasza Rektor.”;
 
16) w § 31 skreśla się ust. 6;
 
17) § 32 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Do zadań rady dyscypliny naukowej należy:
1) wyznaczanie i zmiana promotora lub promotorów oraz promotora pomocniczego;
2) powoływanie komisji do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w danej dyscyplinie naukowej;
3) nadawanie w drodze decyzji administracyjnej stopni naukowych w danej dyscyplinie naukowej;
4) nostryfikacja stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą;
5) opracowanie projektu szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w danej dyscyplinie naukowej dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich. Projekt jest opracowywany w szczególności na podstawie porównania osiągnięć naukowych pracowników z wiodących ośrodków naukowych w danej dyscyplinie;
6) opracowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej i systematyczna analiza jej realizacji;
7) bieżąca aktualizacja strategii rozwoju dyscypliny naukowej z perspektywy oceny parametrycznej;
8) uczestnictwo w kształtowaniu polityki naukowej Uniwersytetu określanej przez Rektora;
9) opiniowanie projektu planu naprawczego w zakresie działalności naukowej (§ 94c) oraz wykonywanie ustalonego i zarządzonego do realizacji planu naprawczego w zakresie działalności naukowej;
10) realizacja innych zadań wyznaczonych przez Rektora.
2. Rada dyscypliny naukowej może zasięgać opinii komisji uczelnianych, senackich, rektorskich oraz rad wydziałów.”;
 
18) § 34 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zatwierdzanie strategii rozwoju wydziałów i strategii rozwoju dyscyplin naukowych;”;
 
19) § 34 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) określanie, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, szczegółowych zasady polityki kadrowej Uniwersytetu;”;
 
20) w § 34 ust. 2 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) prowadzenie polityki kadrowej Uniwersytetu;”;
 
21) § 34 ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) powoływanie rzeczników dyscyplinarnych, rzecznika do spraw rzetelności naukowej oraz rzecznika do spraw równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi;”;
 
22) § 34 ust. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) określanie regulaminu organizacyjnego oraz regulaminów jednostek ogólnouniwersyteckich, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu rady dyscypliny naukowej;”;
 
23) § 34 ust. 2 pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) określanie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotów dokonujących oceny nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem § 110;”;
 
24) w § 34 ust. 2 dodaje się pkt 29 w brzmieniu:
„29) ustalenie i zarządzenie realizacji planu naprawczego dla wydziału.”;
 
25) w § 34 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Na czas nieobecności Rektor powierza kierowanie działalnością Uniwersytetu i reprezentowanie go wyznaczonemu prorektorowi, udzielając mu pisemnego pełnomocnictwa.”;
 
26) § 35 otrzymuje brzmienie:
㤠35.
W zarządzaniu Uniwersytetem Rektora wspiera Kolegium Rektorsko – Dziekańskie. W skład Kolegium wchodzą Rektor, prorektorzy i dziekani. Rektor może zapraszać na posiedzenia Kolegium także inne osoby, w tym Kanclerza, Kwestora oraz dyrektorów centrów.”;
 
27) § 36 otrzymuje brzmienie:
㤠36.
1. Rektor powołuje prorektorów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Powołanie prorektora właściwego do spraw studenckich i spraw doktorantów wymaga uzgodnienia odpowiednio z samorządem studenckim i samorządem doktorantów. Rektor przedstawia kandydata na prorektora samorządowi studenckiemu i samorządowi doktorantów. Brak stanowiska samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów co do osoby kandydata w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody na jego powołanie.
3. Prorektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.
4. Kadencja prorektorów odpowiada kadencji Rektora.
5. Prorektor może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji.”;
 
28) dodaje się § 37a w brzmieniu:
㤠37a.
1. Do zadań Uczelnianej Rady do Spraw Ewaluacji Kształcenia należy:
1) opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu w zakresie kształcenia;
2) monitorowanie zgodności oferty kształcenia ze strategią w zakresie kształcenia;
3) dokonywanie oceny działań podejmowanych przez uczelniany zespół właściwy w sprawach jakości kształcenia oraz senacką komisję właściwą w sprawach kształcenia;
4) opiniowanie rocznego sprawozdania Rektora na temat zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie;
5) przedstawianie Rektorowi rekomendacji służących doskonaleniu procesu kształcenia w Uniwersytecie.
2. W skład Uczelnianej Rady ds. Ewaluacji Kształcenia wchodzą:
1) przewodniczący wskazany przez Radę Uniwersytetu;
2) po jednym przedstawicielu dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk przyrodniczych i ścisłych, wybranym przez Senat spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu zgłoszonych przez rady wydziałów;
3) trzech przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych, wybranych przez Radę Uniwersytetu;
4) jeden przedstawiciel studentów wskazany przez samorząd studencki;
5) jeden przedstawiciel doktorantów wskazany przez samorząd doktorantów.
3. Członkowie Uczelnianej Rady do Spraw Ewaluacji Kształcenia nie mogą wchodzić w skład uczelnianego zespołu właściwego w sprawach jakości kształcenia oraz senackiej komisji właściwej w sprawach kształcenia.
4. Kadencja Uczelnianej Rady do Spraw Ewaluacji Kształcenia trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku wyboru Rektora.
5. Zakres działania, organizację i tryb działania Uczelnianej Rady do Spraw Ewaluacji Kształcenia określa regulamin uchwalany przez Senat.”;
 
29) dodaje się § 37b w brzmieniu:
㤠37b.
1. Rektor powołuje rzecznika do spraw rzetelności naukowej.
2. Kadencja rzecznika trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku wyboru Rektora.
3. Do zadań rzecznika należy w szczególności:
1) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie i utrwalanie wysokich standardów rzetelności naukowej na Uniwersytecie Gdańskim;
2) opracowanie i propagowanie dobrych praktyk naukowych;
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rzetelności naukowej pracowników i doktorantów Uniwersytetu;
4) występowanie do rzecznika dyscyplinarnego o podjęcie czynności w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia nierzetelności naukowej pracowników lub doktorantów Uniwersytetu;
5) opracowywanie na wniosek organów uczelni opinii dotyczących problematyki rzetelności naukowej.
4. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy rzecznika określa Rektor.”;
 
30) dodaje się § 37c w brzmieniu:
㤠37c.
1. Rektor powołuje rzecznika do spraw równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi.
2. Kadencja rzecznika trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku wyboru Rektora.
3. Do zadań rzecznika należy w szczególności:
1) inicjowanie, realizowanie, koordynowanie lub monitorowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania, zwłaszcza ochrony przed dyskryminacją oraz przeciwdziałania mobbingowi;
2) podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania lub uzasadnionego podejrzenia mobbingu;
3) promowanie, upowszechnianie i propagowanie zasad równego traktowania;
4) opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania równości szans płci;
5) podejmowanie czynności w celu zbadania zasadności skarg w sprawach naruszenia zasad równego traktowania lub mobbingu.
4. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy rzecznika określa Rektor.”;
 
 
31) § 40 skreśla się;
 
32) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybory przedstawicieli do Senatu, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 2-4 i 6, odbywają się na ogólnych zebraniach poszczególnych grup pracowniczych, na zasadach i w trybie określonych w Ordynacji. Zasady wyborów przedstawicieli studentów i doktorantów określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.”;
 
33) dotychczasowa treść § 43 otrzymuje oznaczenie jako ust. 1;
 
34) w § 43 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Kadencja Kolegium Elektorów odpowiada kadencji Senatu.”;
 
35) § 47 otrzymuje brzmienie:
㤠47.
1. Rektora wybiera Kolegium Elektorów spośród kandydatów wskazanych przez Radę Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 48 ust. 5.
2. W przypadku wycofania zgody na kandydowanie, utraty biernego prawa wyborczego albo śmierci któregokolwiek z dwóch kandydatów, o których mowa w § 48 ust. 3, w głosowaniu w Kolegium Elektorów bierze udział jeden kandydat.”;
 
36) w § 48 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Zgłoszenie osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, wymaga jej pisemnej zgody.
4. Po zaopiniowaniu przez Senat Rada Uniwersytetu wskazuje Kolegium Elektorów co najmniej 2 kandydatów na Rektora, z zastrzeżeniem ust. 5.”;
 
37) w § 48 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Jeżeli w trybie określonym w ust. 1 Radzie zostanie zgłoszona tylko jedna osoba jako kandydat na Rektora, a Rada z własnej inicjatywy nie wskaże innej osoby lub osób jako kandydatów na Rektora, Rada przedstawia Senatowi do zaopiniowania tylko jedną osobę jako kandydata na Rektora. Po uzyskaniu opinii Senatu, Rada wskazuje Kolegium Elektorów tylko jedną osobę jako kandydata na Rektora.”;
 
38) § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora przed upływem kadencji lub zawieszenia osoby pełniącej funkcję Rektora w pełnieniu obowiązków, obowiązki Rektora pełni najstarszy wiekiem prorektor.”;
 
39) § 50 otrzymuje brzmienie:
㤠50.
Tryb powołania i wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej i wydziałowej komisji wyborczej oraz zakres zadań tych komisji określa Ordynacja.”;
 
40) § 51 otrzymuje brzmienie:
㤠51.
1. Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są jednostki badawcze, badawczo-rozwojowe, dydaktyczne oraz administracyjne.
2. Jednostkami organizacyjnymi badawczymi, badawczo-rozwojowymi oraz dydaktycznymi Uniwersytetu są:
1) wydziały;
2) szkoły doktorskie;
3) jednostki ogólnouniwersyteckie: międzywydziałowe i pozawydziałowe;
4) instytuty;
5) katedry;
6) zakłady;
7) stacje naukowe;
8) zespoły badawcze;
9) poradnie;
10) pracownie;
11) laboratoria.
3. W Uniwersytecie mogą być tworzone także jednostki organizacyjne międzyuczelniane i wspólne z innymi podmiotami. Jednostki te mogą być tworzone w formach, o których mowa w ust. 2 lub w formie innych jednostek organizacyjnych. 
4. Jednostki administracyjne określa regulamin organizacyjny.
5. Wydział może mieć strukturę złożoną wyłącznie z instytutów albo wyłącznie z katedr. Wydział, który składa się z instytutów, nie może dzielić się na katedry. Wydział, który składa się z katedr, nie może dzielić się na instytuty.
6. Katedra może zostać utworzona również jako katedra imienna. Katedra imienna może być także utworzona na wydziale, którego struktura składa się wyłącznie z instytutów. Katedra imienna nie wchodzi w skład instytutu. Katedrę imienną tworzy, z uwzględnieniem § 54a, określa jej organizację oraz zadania, jak również przekształca i likwiduje, Rektor.
7. W instytucie i katedrze mogą być tworzone zakłady, pracownie albo laboratoria.
8. W zakładzie mogą być tworzone pracownie albo laboratoria.
9. Na wydziale mogą być tworzone stacje naukowe lub zespoły badawcze w celu prowadzenia działalności naukowej w szczególnych warunkach organizacyjnych lub terenowych.
10. Na wydziale mogą być tworzone poradnie w celu prowadzenia działalności dydaktycznej w sposób łączący kształcenie praktyczne z działalnością pro bono („nauczanie kliniczne”).
11. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, są tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu.
12. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 4-11, są tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii rady wydziału albo na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, z zastrzeżeniem ust. 6.
13. Jednostki organizacyjne międzyuczelniane i wspólne z innymi podmiotami są tworzone, przekształcane lub likwidowane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu, na podstawie umów lub porozumień zawieranych z właściwymi podmiotami. Zasady organizacji i działalności tych jednostek określa umowa lub porozumienie bądź regulamin nadany zgodnie z umową lub porozumieniem.
14. Krajowe i zagraniczne zamiejscowe jednostki organizacyjne są tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu, na zasadach określonych w Ustawie.”;
 
41) § 52 otrzymuje brzmienie:
㤠52.
Wydział może być utworzony, jeśli będzie prowadził kształcenie co najmniej na jednym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.”;
 
42) w § 54 skreśla się ust. 2;
 
43) dodaje się § 54a w brzmieniu:
㤠54a.
W celu prestiżowego wyróżnienia lub uhonorowania wybitnego uczonego może zostać utworzona katedra, której nazwa będzie obejmować nazwisko tego uczonego, kierującego jej pracami lub nazwisko innego wybitnego uczonego – postaci historycznej (katedra imienna). Utworzenie katedry imiennej może nastąpić po uzyskaniu opinii Konwentu Godności Honorowych. Działalność katedry imiennej może być finansowana ze źródeł pochodzących spoza Uniwersytetu. Do katedr imiennych nie stosuje się § 54, § 81 oraz § 83.”;
 
44) § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zakład można utworzyć, jeśli w jego skład wejdzie co najmniej 3 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej 1 osoba na stanowisku profesora lub profesora uczelni.”;
 
45) w § 55 skreśla się ust. 2;
 
46) § 63 otrzymuje brzmienie:
㤠63.
Uniwersytet prowadzi Biuro Karier, którego zadaniem jest aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów.”;
 
47) § 67 otrzymuje brzmienie:
㤠67.
1. Zakres działania i zadania oraz strukturę wewnętrzną jednostek organizacyjnych ogólnouniwersyteckich: międzywydziałowych i pozawydziałowych określają regulaminy wydawane przez Rektora, chyba że Ustawa lub Statut stanowi inaczej.
2. Rektor może wydawać regulaminy określające zakres działania i zadania oraz strukturę wewnętrzną innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, chyba że Ustawa lub Statut stanowią inaczej.”;
 
48) § 69 skreśla się;
 
49) § 72 otrzymuje brzmienie:
㤠72.
1. Dziekan kieruje wydziałem, reprezentuje go i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wydziału, z wyjątkiem spraw, których rozstrzyganie, zgodnie z Ustawą lub Statutem, należy do zadań organów Uniwersytetu lub innych podmiotów. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów oraz odpowiada za organizację pracy wydziału.
2. Dziekan jest powoływany przez Rektora, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Kandydata lub kandydatów na dziekana rekomenduje rada wydziału. Jeżeli Rektor nie zaakceptuje kandydata lub kandydatów na dziekana, rada wydziału wybiera nowego kandydata lub kandydatów. W przypadku niezaakceptowania nowego kandydata lub kandydatów, Rektor powołuje dziekana. Szczegółowe zasady i tryb wyboru kandydata lub kandydatów na dziekana określa Ordynacja.
4. Rektor powołuje dziekana, jeżeli rada wydziału nie wybierze kandydata lub kandydatów na dziekana do dnia 30 września pierwszego roku kadencji Rektora.
5. Dziekanem może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego. Dziekan musi być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
6. Kadencja dziekana trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora.
7. Dziekan może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii rady wydziału albo na jej wniosek.
8. Do zadań dziekana należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń rady wydziału i przewodniczenie jej obradom;
2) dysponowanie środkami finansowymi i mieniem wydziału, na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora oraz zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu;
3) właściwe gospodarowanie infrastrukturą wydziału;
4) nawiązywanie współpracy z instytucjami badawczymi w kraju i za granicą oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
5) podejmowanie działań na rzecz zapewnienia jakości badań naukowych oraz jakości kształcenia;
6) opracowanie i realizacja strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią Uniwersytetu oraz strategią rozwoju dyscypliny lub dyscyplin naukowych uprawianych na wydziale;
7) opiniowanie strategii rozwoju dyscypliny lub dyscyplin naukowych uprawianych na wydziale;
8) opracowanie rocznego planu rzeczowo-finansowego wydziału;
9) przedkładanie Rektorowi rocznego sprawozdania z realizacji zadań badawczych i dydaktycznych wydziału oraz z realizacji planu rzeczowo-finansowego wydziału;
10) określanie zakresu obowiązków prodziekanów w uzgodnieniu z Rektorem;
11) nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie;
12) składanie do Rektora wniosków w sprawie zatrudnienia, awansów i nagradzania nauczycieli akademickich oraz udzielania urlopów naukowych;
13) prowadzenie polityki kadrowej wydziału na podstawie planu zatrudnienia zatwierdzanego przez Rektora;
14) ogłaszanie, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Rektora oraz przeprowadzanie, na zasadach określonych w Ustawie i Statucie, otwartych konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego;
15) tworzenie i znoszenie komisji lub zespołów dziekańskich oraz określanie ich zadań, składu osobowego i okresu funkcjonowania, a także powoływanie i odwoływanie pełnomocników dziekana;
16) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
17) podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziału;
18) zapewnienie przestrzegania prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie wydziału;
19) określanie planu zajęć prowadzonych na wydziale;
20) dokonywanie racjonalnego podziału zajęć dydaktycznych;
21) podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu;
22) wyrażanie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uniwersytecie;
23) upoważnianie kierowników jednostek organizacyjnych lub innych pracowników do podejmowania lub wykonywania działań bądź czynności w jego imieniu;
24) współpraca z właściwymi radami dyscyplin oraz dyrektorami szkół doktorskich;
25) nadzorowanie terminowego wykonywania przez pracowników obowiązkowych badań lekarskich, zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
26) opracowanie i przedłożenie Rektorowi projektu planu naprawczego dla wydziału.
9. Dziekan może, w celu realizacji należących do niego zadań, wydawać zarządzenia.
10. Ilekroć w Statucie jest mowa o dziekanie, rozumie się przez to również dziekana Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, z uwzględnieniem postanowień umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem a Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.”;
 
50) w § 73 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rektor na wniosek dziekana lub z własnej inicjatywy, powołuje nie więcej niż 3 prodziekanów. Kadencja prodziekana odpowiada kadencji dziekana. Prodziekan może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii dziekana albo na jego wniosek.
2. Prodziekanem może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora. Prodziekan musi być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.”;
 
51) § 74 otrzymuje brzmienie:
㤠74.
1. Na wydziale działa rada wydziału. Kadencja rady wydziału odpowiada kadencji Senatu.
2. W skład rady wydziału wchodzą: 
1) dziekan jako przewodniczący;
2) prodziekani;
3) dyrektorzy instytutów bądź kierownicy katedr;
4) inni aniżeli określeni w pkt 1-3, nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem §§  22a – 22e Ordynacji;
5) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na wydziale, stanowiący od 12% do 15% składu rady, z zastrzeżeniem § 22d Ordynacji;
6) wybrani, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie samorządu studenckiego, przedstawiciele studentów wydziału, stanowiący od 17% do 20% składu rady;
7) wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale, niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący od 2% do 5% składu rady, nie mniej niż 1 osoba, z zastrzeżeniem § 22d Ordynacji;
8) jeden przedstawiciel doktorantów wydziału, wybrany w trybie i na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów.
3. Członkowie rady wydziału, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, muszą być zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
4. Liczby przedstawicieli poszczególnych grup, o których mowa w ust. 2 pkt 5 – 7, określa wydziałowa komisja wyborcza w granicach limitów określonych w ust. 2 pkt 5 – 7, z zastrzeżeniem § 22b oraz § 22c Ordynacji. Liczby te są określane raz, przed wyborami do rady wydziału nowej kadencji i obowiązują w czasie tych wyborów.
5. W październiku każdego kolejnego roku kadencji rady wydziału, wydziałowa komisja wyborcza kontroluje, czy liczby przedstawicieli poszczególnych grup, o których mowa w ust. 2 pkt 5 – 7, nie zmniejszyły się poniżej dolnej granicy limitów określonych w ust. 2 pkt 5 – 7 i – w przypadku stwierdzenia takiego zmniejszenia – określa nowe liczby przedstawicieli poszczególnych grup oraz niezwłocznie zarządza wybory uzupełniające w celu obsadzenia brakujących mandatów. Do dnia wyborów uzupełniających rada wydziału działa w dotychczasowym składzie.
6. Osoba, która jednocześnie spełnia wymagania niezbędne do reprezentowania więcej, niż jednej grupy nauczycieli akademickich i pracowników, może być wybrana tylko jako przedstawiciel jednej grupy.
7. Mandat członka rady wydziału wygasa w przypadku zaprzestania spełniania wymagań niezbędnych do reprezentowania danej grupy nauczycieli akademickich, pracowników, studentów lub doktorantów, a ponadto w przypadku śmierci albo – w odniesieniu do osób będących członkami rady wydziału pochodzącymi z wyboru – zrzeczenia się mandatu. Wygaśnięcie mandatu członka rady wydziału – w razie potrzeby – stwierdza dziekan.”;
 
52) dodaje się § 74a w brzmieniu:
㤠74a.
Do zadań rady wydziału należy:
1) wybór kandydata lub kandydatów na dziekana;
2) podejmowanie uchwał w sprawie odnowienia doktoratu;
3) wyrażanie opinii w sprawach utworzenia, przekształcenia lub likwidacji kierunku studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
4) wyrażanie opinii w sprawach projektów warunków rekrutacji na studia;
5) wyrażanie opinii w sprawach projektów programów studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
6) wyrażanie opinii oraz formułowanie rekomendacji w sprawach zapewniania jakości kształcenia;
7) wyrażanie opinii w sprawach wyróżnień lub nagród oraz urlopów naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale oraz wyrażanie opinii w innych, przedłożonych przez dziekana, sprawach kadrowych;
8) wyrażanie opinii w sprawach kandydatów na kierowników jednostek organizacyjnych na wydziale;
9) wyrażanie opinii w sprawach zmian organizacyjnych na wydziale;
10) rekomendowanie Senatowi nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale jako kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
11) wyrażanie opinii w sprawie strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią Uniwersytetu oraz strategią rozwoju dyscypliny naukowej;
12) wyrażanie opinii w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego wydziału;
13) wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez dziekana;
14) wyrażanie opinii w sprawie projektu planu naprawczego dla wydziału;
15) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w innych sprawach będących przedmiotem uwagi i troski pracowników wydziału;
16) wybór, spośród pracowników wydziału posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, przedstawiciela wydziału w Radzie Bibliotecznej;
17) uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy rady wydziału;
18) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do zadań rady wydziału na podstawie Statutu.”;
 
53) dodaje się § 74b w brzmieniu:
㤠74b.
1. Posiedzenia rady wydziału zwołuje dziekan lub – z jego upoważnienia – prodziekan. Na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków rady wydziału dziekan zwołuje nadzwyczajne posiedzenie rady wydziału w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
2. Z wyjątkiem nagłych przypadków, zawiadomienie o posiedzeniu rady wydziału, pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej, powinno być doręczone członkom rady, nie później niż na 5 dni przed posiedzeniem.
3. W zawiadomieniu należy podać porządek posiedzenia ustalony przez dziekana lub – z jego upoważnienia – przez prodziekana.
4. Rada wydziału może dokonać zmiany porządku posiedzenia na wniosek dziekana lub członka rady wydziału.
5. Posiedzeniu rady wydziału przewodniczy dziekan lub – z jego upoważnienia – prodziekan lub inny członek rady. W posiedzeniu rady wydziału, bez prawa głosu, może wziąć udział osoba zaproszona przez dziekana lub – działającego z jego upoważnienia – prodziekana.
6. Udział członków rady wydziału w posiedzeniach jest obowiązkowy.
7. Posiedzenia rady wydziału mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
8. Posiedzenia rady wydziału są jawne dla pracowników, studentów i doktorantów wydziału. 
9. Rada wydziału może ograniczyć bądź wyłączyć jawność posiedzenia lub jego części.
10. Protokoły posiedzeń rady wydziału są jawne, z wyjątkiem protokołów tych posiedzeń, których jawność wyłączono.”;
 
54) dodaje się § 74c w brzmieniu:
㤠74c.
Dziekan może powołać Kolegium Wydziału. Kolegium wspiera dziekana w zarządzaniu wydziałem. W skład Kolegium wchodzą: dziekan, prodziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i inne osoby powołane przez Dziekana w skład Kolegium. Dziekan może zapraszać na posiedzenia Kolegium także osoby niebędące członkami Kolegium.”;
 
55) § 76 otrzymuje brzmienie:
㤠76.
1. Szkołą doktorską kieruje dyrektor szkoły doktorskiej powołany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu. Rektor może zarządzić konkurs w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły doktorskiej.
2. Dyrektorem szkoły doktorskiej może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego. Dyrektor szkoły doktorskiej musi być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
3. Powołanie dyrektora szkoły doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Rektor przedstawia kandydata na dyrektora samorządowi doktorantów. Brak stanowiska samorządu doktorantów co do osoby kandydata w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody na jego powołanie. 
4. Kadencja dyrektora szkoły doktorskiej trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora.
5. Dyrektor szkoły doktorskiej może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii Senatu.
6. Zadania dyrektora szkoły doktorskiej określa regulamin szkoły doktorskiej.”;
 
56) § 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja zastępcy dyrektora szkoły doktorskiej odpowiada kadencji dyrektora szkoły doktorskiej.”;
 
57) w § 77 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Zastępca dyrektora szkoły doktorskiej może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły doktorskiej albo na jego wniosek.
5. Zakres obowiązków zastępcy dyrektora szkoły doktorskiej określa dyrektor szkoły doktorskiej i zatwierdza Rektor.”;
 
58) § 78 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przewodniczący rad dyscyplin naukowych, w zakresie których jest prowadzone kształcenie w szkole doktorskiej;”;
 
59) § 79 otrzymuje brzmienie:
㤠79.
1. Dyrektor instytutu kieruje instytutem i reprezentuje go, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora i dziekana.
2. Dyrektorem instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego. Dyrektor instytutu musi być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
3. Dyrektora instytutu powołuje Rektor na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
4. Kadencja dyrektora instytutu trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora. Ta sama osoba nie może być dyrektorem instytutu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.
5. Dyrektor instytutu może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii rady wydziału albo na wniosek rady wydziału lub dziekana.
6. Zastępcą dyrektora instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora. Zastępca dyrektora instytutu musi być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
7. Zastępcę dyrektora instytutu powołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora instytutu, po zasięgnięciu opinii dziekana.
8. Kadencja zastępcy dyrektora instytutu odpowiada kadencji dyrektora instytutu.
9. Zastępca dyrektora instytutu może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii dyrektora instytutu albo na jego wniosek.”;
 
60) § 81 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – doktora. Kierownik katedry musi być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
3. Kierownika katedry powołuje Rektor na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Kadencja kierownika katedry odpowiada kadencji dziekana. Kierownik katedry może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii rady wydziału albo na wniosek rady wydziału lub dziekana.”;
 
61) § 82 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora. Kierownik zakładu musi być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
3. Kierownika zakładu powołuje Rektor na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii rady wydziału oraz właściwego dyrektora instytutu lub kierownika katedry. Kadencja kierownika zakładu odpowiada kadencji dziekana. Kierownik zakładu może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii rady wydziału albo na wniosek dziekana, właściwego dyrektora instytutu lub kierownika katedry.”;
 
62) § 84 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kierownika jednostki, o której mowa w ust. 1, powołuje Rektor na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1, może być odwołany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii dziekana albo na wniosek dziekana, właściwego dyrektora instytutu lub kierownika katedry.”;
 
63) § 85 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektora centrum powołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu oraz opinii zebrania ogólnego pracowników centrum. Kadencja dyrektora centrum trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora. Dyrektor centrum może być odwołany przez Rektora w trakcie kadencji, po zasięgnięciu opinii Senatu oraz opinii zebrania ogólnego pracowników centrum.”;
 
64) w § 85 skreśla się ust. 4;
 
65) § 88 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) po jednym przedstawicielu każdego wydziału, wybranym przez radę wydziału spośród pracowników wydziału posiadających co najmniej stopień naukowy doktora;”;
 
66) § 88 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Członków Rady powołuje i odwołuje Rektor. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora.”;
 
67) § 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektor inkubatora będącego jednostką ogólnouniwersytecką oraz dyrektor Centrum powinni być zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, a jeżeli nie są nauczycielami akademickimi, powinni być zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.”;
 
68) w § 93 skreśla się ust. 5;
 
69) § 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku:
1) nieobsadzenia funkcji: dziekana, dyrektora instytutu, dyrektora instytutu międzywydziałowego, kierownika katedry, kierownika zakładu, kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu wchodzącej w skład wydziału, kierownika ogólnouniwersyteckiej (międzywydziałowej, pozawydziałowej) jednostki organizacyjnej, dyrektora szkoły doktorskiej, dyrektora kolegium dydaktycznego oraz dyrektora lub kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, którego powołanie należy do Rektora;
2) zawieszenia osób pełniących funkcje określone w pkt 1 w pełnieniu obowiązków;
3) nieobecności osób pełniących funkcje określone w pkt 1, trwającej dłużej niż 2 miesiące
– Rektor może powierzyć nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, a – w przypadku szkoły doktorskiej instytutu, instytutu międzywydziałowego, katedry lub zakładu – ponadto zatrudnionemu na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadającemu stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, pełnienie obowiązków – odpowiednio – dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej.”;
 
70) dodaje się §§ 94a - § 94c w brzmieniu:
㤠94a.
Plan naprawczy dla wydziału bądź wydziałów może być planem naprawczym w zakresie gospodarki finansowej lub planem naprawczym w zakresie działalności naukowej.
§ 94b.
1. Plan naprawczy w zakresie gospodarki finansowej jest ustalany i realizowany dla wydziału, który w dwóch następujących po sobie latach kalendarzowych uzyskał ujemny wynik finansowy przekraczający w skali roku 10% planowanych wpływów, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Plan naprawczy w zakresie gospodarki finansowej, wraz ze szczegółowym harmonogramem, obejmuje wykaz działań mających na celu:
1) zoptymalizowanie zatrudnienia w jednostce;
2) zoptymalizowanie kosztów funkcjonowania jednostki;
3) ewentualne przekształcenie jednostki.
3. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału, opracowuje i przedkłada Rektorowi projekt planu naprawczego w zakresie gospodarki finansowej w terminie 3 miesięcy od powzięcia informacji o ujemnym wyniku finansowym, o którym mowa w ust. 1. Rektor może wprowadzić zmiany do projektu planu naprawczego albo zwrócić projekt planu naprawczego dziekanowi w celu dokonania zmian.
4. Rektor ustala plan naprawczy i zarządza jego realizację.
5. Rektor odstępuje od ustalenia i zarządzenia realizacji planu naprawczego oraz podejmuje, zgodnie ze Statutem, inne konieczne działania, jeżeli projekt planu naprawczego nie rokuje nadziei na osiągnięcie stanu stabilizacji finansowej wydziału.
6. Dziekan przedkłada Rektorowi pierwsze sprawozdanie z realizacji planu naprawczego w terminie 3 miesięcy od zarządzenia przez Rektora realizacji planu, a kolejne sprawozdania co najmniej raz na pół roku.
§ 94c.
1. Plan naprawczy w zakresie działalności naukowej jest ustalany i realizowany dla wydziału, którego działalność naukowa w danej dyscyplinie w wyniku ewaluacji otrzymała inną kategorię naukową aniżeli A+, A albo B+, z zastrzeżeniem ust. 5. Jeżeli dyscyplina naukowa jest uprawiana na więcej niż jednym wydziale, plan naprawczy obejmuje wszystkie wydziały, na których jest uprawiana ta dyscyplina naukowa.
2. Plan naprawczy w zakresie działalności naukowej, wraz ze szczegółowym harmonogramem, obejmuje wykaz działań mających na celu:
1) podniesienie jakości prowadzonych badań;
2) zoptymalizowanie liczby pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę.
3. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady dyscypliny oraz opinii rady wydziału, opracowuje i przedkłada Rektorowi projekt planu naprawczego w terminie 3 miesięcy od otrzymania w zakresie danej dyscypliny innej kategorii naukowej aniżeli A+, A albo B+. Rektor może wprowadzić zmiany do projektu planu naprawczego albo zwrócić projekt planu naprawczego dziekanowi w celu dokonania zmian.
4. Rektor ustala plan naprawczy i zarządza jego realizację.
5. Rektor odstępuje od ustalenia i zarządzenia realizacji planu naprawczego oraz podejmuje, zgodnie ze Statutem, inne konieczne działania, jeżeli projekt planu naprawczego nie rokuje nadziei na osiągnięcie w dyscyplinie naukowej, o której mowa w ust. 1, w najbliższej ewaluacji jakości działalności naukowej kategorii A+, A albo B+.
6. Dziekan przedkłada Rektorowi pierwsze sprawozdanie z realizacji planu naprawczego w terminie 3 miesięcy od zarządzeniu przez Rektora realizacji planu, a kolejne sprawozdania co najmniej raz na pół roku.”;
 
71) § 95 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pracownicy badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni i badawczy są zatrudniani na stanowiskach:
1) profesora;
2) profesora uczelni;
2a) profesora wizytującego;
3) adiunkta;
4) asystenta.”;
 
72) w § 95 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Pracownicy badawczy mogą być również zatrudniani na stanowisku badacza wizytującego.”;
 
73) w § 98 ust. 2 skreśla się pkt 1;
 
74) § 102 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe i istotne osiągnięcia w pracy zawodowej lub działalności dydaktycznej.”;
 
75) dodaje się § 103a w brzmieniu:
㤠103a.
Na stanowisku profesora wizytującego lub badacza wizytującego może być zatrudniona osoba, która nie jest pracownikiem Uniwersytetu. Profesor wizytujący powinien ponadto mieć znaczący dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy.”;
 
76) § 105 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zostaje zawarta na czas nieokreślony albo na czas określony do 4 lat. Umowa o pracę z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora wizytującego lub badacza wizytującego może zostać zawarte wyłącznie na czas określony.”;
 
77) § 106 otrzymuje brzmienie:
㤠106.
Zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku pracownika badawczego może nastąpić w przypadku, gdy spełniony jest chociażby jeden z warunków określonych poniżej w punktach 1 – 3:
1) zachodzi ustawowa podstawa do zatrudnienia nauczyciela akademickiego bez przeprowadzania konkursu,
2) nauczyciel akademicki jest zatrudniany w stacji badawczej, międzynarodowym centrum badawczym lub innej jednostce powołanej do realizacji programu badawczego,
3) zachodzą inne, szczególnie ważne względy naukowe, uzasadniające zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku pracownika badawczego.”;
 
78) § 108 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rektor ogłasza otwarty konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego z własnej inicjatywy albo na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.
2. Komisję konkursową powołuje właściwy dziekan albo kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.”;
 
79) § 108 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) osoba zatrudniona na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu aniżeli ta, w której ogłoszono konkurs.”;
 
80) § 110 otrzymuje brzmienie:
㤠110.
1. Wszyscy nauczyciele akademiccy, z wyjątkiem Rektora, podlegają ocenie okresowej.
2. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu, związków zawodowych, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz przy uwzględnieniu projektu szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 5.
3. Ocena okresowa jest dokonywana raz na 4 lata lub na wniosek Rektora.
4. Ocena okresowa na wniosek Rektora jest dokonywana w szczególności:
1) w przypadku ustalenia planu naprawczego, o którym mowa w § 94b, i zarządzenia jego realizacji; w takim przypadku ocenie okresowej podlegają nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale, dla którego ustalono i zarządzono realizację planu naprawczego;
2) w przypadku ustalenia planu naprawczego, o którym mowa w § 94c, i zarządzenia jego realizacji; w takim przypadku ocenie okresowej podlegają nauczyciele akademiccy, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej, jeżeli dyscyplina ta w wyniku ewaluacji otrzymała inną kategorię naukową aniżeli A+, A albo B+;
3) w przypadku powstania potrzeby zintensyfikowania badań naukowych i publikacji ich wyników, gdy o dokonanie takiej oceny zwróci się kierownik jednostki organizacyjnej; w takim przypadku ocenie okresowej podlegają nauczyciele akademiccy, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu dyscypliny naukowej, w zakresie której zachodzi potrzeba zintensyfikowania badań naukowych i publikacji ich wyników.
5. W przypadku nowo zatrudnionego nauczyciela akademickiego oceny na wniosek Rektora dokonuje się nie wcześniej niż po upływie roku od zatrudnienia.
6. W przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 182 dni, termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.
7. W stosunku do osób pełniących funkcje kierownicze w Uniwersytecie, osób oddelegowanych przez Rektora do dodatkowych zadań organizacyjnych i rozwojowych, a także osób szczególnie i długotrwale poszkodowanych w wyniku wypadków losowych, czteroletni okres objęty oceną może zostać wydłużony decyzją Rektora.”;
 
81) dodaje się § 110a w brzmieniu:
㤠110a.
Z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 Ustawy, w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnianych bez obowiązku postępowania konkursowego, kierownik jednostki organizacyjnej może wnioskować o dokonanie dodatkowej oceny w procedurze awansu na wyższe stanowisko lub przedłużenia okresu zatrudnienia.”;
 
82) § 119 otrzymuje brzmienie:
㤠119.
1. Uniwersytet stwarza nauczycielom akademickim warunki dostępu do podstawowej infrastruktury badawczej.
2. Zasady korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu określa regulamin korzystania z infrastruktury badawczej.”;
 
83) § 128 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykłady i seminaria dyplomowe w Uniwersytecie prowadzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.”;
 
84) § 143 otrzymuje brzmienie:
㤠143.
Ocena śródokresowa realizacji indywidualnego planu badawczego przez doktoranta jest przeprowadzana przez komisję powoływaną przez dyrektora szkoły doktorskiej, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba zatrudniona na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza Uniwersytetem. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.”;
 
85) § 144 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do doktorantów § 127 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;
 
86) § 155 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rektor, po uzyskaniu opinii Rady Uniwersytetu, może dokonywać zmian w planie rzeczowo-finansowym. Zmiana planu rzeczowo-finansowego może być dokonana w roku, którego ten plan dotyczy, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.”;
 
87) § 159 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przewodniczącym Komisji powinien być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.”;
 
88) § 162 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kadencja komisji, o których mowa w ust. 1, odpowiada kadencji Senatu. Mandaty przedstawicieli studentów w komisjach wygasają dnia 31 października każdego roku.”;
 
89) § 164 otrzymuje brzmienie:
㤠164
1. Rektor może zawieszać albo uchylać decyzje, rozstrzygnięcia lub uchwały podejmowane przez władze jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, naruszające przepisy prawa lub postanowienia Statutu albo naruszające ważny interes Uniwersytetu. Zawieszając decyzję, rozstrzygnięcie lub uchwałę, Rektor formułuje zalecenia dotyczące dalszego postępowania władz jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. W przypadku niewykonania zaleceń, rozstrzygnięcie lub uchwała traci moc z upływem terminu wyznaczonego na wykonanie zaleceń.
2. Rektor może uchylić decyzję lub rozstrzygnięcie podjęte przez osobę pełniącą w Uniwersytecie funkcję kierowniczą, naruszające przepisy prawa lub postanowienia Statutu albo naruszające ważny interes Uniwersytetu.
3. Przepisy ust. 1-2 nie mają zastosowania do decyzji administracyjnych, postanowień i innych aktów lub czynności podejmowanych w postępowaniu administracyjnym.”;
 
90) § 166 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uchwały Rady Uniwersytetu, Senatu, rady dyscypliny naukowej, jak również rady wydziału lub innego ciała kolegialnego niebędącego organem Uniwersytetu, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tego organu, rady lub ciała kolegialnego, chyba że przepisy prawa, Statut lub Ordynacja stanowią inaczej.”;
 
91) § 166a otrzymuje brzmienie:
㤠166a.
1. Posiedzenia działających w Uniwersytecie ciał kolegialnych (w tym rad, zespołów lub komisji) – z wyjątkiem komisji dyscyplinarnych – mogą być, także w przypadkach innych niż określone wprost w Statucie lub Ordynacji, przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli któryś z członków ciała kolegialnego wyrazi sprzeciw.”;
 
92) Ordynacja Wyborcza stanowiąca załącznik nr 2 do Statutu UG otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały;
 
93) w wykazie Załączników do Statutu skreśla się pkt 3.
 
§ 2.
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2 – 24.
2. § 1 punkty: 2, 3 11, 12, 15, 24, 28, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 65, 70, 80, 81, 90, 92, 93 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.
3. W okresie od dnia 01 kwietnia 2021 r. do dnia 02 listopada 2021 r. zadania rad wydziałów określone w przepisach Statutu wchodzących w życie z dniem 01 kwietnia 2021 r. wykonują rady dziekana.
4. Kadencje prorektorów powołanych na kadencję 2020 – 2024 kończą się z dniem 31 sierpnia 2024 r. 
5. Kadencje dziekanów i prodziekanów powołanych na kadencję 2020 – 2024 kończą się z dniem 30 września 2024 r.
6. Kadencja Kolegium Elektorów powołanego na kadencję 2020 – 2024 kończy się z dniem 31 sierpnia 2024 r.
7. Kadencje rad dyscyplin naukowych powołanych na kadencję 2020 – 2024 kończą się z dniem 30 września 2024 r.
8. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w § 29 ust. 3 Statutu w brzmieniu nadanym mu niniejszą uchwałą, spełniający w dniu 1 września 2021 r. wymagania określone w tym przepisie, stają się członkami rad dyscyplin naukowych od dnia 01 września 2021 r. i przed tą datą składają Rektorowi oświadczenia w przedmiocie spełniania wymagań określonych w art. 32 ust. 1 Ustawy. Z obowiązku złożenia Rektorowi oświadczeń w przedmiocie spełniania wymagań określonych w art. 32 ust. 1 Ustawy są zwolnieni nauczyciele akademiccy wybrani do rad dyscyplin na kadencję 2020-2024.
9. Nauczyciele akademiccy i przedstawiciele doktorantów, o których mowa w § 29 ust. 4 Statutu w brzmieniu nadanym mu niniejszą uchwałą, spełniający w dniu 1 września 2021 r. wymagania określone w tym przepisie, wybrani na kadencję 2020 – 2024, zachowują członkostwo w radach dyscyplin naukowych do dnia zakończenia kadencji tych rad. Liczba tych nauczycieli akademickich i liczba przedstawicieli doktorantów w składzie rad dyscyplin pozostają na niezmienionym poziomie do dnia zakończenia kadencji tych rad.
10. Przewodniczący i zastępcy przewodniczących rad dyscyplin naukowych pełniący te funkcje w dniu 01 września 2021 r. stają się – odpowiednio – przewodniczącymi i zastępcami przewodniczących rad dyscyplin naukowych w rozumieniu Statutu w brzmieniu nadanym mu niniejszą uchwałą.
11. Pierwsza kadencja Uczelnianej Rady do Spraw Ewaluacji Kształcenia utworzonej na podstawie Statutu w brzmieniu nadanym mu niniejszą uchwałą rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się z dniem 31 grudnia 2024 r.
12. Pierwsza kadencja rad wydziałów utworzonych na podstawie Statutu w brzmieniu nadanym mu niniejszą uchwałą rozpoczyna się dnia 03 listopada 2021 r. i kończy się z dniem 31 sierpnia 2024 r.
13. Rady dziekana, o których mowa w § 74 Statutu w brzmieniu dotychczasowym, działają do dnia 02 listopada 2021 r.
14. Kadencja rzecznika do spraw rzetelności naukowej powołanego na kadencję 2021 – 2024 kończy się z dniem 31 grudnia 2024 r.
15. Kadencja rzecznika do spraw równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi powołanego na kadencję 2021 – 2024 kończy się z dniem 31 grudnia 2024 r.
16. Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów szkół doktorskich pełniący te funkcje w dniu 01 września 2021 r. stają się – odpowiednio – dyrektorami i zastępcami dyrektorów szkół doktorskich w rozumieniu Statutu w brzmieniu nadanym mu niniejszą uchwałą; ich kadencje kończą się z dniem 30 września 2024 r.
17. Przewodniczący rad dyscyplin naukowych, w zakresie których jest prowadzone kształcenie w szkole doktorskiej, stają się członkami rady szkoły doktorskiej w miejsce przedstawicieli rad dyscyplin naukowych (§ 78 ust. 3 pkt 3 Statutu) od dnia 1 września 2021 r. 
18. Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów instytutów pełniący te funkcje w dniu 01 września 2021 r. stają się – odpowiednio – dyrektorami i zastępcami dyrektorów instytutów w rozumieniu Statutu w brzmieniu nadanym mu niniejszą uchwałą; ich kadencje kończą się z dniem 30 września 2024 r.
19. Kierownicy katedr i kierownicy zakładów pełniący te funkcje w dniu 01 września 2021 r. stają się – odpowiednio – kierownikami katedr i kierownikami zakładów w rozumieniu Statutu w brzmieniu nadanym mu niniejszą uchwałą; ich kadencje kończą się z dniem 30 września 2024 r.
20. Kierownicy pracowni i kierownicy laboratoriów pełniący te funkcje w dniu 01 września 2021 r. stają się – odpowiednio – kierownikami pracowni i kierownikami laboratoriów w rozumieniu Statutu w brzmieniu nadanym mu niniejszą uchwałą.
21. Dyrektor Centrum Języków Obcych oraz Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu pełniący te funkcje w dniu 01 września 2021 r. stają się – odpowiednio – Dyrektorem Centrum Języków Obcych oraz Dyrektorem Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu w rozumieniu Statutu w brzmieniu nadanym mu niniejszą uchwałą; ich kadencje kończą się z dniem 30 września 2024 r.
22. Członkowie Rady Bibliotecznej będący członkami rady w dniu 01 września 2021 zachowują członkostwo w radzie do dnia zakończenia kadencji Rady z dniem 30 września 2024 r.
23. Ocena okresowa nauczycieli akademickich przeprowadzona w roku 2021 obejmie okres 2017 – 2021.
24. Rektor dostosuje treść indywidualnych aktów powołania osób wymienionych w ustępach 4, 5, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 21 do terminów upływu kadencji wynikających z niniejszej uchwały.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

 
 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 września 2021 roku, 13:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło