fbpx Regulamin Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu  | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 

Zarządzenie nr 51/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 maja 2020 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 25 maja 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w zw. z § 59 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 23/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz zmiany Regulaminu Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 4 ust. 5 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności CWFiS i przedstawianie go do zatwierdzenia Radzie Dyrektora CWFiS oraz Senatowi.”;

  1. § 7 otrzymuje brzmienie:

㤠7.

1. W CWFiS działa Rada Dyrektora CWFiS powoływana przez Rektora na okres kadencji odpowiadającej kadencji władz Uniwersytetu.

2. W skład Rady Dyrektora CWFiS wchodzą:

  1. Dyrektor CWFiS;
  2. zastępcy Dyrektora CWFiS;
  3. 3 nauczyciele akademiccy zatrudnieni w CWFiS w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Przewodniczącym Rady Dyrektora CWFiS jest Dyrektor CWFiS.

4. Do zadań Rady Dyrektora CWFiS należy w szczególności:

  1. ocena pracy CWFiS;
  2. zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności CWFiS;
  3. zatwierdzenie systemu zapewniania jakości kształcenia w zakresie wychowania fizycznego i sportu przedstawionego przez Dyrektora CWFiS.
  1. Rada Dyrektora CWFiS jest zespołem doradczym i opiniodawczym Dyrektora CWFiS.”.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu CWFiS stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała,
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 stycznia 2022 roku, 13:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu