fbpx Regulamin Studiów | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Studiów

Uchwała nr 28/23
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
niedziela, 1 października 2023 roku

Na podstawie art. 75 ust. 5 w zw. z ust. 2-4 oraz w zw. z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) ‒ uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r. (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 2 skreśla się pkt 1;
 
2) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Student ma obowiązek niezwłocznego poinformowania właściwego pracownika dziekanatu o zmianie:
1) imienia, nazwiska i innych danych osobowych gromadzonych w dokumentacji przebiegu studiów,
2) adresu do korespondencji i innych danych niezbędnych do kontaktu UG ze studentem
– nie później jednak niż 14 dni od dnia zmiany danych. Student przekazuje informację w formie pisemnej, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez UG. Jeżeli we wskazanym terminie student nie poinformuje właściwego pracownika dziekanatu o zmianie danych, o których mowa w pkt 1 i 2, doręczenie studentowi decyzji lub informacji związanych z tokiem studiów uznaje się za skuteczne.”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Student składający podanie w sprawie związanej z tokiem studiów, o której mowa w Regulaminie, ma obowiązek korzystania z wzoru podania obowiązującego w UG lub na danym wydziale, o ile wzór został udostępniony w uczelnianym systemie teleinformatycznym lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”;
 
3) § 6a otrzymuje brzmienie:
㤠6a
1. Student ma obowiązek złożenia ślubowania, za pośrednictwem uczelnianego systemu teleinformatycznego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia studiów.
2. Student ma obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących w UG, postępować zgodnie z treścią ślubowania oraz kierować się zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Studenta Uniwersytetu Gdańskiego.
3. Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny stanowiące naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz czyny stanowiące uchybienie godności studenta Uniwersytetu Gdańskiego.
4. Student ma obowiązek terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone na jego rzecz.
5. Student, którego zachowanie zagraża życiu lub zdrowiu uczestników zajęć lub który swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć lub uczestnictwo w nich, może być usunięty z tych zajęć. W takim przypadku, nieobecność studenta jest uznana za nieusprawiedliwioną.
6. Student nie może być wpisany na listę studentów kierunku, poziomu i profilu studiów, na którym posiada status studenta.”;
 
4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Program studiów ustala się i podaje do wiadomości studentów za pośrednictwem uczelnianego systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale, przed rozpoczęciem roku akademickiego.”;
 
5) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Plan zajęć dla poszczególnych studiów prowadzonych na wydziale określa dziekan i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału, za pośrednictwem uczelnianego systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie określonym w przepisach odrębnych, jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą dziekana.”;
 
6) w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziekan może upoważnić na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca bieżącego semestru, inną osobę do prowadzenia zajęć niż wskazana w planie zajęć i opisie przedmiotu (zastępstwo), z zachowaniem zasad określonych w ust. 1 i 4.”;
 
7) w § 13 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Z uwzględnieniem ust. 5, prowadzący zajęcia w porozumieniu z prodziekanem ustala termin zaliczenia na ocenę zajęć kończących przedmiot.
5. Na danym roku studiów w jednym dniu przeprowadza się nie więcej niż jedno zaliczenie na ocenę zajęć kończących przedmiot, których głównym kryterium zaliczenia stanowi praca pisemna, w szczególności: kolokwium, test, wykonywana w trakcie zaliczenia. Prodziekan, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę zaliczeń przeprowadzanych w jednym dniu.”;
 
8) w § 13a:
a)  w ust. 1 skreśla się zdanie drugie;
b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu w podstawowym terminie.”;
 
9) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy zajęcia kończą się zaliczeniem, student, który otrzymał ocenę niedostateczną, nie zaliczył zajęć (nzal), bądź nie otrzymał żadnej oceny, może złożyć do kierownika jednostki w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników:
1) odwołanie, albo
2) wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć, w przypadkach określonych w § 20 ust. 1, który stosuje się odpowiednio.”;
 
10) w § 18 dodaje się ust. w brzmieniu:
„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zaliczeń na ocenę zajęć kończących przedmiot.”;
 
11) w § 19 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odbycia szkolenia BiHK – w pierwszym semestrze studiów na zasadach określonych w przepisach odrębnych;”;
 
12) w § 20:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W skład komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny wchodzą:
1) przewodniczący – prodziekan lub wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego jako przewodniczący;
2) specjalista z zakresu dyscypliny naukowej, do której odnosi się przedmiot niezdanego egzaminu, lub dyscypliny pokrewnej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora;
3) dotychczasowy egzaminator.
Przewodniczący wskazuje egzaminatora egzaminu komisyjnego spośród członków komisji. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, przewodniczący może wyłączyć ze składu komisji dotychczasowego egzaminatora.”;
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W charakterze obserwatora, na wniosek prodziekana, studenta lub właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego, w egzaminie może uczestniczyć wskazany przez wnioskodawcę członek społeczności akademickiej UG.”;
 
13) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku gdy dług punktowy ECTS studenta ubiegającego się o zezwolenie, o którym mowa w § 22 ust. 1, przekracza limit maksymalnego długu punktowego ECTS określonego zgodnie z § 22 ust. 4, prodziekan odmawiając udzielenia zezwolenia, może orzec o:
1) powtarzaniu semestru albo
2) skreśleniu z listy studentów.”;
 
14) w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów, określa liczbę punktów ECTS nie większą niż 15, której przekroczenie w danym semestrze studiów nie pozwala studentowi ubiegać się o zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze (maksymalny dług punktowy ECTS).”;
 
15) w § 30 otrzymuje brzmienie:
„1. Dziekan, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w UG i po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów, określa formę i zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych dla kierunku studiów. Praktyki związane z przygotowywaniem do wykonywania zawodu nauczyciela określają przepisy odrębne.
2.  Realizacja praktyk zawodowych na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim, przypadających w okresie roku akademickiego i trwających ponad 1 miesiąc, wymaga uzyskania przez studenta uprzedniej zgody prodziekana. Do wniosku o wyrażenie zgody na realizację praktyk student dołącza projekt programu praktyk zaakceptowany przez kierownika praktyk i przedstawiciela podmiotu przeprowadzającego praktyki.\
3.  Z zastrzeżeniem ust. 4, prodziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika lub opiekuna praktyk, może zaliczyć na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez studenta w ramach:
1)  zatrudnienia,
2)  działalności zawodowej lub gospodarczej,
3)  stażu lub wolontariatu
– jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych.
4.  Przepisu ust. 3 nie stosuje się do praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.”;
 
16) dodaje się § 30a w brzmieniu:
„1. Prodziekan sprawuje nadzór nad realizacją praktyk zawodowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
2.  Rektor na wniosek prodziekana powołuje opiekuna i kierownika praktyk. Określanie zakresu oraz form pracy opiekuna i kierownika praktyk, a także nadzór i ocenę wykonywania przez opiekuna i kierownika powierzonych zadań regulują przepisy odrębne.”;
 
17) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Program studiów może przewidywać inne niż wymienione w ust. 1 sposoby wyrażania osiągnięć studenta, w tym zaliczenie zajęć (zal) oraz niezaliczenie zajęć (nzal).”;
 
18) § 32a otrzymuje brzmienie:
„1. Średnia ocen przedstawiająca osiągnięcia studenta w okresie studiów jest średnią ważoną, do której obliczenia stosuje się wzór:
 
 
gdzie: i – oznacza i-ty przedmiot zrealizowany przez studenta,
Oi – oznacza ocenę z danego przedmiotu,
Pi – określa liczbę punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu albo rodzaju zajęć.
 
2) Średnia ważona ocen jest ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Przy obliczaniu średniej ważonej ocen nie uwzględnia się przedmiotów albo zajęć, do których nie przypisano punktów ECTS oraz o których mowa w § 32 ust. 2.”;
 
19) w § 33 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Ocen, które zostały przeniesione, nie wlicza się po raz drugi do średniej ocen obliczanej zgodnie z § 32a.”;
 
20) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyniki egzaminów lub zaliczeń ogłasza się za pośrednictwem uczelnianego systemu teleinformatycznego w terminie określonym przez Rektora.”;
 
21) w § 35 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunkami dopuszczenia do egzaminu dyplomowego są:
1)  wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów, z uwzględnieniem uzyskania wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS;
2)  złożenie w uczelnianym systemie teleinformatycznym zatwierdzonej przez promotora pracy dyplomowej (licencjackiej albo inżynierskiej‒ jeżeli przewiduje to program studiów, lub magisterskiej) do ostatniego dnia podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia, zgodnie ze szczegółowym podziałem roku akademickiego określonym przez Rektora;
3)  uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej ‒ jeżeli program studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej;
4)  złożenie wszystkich wymaganych dokumentów, określonych przez dziekana.”;
 
22) w § 36:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Student przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zaś pracę licencjacką albo inżynierską – pod kierunkiem osoby posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora. Promotorów studentów przygotowujących prace dyplomowe zatwierdza dziekan, z zachowaniem zasad, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3.”;
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z zachowaniem zasad, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3, dziekan może wyznaczyć na promotora studenta:
1) w przypadku pracy magisterskiej – osobę posiadającą stopień naukowy doktora lub specjalistę–praktyka;
2) w przypadku pracy licencjackiej albo inżynierskiej – specjalistę–praktyka.”;
 
23) w § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Promotor i recenzent składa w dziekanacie ocenę pracy w terminie określonym przez dziekana, nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia pracy dyplomowej.”;
 
24) w § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Egzamin dyplomowy przeprowadza się nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia pracy dyplomowej. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza:
1)  prodziekan, albo
2)  dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów.”;
 
25) w § 44 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1)  średnia ocen przewidzianych programem studiów uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów i określona w § 32a ust. 1 i 2;
2)  ocena pracy dyplomowej ‒ jeżeli program studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej;
3)  ocena z egzaminu dyplomowego.
Ostateczny wynik studiów stanowi suma:
1)  1/2 oceny wymienionej w pkt 1 oraz po 1/4 ocen wymienionych w pkt 2–3;
2)  1/2 oceny wymienionej w pkt 1 oraz 1/2 oceny wymienionej w pkt 3 ‒ w przypadku gdy program studiów nie przewiduje złożenia pracy dyplomowej.”;
 
26) w § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Student, odbywający studia według indywidualnej organizacji studiów, uzyskuje zaliczenia i składa egzaminy w terminach indywidualnie wyznaczonych przez prodziekana w danym semestrze. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, prodziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na przeniesienie tych terminów na następny semestr albo rok akademicki lub zwolnić studenta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.”;
 
27) w § 46:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Indywidualna organizacja studiów z opieką naukową polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku studiów lub łączeniu treści programowych w obrębie jednego lub więcej kierunków studiów, w tym indywidualnych studiów międzydziedzinowych, a także na udziale studenta w pracach badawczych.”;
b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. W przypadku indywidualnych studiów międzydziedzinowych studiowanie według indywidualnej organizacji studiów z opieką naukową może nastąpić od pierwszego semestru.”;
 
28) w § 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, student innej uczelni dołącza:
1) zgodę właściwego przedstawiciela władz tej uczelni na przeniesienie, potwierdzającą wypełnienie przez studenta wszystkich obowiązków wobec tej uczelni;
2) kartę przebiegu studiów, zawierającą wykaz zaliczonych przedmiotów;
3) opis zaliczonych przedmiotów albo inny dokument opisujący treści programowe przedmiotu, w szczególności efekty uczenia się;
4) zaświadczenie potwierdzające aktualny status studenta w innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
Student uczelni zagranicznej dołącza do wniosku dokumenty, o których mowa w pkt 2-4.”;
 
29) w § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W toku jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku student może uzyskać urlop roczny najwyżej 3 razy, a w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia na danym kierunku – najwyżej 2 razy, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego. Łączny okres urlopów udzielonych w toku jednolitych studiów magisterskich nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, a w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia – 24 miesiące. Powyższe ograniczenie nie dotyczy urlopów, o których mowa w § 54 ust. 1 pkt 1 – 4.”;
 
30) w § 57 otrzymuje brzmienie:
㤠57.
1. Skreślenie z listy studentów następuje w przypadkach i na zasadach określonych w art. 108 ust. 1 i 2 Ustawy.
2. O niepodjęciu studiów świadczą:
1) brak pisemnego potwierdzenia złożenia ślubowania;
2) nieobecność na wszystkich zajęciach, o których mowa w § 12 ust. 1, w pierwszym semestrze w terminie miesiąca od rozpoczęcia zajęć.
W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w pkt 1 lub 2, prodziekan uznaje, że osoba wpisana na listę studentów nie podjęła studiów.
3. O rezygnacji ze studiów świadczy:
1) złożenie przez studenta prodziekanowi oświadczenia, w formie pisemnej, o rezygnacji ze studiów;
2) nieprzedstawienie przez studenta przed upływem okresu urlopu, o którym mowa w § 54 ust. 1 pkt 1 i 6, żadnego dokumentu określonego w § 55 ust. 3 pkt 1-3.
4. O braku udziału w obowiązkowych zajęciach świadczy nieusprawiedliwiona nieobecność studenta przekraczająca 30% ogólnego wymiaru zajęć w danym semestrze i udokumentowana zgodnie z § 12 ust. 5.
5. Niewypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów w danym semestrze może być podstawą do stwierdzenia braku postępów w nauce. Prodziekan stwierdza brak postępów w nauce w szczególności w przypadkach:
1) negatywnej oceny pracy dyplomowej;
2) o których mowa w § 42 ust. 6.
6. Prodziekan stwierdza brak postępów w nauce z własnej inicjatywy lub na wniosek prowadzącego zajęcia bądź opiekuna roku lub kierunku studiów.”;
 
31) w § 58 otrzymuje brzmienie:
㤠58.
1. Z zastrzeżeniem ust. 4, za zgodą prodziekana, osoba skreślona z listy studentów UG drugiego lub kolejnych semestrów może nie więcej niż dwukrotnie wznowić studia. Wznowienie nie może nastąpić na semestrze wyższym niż tym, na którym nastąpiło skreślenie z listy studentów UG.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wznowienie studiów do prodziekana. Terminy składania wniosków ustala prodziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów.
3. Prodziekan rozpatruje wniosek o wznowienie studiów, uwzględniając zwłaszcza:
1) przyczynę skreślenia z listy studentów UG;
2) osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu studiów;
3) termin, który upłynął pomiędzy skreśleniem z listy studentów UG a złożeniem wniosku;
4) skalę różnic programowych spowodowanych zmianą programu studiów;
5) dotychczasowe postępowanie wnioskodawcy jako studenta, w tym przestrzeganie przepisów obowiązujących w UG.
4. Prodziekan może wyrazić zgodę na wznowienie studiów na semestrze niższym niż wynikałoby to z ust. 1, ze względu na skalę różnic programowych bądź dezaktualizację – z powodu postępu wiedzy w danej dziedzinie nauki – zasobu wiedzy, którą wnioskodawca uzyskał poprzednio.
5. W przypadku upływu pięcioletniego okresu od dnia skreślenia z listy studentów UG, prodziekan może uzależnić wyrażenie zgody na wznowienie studiów od wyniku dodatkowego egzaminu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających wznowienie studiów.
6. Osoba skreślona z listy studentów UG w związku z karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni może ubiegać się o wznowienie studiów nie wcześniej niż po zatarciu ukarania.”;
 
32) § 59 otrzymuje brzmienie:
㤠59.
Osoba skreślona z listy studentów UG pierwszego semestru może ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia, na ogólnych zasadach i w trybie obowiązującym przy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.”.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, uwzględniający postanowienia uchwały nr 26/20 Senatu UG z dnia 23 kwietnia 2020 r., uchwały nr 18/21 Senatu UG z dnia 29 kwietnia 2021 r., uchwały nr 23/22 Senatu UG z dnia 28 kwietnia 2022 r. oraz postanowienia § 1 niniejszej uchwały a także dotychczasowe zmiany powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego – stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

1.   Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku postępowań w sprawach toku studiów, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i niezakończonych ostatecznie do tego dnia, stosuje się przepisy Regulaminu Studiów w brzmieniu ustalonym niniejszą uchwałą.
2.    W przypadku studentów, którzy ukończą studia w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 października 2023 r., średnią studiów i wynik studiów oblicza się na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszej uchwały.
 
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 roku, z wyjątkiem § 1 pkt 21, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 roku.

 

 

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

 
dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG
Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia


 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 maja 2023 roku, 9:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Studiów