Uchwała nr 20/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 20/15
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 marca 2015 roku
w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 161 ust. 1 i ust. 2 i art. 160 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 36 ust. 1 pkt 6 i § 128 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

 

§ 1.

Uchwala się Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do uchwały, określający organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych przez Uniwersytet Gdański, oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów.

 

§ 2.

Przepisy Regulaminu, o którym mowa w § 1, stosuje się również do spraw wszczętych, a niezakończonych ostatecznie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Senatu UG nr 12/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (z późniejszymi zmianami).

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.

 

 

 

REGULAMIN STUDIÓW

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

 

 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

 

§ 1.

 1. Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, zwany dalej Regulaminem określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych przez Uniwersytet Gdański, oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów.
 2. Przebieg studiów dokumentuje się w formie elektronicznej lub w indeksie w formie papierowej i w karcie okresowych osiągnięć, jeśli indeks i karta zostały wydane studentowi. Przepisy § 30 ust. 1, ust. 4 i ust. 7, § 31 ust. 3, § 45 ust. 2 pkt 2 oraz § 49 pkt 3 stosuje się odpowiednio do przyjętej formy dokumentowania. W przypadku elektronicznej formy dokumentowania przebiegu studiów, nie stosuje się § 45 ust. 3 pkt 1.

 

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. egzaminie, należy przez to rozumieć również zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem;
 2. indywidualnym programie studiów, należy przez to rozumieć indywidualny program studiów, w tym plan studiów;
 3. indywidualnym programie studiów z opieką naukową, należy przez to rozumieć indywidualny program studiów, w tym plan studiów, z uwzględnieniem opieki naukowej;
 4. kierowniku katedry, należy przez to rozumieć również dyrektora instytutu, kierownika zakładu lub jednostki, o której mowa w § 16 ust. 6 Statutu UG, lub dyrektora studium;
 5. Rektorze, należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Gdańskiego;
 6. Senacie, należy przez to rozumieć Senat Uniwersytetu Gdańskiego;
 1. Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);
 2. wydziale, należy przez to rozumieć również jednostkę międzyuczelnianą lub jednostkę ogólnouniwersytecką: międzywydziałową i pozawydziałową, prowadzącą kierunek studiów.

 

§ 3.

Organem właściwym w sprawach toku studiów nieuregulowanych przepisami Regulaminu i niezastrzeżonych na rzecz innych organów jest dziekan.

 

 

§ 4.

 1. Student ma prawo do zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz przygotowania się do wykonywania pracy zawodowej, w szacunku dla prawdy i sumienności oraz w atmosferze wzajemnej życzliwości.
 2. Student ma prawo do konsultacji u nauczyciela akademickiego oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.
 3. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników pisemnego zaliczenia lub egzaminu student ma prawo wglądu do swojej pracy.
 4. Dziekan jest upoważniony do takiego stosowania Regulaminu, aby bez naruszania jego zasad umożliwić osobie niepełnosprawnej wypełnianie obowiązków studenckich, stosownie do jej sprawności psychofizycznych.
 5. Student ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia dziekana o zmianie imienia, nazwiska, stanu cywilnego, adresu i innych danych osobowych, gromadzonych w dokumentacji przebiegu studiów.
 6. Student, który swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć lub uczestnictwo w nich może być usunięty z tych zajęć. W takim przypadku, nieobecność studenta jest uznana za nieusprawiedliwioną.

 

§ 5.

 1. Jeżeli kierunek studiów jest prowadzony przez jednostkę ogólnouniwersytecką: międzywydziałową lub pozawydziałową, to kompetencje dziekana, o których mowa w Regulaminie, powierza się kierownikowi takiej jednostki prowadzącej kształcenie, zaś funkcje rady wydziału obejmuje stosowna rada.
 2. Senat wskazuje jednostkę organizacyjną prowadzącą dane studia międzyobszarowe, międzyuczelniane oraz międzywydziałowe.

 

§ 6.

 1. Program studiów, w tym plan studiów, ustala się i podaje do wiadomości studentów w Portalu Studenta UG lub w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce organizacyjnej, przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 2. Jeżeli na kierunku studiów jest kilka specjalności, student dokonuje wyboru jednej z nich, w terminie określonym przez dziekana. Zasady wyboru specjalności określa dziekan.
 3. Dziekan może powołać opiekunów kierunków, specjalności, lat studiów oraz grup studenckich.

 

 

Rozdział 2.
Czas trwania oraz organizacja roku akademickiego

 

§ 7.

 1. Rok akademicki rozpoczyna się w dniu 1 października i trwa do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. Podział roku akademickiego ustala Rektor nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej UG lub w sposób zwyczajowo przyjęty.
 3. Szczegółową organizację roku akademickiego dla wszystkich form i kierunków studiów prowadzonych przez wydział określa dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego, przy zachowaniu zasad ustalonych przez Rektora.
 4. Plan zajęć dla studiów prowadzonych przez wydział określa dziekan i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału lub w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą dziekana.

 

§ 8.

 1. Rektor może ogłaszać dni rektorskie w sposób zwyczajowo przyjęty.
 2. Dziekan może ogłaszać godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Rozdział 3.
Warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych
oraz sposób i tryb odbywania studenckich praktyk zawodowych


§ 9.

 1. Zajęcia dydaktyczne, inne niż wykłady mogą być prowadzone w formie otwartej po uzyskaniu zgody dziekana i prowadzącego zajęcia.
 2. Dziekan określa terminy i tryb zapisów na zajęcia do wyboru prowadzone w danym okresie rozliczeniowym.
 3. Zakres i warunki prowadzenia w języku obcym zajęć oraz sprawdzianów wiedzy lub umiejętności określa rada wydziału.

 

§ 10.

 1. Uprawnionymi do prowadzenia wykładów są nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Rada wydziału może upoważnić nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora do prowadzenia wykładów i seminariów, z zachowaniem zasady, że większość tych zajęć prowadzą osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Upoważnienie dotyczy danego roku akademickiego i jest udzielane przed jego rozpoczęciem.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziekan może upoważnić na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca bieżącego roku akademickiego, innego nauczyciela akademickiego lub specjalistę praktyka do prowadzenia wykładów. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 11.

 1. Student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach, które rada wydziału określiła w programie studiów, w tym w planie studiów, jako obowiązkowe.
 2. Nieobecność na zajęciach, o których mowa w ust. 1, może być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach bądź poprzez wykazanie innych ważnych przyczyn uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach, które uzasadniałyby usprawiedliwienie nieobecności.
 3. Nieobecność usprawiedliwia prowadzący zajęcia. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. W przypadku wątpliwości lub niedostatecznej dokumentacji, o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje dziekan.
 4. Student jest zobowiązany do uzupełnienia spowodowanych nieobecnością braków w wiedzy i umiejętnościach w terminie oraz w sposób określony przez prowadzącego zajęcia.

 

§ 12.

 1. Okresem rozliczeniowym, zgodnie z uchwałą rady wydziału, jest semestr lub rok akademicki.
 2. Student, który spełnił wymogi przewidziane w programie studiów, w tym w planie studiów, dla danego okresu rozliczeniowego (uzyskał wymagane zaliczenia, złożył z oceną pozytywną wymagane egzaminy, uzyskał wymaganą liczbę punktów ECTS oraz uzyskał zakładane efekty kształcenia), uzyskuje zaliczenie tego okresu. Podstawą uczestnictwa w zajęciach następnego okresu rozliczeniowego jest wpis na ten okres rozliczeniowy, dokonywany przez dziekana.
 3. Terminy składania egzaminów ustala dziekan, po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w § 7.
 4. Na danym roku studiów, w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin. Dziekan w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.
 5. Dziekan, na wniosek właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego lub z własnej inicjatywy, może przenieść – w ramach roku akademickiego, pomiędzy semestrami – niektóre egzaminy, uwzględniając limity punktów ECTS odpowiadające efektom kształcenia w danym okresie rozliczeniowym.

 

§ 13.

 1. W przypadku, gdy zajęcia kończą się zaliczeniem, student, który otrzymał ocenę niedostateczną bądź nie otrzymał żadnej oceny może złożyć do kierownika katedry w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników:

  1 odwołanie, albo

  2 wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć, w przypadkach określonych w § 18 ust. 1, który stosuje się odpowiednio.

 1. Kierownik katedry w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania albo wniosku o komisyjne zaliczenie zajęć:
  1. uwzględniając odwołanie, udziela zaliczenia zajęć albo wyznacza dodatkowy termin do ich zaliczenia;
  2. uwzględniając wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć z przyczyn, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, wyznacza termin tego zaliczenia oraz skład komisji;
  3. nie uwzględnia odwołania albo wniosku o komisyjne zaliczenie zajęć.
 2. W przypadku, gdy prowadzącym zajęcia, o których mowa w ust. 1, jest kierownik katedry, właściwym w sprawie przyjęcia i rozstrzygnięcia odwołania albo wniosku jest dziekan.
 3. Do oceny uzyskanej z zaliczenia komisyjnego stosuje się odpowiednio § 18 ust. 5.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, prowadzący zajęcia z danego przedmiotu, w porozumieniu z dziekanem i kierownikiem katedry, może dokonać zaliczenia zajęć wchodzących w skład tego przedmiotu, prowadzonych przez innego nauczyciela akademickiego.

§ 14.

 1. W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu, jeżeli program studiów, w tym plan studiów, przewiduje takie zajęcia. Termin zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu określa dziekan.
 2. Student ma prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie egzaminu albo utracił taki termin. Student traci termin w przypadkach: niedopuszczenia do egzaminu z przyczyny określonej w ust. 1 w związku z § 13 ust. 1, albo nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie.
 3. Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Przepis § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.
 4. Student, który spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu, może za zgodą dziekana i egzaminatora, złożyć egzamin w innym terminie, także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, student może, za zgodą dziekana, złożyć egzamin po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jej zakończenia. Składanie egzaminu w tym trybie nie zwalnia studenta od uczestnictwa w zajęciach następnego semestru.

 

§ 15.

 1. Brak wpisu w protokole zaliczenia przedmiotu świadczy o braku zaliczenia danych zajęć, chyba że wpis nie został dokonany z przyczyn niezależnych od studenta.
 2. Student ma obowiązek po każdym roku studiów, najpóźniej do dnia 30 września, rozliczyć się z Biblioteką UG i uzyskać potwierdzenie rozliczenia.
 3. Zaliczenie okresu rozliczeniowego, z wyłączeniem studenckich praktyk zawodowych, następuje do dnia zakończenia tego okresu, bez względu na liczbę wykorzystanych terminów egzaminacyjnych – z uwzględnieniem przypadków określonych w § 14 ust. 5.

 

§ 16.

 1. Sposób oraz tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych, wynikających z programów studiów, w tym z planów studiów, określa rada wydziału, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w UG.
 2. Rektor na wniosek dziekana powołuje opiekuna i kierownika praktyk.
 3. Dziekan sprawuje nadzór nad realizacją studenckich praktyk zawodowych.
 4. Dziekan w porozumieniu z radą wydziału określa zakres oraz formy pracy opiekuna i kierownika praktyk, a także nadzoruje i ocenia ich działalność.

 

§ 17.

 1. W zajęciach przewidzianych tokiem studiów mogą uczestniczyć uczniowie wybitnie uzdolnieni w zakresie kierunku zgodnego z ich uzdolnieniami.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach osób, o których mowa w ust. 1, jest zawarcie porozumienia pomiędzy Rektorem a dyrektorem właściwej szkoły, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana. W porozumieniu określa się w szczególności rodzaje zajęć, w których będą uczestniczyć uczniowie oraz sposób dokumentowania ich osiągnięć, a także tryb i warunki wykorzystania tych osiągnięć.
 3. Do osób, o których mowa w ust. 1, przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

§ 18.

 1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu lub oceny jego wyników, dziekan – z własnej inicjatywy lub na wniosek studenta złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników niezdanego egzaminu – może wyrazić zgodę na składanie egzaminu komisyjnego.
 2. Dziekan, w przypadku wyrażenia zgody na składanie egzaminu komisyjnego, wyznacza jego termin, formę (ustną lub pisemną) oraz skład komisji egzaminacyjnej.
 3. Egzamin komisyjny odbywa się w ciągu 7 dni od dnia wyrażenia zgody przez dziekana.
 4. W skład komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny wchodzą: dziekan lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego jako przewodniczący, dotychczasowy egzaminator oraz drugi specjalista z tej samej albo pokrewnej dyscypliny naukowej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. W charakterze obserwatora, na wniosek dziekana lub studenta, w egzaminie może uczestniczyć wskazany przez wnioskodawcę członek społeczności akademickiej UG.
 5. Ocena uzyskana z egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę zakwestionowaną.
 6. Z przebiegu egzaminu komisyjnego sporządza się protokół podpisany przez członków komisji i obserwatora.

§ 19.

 1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył okresu rozliczeniowego, dziekan może orzec o:
 1. powtarzaniu przedmiotu objętego zezwoleniem na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym, albo
 2. powtarzaniu okresu rozliczeniowego, albo
 3. skreśleniu z listy studentów.

W przypadkach określonych w pkt. 1–2, dziekan orzeka na wniosek studenta.

 1. Powtarzanie pierwszego okresu rozliczeniowego nie jest dopuszczalne.

 

§ 20.

 1. Student, który nie spełnił wymogów, o których mowa w § 12 ust. 2, może złożyć do dziekana wniosek o zezwolenie na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym z obowiązkiem spełnienia tych wymogów w najbliższej sesji egzaminacyjnej, w której zgodnie z programem studiów, w tym z planem studiów, są przewidziane zaliczenia i egzaminy z przedmiotów niezaliczonych przez studenta.
 2. Dziekan udziela zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeśli dług punktowy ECTS studenta nie przekracza liczby punktów ECTS określonej przez radę wydziału zgodnie z ust. 4. Zezwolenie dziekana jest podstawą wpisu studenta na następny okres rozliczeniowy.
 3. Na wniosek studenta, który nie spełnił wymogów wskazanych w § 12 ust. 2 i udzielono mu zezwolenia na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym albo zgody na powtarzanie ostatniego okresu rozliczeniowego, dziekan może wyznaczyć wcześniejszy niż określony w § 20 ust. 1 termin zaliczenia lub egzaminu z przedmiotów niezaliczonych przez studenta.
 4. Rada wydziału właściwa dla danego kierunku lub specjalności określa liczbę punktów ECTS, której przekroczenie w danym semestrze oraz roku nie pozwala studentowi ubiegać się o zezwolenie na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym (maksymalny dług punktowy ECTS).
 5. Student powtarzający okres rozliczeniowy nie może ubiegać się o zezwolenie na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym.

 

§ 21.

 1. Student może uzyskać tylko raz zgodę dziekana na powtarzanie tego samego okresu rozliczeniowego, chyba że przyczyną kolejnego niezaliczenia okresu rozliczeniowego była długotrwała choroba lub inny wypadek losowy.
 2. Student, który po raz pierwszy powtarza ten sam okres rozliczeniowy, jest zwolniony z uczestnictwa w zajęciach, uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów z uprzednio zaliczonych przedmiotów. Właściwy kierownik katedry w porozumieniu z prowadzącym zajęcia może zwolnić studenta powtarzającego po raz kolejny ten sam okres rozliczeniowy z obowiązku uczestnictwa w zajęciach z uprzednio zaliczonych przedmiotów, z zachowaniem obowiązku uzyskania zaliczenia lub składania egzaminu.

 

§ 22.

 1. Student, za zgodą dziekana podjętą w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia, może uczestniczyć w zajęciach, uzyskiwać zaliczenia i składać egzaminy z przedmiotów ujętych w programie studiów, w tym w planie studiów, w kolejnych okresach rozliczeniowych (studiowanie awansem).
 2. Student ma obowiązek zaliczenia, w realizowanych okresach rozliczeniowych, przedmiotów studiowanych awansem.
 3. Kryteria zgody, o której mowa w ust. 1, określa rada wydziału, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu studiów oraz wymogi wynikające z programu studiów, w tym z planu studiów.

 

§ 23.

 1. Student może, za zgodą dziekana, uczestniczyć w zajęciach wyższych lat studiów.
 2. W przypadkach uzasadnionych szczególną sytuacją życiową studenta, dziekan może, w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia, wyrazić zgodę na eksternistyczne zaliczanie zajęć.
 3. Student może, za zgodą dziekana, zostać przeniesiony na kolejny okres rozliczeniowy, po wcześniejszym – niż przewidziany w programie studiów, w tym w planie studiów – zaliczeniu okresu rozliczeniowego.

 

§ 24.

Dziekan wskazuje warunki odbywania studiów przez studenta przyjętego na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, w tym może określić terminy składania egzaminów i zaliczeń lub zobowiązać do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. Przepisy § 36 ust. 2 i ust. 6-9 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

Rozdział 4.
Stosowane skale ocen i metody wyrażania osiągnięć studenta
zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)
oraz przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta

 

§ 25.

 1. Osiągnięcia studenta, w tym wyniki zaliczeń i egzaminów, potwierdzające realizację zakładanych efektów kształcenia wyraża się w ocenach według następującej skali.

Oceny

Wartości cyfrowe

Procent wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych wymaganych dla danej oceny*

bardzo dobry

5,0

91 i więcej

dobry plus

4,5

81 – 90

dobry

4,0

71 – 80

dostateczny plus

3,5

61 – 70

dostateczny

3,0

51 – 60

niedostateczny

2,0

50 i mniej

 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami zaokrąglania.

 1. Program studiów, w tym plan studiów, uchwalane przez radę wydziału mogą określać inne niż wymienione w ust. 1 sposoby wyrażania osiągnięć studenta.
 2. Średnia ocen przedstawiająca osiągnięcia studenta w okresie studiów jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów we wszystkich terminach. Średnia jest ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przepisu § 2 pkt 1 nie stosuje się.
 3. Rada wydziału może określić zajęcia warunkujące dopuszczenie do egzaminu lub przedmioty niekończące się egzaminami, z których oceny będą uwzględniane przy obliczaniu średniej ocen.

 

§ 26.

Wszystkim zajęciom, w tym studenckim praktykom zawodowym, przewidzianym w programie studiów, w tym w planie studiów, przydziela się określoną liczbę punktów ECTS, zgodnie z Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia w UG. Przydział punktów zatwierdza rada wydziału w programie studiów, w tym w planie studiów.

 

§ 27.

 1. Dziekan może uznać zaliczone już zajęcia oraz uzyskane i udokumentowane efekty kształcenia i punkty ECTS w szczególności w przypadkach:
 1. powtarzania przedmiotu;
 2. wznowienia studiów;
 3. udziału w programie wymiany studenckiej;
 4. zaliczenia przedmiotu na innym kierunku bądź w innej uczelni, bądź poprzez walidację osiągnięć zgodnie z orzeczeniem Komisji Weryfikacyjnej, o którym mowa w uchwale Senatu w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.
 1. Dziekan przy uznawaniu zajęć za zaliczone, kieruje się zbieżnością efektów kształcenia, w tym zwłaszcza liczbą przydzielonych do przedmiotów punktów ECTS, brakiem różnic w treściach programowych, formą i wymiarem zajęć oraz formą ich zaliczania.
 2. Jeżeli różnice w programach studiów, w tym w planach studiów, uniemożliwiają uznanie zajęć za zaliczone, dziekan wskazuje zajęcia, których zaliczenie umożliwi wpis na następny okres rozliczeniowy.
 3. Przeniesienie zajęć zaliczonych z danego przedmiotu obejmuje wszystkie zajęcia zaliczone przez studenta.
 4. Ocen, które zostały przeniesione, nie wlicza się po raz drugi do średniej ocen obliczanej zgodnie z § 25.
 5. Rada wydziału może określić dodatkowe zasady uznawania zajęć za zaliczone.

 

§ 28.

 1. Wyniki egzaminów lub zaliczeń ogłasza się w Portalu Studenta UG w terminie określonym przez Rektora.
 2. Prowadzący zajęcia, w porozumieniu ze studentami, może określić inne sposoby informowania studentów o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń.

 

 

Rozdział 5.
Prace i egzaminy dyplomowe

 

§ 29.

 1. Warunkami dopuszczenia do egzaminu dyplomowego są:
 1. wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, z uwzględnieniem uzyskania wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS;
 2. złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) we właściwym dziekanacie;
 3. uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej;
 4. złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.
 1. Student przygotowuje pracę dyplomową i po jej złożeniu zdaje egzamin dyplomowy. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy stanowią część programu studiów, w tym planu studiów, w ostatnim okresie rozliczeniowym.
 2. W przypadku, gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu podstawowej sesji egzaminacyjnej, kończącej studia w ramach kierunku studiów, student zachowuje prawa studenta do dnia egzaminu dyplomowego, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonego odrębnymi przepisami.
 3. Student przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zaś pracę licencjacką pod kierunkiem osoby posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora. Promotorów studentów przygotowujących prace dyplomowe zatwierdza dziekan.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada wydziału może wyznaczyć na promotora studenta przygotowującego pracę magisterską osobę posiadającą stopień naukowy doktora. Przepis § 10 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
 5. Dziekan może dokonać zmiany promotora studenta przygotowującego pracę dyplomową.
 6. Za zgodą właściwego dziekana, student może przygotować pracę dyplomową także pod kierunkiem osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź doktora, z innego wydziału albo spoza UG. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 7. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.
 8. Za zgodą dziekana, praca dyplomowa może być rezultatem pracy zespołu studentów, jeżeli indywidualny wkład studenta w przygotowanie danej pracy jest możliwy do ustalenia.
 9. W przypadku długotrwałej nieobecności promotora, która mogłaby spowodować niezłożenie pracy przez studenta w terminie określonym zgodnie z § 30, dziekan w porozumieniu ze studentem wyznacza osobę, która przejmuje obowiązki promotora.

 

§ 30.

 1. Student składa pracę dyplomową i indeks we właściwym dziekanacie do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia.
 2. Praca dyplomowa podlega ocenie promotora oraz przynajmniej jednego recenzenta, wyznaczanego przez dziekana spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. W przypadku, gdy promotor pracy magisterskiej posiada stopień naukowy doktora, recenzent powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Promotor i recenzent składają w dziekanacie pisemną ocenę pracy, w terminie określonym przez dziekana.
 4. Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej i indeksu w przypadkach:
 1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
 2. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.
 1. Rada wydziału może określić terminy inne od wymienionych w ust. 1 i ust. 4, w celu dostosowania ich do programu studiów, w tym planu studiów, na danym kierunku lub specjalności.
 2. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta, dziekan wyznacza kolejnego recenzenta, którego ocena przesądza o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego.
 3. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i indeksu w terminach określonych zgodnie z ust. 1, ust. 4 i ust. 5, dziekan skreśla studenta z listy studentów.
 4. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej, dziekan może orzec o powtarzaniu seminarium dyplomowego w ostatnim okresie rozliczeniowym studiów.

 

§ 31.

 1. Egzamin dyplomowy jest składany przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący – dziekan albo prodziekan bądź inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez dziekana oraz co najmniej dwóch członków.
 2. Przynajmniej jeden z członków komisji egzaminu dyplomowego magisterskiego posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Egzamin dyplomowy jest składany w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pracy dyplomowej i indeksu.

 

§ 32.

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Rada wydziału może określić inną formę egzaminu dyplomowego kończącego studia pierwszego stopnia.
 2. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocenę uzyskaną z egzaminu, według skali ocen określonej w § 25 ust. 1.
 3. W przypadkach uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej albo nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie, dziekan wyznacza powtórny ostateczny termin egzaminu.
 4. Egzamin dyplomowy może zostać powtórnie przeprowadzony nie wcześniej niż przed upływem 14 dni i nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pierwszego egzaminu.
 5. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie albo powtórnej nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie dyplomowym, dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

 

§ 33.

 1. Za zgodą dziekana, na wniosek studenta lub promotora, może być przeprowadzony otwarty egzamin dyplomowy.
 2. Zakres i warunki przygotowywania w języku obcym prac dyplomowych oraz prowadzenia w języku obcym egzaminów dyplomowych określa rada wydziału.

 

§ 34.

 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego. Absolwent uzyskuje właściwy dla kierunku i specjalności tytuł zawodowy oraz otrzymuje dyplom ukończenia studiów. Okres studiów pierwszego stopnia, obejmujący – zgodnie z programem studiów, w tym z planem studiów – studencką praktykę zawodową, może być przedłużony o czas tej praktyki.
 2. Podstawą obliczenia wyniku studiów są:
 1. średnia ocen przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów i określona w § 25 ust. 3 i ust. 4;
 2. ocena pracy dyplomowej;
 3. ocena z egzaminu dyplomowego albo średnia arytmetyczna ocen w przypadku składania egzaminu dyplomowego w dwóch terminach.

Wynik studiów stanowi suma: 1/2 oceny wymienionej w pkt 1 oraz po 1/4 ocen wymienionych w pkt. 2–3. Wynik studiów oraz jego składniki są ustalane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny za udzielone odpowiedzi, ocenę pracy, ocenę uzyskaną z egzaminu dyplomowego, a także wynik studiów.
 2. Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się wynik studiów, według następującej skali ocen.

Wynik studiów

Ocena na dyplomie

4,51 – 5,00

bardzo dobry

4,21 – 4,50

dobry plus

3,71– 4,20

dobry

3,21 – 3,70

dostateczny plus

do 3,20

dostateczny

 

 

Rozdział 6.
Indywidualne programy studiów
oraz studia międzyobszarowe

 

§ 35.

 1. Student:
 1. niepełnosprawny;
 2. samodzielnie wychowujący dzieci;
 3. studiujący na dwóch lub więcej kierunkach studiów;
 4. studiujący wybrane przedmioty na innych kierunkach studiów lub specjalnościach;
 5. odbywający część studiów w uczelniach zagranicznych;
 6. w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach;

może, za zgodą dziekana, studiować według indywidualnego programu studiów. W przypadkach określonych w pkt. 3–6, dziekan może uzależnić zgodę na studiowanie według indywidualnego programu studiów od osiągnięć studenta.

 1. Dziekan określa zasady i tryb realizacji indywidualnego programu studiów na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki.
 2. Student, realizując indywidualny program studiów, uzyskuje zaliczenia i składa egzaminy w terminach indywidualnie ustalanych z prowadzącymi zajęcia w granicach danego roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziekan może, na wniosek studenta, wyrazić zgodę na przeniesienie tych terminów na następny rok akademicki lub zwolnić studenta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.
 3. Dziekan może cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 1, w przypadku naruszenia przez studenta określonych zasad realizacji indywidualnego programu studiów lub braku postępów w nauce.

 

§ 36.

 1. Indywidualny program studiów z opieką naukową polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności albo na zmianie profilu kształcenia, łączeniu dwóch lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków, a także na udziale studenta w pracach badawczych.
 2. Dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na studiowanie według indywidualnego programu studiów z opieką naukową pod kierunkiem wybranego przez tego studenta opiekuna naukowego.
 3. Studiowanie według indywidualnego programu studiów z opieką naukową może nastąpić po zaliczeniu, ze szczególnie dobrymi osiągnięciami:
 1. w przypadku jednolitych studiów magisterskich – dwóch pierwszych lat studiów, a wyjątkowo pierwszego roku studiów;
 2. w przypadku studiów pierwszego stopnia – pierwszego roku studiów;
 3. w przypadku studiów drugiego stopnia – pierwszego semestru.
 1. Dziekan określa kryteria osiągnięć, o których mowa w ust. 3.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studiowanie według indywidualnego programu studiów z opieką naukową może nastąpić wcześniej niż w terminach wskazanych w ust. 3.
 3. Indywidualny program studiów z opieką naukową może prowadzić do skrócenia okresu studiów.
 4. Opiekunem naukowym jest nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego. Rada wydziału może upoważnić nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora do pełnienia funkcji opiekuna naukowego.
 5. Do wniosku o studiowanie według indywidualnego programu studiów z opieką naukową należy dołączyć projekt programu zaakceptowany przez kandydata na opiekuna naukowego oraz jego pisemną zgodę na objęcie funkcji opiekuna naukowego.
 6. Opiekun naukowy do dnia 30 września każdego roku przedstawia informację o osiągnięciach studenta studiującego według indywidualnego programu studiów z opieką naukową oraz ocenę tych osiągnięć. W przypadku, gdy student nie uzyskuje zadowalających osiągnięć w nauce, dziekan w porozumieniu z opiekunem naukowym cofa zgodę na studiowanie według indywidualnego programu studiów z opieką naukową.

 

§ 37.

Do indywidualnych studiów międzyobszarowych, przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

 

Rozdział 7.
Studiowanie na innym kierunku, wydziale
lub uczelni oraz zmiana kierunku lub formy studiów

 

§ 38.

 1. Student może, za zgodą właściwych dziekanów, zaliczać zajęcia na innych kierunkach i specjalnościach.
 2. Student innej uczelni może, za zgodą właściwych dziekanów, zaliczać zajęcia prowadzone na UG.

 

§ 39.

 1. Student może, za zgodą właściwych dziekanów, zmienić kierunek lub specjalność studiów na UG, po zaliczeniu co najmniej pierwszego okresu rozliczeniowego, jeżeli różnice programowe umożliwiają jego przyjęcie na przynajmniej drugi okres rozliczeniowy studiów wybranego kierunku lub specjalności.
 2. Student ubiegający się o zmianę kierunku lub specjalności studiów powinien spełniać warunki przyjęcia na studia na wybranym kierunku lub specjalności, obowiązujące w ostatnio przeprowadzanym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

§ 40.

 1. Student może, za zgodą właściwego dziekana, zmienić formę studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne albo z niestacjonarnych na stacjonarne.
 2. Warunki zmiany formy studiów określa dziekan.

 

§ 41.

Student, po uprzednim wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec UG, może przenieść się na inną uczelnię.

 


§ 42.

 1. Przyjęcie na studia prowadzone przez UG studenta innej uczelni, w tym zagranicznej, może nastąpić w przypadku, gdy stan różnic programowych oraz punktów ECTS pozwalają na podjęcie studiów co najmniej na drugim okresie rozliczeniowym.
 2. Dziekan właściwego wydziału UG, wyrażając zgodę na przyjęcie na studia, wskazuje semestr, od którego nastąpi podjęcie studiów, uwzględniając stan różnic programowych, a także określa termin uzupełnienia tych różnic.

 

 

Rozdział 8.
Urlop od zajęć

 

§ 43.

1. Dziekan może udzielić studentowi urlopu od zajęć w przypadkach:

 1. długotrwałej choroby (urlop zdrowotny);
 2. urodzenia dziecka;
 3. delegowania studenta przez UG poza uczelnię na staż lub w innym podobnym celu;
 4. powtarzania semestru;
 5. wystąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.
 1. Student powinien złożyć wniosek o urlop niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności wymienionych w ust. 1.
 2. Urlop jest udzielany na okres jednego semestru lub roku akademickiego (urlop długoterminowy) albo na okres krótszy niż czas trwania semestru (urlop krótkoterminowy).
 3. Urlop długoterminowy rozpoczyna się odpowiednio z początkiem semestru lub roku akademickiego, po uprzednim zaliczeniu poprzedniego semestru lub roku. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków określonych w ust. 1 pkt. 1–2.
 4. Urlop krótkoterminowy może być udzielony w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 i pkt 5.
 5. Udzielenie studentowi urlopu na okres miniony, po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej jest niedopuszczalne, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1 pkt. 1–2 i pkt 5.
 6. W toku jednolitych studiów magisterskich student może uzyskać urlop roczny najwyżej dwa razy, a w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia najwyżej jeden raz, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego. Łączny czas trwania urlopów udzielonych w toku jednolitych studiów magisterskich nie może być dłuższy niż 24 miesiące, a w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia – 12 miesięcy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy urlopu zdrowotnego.
 7. Udzielenie studentowi urlopu zdrowotnego po raz kolejny wymaga przedstawienia przez niego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przewlekłą niezdolność do studiowania w okresie wskazanym w zaświadczeniu.
 8. Po powrocie z urlopu zdrowotnego, student jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość kontynuowania studiów.
 9. Po powrocie z urlopu, student może zostać zobowiązany do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych (w przypadku zmiany programu studiów, w tym planu studiów) lub do kontynuowania studiów według zatwierdzonego przez dziekana indywidualnego programu studiów.
 10. Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin planowego ukończenia studiów.

 

§ 44.

W czasie trwania urlopu student może, za zgodą dziekana i na warunkach przez niego określonych, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do niektórych zaliczeń i egzaminów.

 

 

Rozdział 9.
Skreślenie z listy studentów
oraz rezygnacja ze studiów

 

§ 45.

 1. Skreślenie z listy studentów następuje w przypadkach i na zasadach określonych w art. 190 ust. 1 i ust. 2 Ustawy.
 2. O niepodjęciu studiów świadczą:
 1. brak pisemnego potwierdzenia złożenia ślubowania;
 2. nieodebranie indeksu i legitymacji;
 3. nieprzystąpienie do zaliczeń i egzaminów w pierwszym okresie rozliczeniowym.

Jeżeli stan określony w pkt. 1–3 utrzymuje się do końca pierwszego semestru studiów, dziekan uznaje, że osoba wpisana na listę studentów nie podjęła studiów.

 1. Niewypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, w danym okresie rozliczeniowym może być podstawą do stwierdzenia braku postępów w nauce. Dziekan stwierdza brak postępów w nauce w szczególności w przypadkach:
 1. niezłożenia indeksu w terminie określonym przez dziekana;
 2. niezaliczenia przedmiotu w powtarzanym przez studenta okresie rozliczeniowym;
 3. negatywnej oceny pracy dyplomowej;
 4. o których mowa w § 32 ust. 5.
 1. Dziekan stwierdza brak postępów w nauce z własnej inicjatywy lub na wniosek prowadzącego zajęcia bądź opiekuna roku (kierunku, specjalności).

 

§ 46.

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów składa się dziekanowi w formie pisemnej.

 

 

Rozdział 10.
Wznowienie studiów oraz ponowne przyjęcie na studia

 

§ 47.

 1. Osoba skreślona z listy studentów drugiego lub kolejnych okresów rozliczeniowych może ubiegać się o wznowienie studiów na semestrze (roku) nie wyższym niż ten, na którym nastąpiło skreślenie z listy studentów i nie wcześniej niż od następnego okresu rozliczeniowego.
 2. Dziekan rozstrzyga wniosek o wznowienie studiów, uwzględniając zwłaszcza:
 1. przyczynę skreślenia;
 2. osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu studiów;
 3. termin, który upłynął pomiędzy skreśleniem a złożeniem wniosku;
 4. skalę różnic programowych wynikających z ewentualnych zmian programu studiów, w tym planu studiów;
 5. dotychczasowe postępowanie wnioskodawcy jako studenta, w tym przestrzeganie przepisów obowiązujących w UG.
 1. Dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie studiów na roku (semestrze) niższym, niż wynikałoby to z ust. 1, ze względu na skalę różnic programowych bądź dezaktualizację – z powodu postępu wiedzy w danej dziedzinie – zasobu wiedzy, którą wnioskodawca uzyskał poprzednio. W takim przypadku, dziekan określa zajęcia, które uznaje za zaliczone. Przepis § 27 stosuje się odpowiednio.
 2. Przy wznowieniu studiów związanym z powtarzaniem przedmiotów, stosuje się odpowiednio § 21.
 3. Osoba skreślona z listy studentów w związku z karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni, może ubiegać się o wznowienie studiów nie wcześniej niż po zatarciu ukarania.

 

§ 48.

Osoba skreślona z listy studentów w pierwszym okresie rozliczeniowym może ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia, na ogólnych zasadach i w trybie obowiązującym przy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

 

 

Rozdział 11.
Nagrody i wyróżnienia

 

§ 49.

Studentowi wzorowo wypełniającemu obowiązki związane z tokiem studiów i wyróżniającemu się osiągnięciami mogą być przyznawane:

 1. nagroda Rektora;
 2. medal UG nadany uchwałą Senatu na wniosek rady wydziału;
 3. pochwała dziekana wpisana do indeksu albo wyrażona w innej formie pisemnej;
 4. inne nagrody i wyróżnienia przyznane przez dziekana;
 5. nagrody ustanawiane przez instytucje państwowe i samorządowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne oraz fundacje.

 

§ 50.

Zasady i tryb przyznawania nagród oraz wyróżnień określają odpowiednio: Senat, Rektor, rada wydziału, a także podmioty wymienione w § 49 pkt 5, w regulaminach obowiązujących dla tych nagród.

 

 

 

 

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz