fbpx Uchwała nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 120/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 września 2019 roku
w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 października 2019 roku

Na podstawie art. 75 ust. 1 w zw. z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwala Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do uchwały nr 20/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 marca 2015 r. (ze zm.), traci moc 30 września 2019 roku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

 

____________________________________

 

REGULAMIN STUDIÓW

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

 

§ 1.

 1. Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację prowadzonych przez Uniwersytet Gdański studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta.
 2. Z zastrzeżeniem § 62, przebieg studiów dokumentuje się w formie elektronicznej.

 

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. egzaminie, należy przez to rozumieć również zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem;
 2. kierowniku jednostki, należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej najniższego szczebla, prowadzącej działalność dydaktyczną w zakresie danego przedmiotu;
 3. prodziekanie, należy przez to rozumieć prodziekana właściwego do spraw kształcenia oraz prodziekana właściwego do innych spraw, jeżeli został upoważniony przez Rektora do załatwiania spraw toku studiów, o których mowa w Regulaminie, niezastrzeżonych na rzecz organów UG lub innych podmiotów;
 4. Rektorze, należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Gdańskiego;
 5. Senacie, należy przez to rozumieć Senat Uniwersytetu Gdańskiego;
 6. UG, należy przez to rozumieć Uniwersytet Gdański;
 7. Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 8. wydziale, należy przez to rozumieć również jednostkę ogólnouniwersytecką: międzywydziałową i pozawydziałową lub jednostkę międzyuczelnianą, prowadzącą kierunek studiów.

 

§ 3.

 1. Podmiotem właściwym w sprawach toku studiów, o których mowa w Regulaminie, niezastrzeżonych na rzecz organów UG lub innych podmiotów jest prodziekan właściwy do spraw kształcenia, działający na podstawie upoważnienia Rektora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może upoważnić do załatwiania spraw, o których mowa w zdaniu pierwszym, również innego prodziekana.
 2. Od decyzji podjętych przez prodziekana w trybie określonym w ust. 1 studentowi przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji studentowi.

 

§ 4.

Przepisy Regulaminu należy stosować tak, aby bez naruszania jego zasad umożliwić osobie niepełnosprawnej wypełnianie obowiązków studenckich, stosownie do jej sprawności psychofizycznych.

 

§ 5.

 1. Student ma prawo do zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz przygotowania się do wykonywania pracy zawodowej, w szacunku dla prawdy i sumienności oraz w atmosferze wzajemnej życzliwości.
 2. Student ma prawo do konsultacji u nauczyciela akademickiego oraz innych osób prowadzących zajęcia.
 3. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników pisemnego zaliczenia lub egzaminu student ma prawo wglądu do swojej pracy. Do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie wlicza się okresu przerwy międzysemestralnej w semestrze zimowym.

 

§ 6.

 1. Student ma obowiązek niezwłocznego poinformowania właściwego pracownika dziekanatu o zmianie:
 1. imienia, nazwiska, stanu cywilnego i innych danych osobowych gromadzonych w dokumentacji przebiegu studiów,
 2. adresu i innych danych niezbędnych do kontaktu UG ze studentem

– nie później jednak niż 14 dni od dnia zmiany danych, pod rygorem uznania skuteczności doręczenia studentowi decyzji lub informacji związanych z tokiem studiów.

 1. Student, którego zachowanie zagraża życiu lub zdrowiu uczestników zajęć lub który swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć lub uczestnictwo w nich, może być usunięty z tych zajęć. W takim przypadku, nieobecność studenta jest uznana za nieusprawiedliwioną.
 2. Student składający podanie w sprawie związanej z tokiem studiów, o której mowa w Regulaminie, ma obowiązek korzystania z wzoru podania obowiązującego w UG lub na danym wydziale, o ile wzór został udostępniony w systemie teleinformatycznym lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 7.

 1. Program studiów ustala się i podaje do wiadomości studentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale, przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 2. Student wybiera zajęcia lub grupy zajęć wskazane w programie studiów jako zajęcia lub grupy zajęć do wyboru na zasadach i w terminach określonych przez dziekana.
 3. Dziekan może powołać opiekunów kierunków i lat studiów oraz grup studenckich, a także wyznaczyć inne osoby odpowiedzialne za organizację prowadzenia działalności dydaktycznej na kierunku studiów.

 

 

Rozdział 2.
Czas trwania oraz organizacja roku akademickiego

 

§ 8.

 1. Szczegółowy podział roku akademickiego w ramach semestrów określa i podaje do wiadomości Rektor na zasadach ustalonych w Statucie UG.
 2. Szczegółową organizację roku akademickiego dla wszystkich poziomów, profili i form studiów prowadzonych przez wydział określa dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego, przy zachowaniu zasad określonych przez Rektora. W przypadkach uzasadnionych względami dydaktycznymi lub organizacyjnymi, dziekan, za zgodą Rektora, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem semestru i po zasięgnięciu opinii właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego, może dokonać koniecznych zmian w szczegółowej organizacji roku akademickiego.
 3. Plan zajęć dla studiów prowadzonych na wydziale określa dziekan i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą dziekana.

 

§ 9.

 1. Rektor może ogłaszać dni rektorskie w sposób zwyczajowo przyjęty.
 2. Dziekan może ogłaszać godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Rozdział 3.
Warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych
oraz sposób i tryb odbywania praktyk zawodowych

 

§ 10.

 1. Zajęcia dydaktyczne inne niż wykłady mogą być prowadzone w formie otwartej po uzyskaniu zgody dziekana i prowadzącego zajęcia.
 1. Zakres i warunki prowadzenia w języku obcym zajęć oraz sprawdzianów wiedzy lub umiejętności określa dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów.

 

§ 11.

 1. Uprawnionymi do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych są nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Dziekan może upoważnić nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych w bieżącym semestrze, z zachowaniem zasady, że większość tych zajęć prowadzą osoby posiadające tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Zasady, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się w odniesieniu do kierunku studiów o profilu praktycznym.
 4. Z uwzględnieniem § 36 ust. 2, specjalista–praktyk jest uprawniony do prowadzenia zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem seminariów dyplomowych, jeżeli przewiduje to program studiów.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziekan może upoważnić na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca bieżącego semestru, innego nauczyciela akademickiego niż wskazany w ust. 2 do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziekan może upoważnić na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca bieżącego semestru, inną osobę do prowadzenia zajęć niż wskazana w planie studiów i opisie przedmiotu (sylabusie) (zastępstwo), z zachowaniem zasad określonych w ust. 1 i 4.

 

§ 12.

 1. Student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach, w tym zajęciach do wyboru, przewidzianych w programie studiów jako obowiązkowe.
 2. Nieobecność na zajęciach, o których mowa w ust. 1, może być usprawiedliwiona:
 1. zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach;
 2. zaświadczeniem o uczestnictwie w posiedzeniu:
 1. Senatu UG lub Rady Uniwersytetu,
 2. komisji dyscyplinarnej działającej w UG,
 3. komisji, rady lub zespołu doradczego, działających w UG i niebędących organami UG;
 1. zaświadczeniem o reprezentowaniu UG w zawodach sportowych rangi krajowej lub międzynarodowej;
 2. zaświadczeniem o udziale w projekcie badawczym, badawczo-rozwojowym lub dydaktycznym;
 3. poprzez wykazanie innych ważnych przyczyn uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach, które uzasadniałyby usprawiedliwienie nieobecności.
 1. Nieobecność usprawiedliwia prowadzący zajęcia. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. W przypadku wątpliwości lub niedostatecznej dokumentacji, o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje prodziekan.
 2. Student jest zobowiązany do uzupełnienia spowodowanych nieobecnością braków w wiedzy i umiejętnościach w terminie oraz w sposób określony podczas pierwszych zajęć przez prowadzącego zajęcia.
 3. Prowadzący zajęcia, o których mowa w ust. 1, zawiadamia prodziekana w przypadku gdy nieusprawiedliwiona nieobecność studenta przekroczy 30% ogólnego wymiaru zajęć w danym semestrze oraz składa dokumenty potwierdzające nieobecność studenta, w szczególności listę obecności na zajęciach.

 

§ 13.

 1. Okresem rozliczeniowym jest semestr.
 2. Student, który spełnił wymogi przewidziane w programie studiów dla danego semestru:
 1. uzyskał wymagane zaliczenia,
 2. złożył z oceną pozytywną wymagane egzaminy,
 3. uzyskał wymaganą liczbę punktów ECTS, z wyłączeniem punktów ECTS przypisanych do praktyk zawodowych,
 4.  uzyskał zakładane efekty uczenia się

‒ uzyskuje zaliczenie tego semestru. Podstawą uczestnictwa w zajęciach następnego semestru jest wpis na ten semestr, dokonywany przez prodziekana.

 1. Terminy składania egzaminów ustala dziekan, po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w § 8.
 2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.
 3. Na danym roku studiów:
 1. w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;
 2. w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Dziekan w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

 1. Dziekan, na wniosek właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego lub z własnej inicjatywy, może przenieść – w ramach roku akademickiego, pomiędzy semestrami – niektóre egzaminy, uwzględniając limity punktów ECTS odpowiadające efektom uczenia się w danym okresie rozliczeniowym.

 

§ 14.

 1. W przypadku gdy zajęcia kończą się zaliczeniem, student, który otrzymał ocenę niedostateczną bądź nie otrzymał żadnej oceny, może złożyć do kierownika jednostki w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników:
 1. odwołanie, albo
 2. wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć, w przypadkach określonych w § 20 ust. 1, który stosuje się odpowiednio.
 1. Kierownik jednostki w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania albo wniosku o komisyjne zaliczenie zajęć:
 1. uwzględniając odwołanie, udziela zaliczenia zajęć albo wyznacza dodatkowy termin do ich zaliczenia;
 2. uwzględniając wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć z przyczyn wskazanych w § 20 ust. 1, który stosuje się odpowiednio, wyznacza termin tego zaliczenia oraz skład komisji;
 3. nie uwzględnia odwołania albo wniosku o komisyjne zaliczenie zajęć, przedstawiając wnioskodawcy uzasadnienie w formie pisemnej.
 1. W przypadku gdy prowadzącym zajęcia, o których mowa w ust. 1, jest kierownik jednostki, właściwym w sprawie przyjęcia i rozstrzygnięcia odwołania albo wniosku jest prodziekan.
 2. Do oceny uzyskanej z zaliczenia komisyjnego stosuje się odpowiednio § 20 ust. 7.

 

§ 15.

 1. W przypadku gdy przedmiot kończy się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu, jeżeli program studiów przewiduje takie zajęcia. Termin zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu określa dziekan.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych z długotrwałą nieobecnością nauczyciela akademickiego, kierownik jednostki, w porozumieniu z prodziekanem, może dokonać zaliczenia zajęć wchodzących w skład danego przedmiotu, prowadzonych przez nauczyciela akademickiego podporządkowanego służbowo kierownikowi jednostki.
 3. Student, który spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu, może za zgodą prodziekana i egzaminatora, złożyć egzamin w innym terminie, także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, student może, za zgodą prodziekana, złożyć egzamin po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jej zakończenia. Składanie egzaminu w tym trybie nie zwalnia studenta od uczestnictwa w zajęciach następnego semestru.

 

§ 16.

 1. Przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej egzaminator może przeprowadzić egzamin w terminie dodatkowym (egzamin zerowy).
 2. Z uwzględnieniem ust. 3, zasady składania egzaminu zerowego, w tym kryteria osiągnięć, o których mowa w ust. 3 pkt 1, określa egzaminator w trakcie pierwszych zajęć.
 3. Jeżeli program studiów przewiduje zajęcia obowiązkowe warunkujące dopuszczenie do egzaminu, warunkiem dopuszczenia do egzaminu zerowego jest:

1) uprzednie zaliczenie tych zajęć ze szczególnie dobrymi osiągnięciami;

2) pozytywna opinia prowadzącego zajęcia.

 1. Termin egzaminu zerowego, za zgodą prodziekana, wyznacza egzaminator.

 

§ 17.

 1. W przypadku wystąpienia nagłej i nadzwyczajnej przyczyny innej niż nieobecność, uniemożliwiającej studentowi przystąpienie do egzaminu albo kontynuowanie egzaminu po jego rozpoczęciu, student ma obowiązek poinformowania egzaminatora o wystąpieniu przyczyny. W takim przypadku, egzaminator wyraża zgodę na nieprzystąpienie do egzaminu albo przerwanie egzaminu.
 2. Do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu § 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 18.

 1. Student ma prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie egzaminu albo utracił taki termin. Student traci termin w przypadkach:
 1. niedopuszczenia do egzaminu z przyczyny określonej w § 15 ust. 1 w związku z § 14 ust. 1, albo
 2. nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie.
 1. Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do prodziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.

 

§ 19.

 1. Zaliczenie zajęć potwierdza wpis w protokole zaliczenia przedmiotu. Brak wpisu w protokole świadczy o braku zaliczenia danych zajęć, chyba że wpis nie został dokonany z przyczyn niezależnych od studenta.
 2. Student ma obowiązek:
 1. odbycia szkolenia BHP i złożenia w dziekanacie oświadczenia o odbyciu szkolenia, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. rozliczenia się z Biblioteką UG i uzyskania potwierdzenia rozliczenia – po każdym roku studiów, najpóźniej do dnia 30 września.
 1. Zaliczenie semestru, z wyłączeniem praktyk zawodowych, następuje do dnia zakończenia tego semestru, bez względu na liczbę wykorzystanych terminów egzaminacyjnych – z uwzględnieniem przypadków określonych w § 15 ust. 4.

 

§ 20.

 1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu lub oceny jego wyników, prodziekan – z własnej inicjatywy lub na wniosek studenta złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników niezdanego egzaminu – może wyrazić zgodę na składanie egzaminu komisyjnego.
 2. Prodziekan, w przypadku wyrażenia zgody na składanie egzaminu komisyjnego, wyznacza jego termin, formę (ustną lub pisemną) oraz skład komisji egzaminacyjnej.
 3. Egzamin komisyjny odbywa się w ciągu 7 dni od dnia wyrażenia zgody przez prodziekana.
 4. W skład komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny wchodzą:
 1. dziekan lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego jako przewodniczący;
 2. specjalista z zakresu dyscypliny naukowej, do której odnosi się przedmiot niezdanego egzaminu, lub dyscypliny pokrewnej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora;
 3. dotychczasowy egzaminator.

W charakterze obserwatora, na wniosek prodziekana lub studenta, w egzaminie może uczestniczyć wskazany przez wnioskodawcę członek społeczności akademickiej UG.

 1. W przypadku ustnej formy egzaminu komisyjnego, dotychczasowy egzaminator nie może zadawać pytań studentowi składającemu egzamin.
 2. W przypadku gdy dotychczasowy egzaminator jest kierownikiem jednostki, członek komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie może być mu bezpośrednio podporządkowany służbowo.
 3. Ocena uzyskana z egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę zakwestionowaną.
 4. Z przebiegu egzaminu komisyjnego sporządza się protokół podpisany przez członków komisji i obserwatora, jeżeli został wskazany.

 

§ 21.

 1. W stosunku do studenta, który nie spełnił wymogów określonych w § 13 ust. 2 i nie zaliczył semestru, prodziekan może orzec o:
 1. powtarzaniu przedmiotu objętego zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze, o którym mowa w § 22 ust. 1, albo
 2. powtarzaniu semestru, o którym mowa w § 24 ust. 1, albo
 3. skreśleniu z listy studentów.

W przypadkach określonych w pkt 1 i 2, prodziekan orzeka na wniosek studenta.

 1. W przypadku gdy dług punktowy ECTS studenta ubiegającego się o zezwolenie, o którym mowa w § 22 ust. 1, przekracza limit maksymalnego długu punktowego ECTS określonego zgodnie z § 22 ust. 4, dziekan odmawiając udzielenia zezwolenia, może orzec o powtarzaniu semestru.
 2. Powtarzanie pierwszego semestru nie jest dopuszczalne, chyba że przyczyną niezaliczenia była długotrwała choroba lub inny wypadek losowy.

 

§ 22.

 1. Student, który nie spełnił wymogów wskazanych w § 13 ust. 2 i nie zaliczył semestru, może złożyć do prodziekana wniosek o zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze z obowiązkiem spełnienia tych wymogów w najbliższej sesji egzaminacyjnej, w której zgodnie z programem studiów są przewidziane zaliczenia i egzaminy z przedmiotów niezaliczonych przez studenta.
 2. Prodziekan udziela zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeśli dług punktowy ECTS studenta nie przekracza limitu maksymalnego długu punktowego ECTS, o którym mowa w ust. 4. Zezwolenie prodziekana jest warunkiem wpisu studenta na następny semestr.
 3. Na wniosek studenta, któremu udzielono zezwolenia wskazanego w ust. 1, albo zgody na powtarzanie ostatniego semestru, prodziekan może wyznaczyć wcześniejszy niż określony w ust. 1 termin zaliczenia lub egzaminu z przedmiotów niezaliczonych przez studenta.
 4. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów, określa liczbę punktów ECTS nie większą niż 12, której przekroczenie w danym semestrze studiów nie pozwala studentowi ubiegać się o zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze (maksymalny dług punktowy ECTS).

 

§ 23.

 1. Jeżeli student nie zaliczy powtarzanego przedmiotu objętego zezwoleniem, o którym mowa w § 22 ust. 1, albo dług punktowy ECTS studenta, któremu udzielono takiego zezwolenia, przekroczy po udzieleniu zezwolenia limit maksymalnego długu punktowego ECTS określonego zgodnie z § 22 ust. 4, prodziekan może orzec o:
 1. powtarzaniu ostatniego semestru, na który student został wpisany, albo
 2. skreśleniu z listy studentów.

W przypadku określonym w pkt 1, prodziekan orzeka na wniosek studenta.

 1. Studentowi, który powtarza semestr, nie można udzielić zezwolenia, o którym mowa w § 22 ust. 1.

 

§ 24.

 1. Student może uzyskać tylko raz zgodę prodziekana na powtarzanie tego samego semestru, chyba że przyczyną kolejnego niezaliczenia semestru była długotrwała choroba lub inny wypadek losowy.
 2. Student, który po raz pierwszy powtarza ten sam semestr, jest zwolniony z uczestnictwa w zajęciach, uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów z uprzednio zaliczonych przedmiotów. Prodziekan, po zasięgnięciu opinii prowadzącego zajęcia, może zwolnić studenta powtarzającego po raz kolejny ten sam semestr z obowiązku uczestnictwa w zajęciach z uprzednio zaliczonych przedmiotów, z zachowaniem obowiązku uzyskania zaliczenia lub składania egzaminu.

 

§ 25.

Prodziekan – z własnej inicjatywy lub na wniosek studenta – może udzielić zezwolenia na zmianę terminu realizacji przedmiotu, który nie jest objęty:

 1. zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze, wskazanym w § 22 ust. 1, albo
 2. zgodą na powtarzanie semestru, wskazaną w § 24 ust. 1.

 

§ 26.

W przypadku przedmiotów, do których nie przypisuje się punktów ECTS, przepisy § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 23 i § 25 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 27.

 1. Student, za zgodą prodziekana podjętą w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia, może uczestniczyć w zajęciach, uzyskiwać zaliczenia i składać egzaminy z przedmiotów przewidzianych w programie studiów w kolejnych semestrach (studiowanie awansem).
 2. Student ma obowiązek zaliczenia, w realizowanych semestrach, przedmiotów studiowanych awansem.
 3. Kryteria zgody, o której mowa w ust. 1, określa dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu studiów oraz wymogi wynikające z programu studiów.

 

§ 28.

 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych prodziekan, w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia, może wyrazić zgodę na zaliczanie przez studenta zajęć, z wyłączeniem obowiązku uczestnictwa w zajęciach.
 2. Student, za zgodą prodziekana, może zostać przeniesiony na kolejny semestr, po wcześniejszym niż przewidziany w programie studiów zaliczeniu semestru.

 

§ 29.

Prodziekan wskazuje warunki odbywania studiów przez studenta przyjętego na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, w tym może określić terminy składania egzaminów i zaliczeń lub zobowiązać do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. Przepisy § 46 ust. 2, 5 i 6 oraz § 47 stosuje się odpowiednio.

 

§ 30.

 1. Dziekan, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w UG i po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów, określa formę i zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych dla kierunku studiów.
 2. Realizacja praktyk zawodowych na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim, przypadających w okresie roku akademickiego i trwających ponad 1 miesiąc, wymaga uzyskania przez studenta uprzedniej zgody prodziekana. Do wniosku o wyrażenie zgody na realizację praktyk student dołącza projekt programu praktyk zaakceptowany przez kierownika praktyk i przedstawiciela podmiotu przeprowadzającego praktyki.
 3. Rektor na wniosek dziekana powołuje opiekuna i kierownika praktyk.
 4. Prodziekan sprawuje nadzór nad realizacją praktyk zawodowych.
 5. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów, określa zakres oraz formy pracy opiekuna i kierownika praktyk, a także nadzoruje i ocenia wykonywanie przez opiekuna i kierownika powierzonych zadań.
 6. Praktyki związane z przygotowywaniem do wykonywania zawodu nauczyciela określają przepisy odrębne.

 

§ 31.

 1. W zajęciach przewidzianych w programie studiów mogą uczestniczyć uczniowie wybitnie uzdolnieni w zakresie kierunku studiów zgodnego z ich uzdolnieniami.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach osób, o których mowa w ust. 1, jest zawarcie porozumienia pomiędzy Rektorem a dyrektorem właściwej szkoły, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana. W porozumieniu określa się w szczególności rodzaje zajęć, w których będą uczestniczyć uczniowie oraz sposób dokumentowania ich osiągnięć, a także tryb i warunki wykorzystania tych osiągnięć.
 3. Do osób, o których mowa w ust. 1, Regulamin stosuje się odpowiednio.

 

 

Rozdział 4.
Stosowane skale ocen i metody wyrażania osiągnięć studenta oraz przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta

 

§ 32.

 1. Osiągnięcia studenta, w tym wyniki zaliczeń i egzaminów, potwierdzające realizację zakładanych efektów uczenia się wyrażane są w ocenach według następującej skali:

Ocena

Wartość
cyfrowa

Procent wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych do uzyskania danej oceny*

bardzo dobry

5,0

91 i więcej

dobry plus

4,5

81 – 90

dobry

4,0

71 – 80

dostateczny plus

3,5

61 – 70

dostateczny

3,0

51 – 60

niedostateczny

2,0

50 i mniej

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami zaokrąglania.

 1. Program studiów może przewidywać inne niż wymienione w ust. 1 sposoby wyrażania osiągnięć studenta.
 2. Średnia ocen przedstawiająca osiągnięcia studenta w okresie studiów jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów we wszystkich terminach. Średnia jest ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przepisu § 2 pkt 1 nie stosuje się.
 3. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów, może określić zajęcia warunkujące dopuszczenie do egzaminu lub przedmioty niekończące się egzaminami, z których oceny będą uwzględniane przy obliczaniu średniej ocen.

 

§ 33.

 1. Na wniosek studenta składany do dnia 15 listopada (w semestrze zimowym) lub do dnia 15 marca (w semestrze letnim) ‒ w przypadku studiów stacjonarnych ‒ oraz w terminie miesiąca od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze ‒ w przypadku studiów niestacjonarnych, prodziekan może uznać zaliczone już zajęcia oraz uzyskane i udokumentowane efekty uczenia się i punkty ECTS w szczególności w przypadkach:
 1. powtarzania przedmiotu;
 2. wznowienia studiów;
 3. udziału w programie wymiany studenckiej;
 4. zaliczenia przedmiotu na innym kierunku bądź w innej uczelni, w tym zagranicznej, bądź poprzez realizację praktyk, o których mowa w § 30 ust. 2, bądź poprzez walidację osiągnięć zgodnie z orzeczeniem Komisji Weryfikacyjnej, o którym mowa w uchwale Senatu w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.
 1. Student może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminach innych niż wskazane w ust. 1, w przypadkach:
 1. udziału w programie wymiany studenckiej,
 2. zaliczenia przedmiotu w innej uczelni, w tym zagranicznej, lub poprzez realizację praktyk, o których mowa w § 30 ust. 2.
 1. Prodziekan przy uznawaniu zajęć za zaliczone, kieruje się zbieżnością efektów uczenia się, w tym zwłaszcza liczbą przypisanych do przedmiotów punktów ECTS, brakiem różnic w treściach programowych, formą i wymiarem zajęć oraz formą ich zaliczania. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia nie mogą zostać uznane za zaliczone zajęcia, które student zaliczył uprzednio w toku studiów pierwszego stopnia.
 2. Jeżeli różnice w programach studiów uniemożliwiają uznanie zajęć za zaliczone, prodziekan może wskazać zajęcia, których zaliczenie umożliwi wpis na następny semestr.
 3. Przeniesienie zajęć zaliczonych z danego przedmiotu obejmuje wszystkie zajęcia zaliczone przez studenta.
 4. Ocen, które zostały przeniesione, nie wlicza się po raz drugi do średniej ocen obliczanej zgodnie z § 32.
 5. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów, może określić dodatkowe zasady uznawania zajęć za zaliczone.

 

§ 34.

 1. Wyniki egzaminów lub zaliczeń ogłasza się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie określonym przez Rektora.
 2. Prowadzący zajęcia, w porozumieniu ze studentami, może określić również inne sposoby informowania studentów o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń, z zastrzeżeniem że określony sposób informowania nie może naruszać przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

Rozdział 5.
Prace i egzaminy dyplomowe

 

§ 35.

 1. Jeżeli przewiduje to program studiów, student przygotowuje pracę dyplomową i po jej złożeniu zdaje egzamin dyplomowy. Praca dyplomowa, jeżeli jest przewidziana, oraz egzamin dyplomowy stanowią część programu studiów w ostatnim semestrze.
 2. Warunkami dopuszczenia do egzaminu dyplomowego są:
 1. wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów, z uwzględnieniem uzyskania wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS;
 2. złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej ‒ jeżeli przewiduje to program studiów, lub magisterskiej) we właściwym dziekanacie, do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia;
 3. uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej ‒ jeżeli program studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej;
 4. złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.
 1. W przypadku gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu sesji egzaminacyjnej kończącej studia w ramach kierunku studiów, student zachowuje prawa studenta do dnia egzaminu dyplomowego, z wyjątkiem prawa do korzystania ze świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy.

 

§ 36.

 1. Student przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zaś pracę licencjacką – pod kierunkiem osoby posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora. Promotorów studentów przygotowujących prace dyplomowe zatwierdza dziekan.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziekan może wyznaczyć na promotora studenta przygotowującego:
 1. pracę magisterską – osobę posiadającą stopień naukowy doktora lub specjalistę–praktyka;
 2. pracę licencjacką – specjalistę–praktyka.

Przepis § 11 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 1. Za zgodą właściwego dziekana, student może przygotować pracę dyplomową także pod kierunkiem osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź doktora, z innego wydziału albo spoza UG. Przepis § 11 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 37.

 1. Dziekan może dokonać zmiany promotora studenta przygotowującego pracę dyplomową.
 2. W przypadku długotrwałej nieobecności promotora, która mogłaby spowodować niezłożenie pracy przez studenta w terminie określonym zgodnie z § 39, dziekan w porozumieniu ze studentem wyznacza osobę, która przejmuje obowiązki promotora. Przepis § 36 stosuje się odpowiednio.

 

§ 38.

 1. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna. Do prac dyplomowych innych niż praca pisemna przepisy rozdziału 5 stosuje się odpowiednio.
 2. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.
 3. Za zgodą dziekana, praca dyplomowa może być rezultatem pracy zespołu studentów, jeżeli indywidualny wkład studenta w przygotowanie danej pracy jest możliwy do ustalenia.

 

§ 39.

 1. Praca dyplomowa podlega ocenie promotora oraz przynajmniej jednego recenzenta, wyznaczanego przez dziekana spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. W przypadku gdy promotor pracy magisterskiej posiada stopień naukowy doktora, recenzent powinien posiadać tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Promotor i recenzent składa w dziekanacie ocenę pracy w terminie określonym przez dziekana.
 3. Prodziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej w przypadkach:
 1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
 2. wystąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.
 1. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów, może określić terminy inne od wymienionych w § 35 ust. 2 pkt 2 oraz § 39 ust. 3, w celu dostosowania ich do programu studiów dla danego kierunku studiów.

 

§ 40.

 1.  W przypadku jednoczesnej negatywnej oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta, stosuje się ust. 3. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta, dziekan wyznacza kolejnego recenzenta, którego ocena przesądza o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego.
 2. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w terminach określonych zgodnie z § 35 ust. 2 pkt 2 oraz § 39 ust. 3 i 4, prodziekan skreśla studenta z listy studentów.
 3. W przypadku niedopuszczenia do egzaminu dyplomowego z powodu negatywnej oceny pracy dyplomowej, prodziekan może orzec o:
 1. powtarzaniu seminarium dyplomowego w ostatnim semestrze ‒ na wniosek studenta, albo
 2. skreśleniu z listy studentów.
 1. W przypadku niedopuszczenia do egzaminu dyplomowego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 35 ust. 2 pkt 1 i 4, prodziekan skreśla studenta z listy studentów.

 

§ 41.

 1. Egzamin dyplomowy jest składany przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący – dziekan albo prodziekan bądź inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez dziekana oraz co najmniej dwóch członków.
 2. Przynajmniej jeden z członków komisji egzaminu dyplomowego magisterskiego posiada tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

§ 42.

 1. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan.
 2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów, może określić inną formę egzaminu dyplomowego kończącego studia pierwszego stopnia.
 3. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocenę uzyskaną z egzaminu, według skali ocen określonej w § 32 ust. 1.
 4. W przypadkach uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej albo nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie, dziekan wyznacza powtórny termin egzaminu. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie, stosuje się odpowiednio § 18 ust. 2.
 5. Egzamin dyplomowy może zostać powtórnie przeprowadzony nie wcześniej niż przed upływem 14 dni i nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia egzaminu w pierwszym terminie.
 6. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie albo powtórnej nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie dyplomowym, prodziekan orzeka o skreśleniu z listy studentów.

 

§ 43.

 1. Za zgodą dziekana, na wniosek studenta lub promotora, może być przeprowadzony otwarty egzamin dyplomowy.
 2. Zakres i warunki przygotowywania w języku obcym prac dyplomowych oraz prowadzenia w języku obcym egzaminów dyplomowych określa dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów.

 

§ 44.

 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego. Absolwent uzyskuje właściwy dla kierunku i specjalności tytuł zawodowy oraz otrzymuje dyplom ukończenia studiów. Okres studiów pierwszego stopnia, w przypadku których program studiów przewiduje praktyki zawodowe, może być przedłużony o czas tych praktyk.
 2. Podstawą obliczenia wyniku studiów są:
 1. średnia ocen przewidzianych programem studiów uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów i określona w § 32 ust. 3 i 4;
 2. ocena pracy dyplomowej ‒ jeżeli program studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej;
 3. ocena z egzaminu dyplomowego albo średnia arytmetyczna ocen w przypadku składania egzaminu dyplomowego w dwóch terminach.

Wynik studiów stanowi suma:

 1. 1/2 oceny wymienionej w pkt 1 oraz po 1/4 ocen wymienionych w pkt 2–3;
 2. 1/2 oceny wymienionej w pkt 1 oraz 1/2 oceny wymienionej w pkt 3 ‒ w przypadku gdy program studiów nie przewiduje złożenia pracy dyplomowej.
 1. Wynik studiów oraz jego składniki, o których mowa w ust. 2, są ustalane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny za udzielone odpowiedzi, ocenę pracy, ocenę uzyskaną z egzaminu dyplomowego, a także wynik studiów.
 3. Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się wynik studiów, według następującej skali ocen:

Wynik studiów

Ocena wpisana
na dyplomie

4,51 – 5,00

bardzo dobry

4,21 – 4,50

dobry plus

3,71– 4,20

dobry

3,21 – 3,70

dostateczny plus

do 3,20

dostateczny

 

 

 

Rozdział 6.
Indywidualna organizacja studiów
oraz indywidualne studia międzydziedzinowe

 

§ 45.

 1. Z zastrzeżeniem art. 85 ust. 2 pkt 1 Ustawy, student:
 1. niepełnosprawny,
 2. będący w ciąży ‒ w przypadku studentki,
 3. będący rodzicem,
 4. samodzielnie wychowujący dzieci,
 5. studiujący na dwóch lub więcej kierunkach studiów,
 6. studiujący wybrane przedmioty na innych kierunkach studiów,
 7. odbywający część studiów w uczelni zagranicznej,
 8. odbywający praktyki, o których mowa w § 30 ust. 2,
 9. w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach

– może odbywać studia, za zgodą prodziekana, według indywidualnej organizacji studiów. W przypadkach określonych w pkt 5–8, prodziekan może uzależnić zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów od osiągnięć studenta.

 1. Dziekan określa zasady i tryb studiowania według indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki.
 2. Student, odbywający studia według indywidualnej organizacji studiów, uzyskuje zaliczenia i składa egzaminy w terminach indywidualnie ustalanych z prowadzącymi zajęcia w granicach danego roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, prodziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na przeniesienie tych terminów na następny rok akademicki lub zwolnić studenta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.
 3. Prodziekan może cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 1, w przypadku naruszenia przez studenta określonych zasad studiowania według indywidualnej organizacji studiów lub braku postępów w nauce.

 

§ 46.

 1. Indywidualna organizacja studiów z opieką naukową polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku studiów lub łączeniu treści programowych w obrębie jednego lub więcej kierunków studiów, a także na udziale studenta w pracach badawczych.
 2. Prodziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów z opieką naukową pod kierunkiem opiekuna naukowego wskazanego przez tego studenta.
 3. Studiowanie według indywidualnej organizacji studiów z opieką naukową może nastąpić po zaliczeniu, ze szczególnie dobrymi osiągnięciami:
 1. w przypadku jednolitych studiów magisterskich – dwóch pierwszych semestrów;
 2. w przypadku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia – pierwszego semestru.
 1. Dziekan określa kryteria osiągnięć, o których mowa w ust. 3, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów.
 2. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego. Dziekan może również upoważnić nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora do pełnienia funkcji opiekuna naukowego.
 3. Do wniosku o wyrażenie zgody na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów z opieką naukową student dołącza projekt programu zaakceptowany przez kandydata na opiekuna naukowego oraz jego pisemną zgodę na objęcie funkcji opiekuna naukowego.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studiowanie według indywidualnej organizacji studiów z opieką naukową może nastąpić wcześniej niż w terminach wskazanych w ust. 3.

 

§ 47.

 1. Opiekun naukowy do dnia 30 września każdego roku przedstawia informację o osiągnięciach studenta studiującego według indywidualnej organizacji studiów z opieką naukową oraz ocenę tych osiągnięć. W przypadku gdy student nie uzyskuje zadowalających osiągnięć w nauce, prodziekan w porozumieniu z opiekunem naukowym cofa zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów z opieką naukową.
 2. Indywidualna organizacja studiów z opieką naukową może prowadzić do skrócenia okresu studiów.

 

§ 48.

Do indywidualnych studiów międzydziedzinowych Regulamin stosuje się odpowiednio.

 

 

Rozdział 7.
Studiowanie na innym kierunku studiów, wydziale
lub uczelni oraz 
zmiana kierunku lub formy studiów

 

§ 49.

 1. Student, który studiuje na jednym kierunku studiów, może, za zgodą właściwych prodziekanów, zaliczać zajęcia na innych kierunkach, których nie studiuje.
 2. Student innej uczelni może, za zgodą właściwych prodziekanów, zaliczać zajęcia prowadzone w UG.

 

§ 50.

 1. Student może, za zgodą właściwych prodziekanów, zmienić kierunek studiów, po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru, jeżeli różnice programowe umożliwiają jego przyjęcie na przynajmniej drugi semestr wybranego kierunku studiów.
 2. Student ubiegający się o zmianę kierunku studiów powinien spełniać warunki przyjęcia na studia na wybranym kierunku, obowiązujące w ostatnio przeprowadzanym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

§ 51.

 1. Student może, za zgodą właściwego prodziekana, zmienić formę studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne albo z niestacjonarnych na stacjonarne.
 2. Warunki zmiany formy studiów określa dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów.

 

§ 52.

Student, po uprzednim wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec UG, może przenieść się na inną uczelnię.

 

§ 53.

 1. Wniosek o przyjęcie na studia prowadzone przez UG student innej uczelni lub uczelni zagranicznej składa do Rektora. Terminy składania wniosków w semestrze zimowym i letnim określa Rektor.
 2. Przyjęcie na studia prowadzone przez UG studenta innej uczelni lub uczelni zagranicznej może nastąpić w przypadku gdy stan różnic programowych oraz punktów ECTS pozwalają na podjęcie studiów co najmniej na drugim semestrze.
 3. Rektor, wyrażając zgodę na przyjęcie na studia, wskazuje semestr, od którego nastąpi podjęcie studiów, uwzględniając stan różnic programowych, a także określa termin uzupełnienia tych różnic.

 

 

Rozdział 8.
Urlop od zajęć

 

§ 54.

 1. Z zastrzeżeniem art. 85 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3‒4 Ustawy, prodziekan może udzielić studentowi urlopu od zajęć w przypadkach:
 1. długotrwałej choroby (urlop zdrowotny);
 2. urodzenia dziecka;
 3. opieki na dzieckiem;
 4. delegowania studenta przez UG poza uczelnię na staż lub w innym podobnym celu;
 5. powtarzania semestru;
 6. wystąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.
 1. Student powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności wymienionych w ust. 1.
 2. Urlop jest udzielany na okres jednego semestru lub roku akademickiego (urlop długoterminowy) albo na okres krótszy niż czas trwania semestru (urlop krótkoterminowy).
 3. Urlop długoterminowy rozpoczyna się odpowiednio z początkiem semestru lub roku akademickiego, po uprzednim zaliczeniu poprzedniego semestru lub roku. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków określonych w ust. 1 pkt 1‒3.
 4. Urlop krótkoterminowy może być udzielony w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 6.
 5. Udzielenie studentowi urlopu na okres miniony, po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej, jest niedopuszczalne, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1 pkt 1-3 i 6.

 

§ 55.

 1. W toku jednolitych studiów magisterskich student może uzyskać urlop roczny najwyżej 3 razy, a w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia – najwyżej 2 razy, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego. Łączny czas trwania urlopów udzielonych w toku jednolitych studiów magisterskich nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, a w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia – 24 miesiące. Powyższe ograniczenie nie dotyczy urlopów, o których mowa w § 54 ust. 1 pkt 1 i 4.
 2. Udzielenie studentowi urlopu zdrowotnego po raz kolejny wymaga przedstawienia przez niego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przewlekłą niezdolność do studiowania w okresie wskazanym w zaświadczeniu.
 3. Po powrocie z urlopu zdrowotnego, student jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość kontynuowania studiów.
 4. Po powrocie z urlopu, student może zostać zobowiązany do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych w przypadku zmiany programu studiów lub do kontynuowania studiów według zatwierdzonej przez prodziekana indywidualnej organizacji studiów.
 5. Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin planowego ukończenia studiów.

 

§ 56.

 1. W trakcie urlopu, o którym mowa w § 54 ust. 1 pkt 1‒4 i 6, student, za zgodą prodziekana i na warunkach przez niego określonych, może brać udział w niektórych zajęciach lub przystępować do niektórych zaliczeń i egzaminów.
 2. W trakcie urlopu, o którym mowa w § 54 ust. 1 pkt 5, student, za zgodą prodziekana i na warunkach przez niego określonych, może brać udział w zajęciach lub przystępować do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu objętego zezwoleniem, o którym mowa w § 22 ust. 1, niezaliczonego do czasu udzielenia urlopu.

 

 

Rozdział 9.
Skreślenie z listy studentów oraz rezygnacja ze studiów

 

§ 57.

 1. Skreślenie z listy studentów następuje w przypadkach i na zasadach określonych w art. 108 ust. 1 i 2 Ustawy.
 1. O niepodjęciu studiów świadczą:
 1. brak pisemnego potwierdzenia złożenia ślubowania;
 2. nieobecność na wszystkich zajęciach, o których mowa w § 12 ust. 1, w pierwszym semestrze w terminie miesiąca od rozpoczęcia zajęć.

W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w pkt 1 lub 2, prodziekan uznaje, że osoba wpisana na listę studentów nie podjęła studiów.

 1. O rezygnacji ze studiów świadczy złożenie przez studenta prodziekanowi oświadczenia, w formie pisemnej, o rezygnacji ze studiów.
 2. O braku udziału w obowiązkowych zajęciach świadczy nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na zajęciach, o których mowa w § 12 ust. 1, w danym semestrze przekraczająca 30% ogólnego wymiaru zajęć w tym semestrze.
 1. Niewypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów w danym semestrze może być podstawą do stwierdzenia braku postępów w nauce. Prodziekan stwierdza brak postępów w nauce w szczególności w przypadkach:
 1. negatywnej oceny pracy dyplomowej;
 2. o których mowa w § 42 ust. 6.
 1. Prodziekan stwierdza brak postępów w nauce z własnej inicjatywy lub na wniosek prowadzącego zajęcia bądź opiekuna roku lub kierunku studiów.

 

 

Rozdział 10.
Wznowienie studiów oraz ponowne przyjęcie na studia

 

§ 58.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, za zgodą Rektora wyrażoną po zasięgnięciu opinii prodziekana, osoba skreślona z listy studentów drugiego lub kolejnych okresów rozliczeniowych może nie więcej niż dwukrotnie wznowić studia na semestrze nie wyższym niż ten, na którym nastąpiło skreślenie z listy studentów.
 2. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wznowienie studiów do Rektora, za pośrednictwem prodziekana. Terminy składania wniosków określa dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów.
 3. Rektor rozpatruje wniosek o wznowienie studiów, uwzględniając zwłaszcza:
 1. przyczynę skreślenia z listy studentów;
 2. osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu studiów;
 3. termin, który upłynął pomiędzy skreśleniem z listy studentów a złożeniem wniosku;
 4. skalę różnic programowych spowodowanych zmianą programu studiów;
 5. dotychczasowe postępowanie wnioskodawcy jako studenta, w tym przestrzeganie przepisów obowiązujących w UG.
 1. Rektor może wyrazić zgodę na wznowienie studiów na semestrze niższym niż wynikałoby to z ust. 1, ze względu na skalę różnic programowych bądź dezaktualizację – z powodu postępu wiedzy w danej dziedzinie nauki – zasobu wiedzy, którą wnioskodawca uzyskał poprzednio.
 2. W przypadku upływu pięcioletniego okresu od dnia skreślenia z listy studentów, Rektor może uzależnić wyrażenie zgody na wznowienie studiów od wyniku dodatkowego egzaminu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających wznowienie studiów.
 1. Osoba skreślona z listy studentów w związku z karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni może ubiegać się o wznowienie studiów nie wcześniej niż po zatarciu ukarania.

 

§ 59.

Osoba skreślona z listy studentów w pierwszym okresie rozliczeniowym może ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia, na ogólnych zasadach i w trybie obowiązującym przy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

 

 

Rozdział 11.
Nagrody i wyróżnienia

 

§ 60.

Studentowi wzorowo wypełniającemu obowiązki związane z tokiem studiów i wyróżniającemu się osiągnięciami mogą być przyznawane:

 1. nagroda Rektora;
 2. medal UG nadany uchwałą Senatu na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii rady dziekana;
 3. pochwała dziekana wyrażona w formie pisemnej;
 4. inne nagrody i wyróżnienia przyznane przez dziekana;
 5. nagrody ustanawiane przez instytucje państwowe i samorządowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne oraz fundacje.

 

§ 61.

Zasady i tryb przyznawania nagród oraz wyróżnień określają odpowiednio: Rektor, Senat, dziekan, a także podmioty wymienione w § 60 pkt 5, w regulaminach obowiązujących dla tych nagród.

 

 

Rozdział 12.
Przepis przejściowy

 

§ 62.

Przebieg studiów dokumentuje się w indeksie w postaci papierowej i w karcie okresowych osiągnięć, jeśli indeks i karta zostały wydane studentowi. W takim przypadku:

 1. niezłożenie indeksu po upływie semestru, w terminie określonym przez dziekana, może stanowić przyczynę stwierdzenia przez prodziekana braku postępów studenta w nauce;
 2. student składa indeks wraz z pracą dyplomową (licencjacką, jeżeli przewiduje to program studiów, lub magisterską) we właściwym dziekanacie, do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia;
 3. dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej i indeksu, o którym mowa w pkt 2, w przypadkach:
 1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
 2. wystąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin studiów UG794.12 KB
PDF icon Kopia do wydruku202.12 KB
PDF icon Study Regulations1.29 MB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 stycznia 2021 roku, 8:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny