fbpx Uchwała nr 18/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 18/21
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 1 października 2021 roku

Na podstawie art. 75 ust. 5 w zw. z ust. 2-4 oraz w zw. z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) ‒ uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r. (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Przebieg studiów dokumentuje się zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym w formie elektronicznej na zasadach określonych w przepisach odrębnych.”;
 
2) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) prodziekanie, należy przez to rozumieć prodziekana właściwego do spraw kształcenia lub studenckich, upoważnionego przez Rektora do rozpatrywania spraw toku studiów, o których mowa w Regulaminie, niezastrzeżonych na rzecz organów UG lub innych podmiotów;”;
 
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
㤠3.
1. Podmiotem właściwym w sprawach toku studiów, o których mowa w Regulaminie, niezastrzeżonych na rzecz organów UG lub innych podmiotów jest prodziekan właściwy do spraw kształcenia lub studenckich, działający na podstawie upoważnienia Rektora.
2. Od decyzji podjętych przez prodziekana w trybie określonym w ust. 1 studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, składany do prorektora właściwego do spraw kształcenia działającego na podstawie upoważnienia Rektora. Wniosek składa się za pośrednictwem prodziekana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji studentowi oraz:
1) w formie pisemnej (opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy);
2) za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Uniwersytetu Gdańskiego – w formie dokumentu elektronicznego:
a) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub
b) uwierzytelnionego w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”;
 
4) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz po tym ustępie dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W celu wspierania osób niepełnosprawnych w wypełnianiu obowiązków studenckich prodziekan ma obowiązek współdziałania z Biurem do spraw Osób z Niepełnosprawnością UG i pełnomocnikiem dziekana właściwym w tych sprawach.”;
 
5) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Student ma prawo do konsultacji u nauczyciela akademickiego oraz innych osób prowadzących zajęcia. Zasady przeprowadzania konsultacji w danym semestrze określa dziekan nie później niż 2 tygodnie od rozpoczęcia semestru.”;
 
6) § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Student ma obowiązek niezwłocznego poinformowania właściwego pracownika dziekanatu o zmianie:
1) imienia, nazwiska i innych danych osobowych gromadzonych w dokumentacji przebiegu studiów,
2) adresu do korespondencji i innych danych niezbędnych do kontaktu UG ze studentem
– nie później jednak niż 14 dni od dnia zmiany danych. Jeżeli w tym terminie student nie poinformuje właściwego pracownika dziekanatu o zmianie danych, o których mowa w pkt 1 i 2, doręczenie studentowi decyzji lub informacji związanych z tokiem studiów uznaje się za skuteczne.
2. W sprawach związanych z tokiem studiów, przy kontaktowaniu się z prorektorem, prodziekanem, prowadzącym zajęcia lub innymi nauczycielami akademickimi oraz pracownikami dziekanatu i innymi pracownikami administracyjnymi UG, student ma obowiązek korzystania z adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez UG.”;
 
7) Po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
㤠6a.
1. Student ma obowiązek postępować zgodnie z treścią ślubowania oraz kierować się zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Studenta Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Student, którego zachowanie zagraża życiu lub zdrowiu uczestników zajęć lub który swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć lub uczestnictwo w nich, może być usunięty z tych zajęć. W takim przypadku, nieobecność studenta jest uznana za nieusprawiedliwioną.”;
 
8) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dziekan może powołać opiekunów kierunków i lat studiów oraz grup studenckich bądź inne osoby odpowiedzialne za organizację prowadzenia działalności dydaktycznej na kierunku studiów, a także wyznaczyć ich zakres obowiązków.”;
 
9) § 8 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:
„2. Szczegółową organizację roku akademickiego dla wszystkich poziomów, profili i form studiów prowadzonych przez wydział określa dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego, z uwzględnieniem podziału określonego przez Rektora, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadkach uzasadnionych przyczynami dydaktycznymi lub organizacyjnymi lub w innych przypadkach szczególnie uzasadnionych, dziekan, za zgodą Rektora, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem semestru i po zasięgnięciu opinii właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego, może dokonać koniecznych zmian w szczegółowej organizacji roku akademickiego. Prodziekan, na wniosek właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego lub z własnej inicjatywy, może przenieść – w ramach roku akademickiego, pomiędzy semestrami – niektóre przedmioty, w tym praktyki zawodowe, zajęcia lub egzaminy i zaliczenia.
4. Plan zajęć dla poszczególnych studiów prowadzonych na wydziale określa dziekan i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą dziekana.”;

10) w § 10 uchyla się ust. 2 oraz uchyla się oznaczenie jako ust. 1 dotychczasowej treści ust. 1;

11) w § 11 ust. 2 i 5 otrzymują brzmienie:
      a) „2. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim dziekan może upoważnić nauczyciela akademickiego
      posiadającego stopień naukowy doktora do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych w tym roku akademickim, z zachowaniem
      zasady, że większość tych zajęć prowadzą osoby
      posiadające tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.”;
      b) „5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziekan może upoważnić na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca bieżącego
      roku akademickiego, innego nauczyciela akademickiego niż wskazany w ust. 2 do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych.”;
 
12) § 13 otrzymuje brzmienie:
㤠13.
1. Okresem rozliczeniowym jest semestr.
2. Student, który spełnił wymogi przewidziane w programie studiów dla danego semestru:
1) uzyskał wymagane zaliczenia,
2) złożył z oceną pozytywną wymagane egzaminy,
3) uzyskał wymaganą liczbę punktów ECTS, z wyłączeniem punktów ECTS przypisanych do praktyk zawodowych,
4) uzyskał zakładane efekty uczenia się
‒ uzyskuje zaliczenie tego semestru. Podstawą uczestnictwa w zajęciach następnego semestru jest wpis na ten semestr, dokonywany przez prodziekana.
3. Prowadzący zajęcia, w trakcie pierwszych zajęć, przedstawia formę i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne.”;
 
13) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
㤠13a.
1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.
3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;
2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.
4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.”;

14) w § 15 uchyla się ust. 3 i 4;

15) § 16 otrzymuje brzmienie:
㤠16.
1. Przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej egzaminator może przeprowadzić egzamin w terminie dodatkowym (egzamin zerowy).
2. Zasady składania egzaminu zerowego ustala prodziekan.
3. Z uwzględnieniem ust. 2, szczegółowe zasady składania egzaminu zerowego określa egzaminator w trakcie pierwszych zajęć.”;
 
16) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:
㤠18a.
1. Student, który spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu, może za zgodą prodziekana i egzaminatora, złożyć egzamin w innym terminie, także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, student może, za zgodą prodziekana, złożyć egzamin po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jej zakończenia. Składanie egzaminu w tym trybie nie zwalnia studenta od uczestnictwa w zajęciach następnego semestru. Przepis § 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. Na wniosek studenta i za zgodą egzaminatora egzamin poprawkowy może zostać przeprowadzony w terminie wcześniejszym niż określony w § 13a ust. 4.”;
 
17) w § 19 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Student ma obowiązek:
1) odbycia szkolenia BiHK – na zasadach i w terminie określonych w przepisach odrębnych;
2) odbycia szkolenia bibliotecznego – na zasadach i w terminie określonych w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki UG;
3) rozliczenia się z Biblioteką UG i uzyskania potwierdzenia rozliczenia – po każdym roku studiów, najpóźniej do dnia 30 września.
3. Zaliczenie semestru, z wyłączeniem praktyk zawodowych, następuje do dnia zakończenia tego semestru, bez względu na liczbę wykorzystanych terminów egzaminacyjnych – z uwzględnieniem przypadków określonych w § 18a ust. 2.”;
 
18) w § 20 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prodziekan lub wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego jako przewodniczący;”;
 
19) w § 20 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
       a) „6. W przypadku gdy dotychczasowy egzaminator jest kierownikiem jednostki, członek komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny, o
       którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie może być mu podporządkowany służbowo.”;
       b) „7. Ocena uzyskana z egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę zakwestionowaną i jest ostateczna.”;
 
20) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prodziekan udziela zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
1) dług punktowy ECTS studenta nie przekracza limitu maksymalnego długu punktowego ECTS, o którym mowa w ust. 4;
2) student spełnił warunki niezbędne do kontynuacji kształcenia określone w programie studiów.
Zezwolenie prodziekana jest podstawą wpisu studenta na następny semestr.”;
 
21) § 24 otrzymuje brzmienie:
㤠24.
1. Student może uzyskać tylko raz zgodę prodziekana na powtarzanie tego samego semestru, chyba że przyczyną kolejnego niezaliczenia semestru była długotrwała choroba lub inny wypadek losowy.
2. Na wniosek studenta, który po raz pierwszy powtarza ten sam semestr, złożony jednocześnie z wnioskiem o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru, prodziekan może zwolnić studenta z uczestnictwa w zajęciach, uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów z uprzednio zaliczonych przedmiotów. Prodziekan, po zasięgnięciu opinii prowadzącego zajęcia, może zwolnić studenta powtarzającego po raz kolejny ten sam semestr z obowiązku uczestnictwa w zajęciach z uprzednio zaliczonych przedmiotów, z zachowaniem obowiązku uzyskania zaliczenia lub składania egzaminu.”;
 
22) w § 30 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Rektor na wniosek prodziekana powołuje opiekuna i kierownika praktyk.
4. Prodziekan sprawuje nadzór nad realizacją praktyk zawodowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
5. Określanie zakresu oraz form pracy opiekuna i kierownika praktyk, a także nadzór i ocenę wykonywania przez opiekuna i kierownika powierzonych zadań regulują przepisy odrębne.”;
 
23) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osiągnięcia studenta, w tym wyniki zaliczeń i egzaminów, potwierdzające realizację zakładanych efektów uczenia się, są wyrażane w ocenach według następującej skali:
 

Ocena

Wartość liczbowa

Wartość procentowa efektów uczenia się wymaganych do uzyskania oceny*

bardzo dobry

5,0

91 i więcej

dobry plus

4,5

81 – 90

dobry

4,0

71 – 80

dostateczny plus

3,5

61 – 70

dostateczny

3,0

51 – 60

niedostateczny

2,0

50 i mniej

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami zaokrąglania.”;

 
24) § 36 otrzymuje brzmienie:
㤠36.
1.  Student przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zaś pracę licencjacką – pod kierunkiem osoby posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora. Promotorów studentów przygotowujących prace dyplomowe zatwierdza dziekan, z zachowaniem zasad, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z zachowaniem zasad, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3, dziekan może wyznaczyć na promotora studenta:
1) w przypadku pracy magisterskiej – osobę posiadającą stopień naukowy doktora lub specjalistę–praktyka;
2) w przypadku pracy licencjackiej – specjalistę–praktyka.
3. Za zgodą właściwego dziekana, z zachowaniem zasad, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3, student może przygotować pracę dyplomową także pod kierunkiem osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź doktora, z innego wydziału albo spoza UG.”;
 
25) w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku śmierci promotora, ustania zatrudnienia promotora w UG lub długotrwałej nieobecności promotora, która mogłaby spowodować niezłożenie pracy przez studenta w terminie określonym zgodnie z § 39, dziekan w porozumieniu ze studentem wyznacza osobę, która przejmuje obowiązki promotora. Przepis § 36 stosuje się odpowiednio.”;
 
26) § 40 otrzymuje brzmienie:
㤠40.
1. W przypadku jednoczesnej negatywnej oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta, stosuje się ust. 3. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez promotora albo recenzenta, dziekan wyznacza kolejnego recenzenta, którego ocena przesądza o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego.
2. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w terminach określonych zgodnie z § 35 ust. 2 pkt 2 oraz § 39 ust. 3 i 4, prodziekan skreśla studenta z listy studentów.
3. W przypadkach niedopuszczenia do egzaminu dyplomowego z powodu negatywnej oceny pracy dyplomowej albo niespełnienia warunków, o których mowa w § 35 ust. 2 pkt 1 i 4, prodziekan może orzec o:
1) powtarzaniu seminarium dyplomowego w ostatnim semestrze ‒ na wniosek studenta, albo
2) skreśleniu z listy studentów.”;
 
27) w § 42 ust. 1 i 4 otrzymują brzmienie:
      a) „1. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza:
      1) prodziekan, albo
      2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów.”;
      b) „4. W przypadkach uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej albo nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie,
      prodziekan wyznacza powtórny termin egzaminu. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie, stosuje się odpowiednio §          18 ust. 2.”;

28) w § 43 uchyla się ust. 2 oraz uchyla się oznaczenie jako ust. 1 dotychczasowej treści ust. 1;

29) § 44 otrzymuje brzmienie:
㤠44.
1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego. Absolwent uzyskuje właściwy dla ukończonego kierunku i poziomu studiów tytuł zawodowy oraz otrzymuje dyplom ukończenia studiów.
2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1) średnia ocen przewidzianych programem studiów uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów i określona w § 32 ust. 3 i 4;
2) ocena pracy dyplomowej ‒ jeżeli program studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej;
3) ocena z egzaminu dyplomowego albo średnia arytmetyczna ocen w przypadku składania egzaminu dyplomowego w dwóch terminach.
Ostateczny wynik studiów stanowi suma:
1) 1/2 oceny wymienionej w pkt 1 oraz po 1/4 ocen wymienionych w pkt 2–3;
2) 1/2 oceny wymienionej w pkt 1 oraz 1/2 oceny wymienionej w pkt 3 ‒ w przypadku gdy program studiów nie przewiduje złożenia pracy dyplomowej.
3. Ostateczny wynik studiów oraz jego składniki, o których mowa w ust. 2, są ustalane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny za udzielone odpowiedzi, ocenę pracy, ocenę uzyskaną z egzaminu dyplomowego, a także ostateczny wynik studiów.
5. Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się określony słownie ostateczny wynik studiów, według następującej skali ocen:
 

Ostateczny wynik studiów

Ocena wpisana
na dyplomie

4,51 – 5,00

bardzo dobry

4,21 – 4,50

dobry plus

3,71– 4,20

dobry

3,21 – 3,70

dostateczny plus

do 3,20

dostateczny

”;
30) w § 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem art. 85 ust. 2 pkt 1 Ustawy, student:
1) niepełnosprawny,
2) będący w ciąży ‒ w przypadku studentki,
3) będący rodzicem,
4) samodzielnie wychowujący dzieci,
5) studiujący na dwóch lub więcej kierunkach studiów,
6) studiujący wybrane przedmioty na innych kierunkach studiów,
7) odbywający część studiów w uczelni zagranicznej,
8) odbywający praktyki, o których mowa w § 30 ust. 2,
9)  w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach
– może odbywać studia, za zgodą prodziekana, według indywidualnej organizacji studiów. Udzielając zgody, na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki, prodziekan ustala zasady i tryb studiowania według indywidualnej organizacji studiów – z uwzględnieniem ust. 3. W przypadkach określonych w pkt 5–9, prodziekan może uzależnić zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów od osiągnięć studenta.”;

31) w § 45 uchyla się ust. 2;

 
32) w § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W toku jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku student może uzyskać urlop roczny najwyżej 3 razy, a w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia na danym kierunku – najwyżej 2 razy, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego. Łączny czas trwania urlopów udzielonych w toku jednolitych studiów magisterskich nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, a w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia – 24 miesiące. Powyższe ograniczenie nie dotyczy urlopów, o których mowa w § 54 ust. 1 pkt 1 i 4.”;
 
33) w § 58 ust. 1-5 otrzymują brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 4, za zgodą prodziekana, osoba skreślona z listy studentów drugiego lub kolejnych okresów rozliczeniowych może nie więcej niż dwukrotnie wznowić studia na semestrze nie wyższym niż ten, na którym nastąpiło skreślenie z listy studentów.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wznowienie studiów do prodziekana. Terminy składania wniosków ustala prodziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów.
3. Prodziekan rozpatruje wniosek o wznowienie studiów, uwzględniając zwłaszcza:
1) przyczynę skreślenia z listy studentów;
2) osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu studiów;
3) termin, który upłynął pomiędzy skreśleniem z listy studentów a złożeniem wniosku;
4) skalę różnic programowych spowodowanych zmianą programu studiów;
5) dotychczasowe postępowanie wnioskodawcy jako studenta, w tym przestrzeganie przepisów obowiązujących w UG.
4. Prodziekan może wyrazić zgodę na wznowienie studiów na semestrze niższym niż wynikałoby to z ust. 1, ze względu na skalę różnic programowych bądź dezaktualizację – z powodu postępu wiedzy w danej dziedzinie nauki – zasobu wiedzy, którą wnioskodawca uzyskał poprzednio.
5. W przypadku upływu pięcioletniego okresu od dnia skreślenia z listy studentów, prodziekan może uzależnić wyrażenie zgody na wznowienie studiów od wyniku dodatkowego egzaminu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających wznowienie studiów.”;

34) uchyla się Rozdział 12 „Przepis przejściowy” (§ 62).

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu Studiów, uwzględniający postanowienia uchwały nr 26/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. oraz postanowienia § 1 niniejszej uchwały, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

W przypadku postępowań w sprawach toku studiów, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i niezakończonych ostatecznie do tego dnia, stosuje się przepisy Regulaminu Studiów w brzmieniu ustalonym niniejszą uchwałą.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2021/2022.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 lipca 2021 roku, 13:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło