fbpx Uchwała nr 23/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 23/22
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 kwietnia 2022 roku

Na podstawie art. 75 ust. 5 w zw. z ust. 2-4 oraz w zw. z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) ‒ uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r. (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„2. Od decyzji podjętych przez prodziekana w trybie określonym w ust. 1 studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, składany do prorektora właściwego do spraw studenckich działającego na podstawie upoważnienia Rektora.”;

 1. § 6a otrzymuje brzmienie:

㤠6a.

1. Student ma obowiązek złożenia ślubowania, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia studiów.

2. Student ma obowiązek postępować zgodnie z treścią ślubowania oraz kierować się zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Studenta Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Student, którego zachowanie zagraża życiu lub zdrowiu uczestników zajęć lub który swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć lub uczestnictwo w nich, może być usunięty z tych zajęć. W takim przypadku, nieobecność studenta jest uznana za nieusprawiedliwioną.”;

 1. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Plan zajęć dla poszczególnych studiów prowadzonych na wydziale określa dziekan i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie określonym w przepisach odrębnych, jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą dziekana.”;

 1. § 13a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia opublikowania wyników egzaminu w podstawowym terminie.”;

 1. § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy przedmiot kończy się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu, jeżeli program studiów przewiduje takie zajęcia. Termin zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu określa prodziekan.”;

 1. § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu lub oceny jego wyników, prodziekan może wyrazić zgodę na składanie egzaminu komisyjnego, działając:

 1. z własnej inicjatywy, albo
 2. na wniosek studenta lub na wniosek właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego, uzgodniony ze studentem; wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników niezdanego egzaminu.”;
 1. § 20 ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W charakterze obserwatora, na wniosek prodziekana, studenta lub właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego, w egzaminie może uczestniczyć wskazany przez wnioskodawcę członek społeczności akademickiej UG.”;

 1. w § 21:
 1. ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadkach określonych w pkt 1 i 2, prodziekan orzeka na wniosek studenta.”;

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy dług punktowy ECTS studenta ubiegającego się o zezwolenie, o którym mowa w § 22 ust. 1, przekracza limit maksymalnego długu punktowego ECTS określonego zgodnie z § 22 ust. 4, prodziekan odmawiając udzielenia zezwolenia, może orzec o powtarzaniu semestru.”;

 1. § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli student nie zaliczy powtarzanego przedmiotu objętego zezwoleniem, o którym mowa w § 22 ust. 1, albo dług punktowy ECTS studenta, któremu udzielono takiego zezwolenia, przekroczy w kolejnym semestrze limit maksymalnego długu punktowego ECTS określonego zgodnie z § 22 ust. 4, prodziekan może orzec o:

1) powtarzaniu ostatniego semestru, na który student został wpisany, albo

2) skreśleniu z listy studentów.

W przypadku określonym w pkt 1, prodziekan orzeka na wniosek studenta.”;

 1. § 25 otrzymuje brzmienie:

㤠25.

Prodziekan – z własnej inicjatywy lub na wniosek studenta – może udzielić zezwolenia na przeniesienie terminu realizacji przedmiotu, który nie jest objęty:

1) zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze, wskazanym w § 22 ust. 1, albo

2) zgodą na powtarzanie semestru, wskazaną w § 24 ust. 1.”;

 1. § 31 otrzymuje brzmienie:

㤠31.

1. W zajęciach przewidzianych w programie studiów, za zgodą prodziekana, mogą uczestniczyć uczniowie wybitnie uzdolnieni w zakresie kierunku studiów zgodnego z ich uzdolnieniami.

2. Uczeń składa do prodziekana wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Do wniosku dołącza się zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo uczenia w zajęciach.

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach uczniów, o których mowa w ust. 1, jest zawarcie porozumienia między Rektorem a dyrektorem właściwej szkoły, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana. W porozumieniu określa się w szczególności rodzaje zajęć, w których będą uczestniczyć uczniowie oraz sposób dokumentowania ich osiągnięć, a także tryb i warunki wykorzystania tych osiągnięć.

4. Prodziekan może wyznaczyć opiekuna naukowego ucznia. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

5. Do uczniów, o których mowa w ust. 1, Regulamin stosuje się odpowiednio.”;

 1. § 35 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej ‒ jeżeli przewiduje to program studiów, lub magisterskiej) we właściwym dziekanacie do ostatniego dnia podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia, zgodnie ze szczegółowym podziałem roku akademickiego określonym przez Rektora;”;

 1. § 38 otrzymuje brzmienie:

㤠38.

1. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna, eksperymentalna lub wynik badań. Do prac dyplomowych innych niż praca pisemna przepisy rozdziału 5 stosuje się odpowiednio.

2. Dziekan, w drodze zarządzenia, może ustalić szczegółowe zasady przygotowywania prac dyplomowych, o których mowa w ust. 1.

3. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.

4. Za zgodą prodziekana, praca dyplomowa może być rezultatem pracy zespołu studentów, jeżeli indywidualny wkład studenta w przygotowanie danej pracy jest możliwy do ustalenia.”;

 1. § 45 otrzymuje brzmienie:

㤠45.

1. Z zastrzeżeniem art. 85 ust. 2 pkt 1 Ustawy, student:

1) niepełnosprawny;

2) będący w ciąży ‒ w przypadku studentki;

3) będący rodzicem;

4) samodzielnie wychowujący dzieci;

5) studiujący na dwóch lub więcej kierunkach studiów;

6) studiujący wybrane przedmioty na innych kierunkach studiów;

7) odbywający część studiów w uczelni zagranicznej;

8) odbywający praktyki, o których mowa w § 30 ust. 2;

9) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach

– może odbywać studia, za zgodą prodziekana, według indywidualnej organizacji studiów. Udzielając zgody, na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki, prodziekan ustala zasady i tryb studiowania według indywidualnej organizacji studiów – z uwzględnieniem ust. 3. W przypadkach określonych w pkt 5–9, prodziekan może uzależnić zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów od osiągnięć studenta.

2. Student, odbywający studia według indywidualnej organizacji studiów, uzyskuje zaliczenia i składa egzaminy w terminach indywidualnie ustalanych z prowadzącymi zajęcia w granicach danego roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, prodziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na przeniesienie tych terminów na następny rok akademicki lub zwolnić studenta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.

3. Prodziekan może cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 1, w przypadku naruszenia przez studenta określonych zasad studiowania według indywidualnej organizacji studiów lub braku postępów w nauce.”;

 1. w § 46:
 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Indywidualna organizacja studiów z opieką naukową polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku studiów lub łączeniu treści programowych w obrębie jednego lub więcej kierunków studiów, w tym studiów międzydziedzinowych, a także na udziale studenta w pracach badawczych.”

 1. po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku studiów międzydziedzinowych studiowanie według indywidualnej organizacji studiów z opieką naukową może nastąpić od pierwszego semestru.”;

 1. § 52 otrzymuje brzmienie:

㤠52.

1. Student może, za zgodą prodziekana, przenieść się na inną uczelnię.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona na wniosek studenta i po uprzednim wypełnieniu przez studenta wszystkich obowiązków wobec UG, w szczególności:

1) zaliczenia semestru, w trakcie którego student złożył wniosek;

2) wniesienia wszystkich wymaganych w stosunku do niego opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy;

3) rozliczenia się z Biblioteką UG.”;

 1. § 53 otrzymuje brzmienie:

㤠53.

1. Wniosek o przyjęcie na studia prowadzone przez UG student innej uczelni lub uczelni zagranicznej składa za pośrednictwem prodziekana do Rektora. Terminy składania wniosków w semestrze zimowym i letnim określa Rektor.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, student innej uczelni lub uczelni zagranicznej dołącza:

1) zgodę właściwego przedstawiciela władz tej uczelni na przeniesienie, potwierdzającą wypełnienie przez studenta wszystkich obowiązków wobec tej uczelni;

2) kartę przebiegu studiów, zawierającą wykaz zaliczonych przedmiotów;

3) opisy zaliczonych przedmiotów (sylabusy) albo inny dokument opisujący treści programowe przedmiotu, w szczególności efekty uczenia się;

4) zaświadczenie potwierdzające aktualny status studenta w innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

3. Przyjęcie na studia prowadzone przez UG studenta innej uczelni lub uczelni zagranicznej może nastąpić w przypadku gdy:

1) student zaliczy co najmniej pierwszy semestr w innej uczelni lub uczelni zagranicznej;

2) stan różnic programowych oraz punktów ECTS pozwala na podjęcie studiów co najmniej na drugim semestrze.

4. Rektor, wyrażając zgodę na przyjęcie na studia, wskazuje semestr, od którego nastąpi podjęcie studiów, uwzględniając stan różnic programowych, a także określa termin uzupełnienia tych różnic.”;

 1. § 54 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Urlop jest udzielany na okres jednego semestru lub dwóch semestrów (urlop długoterminowy) albo na okres krótszy niż czas trwania semestru (urlop krótkoterminowy).”;

 1. § 55 otrzymuje brzmienie:

㤠55.

1. W toku jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku student może uzyskać urlop roczny najwyżej 3 razy, a w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia na danym kierunku – najwyżej 2 razy, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego. Łączny okres urlopów udzielonych w toku jednolitych studiów magisterskich nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, a w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia – 24 miesiące. Powyższe ograniczenie nie dotyczy urlopów, o których mowa w § 54 ust. 1 pkt 1 i 4.

2. Udzielenie studentowi urlopu zdrowotnego po raz kolejny wymaga przedstawienia przez niego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przewlekłą niezdolność do studiowania w okresie wskazanym w zaświadczeniu.

3. Przed upływem okresu urlopu, o którym mowa w § 54 ust. 1 pkt 1 i 6, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego semestru, student, któremu udzielono urlopu, ma obowiązek przedstawienia:

1) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, albo

2) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość kontynuowania studiów, albo

3) oświadczenia o ustaniu przyczyny udzielenia urlopu.

W przypadku nieprzedłużenia okresu urlopu, o którym mowa w § 54 ust. 1 pkt 1 i 6, urlop ten kończy się z upływem ostatniego semestru, na który urlop został udzielony. W takim przypadku, wpis na semestr powinien nastąpić z początkiem kolejnego semestru.

4. Po powrocie z urlopu, student może zostać zobowiązany do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych w przypadku zmiany programu studiów lub do kontynuowania studiów według zatwierdzonej przez prodziekana indywidualnej organizacji studiów.

5. Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin planowego ukończenia studiów.”;

 1. § 57 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. O rezygnacji ze studiów świadczy:

1) złożenie przez studenta prodziekanowi oświadczenia, w formie pisemnej, o rezygnacji ze studiów;

2) nieprzedstawienie przez studenta przed upływem okresu urlopu, o którym mowa w § 54 ust. 1 pkt 1 i 6, żadnego dokumentu określonego w § 55 ust. 3 pkt 1-3.”;

 1. § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 4, za zgodą prodziekana, osoba skreślona z listy studentów drugiego lub kolejnych semestrów może nie więcej niż dwukrotnie wznowić studia. Wznowienie nie może nastąpić na semestrze wyższym niż tym, na którym nastąpiło skreślenie z listy studentów.”;

 1. § 59 otrzymuje brzmienie:

㤠59.

Osoba skreślona z listy studentów pierwszego semestru może ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia, na ogólnych zasadach i w trybie obowiązującym przy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.”.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu Studiów, uwzględniający postanowienia uchwały nr 26/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r., uchwały nr 18/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz postanowienia § 1 niniejszej uchwały, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

W przypadku postępowań w sprawach toku studiów, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i niezakończonych ostatecznie do tego dnia, stosuje się przepisy Regulaminu Studiów w brzmieniu ustalonym niniejszą uchwałą.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 kwietnia 2022 roku, 12:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz
Treść wprowadzona przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz