fbpx Uchwała nr 12/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu Studiów UG | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 12/12
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 marca 2012 roku
w sprawie Regulaminu Studiów UG

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 161 ust. 1 i ust. 2 i art. 160 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 36 ust. 1 pkt 6 i § 128 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

 

§ 1.

Uchwala się Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do uchwały, określający organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych przez Uniwersytet Gdański, oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów.

 

§ 2.

Przepisy Regulaminu, o którym mowa w § 1 stosuje się również do spraw wszczętych, a niezakończonych ostatecznie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Senatu UG nr 4/07 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów UG (z późniejszymi zmianami).

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz