fbpx Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 70/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
16 maja 2022 roku
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 1 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574) oraz § 51 ust. 1 i 4, § 70 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) i § 59 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego UG z dnia 1 stycznia 2021 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) w strukturze Wydziału Filologicznego tworzy się Centrum Teatralne.
2) w strukturze Wydziału Chemii:
 
a) w Katedrze Biotechnologii Molekularnej – Pracownię Inżynierii Genetycznej przekształca się w Pracownię Bionanotechnologii,
b) w Katedrze Chemii Biomedycznej likwiduje się Pracownię Fotobiofizyki;
c) Sekcję Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej przekształca się w Dział Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej, w skład którego wchodzą:
    - Sekcja Aparatury i Zamówień Publicznych,
    - Sekcja Obsługi Technicznej i Magazynowej;
 
3) ustala się następującą strukturę Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych:
 
a) Zespól Wielofotonowej Optyki Kwantowej i Kwantowej Informacji;
b) Zespól Nowych Zasobów Kwantowych;
c) Zespól Nowych Zasobów Kwantowych i Termodynamiki Kwantowej;
d) Zespól Układów Otwartych związanych z Optyką Kwantową;
e) Zespól Kwantowego Cyberbezpieczeństwa i Komunikacji;
f) Zespól Fundamentalnych Podstaw Technologii Kwantowych;
g) Biuro Wsparcia Badan i Współpracy z Przemysłem, w skład którego wchodzą Sekcje:
    - Sekcja Administracyjnego Wsparcia Badań,
    - Sekcja ds. Badań i Rozwoju;
 
4) w strukturze Administracji Centralnej – w pionie Zastępcy Kanclerza ds. Infrastruktury i Administracji likwiduje się Przedszkole Uniwersyteckie. Likwidacja Przedszkola oznacza jednocześnie likwidację stanowisk pracy w jednostce.

 

§ 2.

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 148/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1) skreśla się § 8 ust. 3;
 
2) § 76 otrzymuje brzmienie:
„§ 76. Biuro Kształcenia
1. Nadzoruje i kontroluje sprawy z zakresu kształcenia na studiach wyższych, studiach doktoranckich, studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających i szkoleniach prowadzonych przez wydziały, w tym wspiera Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia w zakresie sprawowania nadzoru nad kształceniem w jednostkach organizacyjnych UG.
2. Nadzoruje dziekanaty w zakresie dokumentowania (w tym elektronicznego) procesu kształcenia oraz ewidencji druków dyplomów ukończenia studiów oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych.
3. Współpracuje z Centrum Informatycznym w zakresie zapewnienia merytorycznej funkcjonalności programu PENSUM oraz w zakresie systemów dotyczących obsługi procesu kształcenia.
4. Pozyskuje i analizuje dane dotyczące planowania i rozliczania wykonania zajęć dydaktycznych oraz wprowadza do systemu POL-on dane o liczbie godzin prowadzonych przez nauczycieli akademickich na poszczególnych studiach
5. Sporządza sprawozdania, analizy, zestawienia statystyczne i raporty dotyczące studentów (z wyłączeniem sprawozdania o studiach wyższych POL-on GUS S-10), doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń a także absolwentów Uczelni.
6. Wprowadza, aktualizuje i archiwizuje do systemu POL-on informacje: o pozwoleniach na utworzenie studiów i prowadzonych studiach, o opłatach edukacyjnych za studia.
7. Ewidencjonuje wyniki postępowań akredytacyjnych, monitoruje wdrażanie zaleceń pokontrolnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych jednostek akredytujących kształcenie w Uniwersytecie Gdańskim.
8. Nadzoruje migrację danych studentów do systemu POL-on (z wyłączeniem informacji o przyznanych stypendiach), wprowadza, aktualizuje i archiwizuje dane o doktorantach studiów doktoranckich.
9. Wspomaga proces postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe oraz nadzoruje prawidłowość jego przebiegu.
10. Koordynuje sprawy dotyczące studiów podyplomowych oraz wykonuje wobec nich czynności administracyjne, związane ze sprawowaniem przez Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia nadzoru nad studiami podyplomowymi.
11. Koordynuje sprawy przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom studiów doktoranckich oraz nagród Rektora doktorantom studiów doktoranckich i szkół doktorskich oraz monitoruje wykorzystanie na nie środków finansowych.
12. Koordynuje sprawy związane z badaniami profilaktycznymi doktorantów: monitoruje wykorzystanie środków finansowych, zawiera umowy na przeprowadzenie badań.
13. Koordynuje sprawy dotyczące innych form kształcenia prowadzonych przez wydziały oraz wykonuje wobec nich czynności administracyjne, związane ze sprawowaniem przez Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia nadzoru nad innymi formami kształcenia.
14. Koordynuje i monitoruje działania związane z praktykami studenckimi: sporządza ogólnouczelniany plan praktyk oraz sprawozdanie z realizacji praktyk na podstawie danych uzyskanych z wydziałów, koordynuje powoływanie i odwolywanie kierowników i opiekunów praktyk oraz prowadzi ich ewidencję, a także sprawdza zgodność ewidencji z wnioskami o wypłatę wynagrodzeni za kierowanie praktykami dla poszczególnych nauczycieli akademickich przekazanymi do Biura Kształcenia
15. Monitoruje jakość kształcenia na wszystkich poziomach studiów, studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich i na studiach podyplomowych poprzez organizowanie badań służących pomiarowi jakości kształcenia wśród studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia oraz poprzez analizę i publikowanie wyników wymienionych badań.
16. Koordynuje Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, a w tym:
 
1) prowadzi korespondencję z Uniwersytecką Komisją Kształcenia oraz pośredniczy w relacjach między tą Komisją i studentami i doktorantami;
2) prowadzi dokumentację związaną z realizacją Programu;
3) informuje studentów i doktorantów o możliwości kształcenia w ramach MOST w Uniwersytecie Gdańskim lub innych uczelniach.
 
17. Koordynuje sprawy związane z przeprowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.
18. Prowadzi album studentów i księgę dyplomów.
19. Potwierdza, na żądanie uprawnionych podmiotów, wykształcenie uzyskane przez absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego (weryfikacja wykształcenia).
20. Współpracuje i zapewnia obsługę administracyjną: Senackiej Komisji ds. Kształcenia oraz Uczelnianej Rady do Spraw Ewaluacji Kształcenia.
21. Koordynuje zawieranie umów o współpracy w zakresie kształcenia z innymi uczelniami, szkołami oraz instytucjami.
22. Przygotowuje i opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawnych związanych z kształceniem.
23. Organizuje zapisy na zajęcia prowadzone w formie wykładów ogólnouczelnianych oraz koordynuje sprawy z tym związane.
24. Koordynuje sprawy związane z realizacją przez Uczelnię zadań w zakresie kształcenia zleconych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
25. Koordynuje sprawy związane z uwierzytelnieniem dokumentów związanych z przebiegiem studiów lub studiów podyplomowych przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą (z wyłączeniem dokumentów, których uwierzytelnienie należy do zadań NAWA).”;
 
3) § 90 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zastępcy Kanclerza ds. Infrastruktury i Administracji podlegają bezpośrednio następujące jednostki organizacyjne: Centrum Infrastruktury Morskiej, Centrum Eksploatacji Nieruchomości, Dział Inwestycji i Remontów, Straż Uniwersytecka, Muzeum UG.”;
 
4) skreśla się § 100;
 
5) załączniki nr 1-4 do Regulaminu Organizacyjnego UG otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku, z zastrzeżeniem § 1 pkt 4, § 2 ust. 1 pkt 1,3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 czerwca 2022 roku, 11:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Gdańskiego