fbpx Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała nr 76/20
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
24 września 2020 roku
w sprawie Regulaminu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 24 września 2020 roku

Na podstawie § 26 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 

Regulamin Senatu
Uniwersytetu Gdanskiego
 
załącznik do Uchwały nr 76/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Senat jest organem kolegialnym Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Skład i zadania Senatu określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), zwana dalej „Ustawą”, oraz Statut Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.), zwany dalej „Statutem”.
3. Szczegółowe zasady wyboru do Senatu określa Ordynacja Wyborcza UG stanowiąca załącznik nr 2 do Statutu.
4. Senat wykonuje zadania na posiedzeniach oraz między posiedzeniami przy pomocy komisji senackich, a także we współpracy z innymi organami Uniwersytetu oraz osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Uniwersytecie.
5. Oprócz uprawnień i zadań określonych w Ustawie i Statucie, Senat posiada także uprawnienia opiniodawcze. Rektor może zwrócić się do Senatu o opinię w każdej sprawie, którą uzna za ważną ze względu na dobro uczelni.
6. Podstawą pracy Senatu jest Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, zwany dalej „Regulaminem Senatu”.

 

 

Rozdział 2. Posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

 

§ 2.

1. Przewodniczącym Senatu jest Rektor.
2. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor nie rzadziej niż 4 razy w semestrze.
3. Terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu w semestrze ustala Rektor i przedstawia Senatowi na ostatnim posiedzeniu w poprzedzającym semestrze.
4. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Rektor, ustalając formę, termin i miejsce otwarcia posiedzenia oraz przedstawiając projekt porządku obrad posiedzenia Senatu.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu Senatu, pisemne lub za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, doręcza się członkom Senatu i osobom zasiadającym w nim z głosem doradczym, nie później niż 5 dni przed posiedzeniem. Członkowie Senatu i osoby zasiadające w nim z głosem doradczym podają do Biura Organizacji i Legislacji adresy e-mail, pod które mają być kierowane zawiadomienia o posiedzeniu Senatu. Zawiadomienie dokonane pod ostatnim znanym Biuru Organizacji i Legislacji adresem e-mail uważa się za skuteczne.
6. Do zawiadomienia o posiedzeniu zwołanym w trybie zwyczajnym należy załączyć proponowany porządek obrad posiedzenia, projekty uchwał, protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu oraz inne materiały dotyczące punktów porządku obrad. O zakresie materiałów rozsyłanych wraz z zawiadomieniem decyduje Rektor.
7. Nadzwyczajne posiedzenie Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Senatu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
8. Posiedzenia Senatu są jawne dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
9. Senat może wyłączyć jawność posiedzenia w całości lub części.

 

 

Rozdział 3. Uczestnicy posiedzeń

 

§ 3.

Na podstawie komunikatu Uczelnianej Komisji Wyborczej Rektor sporządza imienną listę członków Senatu i osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu z głosem doradczym. Do tej listy Rektor wprowadza niezwłocznie wszelkie zachodzące zmiany. Lista członków Senatu jest podawana do wiadomości na uniwersyteckiej stronie internetowej.

 

§ 4.

1. Członek Senatu obowiązany jest osobiście uczestniczyć w posiedzeniach Senatu, potwierdzając obecność podpisem na imiennej liście obecności. O przyczynach nieobecności członek Senatu informuje Rektora pisemnie nie później niż przed następnym posiedzeniem Senatu.
2. Dziekan lub dyrektor jednostki organizacyjnej UG może w wyjątkowym przypadku delegować na posiedzenie Senatu swojego zastępcę, powiadamiając o tym Rektora przed rozpoczęciem posiedzenia. Rektor przekazuje tę informację Senatowi. Osoba delegowana przez dziekana lub dyrektora jednostki organizacyjnej UG może zabierać głos bez udziału w głosowaniu.
3. Rektor może zapraszać gości do uczestnictwa w posiedzeniach Senatu.

 

§ 5.

Prawo zabierania głosu na posiedzeniu Senatu przysługuje wszystkim osobom wchodzącym w jego skład, a także osobom zaproszonym.

 

§ 6.

Przesłanki wygaśnięcia mandatu członka Senatu w trakcie kadencji oraz zasady przeprowadzenia wyborów uzupełniających określa Statut i Ordynacja Wyborcza UG.

 

Rozdział 4. Tryb obrad

 

§ 7.

1. Senat obraduje oraz podejmuje uchwały na posiedzeniach, z wyjątkiem przypadków określonych w § 17.
2. Posiedzeniom Senatu przewodniczy Rektor. W przypadku niemożności przewodniczenia posiedzeniom przez Rektora, zastępuje go wyznaczony przez niego prorektor.
3. Posiedzenie w sprawie oceny Rektora prowadzi osoba wybrana przez Senat.

 

§ 8.

Do otwarcia i prowadzenia obrad niezbędna jest obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Senatu określonej przez Statut.

 

§ 9.

1. Porządek obrad posiedzenia przedstawiony przez Rektora w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Senatu przyjmuje Senat przed rozpoczęciem obrad.
2. Senat może dokonać zmiany porządku obrad posiedzenia na wniosek senatora zgłoszony przed rozpoczęciem obrad.
3. Ostateczną decyzję w sprawie uzupełnienia lub zmiany porządku obrad posiedzenia podejmuje Senat.
4. Poszczególne punkty porządku obrad, które nie zostaną rozpatrzone na posiedzeniu, przenosi się i umieszcza jako pierwsze w kolejności w porządku obrad następnego posiedzenia Senatu.

 

§ 10.

1. Członkowie Senatu mają prawo wnosić interpelacje skierowane do Rektora w punkcie wolne wnioski porządku obrad.
2. Rektor udziela odpowiedzi na interpelacje najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Senatu, chyba że Senat wyrazi zgodę na odroczenie odpowiedzi.
3. Odpowiedź na zgłoszoną interpelację może być przedmiotem dyskusji Senatu.

 

§ 11.

1. Sprawy wniesione pod obrady przedstawia Senatowi Rektor lub wskazany przez niego sprawozdawca.
2. Sprawy wymagające szczegółowego rozpatrzenia Rektor lub Senat mogą skierować do odpowiedniej komisji senackiej. W imieniu komisji senackiej sprawę na posiedzeniu Senatu referuje jej przewodniczący lub wybrany przez komisję senacką sprawozdawca.

 

§ 12.

1. W sprawach objętych porządkiem obrad Rektor udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
2. Przedstawienie wniosku formalnego następuje po udzieleniu przez Rektora bezpośrednio po zgłoszeniu się wnioskodawcy.
3. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
 
1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad;
2) zamknięcie listy mówców;
3) odroczenie lub zamknięcie dyskusji;
4) odesłanie sprawy do komisji senackiej lub powołanie senackiej komisji doraźnej;
5) głosowanie bez dyskusji;
6) utajnienie całości lub części posiedzenia;
7) ograniczenie lub przedłużenie czasu przemówień;
8) stwierdzenie kworum;
9) sprawdzenie zgodności przepisów proponowanej uchwały z Ustawą, Statutem i Regulaminem Senatu.
 
4. Senat głosuje nad wnioskiem formalnym bezpośrednio po wysłuchaniu wnioskodawcy z możliwością wcześniejszego wysłuchania stanowiska przeciwnego.

 

§ 13.

Rektor może zwrócić uwagę mówcy, gdy jego wypowiedź wykracza poza porządek obrad lub narusza dobre obyczaje akademickie. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi, Rektor może odebrać głos mówcy. Od decyzji Rektora przysługuje mówcy odwołanie do Senatu.

 

 

Rozdział 5. Uchwały

 

§ 14.

1. Uchwały Senatu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Senatu.
2. Uchwały Senatu dotyczące przyjęcia lub zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów statutowego składu Senatu po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w UG.
3. Zasady zawieszenia wykonania oraz uchylenia uchwały Senatu określa Statut.

 

§ 15.

1. Głosowania są jawne z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w § 168 ust. 1 Statutu i mogą odbywać się za pomocą elektronicznego systemu do głosowania.
2. W przypadkach uniemożliwiających korzystanie z tego systemu Rektor wyznacza komisję skrutacyjną w składzie 2 członków Senatu z prawem głosu. Komisja sporządza protokół i podaje go do wiadomości Senatu.

 

§ 16.

Wniosek o zmianę Statutu lub Regulaminu Senatu nie może być rozpatrywany na tym samym posiedzeniu, na którym został zgłoszony.

 

§ 17.

1. Posiedzenia Senatu lub głosowania mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.
2. Do projektu uchwały poddawanej pod głosowanie w trybie określonym w ust. 1  należy dołączyć pisemne uzasadnienie.
3. Rektor określa sposób i termin głosowania w trybie określonym w ust. 1. Wynik głosowania ustala Kierownik Biura Organizacji i Legislacji lub w razie jego nieobecności inna osoba wskazana przez Rektora. Wynik głosowania jest przedstawiany członkom Senatu w formie protokołu.

 

 

Rozdział 6. Dokumentacja

 

§ 18.

1. Przebieg obrad Senatu jest rejestrowany w formie elektronicznej lub zapisywany stenograficznie. Zapisy te stanowią podstawę do sporządzenia protokołu.
2. Protokół przyjęty przez Senat i podpisany przez przewodniczącego obrad stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Senatu.
3. Projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu dostarcza się wraz z zawiadomieniem o następnym posiedzeniu.
4. Projekt protokołu posiedzenia Senatu dostępny jest do wglądu na wniosek senatora w Biurze Organizacji i Legislacji przed jego rozesłaniem.
5. Poprawki do projektu protokołu zgłasza się do Rektora nie później niż w dniu posiedzenia, podczas którego zatwierdzony zostanie protokół z posiedzenia Senatu. O wniesionych poprawkach Rektor informuje Senat.
6. Senat przyjmuje protokół posiedzenia wraz z uwzględnionymi poprawkami na następnym posiedzeniu.
7. Nagrania przebiegu obrad w dokonane w formie elektronicznej są przechowywane w Biurze Organizacji i Legislacji przez co najmniej 4 lata od dnia zatwierdzenia protokołu posiedzenia Senatu.
8. Protokoły posiedzeń Senatu są jawne z wyjątkiem tych, których jawność w całości lub części wyłączono.
9. Protokoły lub ich części, które zostały utajnione, są dostępne do wglądu na wniosek członka Senatu w Biurze Organizacji i Legislacji.
10. Protokoły jawne podawane są do wiadomości pracowników, doktorantów i studentów UG na stronie internetowej (widoczne przy korzystaniu z sieci uniwersyteckiej).

 

§ 19.

1. Uchwały Senatu podpisuje Rektor jako przewodniczący Senatu.
2. Uchwały Senatu są rozsyłane do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Bazie Wewnętrznych Aktów Normatywnych UG.

 

§ 20.

1. Obsługę administracyjną Senatu zapewnia Biuro Organizacji i Legislacji.
2. Obsługę administracyjną komisji senackich pełnią jednostki organizacyjne zgodnie z uchwałą Senatu, o której mowa w § 21 ust. 2.

 

 

Rozdział 7. Komisje senackie

 

§ 21.

1. Senat może powoływać stałe i doraźne komisje senackie oraz określać ich skład i zadania.
2. Organizację i tryb pracy stałych komisji senackich Uniwersytetu Gdańskiego określa uchwała Senatu.

 

§ 22.

1. Członków stałych komisji senackich powołuje Senat na okres swojej kadencji.
2. Przedstawiciele doktorantów i studentów w komisjach senackich i uczelnianych są wybierani zgodnie z właściwymi Regulaminami, odpowiednio Samorządu Doktorantów i Samorządu Studentów.
3. Przewodniczących komisji senackich powołuje Senat na wniosek Rektora.
4. Członkowie komisji senackich osobiście uczestniczą w posiedzeniach komisji, potwierdzając obecność pisemnie na imiennej liście obecności. W szczególnych przypadkach dziekan, dyrektor ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, przewodniczący samorządu studentów lub doktorantów może delegować na posiedzenie komisji senackiej innego przedstawiciela.
5. Przewodniczący komisji senackiej może zapraszać gości do udziału w posiedzeniach komisji. Przewodniczący komisji senackiej powiadamia komisję o udziale gości w posiedzeniu.

 

§ 23.

1. Wygaśnięcie mandatu członka komisji senackiej w trakcie kadencji następuje wskutek:
 
1) śmierci lub zrzeczenia się mandatu;
2) odwołania przez Senat;
3) rozwiązania stosunku pracy lub zakończenia studiów, utraty statusu studenta albo uczestnika studiów doktoranckich UG;
4) ukarania nauczyciela akademickiego, studenta lub doktoranta oraz pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, karą dyscyplinarną określoną w ustawie.
 
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka komisji senackiej Senat na najbliższym posiedzeniu dokonuje uzupełnienia składu komisji.

 

§ 24.

Komisje senackie rozpatrują sprawy wchodzące do zakresu ich działania na wniosek Rektora, Senatu, jednostek organizacyjnych UG lub z własnej inicjatywy.

 

§ 25.

1. Posiedzenia komisji senackich zwołuje jej przewodniczący. Przepis § 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
2. Przepisy § 4, § 5, § 9, § 11 ust. 1, § 12, § 13 i § 15 stosuje się odpowiednio do obrad komisji senackiej.
3. Postanowienia, wnioski i opinie komisji senackiej są podawane do wiadomości Rektora.
4. W przypadku rozbieżności stanowisk, na żądanie co najmniej 3 członków komisji senackiej, Rektorowi przedstawia się także wnioski mniejszości.
 

§ 26.

Z przebiegu obrad komisji senackiej sporządza się protokół.

 

§ 27.

1. Senat może powoływać senackie komisje doraźne, określając zadania i zakres ich działania, oraz dokonując wyboru ich członków.
2. Postanowienia § 22-26 stosuje się odpowiednio.

 

 

Rozdział 8. Przepisy końcowe

 

§ 28.

1. Zmiany Regulaminu Senatu wymagają podjęcia uchwały.
2. Regulamin Senatu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku93.87 KB
PDF icon Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego219.91 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 listopada 2020 roku, 14:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego