fbpx Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała nr 31/17
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 maja 2017 roku
zmieniająca uchwałę nr 27/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 35 ust. 4 Statutu Uniwersytetu z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Senatu UG stanowiącym załącznik do uchwały nr 27/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zawiadomienie o posiedzeniu Senatu, pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej, powinno być doręczone członkom Senatu i osobom zasiadającym w nim z głosem doradczym, nie później niż pięć dni przed posiedzeniem. Członkowie Senatu i osoby zasiadające w nim z głosem doradczym zgłaszają do Biura Organizacji i Legislacji adresy e-mail, pod które mają być kierowane zawiadomienia o posiedzeniu Senatu. Zawiadomienie dokonane pod ostatnim znanym Biuru Organizacji i Legislacji adresem e-mail uważa się za skuteczne.”;

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Senat obraduje oraz podejmuje uchwały na posiedzeniach, z wyjątkiem przypadków określonych w § 16a.”;

3) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

㤠16a.

  1. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub z innych ważnych powodów, Rektor może zarządzić podjęcie przez Senat uchwały w trybie głosowania za pomocą poczty elektronicznej.
  2. Projekt uchwały głosowanej w trybie określonym w ust. 1 powinien posiadać pisemne uzasadnienie.
  3. Głosowanie w trybie określonym w ust. 1 jest wyłączone w sprawach wymagających zachowania wymogu tajności, w sprawach zmiany Statutu oraz w sprawach wyborczych.
  4. W przypadku głosowania za pomocą poczty elektronicznej projekt uchwały jest przesyłany członkom Senatu w formie pisemnej lub na wskazane przez nich adresy
  5. e-mail.
  6. Rektor przesyłając członkom Senatu projekt uchwały z prośbą o głosowanie w trybie określonym w ust. 1:

1) uzasadnia konieczność głosowania w tym trybie;

2) określa termin do którego można głosować.

  1. Członkowie Senatu zgłaszają do Biura Organizacji i Legislacji adresy e-mail, z których będą oddawane ich głosy. Głos oddany z takiego adresu e-mail uważa się za głos oddany przez członka Senatu.
  2. Po zapoznaniu się z projektem uchwały i jego uzasadnieniem, członek Senatu ze swojego adresu e-mail wysyła informację na adres organizacyjny@ug.edu.pl, czy oddaje głos za uchwałą, głos przeciw uchwale czy wstrzymuje się od głosu.
  3. Wynik głosowania nad uchwałą za pomocą poczty elektronicznej ustala Kierownik Biura Organizacji i Legislacji lub w razie jego nieobecności inna osoba wskazana przez Rektora. Wynik głosowania jest przedstawiany członkom Senatu w formie protokołu na kolejnym zwyczajnym posiedzeniu Senatu. Na wniosek członka Senatu udostępniana jest imienna lista głosujących wraz z informacją, czy członek Senatu oddał głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymał się od głosu.”;

4) w § 17 ust. 4, 8 i 10 oraz w § 19 ust. 1 słowa „Dział Organizacyjny” zastępuje się słowami „Biuro Organizacji Legislacji”.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku332.25 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego