fbpx Uchwała nr 27/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 27/07
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 kwietnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie § 34 ust 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

 

 Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Senat jest najwyższym organem kolegialnym uczelni.
 2. Skład Senatu oraz jego kompetencje określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.) oraz Statut Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Szczegółowe zasady wyboru do Senatu określa ordynacja wyborcza.
 4. Senat wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz między posiedzeniami przy pomocy powołanych komisji senackich. Senat wykonuje swoje zadania we współpracy z radami jednostek organizacyjnych.
 5. Oprócz uprawnień i zadań określonych w ustawie i Statucie Senat posiada także uprawnienia opiniodawcze. Rektor może zwrócić się do Senatu o opinię w każdej sprawie, którą uzna za ważną ze względu  na dobro uczelni.
 6. Podstawą pracy Senatu jest jego regulamin.

 

Rozdział II
Posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

§ 2

 1. Przewodniczącym Senatu jest Rektor.
 2. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor nie rzadziej niż cztery razy w semestrze.
 3. Terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu w semestrze ustala Rektor i przedstawia je Senatowi na ostatnim posiedzeniu w poprzedzającym semestrze.
 4. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Rektor ustalając termin, miejsce i godzinę jego otwarcia oraz przedstawia projekt porządku posiedzenia Senatu.
 5. Z wyjątkiem przypadków nagłych zawiadomienie o posiedzeniu powinno być doręczone członkom Senatu i osobom zasiadającym w nim z głosem doradczym na piśmie, nie później niż pięć dni przed posiedzeniem.
 6. W zawiadomieniu o posiedzeniu zwołanym w trybie zwyczajnym należy podać proponowany porządek posiedzenia, projekty uchwał, załączony protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu oraz inne materiały dotyczące punktów porządku obrad. O zakresie materiałów rozsyłanych wraz z zawiadomieniem decyduje Rektor.
 7. Nadzwyczajne posiedzenie Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Senatu w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 8. Posiedzenia Senatu są jawne dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
 9. Senat może ograniczyć bądź wyłączyć jawność posiedzenia lub jego części.

Rozdział III
Uczestnicy posiedzeń

§ 3

Na podstawie komunikatu Uczelnianej Komisji Wyborczej Rektor sporządza imienną listę członków Senatu i osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu z głosem doradczym. Do tej listy Rektor wprowadza niezwłocznie wszelkie zachodzące zmiany. Lista członków Senatu jest podawana do wiadomości ogólnej przez umieszczenie na uniwersyteckiej stronie internetowej.

§ 4

 1. Członek Senatu obowiązany jest osobiście uczestniczyć w jego posiedzeniach; swoją obecność stwierdza podpisem na imiennej liście obecności, a przyczyny swej nieobecności powinien wyjaśnić Rektorowi pisemnie nie później niż przed następnym posiedzeniem Senatu.
 2. Dziekan lub dyrektor jednostki organizacyjnej UG może w wyjątkowym przypadku delegować na posiedzenie Senatu swojego zastępcę, powiadamiając o tym Rektora przed rozpoczęciem posiedzenia. Rektor przekazuje tę informację Senatowi. Osoba delegowana przez dziekana lub dyrektora jednostki organizacyjnej UG może zabierać głos, lecz nie może uczestniczyć w głosowaniu.
 3. Rektor może zapraszać gości do udziału w posiedzeniach Senatu.

§ 5

Prawo zabierania głosu na posiedzeniu Senatu przysługuje wszystkim osobom wchodzącym w jego skład, a także osobom zaproszonym.

§ 6

Przesłanki wygaśnięcia mandatu członka Senatu w trakcie kadencji oraz zasady przeprowadzenia wyborów uzupełniających określa Statut i ordynacja wyborcza.

 

Rozdział IV
Tryb obrad

§ 7

 1. Senat obraduje oraz podejmuje uchwały na posiedzeniach.
 2. Posiedzeniom Senatu przewodniczy Rektor. W przypadku niemożności przewodniczenia posiedzeniom przez Rektora, zastępuje go wyznaczony przez niego prorektor.
 3. Posiedzenie w sprawie oceny Rektora prowadzi osoba wybrana przez Senat.

 

§ 8

Do otwarcia i prowadzenia obrad niezbędna jest obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Senatu określonej przez Statut.

§ 9

 1. Porządek posiedzenia przedstawiony przez Rektora w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Senatu przyjmuje Senat przed rozpoczęciem obrad.
 2. Senat może dokonać zmiany porządku posiedzenia na wniosek senatora zgłoszony przed rozpoczęciem obrad.
 3. Ostateczną decyzję w sprawie uzupełnienia lub zmiany porządku posiedzenia podejmuje Senat.
 4. Poszczególne punkty porządku dziennego, które nie zostaną rozpatrzone na posiedzeniu, przenosi się i umieszcza - jako pierwsze w kolejności - w porządku dziennym następnego posiedzenia Senatu..

§ 10

 1. Członkowie Senatu moją prawo wnosić interpelacje skierowane do Rektora w punkcie porządku posiedzenia – wolne wnioski.
 2. Rektor udziela odpowiedzi na interpelacje najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Senatu, chyba że Senat wyrazi zgodę na odroczenie odpowiedzi.
 3. Odpowiedź na zgłoszoną interpelację może być przedmiotem dyskusji Senatu.

§ 11

 1. Sprawy wniesione pod obrady przedstawia Senatowi Rektor lub wskazany przez niego sprawozdawca.
 2. Sprawy wymagające szczegółowego rozpatrzenia Rektor lub Senat mogą skierować do odpowiedniej komisji senackiej. W imieniu komisji sprawę na posiedzeniu Senatu referuje jej przewodniczący lub wybrany przez Komisję sprawozdawca.

§ 12

 1. W sprawach objętych porządkiem dziennym Rektor udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
 2. W celu przedstawienia wniosku formalnego Rektor udziela głosu bezpośrednio po zgłoszeniu się wnioskodawcy.
 3. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
  1. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,
  2. zamknięcie listy mówców,
  3. odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
  4. odesłanie sprawy do komisji lub powołanie komisji doraźnej,
  5. głosowanie bez dyskusji,
  6. utajnienie całości lub części posiedzenia,
  7. ograniczenie lub przedłużenie czasu przemówień,
  8. stwierdzenie quorum,
  9. sprawdzenie zgodności zapisów proponowanej uchwały z ustawą, Statutem i Regulaminem Senatu.
 4. Senat głosuje nad wnioskiem formalnym bezpośrednio po wysłuchaniu wnioskodawcy z możliwością wcześniejszego wysłuchania stanowiska przeciwnego.

§ 13

Rektor może zwrócić uwagę mówcy, gdy jego wypowiedź wykracza poza porządek obrad lub narusza dobre obyczaje akademickie. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi, Rektor może odebrać głos mówcy. Od decyzji Rektora przysługuje mówcy odwołanie do Senatu.

Rozdział V
Uchwały, głosowanie

§ 14

 1. Uchwały Senatu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Senatu.
 2. Uchwały Senatu dotyczące przyjęcia lub zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów statutowego składu Senatu po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w uczelni.
 3. Senat uchyla uchwałę rady wydziału niezgodną z przepisami ustawowymi lub Statutem oraz może uchylić uchwałę rady wydziału naruszającą ważny interes Uniwersytetu.
 4. W razie podjęcia przez Senat uchwały niezgodnej z ustawami lub statutem UG Rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie czternastu dni zwołuje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli Senat nie zmieni albo nie uchyli uchwały, Rektor przekazuje ją do rozstrzygnięcia ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego.
 5. W razie podjęcia przez Senat uchwały naruszającej ważny interes uczelni, Rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie czternastu dni zwołuje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Uchwała wchodzi w życie, jeżeli Senat większością co najmniej trzech czwartych w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu Senatu wypowie się za jej utrzymaniem.

§ 15

 1. Głosowania są jawne z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w § 163 ust. 1 Statutu UG i mogą odbywać się za pomocą elektronicznego systemu do głosowania.
 2. W przypadkach uniemożliwiających korzystanie z tego systemu Rektor wyznacza komisję skrutacyjną w składzie dwóch członków Senatu (z prawem głosowania). Komisja sporządza protokół poświadczając jego wynik własnymi podpisami i podaje go do wiadomości Senatu.

§ 16

Wniosek o zmianę Statutu lub Regulaminu Senatu nie może być rozpatrywany na tym samym posiedzeniu, na którym został zgłoszony.

 

 

Rozdział VI
Dokumentacja

§ 17

 1. Przebieg obrad Senatu jest rejestrowany w formie elektronicznej lub zapisywany stenograficznie. Zapisy te stanowią podstawę do sporządzenia protokołu.
 2. Protokół przyjęty przez Senat i podpisany przez przewodniczącego obrad stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Senatu.
 3. Projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu dostarcza się wraz z zawiadomieniem o następnym posiedzeniu.
 4. Projekt protokołu posiedzenia Senatu dostępny jest do wglądu na wniosek senatora w Dziale Organizacyjnym przed jego rozesłaniem.
 5. Wnioski o sprostowanie protokółu składa się do Rektora nie później niż w dniu posiedzenia, podczas którego zatwierdzony zostanie protokół z posiedzenia Senatu.
 6. O wniesionych poprawkach Rektor informuje Senat.
 7. Senat przyjmuje protokół posiedzenia wraz z poprawkami na następnym posiedzeniu.
 8. Nagrania przebiegu obrad w dokonane w formie elektronicznej są przechowywane w Dziale Organizacyjnym przez cztery lata od dnia zatwierdzenia protokołu posiedzenia Senatu.
 9. Protokoły posiedzeń Senatu są jawne z wyjątkiem tych, których jawność w całości lub części wyłączono.
 10. Protokoły lub ich części, które zostały utajnione są dostępne do wglądu na wniosek członka Senatu w Dziale Organizacyjnym.
 11. Protokoły jawne podawane są do wiadomości publicznej na uniwersyteckiej stronie internetowej.

§ 18

 1. Uchwały Senatu podpisuje Rektor jako przewodniczący Senatu.
 2. Uchwały Senatu są rozsyłane do zainteresowanych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na uniwersyteckiej stronie internetowej.

§ 19

 1. Obsługę administracyjną Senatu zapewnia Dział Organizacyjny.
 2. Obsługę administracyjną komisji senackich pełnią jednostki organizacyjne wyznaczone przez Rektora według specyfiki swojej działalności.

Rozdział VII
Komisje senackie

§ 20

1. Senat może powoływać stałe i doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania.
2. Komisje Senatu wykonują swe zadania na podstawie zasad przyjętych na pierwszym posiedzeniu.
3. Senat ustala wykaz stałych komisji na pierwszym posiedzeniu kadencji Senatu.

§ 21

 1. Członków stałych komisji Senat powołuje na okres swojej kadencji. Senat określa liczbę członków komisji.
 2. Komisje senackie powinny składać się z członków senatu, innych pracowników, studentów i doktorantów uczelni.
 3. Kadencja przedstawicieli studentów oraz przedstawicieli doktorantów w komisjach senackich  trwa jeden rok i kończy się 31 października.
 4. Przewodniczących senackich komisji powołuje Senat na wniosek Rektora.
 5. Członkowie komisji osobiście uczestniczą w jej posiedzeniach; swą obecność potwierdzają na imiennej liście obecności.
 6. Przewodniczący komisji może zapraszać gości do udziału w posiedzeniach komisji. Przewodniczący komisji powiadamia komisję o udziale gości w posiedzeniu.

§ 22

 1. Wygaśnięcie mandatu członka komisji senackiej w trakcie kadencji następuje wskutek:
 1. śmierci lub zrzeczenia się mandatu,
 2. odwołania przez Senat,
 3. rozwiązania stosunku pracy lub zakończenia studiów, utraty statusu studenta albo uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu,
 4. ukarania nauczyciela akademickiego, studenta lub doktoranta oraz pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, karą dyscyplinarną określoną w ustawie.
 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka komisji senackiej na najbliższym posiedzeniu  Senat dokonuje uzupełnienia składu komisji.

§ 23

Komisje rozpatrują sprawy wchodzące w zakres ich działania na wniosek Rektora, Senatu, jednostek organizacyjnych UG lub z własnej inicjatywy.

§ 24

 1. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący. Postanowienia § 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 2. Postanowienia § 4, § 5, § 8, § 9, § 11 ust. 1, § 12, § 13, § 14 ust. 1 i  § 15 stosuje się odpowiednio do obrad komisji.
 3. Postanowienia, wnioski i opinie komisji są podawane do wiadomości Rektora.
 4. W przypadku rozbieżności stanowisk, na żądanie co najmniej 3 członków komisji, przedstawia się Rektorowi także wnioski mniejszości.

§ 25

Z przebiegu obrad komisji sporządza się protokół.

 

§ 26

 1. Senat może powołać komisje doraźne, określając zakres ich działania, kompetencje oraz dokonując wyboru ich członków.
 2. Postanowienia § 21-25 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§ 27

 1. Zmiany Regulaminu Senatu wymagają uchwały.
 2. Regulamin Senatu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin Senatu104.67 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 listopada 2020 roku, 14:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz