fbpx Zarządzenie Rektora UG  w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Rektora UG  w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 87/R/15
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 lipca 2015 roku
w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 2 w zw. z art. 200 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz § 11-14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1480), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1.      Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim, zwany dalej „doktorantem”, może otrzymywać stypendium doktoranckie.

2.      Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium przez wydziałową doktorancką komisję stypendialną, zwaną dalej „komisją”, powoływaną na zasadach określonych w § 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1480).

 

§ 2.

1.       Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.       Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:

1)      terminowo realizuje program studiów doktoranckich;

2)      wykazuje się zaangażowaniem w:

a)      prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo

b)      realizacji badań naukowych prowadzonych przez wydział;

3)      w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

3.      Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego – określone na wniosek właściwej komisji i uwzględniające kryteria, o których mowa w ust. 1 i 2 – zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

4.      Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego dotyczące zaangażowania w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych określa się w sposób zapewniający równy dostęp doktorantów do prowadzenia zajęć.

5.      Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego udostępnia się do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału w terminie do dnia 31 lipca roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego.

 

§ 3.

1.      Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 20 października roku akademickiego.

2.      Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, którego wzór określa właściwa komisja, zawiera w szczególności:

1)      dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;

2)      opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku ubiegania się o stypendium na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich;

3)      informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 albo 2 oraz ust. 3.

3.      Szczegółowy termin oraz miejsce i sposób składania wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego określa właściwa komisja i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału.

 

§ 4.

1.      Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, sporządza:

1)      listę doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich rekomendowanych do przyznania stypendium,

2)      listę doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich rekomendowanych do przyznania stypendium,

podpisane przez dziekana i zawierające dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.

2.      Komisja przekazuje Rektorowi w terminie do dnia 1 listopada roku akademickiego:

1)      listy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2;

2)      zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego;

3)      protokół z obrad komisji.

 

§ 5.

Decyzję w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor. Decyzja o przyznaniu stypendium doktoranckiego powinna zawierać określenie wysokości stypendium oraz okresu jego pobierania, z uwzględnieniem art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1480).

 

§ 6.

1.      Decyzję w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego doręcza się:

1)      we właściwym dziekanacie, za pokwitowaniem, w terminie pięciu dni od dnia wydania decyzji;

2)      po upływie terminu określonego w pkt 1 – wysyłając decyzję listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2.      Szczegółowy termin doręczenia decyzji w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa właściwa komisja i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału.

 

§ 7.

Od decyzji Rektora przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, za pośrednictwem komisji, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora, podjęta po ponownym zaopiniowaniu przez komisję wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, jest ostateczna.

 

§ 8.

1.      W przypadku udzielenia doktorantowi urlopu naukowego lub przebywania przez niego na stażu lub stypendium zagranicznym związanym z realizacją rozprawy doktorskiej, Rektor może przyznać stypendium doktoranckie po zasięgnięciu opinii dziekana.

2.      W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie.

 

§ 9.

Dysponentem środków finansowych wydziału, z których są wypłacane stypendia doktoranckie, jest dziekan.

 

§ 10.

W przypadku wykonywania pracy w Uniwersytecie Gdańskim przez doktoranta, któremu przyznano stypendium doktoranckie, stypendium może być podwyższone o kwotę równą dodatkowi za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia określonemu w przepisach odrębnych.

 

§ 11.

1.      Stypendium doktoranckie jest wypłacane co miesiąc z góry, z zastrzeżeniem że stypendium doktoranckie przysługujące za miesiące październik i listopad wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, ze stypendium doktoranckim przysługującym za miesiąc grudzień.

2.      W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

3.      Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

4.      Kierownik studiów doktoranckich zawiadamia niezwłocznie o zaprzestaniu wypłaty stypendium doktoranckiego Dział Kształcenia oraz Dział Finansowy.

 

§ 12.

Traci moc zarządzenie nr 68/R/14 Rektora UG z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds. Studenckich

prof. UG, dr hab. Józef A. Włodarski

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz

 

Subskrybuj RSS - Zarządzenie Rektora UG  w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim