fbpx Zarządzenie nr 79/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 87/R/15 Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 79/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 lipca 2018 roku
zmieniające zarządzenie nr 87/R/15 Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 2 w zw. z art. 200 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.), § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) oraz § 12-16 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1696), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 87/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium przez wydziałową doktorancką komisję stypendialną, zwaną dalej „komisją”, powoływaną na zasadach określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1696).”.

2) § 5 otrzymuje brzmienie: „Decyzję w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor. Decyzja o przyznaniu stypendium doktoranckiego powinna zawierać określenie wysokości stypendium oraz okresu jego pobierania, z uwzględnieniem art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1696).”.

3) załącznik „Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz