fbpx Zarządzenie nr 67/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 87/R/15 Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 67/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 lipca 2019 roku
zmieniające zarządzenie nr 87/R/15 Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 31 lipca 2019 roku

Na podstawie art. 280 oraz art. 285 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), art. 66 ust. 2 w zw. z art. 200 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), § 12-16 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696) oraz § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) ‒ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 87/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:

1)   terminowo realizuje program studiów doktoranckich;

2)   wykazuje się zaangażowaniem w:

a)   prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub

b)   realizacji badań naukowych prowadzonych przez wydział;

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

2. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego – określone na wniosek właściwej komisji i uwzględniające kryteria, o których mowa w ust. 1 – zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego dotyczące zaangażowania w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych określa się w sposób zapewniający równy dostęp doktorantów do prowadzenia zajęć.

4. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego udostępnia się do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału w terminie do dnia 31 lipca roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego.”;

  1. § 3 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2”;
  2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, sporządza listę doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich rekomendowanych do przyznania stypendium, podpisaną przez dziekana i zawierającą dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.

2. Komisja przekazuje Rektorowi w terminie do dnia 14 października roku akademickiego:

1) listę, o której mowa w ust. 1;

2) zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego;

3) protokół z obrad komisji.”;

  1. załącznik „Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. ogłasza się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia ujednolicony tekst zarządzenia nr 87/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Rektora UG nr 105/R/15 z dnia 29 października 2015 r., zarządzeniem nr 69/R/16 Rektora UG z dnia 5 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Rektora UG nr 79/R/18 z dnia 31 lipca 2018 r. oraz niniejszym zarządzeniem.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 31 lipca 2019 roku, 12:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny