fbpx Zarządzenie nr 68/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 68/R/14
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 czerwca 2014 roku
w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawieart. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1581) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Stypendia doktoranckie przyznaje się na stacjonarnych studiach doktoranckich.
 2. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Stypendium doktoranckie na drugim roku studiów i kolejnych latach studiów może być przyznane doktorantowi, który:
  1. terminowo realizuje program studiów doktoranckich, zgodnie z planem studiów doktoranckich;
  2. wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo w realizacji badań naukowych prowadzonych przez wydział;
  3. w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
 4. Rektor przyznaje stypendium doktoranckie, o którym mowa w ust. 2 i 3, w oparciu o rekomendację wydziałowej komisji doktoranckiej.

 

§ 2

 1.  Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta. Wniosek składa się do kierownika studiów doktoranckich do 20 października każdego roku akademickiego.
 2. Rektor powołuje wydziałowe komisje doktoranckie w sposób wskazany w § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.
 3. Uszczegółowienia kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3wraz z systemem punktacji dokonują przewodniczący wydziałowych komisji doktoranckich.
 4. Kryteria, o których mowa w ust. 3 wraz z systemem punktacji po zaopiniowaniu przez wydziałową komisję doktorancką podawane są do publicznej wiadomości uczestnikom studiów doktoranckich w terminie do 20 lipca.
 5. Wydziałowa komisja doktorancka opiniuje wnioski doktorantów z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w ust. 3.
 6. Kierownik studiów doktoranckich w terminie 14 dni od otrzymania wszystkich wniosków, o których mowa w ust. 5, przekazuje listę wnioskodawców z podpisem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej - Rektorowi.
 7. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz jego wysokości podejmuje Rektor.
 8. Doktorant, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, może w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wnieść za pośrednictwem wydziałowej komisji doktoranckiej, odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna w toku instancji.

 

 

§ 3

 1. Dysponentem środków finansowych podstawowej jednostki organizacyjnej, z których pochodzą wypłaty na stypendia doktoranckie, jest kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.
 2. Minimalna wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

 

§ 4

W przypadku wykonywania pracy w Uniwersytecie Gdańskim stypendium doktoranckie może być podwyższone o kwotę równą dodatkowi za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, określonemu w odrębnie obowiązujących przepisach.

 

§ 5

 1. Uczestnik studiów doktoranckich, na swój pisemny wniosek, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej może otrzymywać stypendium również w okresie urlopu naukowego, pobytu na stażu lub stypendium zagranicznym związanym z realizacją pracy doktorskiej. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.
 2. Na pisemny wniosek doktoranta, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego w okresie przedłużenia studiów doktoranckich. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.
 3. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i wypłacane jest co miesiąc.
 4. Stypendium doktoranckie za miesiąc październik wypłacane jest wraz ze stypendium za miesiąc listopad, jako wyrównanie.

 

§ 6

 1. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich lub ukończenie studiów powoduje wstrzymanie wypłaty stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja stała się ostateczna.
 2. Kierownik studiów doktoranckich zawiadamia o wstrzymaniu wypłaty stypendium doktoranckiego Dział Kształcenia oraz Dział Finansowy.

 

 

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 55/R/08 Rektora UG z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz