fbpx Zarządzenie nr 70/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu zarządzenia nr 87/R/15 Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 70/R/16
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
17 sierpnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu zarządzenia nr 87/R/15 Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2016 roku ze zm. oraz § 5 ust. 8 Zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 5/R/11 Rektora UG z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim:

 

 

§ 1.

Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia ujednolicony tekst zarządzenia nr 87/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 2.

Tekst, o którym mowa w § 1, uwzględnia zmiany wprowadzone zarządzeniem Rektora UG nr 105/R/15 z dnia 29 października 2015 roku oraz zarządzeniem nr 69/R/16 Rektora UG z dnia 5 sierpnia 2016 roku.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

 

______________________

 

załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/16

 

Zarządzenie nr 87/R/15

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 lipca 2015 roku

 

w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

 

tekst ujednolicony z dnia 17 sierpnia 2016 r.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 w zw. z art. 200 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz § 12-15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim, zwany dalej „doktorantem”, może otrzymywać stypendium doktoranckie.

2. Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium przez wydziałową doktorancką komisję stypendialną, zwaną dalej „komisją”, powoływaną na zasadach określonych w § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558).

 

§ 2.

  1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;

2) wykazuje się zaangażowaniem w:

a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez wydział;

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

  1. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego – określone na wniosek właściwej komisji i uwzględniające kryteria, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 – zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego dotyczące zaangażowania w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych określa się w sposób zapewniający równy dostęp doktorantów do prowadzenia zajęć.
  3. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego udostępnia się do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału w terminie do dnia 31 lipca roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego.

 

§ 3.

1. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 4 października roku akademickiego.

2. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, którego wzór określa właściwa komisja, zawiera w szczególności:

1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;

2) opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku ubiegania się o stypendium na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich;

3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 albo ust. 2 oraz ust. 3.

3. Szczegółowy termin oznaczony w dniach i godzinach oraz miejsce i sposób składania wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego określa właściwa komisja i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału, nie później niż do dnia 7 września roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego.

 

§ 4.

1. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, sporządza:

1) listę doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich rekomendowanych do przyznania stypendium,

2) listę doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich rekomendowanych do przyznania stypendium

 – podpisane przez dziekana i zawierające dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.

2. Komisja przekazuje Rektorowi w terminie do dnia 14 października roku akademickiego:

1) listy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego;

3) protokół z obrad komisji.

 

§ 5.

Decyzję w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor. Decyzja o przyznaniu stypendium doktoranckiego powinna zawierać określenie wysokości stypendium oraz okresu jego pobierania, z uwzględnieniem art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558).

 

§ 6.

1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego doręcza się:

1) we właściwym dziekanacie, za pokwitowaniem, w terminie pięciu dni od dnia wydania decyzji;

2) po upływie terminu określonego w pkt 1 – wysyłając decyzję listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. Szczegółowy termin doręczenia decyzji w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oznaczony w dniach i godzinach określa właściwa komisja i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału.

 

§ 7.

1. Od decyzji Rektora w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, za pośrednictwem komisji, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Decyzja Rektora, podjęta po ponownym zaopiniowaniu przez komisję wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, jest ostateczna. Decyzję Rektora doręcza się wysyłając decyzję listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

§ 7a.

W przypadku, gdy rekrutacja na dane studia doktoranckie została przeprowadzona w semestrze zimowym:

1) szczegółowy termin oznaczony w dniach i godzinach oraz miejsce i sposób składania wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego określa właściwa komisja i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału, nie później niż do dnia 15 lutego roku akademickiego;

2) doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 28 lutego lub 29 lutego roku akademickiego; § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio;

3) dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1-3, Komisja przekazuje Rektorowi w terminie do dnia 10 marca roku akademickiego.

 

§ 8.

1. W przypadku udziału doktoranta w stażu zagranicznym związanym z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, Rektor może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie po zasięgnięciu opinii dziekana. W tym przypadku, stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi niezależnie od otrzymywanego przez doktoranta stypendium przyznanego w związku z udziałem w stażu.

2. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich, Rektor może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie.

 

§ 9.

Dysponentem środków finansowych wydziału, z których są wypłacane stypendia doktoranckie, jest dziekan.

 

§ 10.

(uchylony)

 

§ 11.

1. Stypendium doktoranckie jest wypłacane co miesiąc z góry, z zastrzeżeniem że:

1) stypendium doktoranckie przysługujące za miesiąc październik wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, ze stypendium doktoranckim przysługującym za miesiąc listopad;

2) w przypadku, gdy rekrutacja na dane studia doktoranckie została przeprowadzona w semestrze zimowym, stypendium doktoranckie przysługujące za miesiąc marzec wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, ze stypendium doktoranckim przysługującym za miesiąc kwiecień.

  1. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
  2. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
  3. W przypadku doktoranta otrzymującego stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów, ale nie uzyskał wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej, zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.

5.      (uchylony)

 

§ 12.

Traci moc zarządzenie nr 68/R/14 Rektora UG z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz