fbpx Zarządzenie nr 69/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/R/15 Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 69/R/16
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/R/15 Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 2 w zw. z art. 200 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik nr 1 do uchwały nr 49/15 Senatu UG z dnia 25 czerwca 2015 r.) oraz § 12-15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 87/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)      podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 66 ust. 2 w zw. z art. 200 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz § 12-15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558), zarządza się, co następuje:”;

2)      w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium przez wydziałową doktorancką komisję stypendialną, zwaną dalej „komisją”, powoływaną na zasadach określonych w § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558).”;

3)      w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego – określone na wniosek właściwej komisji i uwzględniające kryteria, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 – zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.”;

4)      w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 4 października roku akademickiego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szczegółowy termin oznaczony w dniach i godzinach oraz miejsce i sposób składania wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego określa właściwa komisja i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału, nie później niż do dnia 7 września roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego.”;

5)      w § 4:

a) w ust. 1:

- w pkt 2 skreśla się przecinek,

- część wspólną poprzedza się myślnikiem,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia i pkt 1 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja przekazuje Rektorowi w terminie do dnia 14 października roku akademickiego:

1) listy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;”;

6)      w § 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Decyzja o przyznaniu stypendium doktoranckiego powinna zawierać określenie wysokości stypendium oraz okresu jego pobierania, z uwzględnieniem art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558).”;

7)      w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowy termin doręczenia decyzji w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oznaczony w dniach i godzinach określa właściwa komisja i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału.”;

8)      § 7 otrzymuje brzmienie:

㤠7.

1. Od decyzji Rektora w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, za pośrednictwem komisji, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Decyzja Rektora, podjęta po ponownym zaopiniowaniu przez komisję wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, jest ostateczna. Decyzję Rektora doręcza się wysyłając decyzję listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.”;

9)      po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

㤠7a.

W przypadku, gdy rekrutacja na dane studia doktoranckie została przeprowadzona w semestrze zimowym:

1)      szczegółowy termin oznaczony w dniach i godzinach oraz miejsce i sposób składania wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego określa właściwa komisja i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału, nie później niż do dnia 15 lutego roku akademickiego;

2)      doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 28 lutego lub 29 lutego roku akademickiego; § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio;

3)      dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1-3, Komisja przekazuje Rektorowi w terminie do dnia 10 marca roku akademickiego.”;

10)  w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku udziału doktoranta w stażu zagranicznym związanym z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, Rektor może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie po zasięgnięciu opinii dziekana. W tym przypadku, stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi niezależnie od otrzymywanego przez doktoranta stypendium przyznanego w związku z udziałem w stażu.”;

11)  uchyla się § 10;

12)  w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendium doktoranckie jest wypłacane co miesiąc z góry, z zastrzeżeniem że:

1)  stypendium doktoranckie przysługujące za miesiąc październik wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, ze stypendium doktoranckim przysługującym za miesiąc listopad;

2) w przypadku, gdy rekrutacja na dane studia doktoranckie została przeprowadzona w semestrze zimowym, stypendium doktoranckie przysługujące za miesiąc marzec wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, ze stypendium doktoranckim przysługującym za miesiąc kwiecień.”,

b) uchyla się ust. 5;

13)  załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2016 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kryteria559.92 KB
PDF icon Kopia do wydruku572.88 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz