fbpx Zarządzenie nr 105/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/R/15 Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 105/R/15
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 października 2015 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/R/15 Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 2 w zw. z art. 200 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz § 11-14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1480), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W § 11 zarządzenia nr 87/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim:

1)      ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku doktoranta otrzymującego stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów, ale nie uzyskał wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej, zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.”;

2)      dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Kierownik studiów doktoranckich zawiadamia niezwłocznie o zaprzestaniu wypłaty stypendium doktoranckiego Dział Kształcenia oraz Dział Finansowy.”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku90.13 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz