fbpx Regulamin Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 30/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 marca 2023 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 2 marca 2023 roku

Na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.), w związku z uchwałą nr 14/23 Senatu UG z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 95/R/19 Rektora UG z dnia 31 października 2019 roku (ze zm.) – wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 10 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2.  Wymogi dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których mogą być przeprowadzane posiedzenia rady dyscypliny naukowej, określa art. 178 ust. 1a Ustawy.”;
 
2) po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:
㤠25a.
Przepis § 25 ust. 3 stosuje się odpowiednio do zespołów powoływanych w postępowaniach w sprawach nadania stopnia naukowego doktora.”.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu uwzględniający postanowienia niniejszego zarządzenia, zarządzenia Rektora nr 170/R/21 z dnia 1 grudnia 2021 r., zarządzenia Rektora nr 140/R/21 z dnia 30 września 2021 r. a także dotychczasowe zmiany powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego – stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 marca 2023 roku, 10:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim