fbpx Regulamin Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 140/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 września 2021 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 30 września 2021 roku

Na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm), w związku z uchwałą nr 59/21 Senatu UG z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 95/R/19 Rektora UG z dnia 31 października 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada dyscypliny naukowej głosuje w sprawie wniosku formalnego zwykłą większością głosów bezpośrednio po wysłuchaniu wnioskodawcy z możliwością wysłuchania przed głosowaniem również stanowiska przeciwnego.”;
 
2) § 22 otrzymuje brzmienie:
„Z przebiegu posiedzenia rady dyscypliny naukowej sporządza się protokół. Do sporządzenia protokołu wykorzystuje się zapis przebiegu posiedzenia w formie elektronicznej lub stenograficzny. Zapis przechowuje się w jednostce, do której zadań należy obsługa administracyjna rady dyscypliny naukowej, do dnia zatwierdzenia protokołu przebiegu posiedzenia rady.”;
 
3) w § 25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Posiedzenia komisji mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;
 
4) w § 26 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) uchwały komisji są podpisywane przez przewodniczącego komisji i podawane do wiadomości rady dyscypliny naukowej;”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
/-/
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

 

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 listopada 2021 roku, 14:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim