fbpx Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 22/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
21 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 21 lutego 2022 roku

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 90/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27  sierpnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia, o których mowa w § 1 pkt 1- 4 przyznawane są przez Uczelnianą Komisję Stypendialną. Wzory wniosków, stanowią załącznik nr 1 (Wnioski o udzielenie świadczenia w zależności od rodzaju świadczenia przysługującego w ramach pomocy materialnej) i załącznik nr  2 (Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów) do niniejszego Regulaminu.”;
 
2) w § 4:
 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenia, o których mowa w § 1 pkt 1–4:
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.”;
 
b) dodaje się ust. 1a – 1d w brzmieniu:
„1a. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 pkt 1- 4, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.
1b. Łączny okres, o którym mowa w ust. 1a, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
1c. Do okresu, o którym mowa w ust. 1a i 1b, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 Ustawy, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
1d. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie, o którym mowa w § 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 1a i 1c stosuje się odpowiednio.”;
 
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepisy ust. 1 i ust. 1a – 1d stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.”;
 
3) załączniki do Regulaminu:
 
a) załącznik nr 1 (Wzory wniosków o udzielenie świadczenia),
b) załącznik nr 2 (Wzór wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów),
c) załącznik nr 3 (Progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne oraz wysokości stawek tych stypendiów),
d) załącznik nr 4 (Stawka stypendium Rektora dla najlepszych studentów),
– otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski , czł. koresp. PAN

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 maja 2022 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło

 

Subskrybuj RSS - Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego