fbpx Zarządzenie nr 76/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 76/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 76/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 sierpnia 2019 roku
w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 października 2019 roku

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 ze zm.) –  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Wprowadza się Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Załącznik nr 3 do Regulaminu zostanie wprowadzony odrębnym zarządzeniem najpóźniej do 1 października 2019 roku.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.

 

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 63/R/11 Rektora UG z dnia 12 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Regulamin, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

_______________________

Rozdział 1. Formy świadczeń dla studentów

 

§ 1.

Student Uniwersytetu Gdańskiego może ubiegać się o świadczenia ze środków Funduszu Stypendialnego i przeznaczonych na ten cel środków budżetu państwa w formie:

 1. stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości;
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe;
 4. zapomogi.

 

 

Rozdział 2. Organy orzekające w sprawie przyznawania świadczeń dla studentów

 

§ 2.

 1. Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia, o których mowa w § 1 pkt 1- 4 przyznawane są przez Uczelnianą Komisję Stypendialną. Wzory wniosków stanowią załącznik nr 1 (Wniosek o udzielenie świadczenia) i nr 2 (Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów) do niniejszego Regulaminu.
 2. Rektor na wniosek Przewodniczącego Parlamentu Studentów UG zaopiniowany przez prorektora właściwego do spraw studenckich powołuje Uczelnianą Komisję Stypendialną, która działa jako organ pierwszej instancji. Uczelniana Komisja Stypendialna składa się z pracowników Uczelni rekomendowanych przez prorektora właściwego ds. studenckich i studentów delegowanych przez Przewodniczącego Parlamentu Studentów UG, przy czym studenci stanowią większość składu Komisji.
 3. Rektor na wniosek Przewodniczącego Parlamentu Studentów UG zaopiniowany przez Prorektora właściwego do spraw studenckich powołuje Odwoławczą Komisję Stypendialną, która działa jako organ drugiej instancji. Odwoławcza Komisja Stypendialna składa się z pracowników Uczelni rekomendowanych przez prorektora właściwego do spraw studenckich i studentów delegowanych przez Przewodniczącego Parlamentu Studentów UG, przy czym studenci stanowią większość składu komisji.
 4. Nadzór nad działalnością Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje Rektor.
 5. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami prawa.
 6. Wnioski należy składać w Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów. Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1-3 ustala prorektor właściwy do spraw studenckich, o czym informuje ogłoszeniem na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Uczelni, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może zakończyć się wcześniej niż 14. dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego.
 7. W sprawie świadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 1-4 studentowi w terminie 14. dni od otrzymania decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej przysługuje za jej pośrednictwem, odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Uczelniana Komisja Stypendialna uznając, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może sama zmienić swoją wcześniejszą decyzję lub po zaopiniowaniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia odwołania – przekazać je do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
 8. Rozstrzygnięcia dotyczące przyznania lub nieprzyznania świadczeń, o których mowa w § 1 są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 9. Decyzje podjęte przez Uczelnianą Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną doręczane są studentowi za pokwitowaniem odbioru w Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów. Decyzje nieodebrane w terminie 60 dni od daty ich wydania, wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny studenta.
 10. Informacje o świadczeniach przyznanych zgodnie z decyzjami odpowiedniej Komisji oraz dacie wydania decyzji zostają ogłoszone poprzez wywieszenie list studentów wg numerów albumu uprawnionych do tych świadczeń wraz z informacją, o której mowa w ust. 9 na tablicy informacyjnej w Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów oraz na stronie internetowej Uczelni.

 

 

Rozdział 3. Tryb i zasady przyznawania środków finansowych

 

§ 3.

 1. Podziału środków finansowych na poszczególne rodzaje świadczeń, które Uczelnia otrzymała z dotacji, o której mowa w art. 365 pkt. 3 oraz w art. 368 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, dokonuje na podstawie pełnomocnictwa Rektora w zakresie przekazanych mu kompetencji prorektor właściwy do spraw studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG i Samorządem Doktorantów UG.
 2. Prorektor właściwy do spraw studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG:
 1. ustala próg dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego go do ubiegania się o świadczenia, o których mowa w § 1 pkt 1;
 2. ustala wysokość stawek stypendium socjalnego – w zależności od dochodu;
 3. ustala wysokość stawek stypendium dla osób niepełnosprawnych – w zależności od stopnia niepełnosprawności.
 1. Progi dochodu i stopnie niepełnosprawności wraz z odpowiadającymi im stawkami stypendiów, o których mowa powyżej określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. Środki z dotacji są przeznaczone na stypendia Rektora przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów i stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora może być przyznane jednemu studentowi.
 3. Świadczenia, o których mowa w § 1, są przyznawane ze środków dotacji przydzielanej dla Uczelni w ramach Funduszu Stypendialnego.
 4. W przypadku przyznania świadczenia na jeden semestr, decyzja o przyznaniu świadczenia w następnym semestrze może opiewać na inną kwotę.
 5. Prorektor właściwy ds. studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG może podjąć decyzję o przedłużeniu wypłaty świadczeń, o których mowa w § 1 pkt 1-3 na semestr letni na podstawie dokumentów w oparciu, o które zostały one przyznane na semestr zimowy.
 6. Przedłużenie wypłat świadczeń, o których mowa w ust. 8 może nastąpić po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru.
 7. Uczelniana Komisja Stypendialna dysponując przyznanymi środkami, nie może pominąć żadnej z form pomocy, na którą środki zostały przyznane, jak również podejmować decyzji niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rozdział 4. Przepisy ogólne

 

§ 4.

 1. Świadczenia, o których mowa w § 1 pkt 1–4:
 1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
 2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 1. Przepisy ust. 1 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
 2. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 pkt 1-3 w danym roku akademickim przez okres do 9 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca czerwca, a w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca lutego.
 3. Stypendia, o których mowa w § 1 pkt 1-3 są przyznawane z uwzględnieniem ust. 3 na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc. Stypendia, o których mowa § 1 pkt 1 i 2, wypłacane są w listopadzie z wyrównaniem za październik a stypendia, o których mowa § 1 pkt 3 wypłacane są w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad.
 4. Prorektor właściwy do spraw studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG, ustala wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 3 w zależności od liczby studentów studiujących na danym kierunku.
 5. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w § 1, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia na podstawie § 5 ust. 2, § 8 ust. 20, § 9 ust. 5. Ponadto student otrzymujący świadczenie jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Uczelnię o wystąpieniu okoliczności, mającej wpływ na prawo do otrzymywania świadczeń.
 6. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3 nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
 7. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć wraz z załącznikami w terminie określonym przez Uczelnianą Komisję Stypendialną przypadającym na październik każdego roku akademickiego. Termin złożenia wniosków o przyznanie stypendium Rektora został określony w § 8 ust. 1.
 8. Obowiązek wykazania osiągnięć oraz właściwego zaświadczenia spoczywa na studencie, w przypadku braku odpowiednich dokumentów osiągnięcia wypisane we wniosku uznane zostaną za nieudowodnione pod rygorem niewzięcia nieuwzględnienia pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.
 9. Złożone w określonym terminie i rozpatrzone pozytywnie wnioski o stypendium będą realizowane od początku roku akademickiego lub semestru na jaki zostały przyznane.
 10. Jeżeli złożony we wskazanym terminie wniosek ma braki formalne, Uczelniana Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna wzywa studenta do usunięcia braków w terminie 7. dni z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 11. Student uzyskuje prawo do stypendium przyznanego na podstawie wniosku złożonego po terminie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium. W przypadku stypendium socjalnego i dla osób niepełnosprawnych wniosek złożony w październikowym terminie podanym przez Uczelnianą Komisję Stypendialną uprawnia do otrzymywania świadczenia z wyrównaniem za miesiąc, w którym złożyło się wniosek.
 12. Student studiujący równocześnie kilka kierunków może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1, tylko na jednym z nich, według własnego wyboru. Ponadto student ten jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku lub Uczelni.
 13. Student może równocześnie otrzymywać stypendium Rektora, o którym mowa w § 1 pkt 3 oraz stypendium ministra za znaczące osiągnięcia, o którym mowa w art. 359 ust. 1 Ustawy. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń socjalnych oraz specjalnych oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 14. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane jest na podstawie odrębnych przepisów.
 15. Świadczenia uzyskane na podstawie nieprawdziwych dokumentów i danych, jako nabyte w drodze przestępstwa podlegają zwrotowi.
 16. Student traci prawo do otrzymywania świadczeń, o których mowa w § 1 od dnia zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów.
 17. Przyznane studentowi świadczenia, o których mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, student otrzymuje przelewem na wskazany rachunek bankowy. Student winien złożyć w tej sprawie stosowny wniosek w Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów. Środki będą przelane na wskazany rachunek bankowy najpóźniej do 15 każdego miesiąca (w przypadku gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy, przelew środków zostanie wykonany w dniu następnym).
 18. Świadczenia nieodebrane lub zwrócone UG przez banki, zostaną zaksięgowane jako niepodjęte. Po upływie 36 miesięcy od dnia zaksięgowania środków jako niepodjęte, student traci prawo do odebrania świadczenia, a środki zasilają ponownie pulę Funduszu Stypendialnego Studentów i Doktorantów.
 19. Student może ubiegać się o zakwaterowanie oraz zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim UG. Szczegółowe zasady związane z zakwaterowaniem w domu studenckim reguluje zarządzenie Kanclerza.

 

 

Rozdział 5. Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

§ 5.

 1. Stypendium socjalne może być przyznane na okres semestru lub roku akademickiego na wniosek studenta, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i wypłacane jest co miesiąc zgodnie z § 4 ust. 4. Studenci obcokrajowcy, chcący ubiegać się o stypendium socjalne, muszą spełniać kryteria określone w art. 324, ust 2, pkt. 2-8 Ustawy. Studenci obcokrajowcy spełniający wyżej wymienione kryteria przedstawiają dokumenty wymienione w § 7 niniejszego Regulaminu przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, m.in. gdy zamieszkuje w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Fakt zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studencki Uniwersytetu Gdańskiego należy potwierdzić umową najmu z właścicielem lub dysponentem lokalu.
 3. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być przyznawane na uzasadniony wniosek studenta na okres semestru lub roku akademickiego.
 4. Student ma obowiązek powiadomić Uczelnianą Komisję Stypendialną w terminie 7. dni o ustaniu przyczyny na podstawie której otrzymał stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 

 

§ 6.

 1. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala na podstawie pełnomocnictwa Rektora w zakresie przekazanych mu kompetencji Prorektor właściwy do spraw studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.). Wysokość miesięcznego dochodu w rodzinie studenta nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:
 1. studenta;
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 1. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 2, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:
 1. świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
 1. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);
 2. świadczeń pomocy materialnej przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 3. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.),
 1. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
 1. ukończył 26. rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 lit. d Ustawy;
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 1. Student, o którym mowa w ust. 4, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
 2. Właściwy organ odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
 3. Właściwy organ może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 

§ 7.

 1. Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są:
 1. oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (na wniosku o pomoc materialną);
 2. oświadczenia studenta oraz pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym o źródle dochodu. Wzory oświadczeń stanowią załącznik nr 6 (oświadczenie studenta) i nr 7 (oświadczenie członków rodziny) do niniejszego regulaminu;
 3. zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta oraz członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu oraz wysokości należnego podatku. Każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany przedłożyć oddzielne zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się);
 4. zaświadczenia studenta oraz członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 5. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich innych dochodów w tym dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit c. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 6. zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta oraz członków rodziny rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o przychodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz formie opłaconego podatku. W przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy przedstawić zaświadczenie o wysokości stawki podatkowej. Dochód oblicza się na podstawie obwieszczenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 7. inne zaświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego, w tym:
 1. orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta,
 2. prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie dziecka lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 3. prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego orzekające rozwód lub separację,
 4. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka,
 5. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa/dziecka studenta pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (posiadanie rodzeństwa/dziecka do siódmego roku życia należy poświadczyć kopią odpisu skróconego aktu urodzenia),
 6. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 7. zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 8. zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeżeli osiągał on dochód poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (dokumenty należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 9. kopię odpisu skróconego aktu małżeństwa potwierdzającą fakt zawarcia małżeństwa,
 10. kopię odpisu aktu zgonu potwierdzającą fakt śmierci członka rodziny.
 1. Przy ustalaniu dochodu rodziny fakt świadczenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny i wysokość tych alimentów dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego orzeczenia sądu lub kopią odpisu protokołu posiedzenia sądu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem oraz przekazami lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi faktyczną wysokość płaconych alimentów. Dochód pomniejsza się o kwotę faktycznie płaconych alimentów.
 2. W przypadku pobierania alimentów obowiązuje przedłożenie odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty lub odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem. W przypadku przedstawienia orzeczenia sądu wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie następującej treści: „Uprzedzony o odpowiedzialności prawnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oświadczam, że przedstawiony przeze mnie odpis orzeczenia sądu jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną.". Jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest niższa od kwoty ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem należy przedłożyć:
 1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 2. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.
 1. W przypadku nieotrzymywania alimentów należy przedstawić odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
 2. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1256 ze zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się.
 3. Umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 4. Umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
 5. Zmiana sytuacji materialnej studenta i członków rodziny studenta, powinna zostać należycie udokumentowana. Do wniosku należy dołączyć:
 1. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;
 2. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 3. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 4. przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
 1. Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:
 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303);
 5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 299 ze zm.) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.),
 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego;
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 Ustawy.
 1. Prawo do pomocy materialnej ustala się ponownie w trakcie semestru w razie:
 1. zwiększenia się liczby członków rodziny;
 2. zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26. lat przez dziecko pozostające na utrzymaniu;
 3. utraty dochodu;
 4. uzyskania przez dziecko bez względu na wiek orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo z powodu upływu okresu, na który orzeczenie było wydane;
 5. uzyskania przez członka rodziny dochodu spowodowane:
 1. zakończeniem urlopu wychowawczego;
 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 Ustawy.
 1. Studentowi, który zgodnie z ust. 10 uzyska prawo do otrzymywania pomocy materialnej, świadczenia określone w § 1 pkt 1 i 4 zostają wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył wniosek o przyznanie stypendium w ustalonej ponownie wysokości.
 2. Do dochodu rodziny studenta nie wlicza się nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, stypendiów otrzymywanych przez uczniów i studentów, nieopodatkowanych świadczeń przyznanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz niemożliwych do wyegzekwowania kwot alimentów.
 3. W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i rodzina studenta nie ponosi opłaty za ten pobyt, ustalając dochód rodziny studenta w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 4. Jeśli student wychowuje się w rodzinie zastępczej, to za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się dochody osiągane przez tę rodzinę.
 5. Uczelniana Komisja Stypendialna uchyla decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego gdy stwierdzi, że student otrzymał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych bądź nie zgłosił zmian stanu faktycznego, uzasadniających cofnięcie lub obniżenie świadczenia. Kwoty świadczeń pobranych na podstawie decyzji uchylonych lub pobranych od momentu zmian uzasadniających uchylenie decyzji podlegają zwrotowi.
 6. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszym Regulaminie, Uczelniana Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium trudnej sytuacji materialnej.
 7. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 16 właściwy organ może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.
 8. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu i nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.
 9. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane na okres semestru lub roku akademickiego na wniosek studenta, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Po wygaśnięciu ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności student winien przedłożyć nowe orzeczenie lub zaświadczenie z odpowiedniego organu o złożeniu wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. O ile zachowana jest ciągłość terminu, na jaki niepełnosprawność została orzeczona przyznane stypendium zostanie wypłacone lub wyrównane bez konieczności składania nowego wniosku. W przypadku, gdy ciągłość nie jest zachowana student winien złożyć nowy wniosek o przyznanie stypendium, które będzie wypłacane od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.

 

 

Rozdział 6. Stypendium Rektora

 

§ 8.

 1. Stypendium Rektora przysługuje studentowi, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym i złożył wniosek w Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów w terminie do 30 dni po zakończeniu letniej sesji poprawkowej ustalonej dla Uniwersytetu Gdańskiego zarządzeniem Rektora.
 2. Student, który jednocześnie uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w poprzednim roku akademickim może otrzymać jedno stypendium Rektora.
 3. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora na jednym kierunku studiów.
 4. Studentów o których mowa w § 8 ust. 18 nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 5. Procentowa liczba studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium Rektora obliczana jest od faktycznej liczby studentów na danym kierunku studiów na dzień 30 października.
 6. Stypendium Rektora przyznawane jest zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie oraz przyjętymi przez Uczelnianą Komisję Stypendialną kryteriami, zawartymi w podjętej na początku danego roku akademickiego przez Uczelnianą Komisję Stypendialną uchwale.
 7. Stypendia Rektora w zależności od podjętej najpóźniej na początku roku akademickiego przez Uczelnianą Komisję Stypendialną uchwale mogą być przyznawane z podziałem na formy i lata kształcenia:
 1. studia stacjonarne i niestacjonarne;
 2. studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie;
 3. lata studiów.
 1. Uczelniana Komisja Stypendialna przyznaje stypendia Rektora na podstawie procentowego podziału:
 1. do 60% liczby przyznanych stypendiów stanowią stypendia przyznane za wysoką średnią ocen,
 2. do 30% liczby przyznanych stypendiów stanowią stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,
 3. do 10% liczby przyznanych stypendiów stanowią stypendia przyznane na podstawie wniosków o ponowne rozpatrzenie.
 1. Średnia ocen uzyskanych na danym roku i kierunku studiów jest podstawą do sporządzenia listy rankingowej studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium Rektora. W przypadku, gdy więcej niż 6% studentów danego kierunku posiada taką samą średnią ocen uprawniającą do otrzymania stypendium – wysokość średniej zostanie podwyższona.
 2. Uczelniana Komisja Stypendialna w pierwszej kolejności rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium Rektora za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
 3. W przypadku, gdy na kierunku nie ma wystarczającej liczby studentów ubiegających się o przyznanie stypendium Rektora z tytułu znaczących osiągnięć: naukowych, artystycznych lub sportowych; niewykorzystane środki pozostają w puli przeznaczonej na stypendia Rektora z tytułu znaczących osiągnięć.
 4. W Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje jedna stawka kwotowa stypendium Rektora, która jest ustalana na początku semestru lub roku akademickiego przez prorektora właściwego do spraw studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG, w zależności od liczby uprawnionych do pobierania świadczenia. Informację o liczbie studentów dla Prorektora ds. Studenckich przygotowuje Uczelniana Komisja Stypendialna. Stawkę stypendium Rektora określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 5. Wyczerpanie środków przeznaczonych na stypendium Rektora może stanowić negatywną przesłankę decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej o ich przyznaniu.
 6. Średnia ocen przedstawiająca wyniki studenta obliczana jest zgodnie z Regulaminem Studiów UG.
 7. We wniosku o przyznanie stypendium Rektora student powinien wykazać wyłącznie osiągnięcia, które uzyskał w poprzednim roku studiów. Ponadto wszystkie wykazane osiągnięcia powinny być odpowiednio udokumentowane. Nie należy wpisywać osiągnięć objętych programem studiów oraz nie wymienionych w ust. 16. W przypadku zaświadczeń w języku obcym student zobowiązany jest dostarczyć tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Uczelniana Komisja Stypendialna może wezwać studenta do dostarczenia tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego.
 8. Stypendium Rektora może być przyznane, jeżeli student posiada udokumentowane jedno z poniższych osiągnięć:
 1. wysoką średnią ocen;
 2. wybitne osiągnięcia naukowe:
 1. publikację książkową recenzowaną lub co najmniej 2 publikacje naukowe z wymienionych poniżej:
 • artykuł w czasopiśmie recenzowanym dostępnym w formie tradycyjnej bądź elektronicznej,
 • artykuł lub rozdział w książce,
 • artykuł w czasopiśmie specjalistycznym/fachowym,
 • publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym,

Należy podać: tytuł publikacji, miejsce publikacji, rodzaj publikacji, dokładną datę publikacji, numer ISBN, ISSN, ISAN (jeżeli został nadany). Uznaje się również artykuły niewydane, ale przyjęte do publikacji i posiadające pozytywną opinię recenzentów. Student ma 3 miesiące od przyznania stypendium na dostarczenie potwierdzenia opublikowania publikacji, jeżeli tego nie zrobi Stypendium Rektora jest odbierane oraz jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych świadczeń,

 1. nagrody i wyróżnienia uzyskane na olimpiadach i konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich:
 • otrzymanie nagrody za zajęcie I - VI miejsca w konkursie międzynarodowym,
 • otrzymanie nagrody za zajęcie I - III miejsca w konkursie ogólnopolskim.

Należy podać: datę otrzymania nagrody, nazwę nagrody/konkursu, określenie podmiotu przyznającego. Nie uwzględnia się nagród uzyskanych za osiągnięcia nienaukowe,

 1. opracowania lub referaty naukowe nieobjęte programem nauczania, w przypadku których wnioskujący jest autorem głównym:
 • referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej,
 • prezentacja multimedialna przygotowana na międzynarodową konferencję naukową,
 • co najmniej trzy referaty, prezentacje multimedialne lub plakat przedstawione na krajowej konferencji naukowej,

Należy podać: tytuł referatu lub prezentacji, datę i miejsce wygłoszenia, opis.

Za konferencje międzynarodową uważa się taką, w której co najmniej jedna trzecia czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.

Za krajową konferencję naukową uważa się taką, w której udział bierze co najmniej 10 ośrodków naukowych,

 1. uzyskane patenty lub wzory użytkowe,
 2. udział w grantach naukowych na stanowisku kierownika/głównego wykonawcy/wykonawcy;
 1. wybitne osiągnięcia sportowe:
 1. zajęcie I - III miejsca Mistrzostw Polski AZS, Mistrzostw Polski w typie Uczelni, Akademickich Mistrzostw Polski w typie Uczelni lub Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, osób niepełnosprawnych:
 • indywidulanie,
 • drużynowo, jeżeli punkty zdobyte przez studenta wliczają się do końcowej klasyfikacji drużyny,
 1. reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,
 2. wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych – w najwyższej klasie rozgrywkowej,
 3. udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
 4. udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

Osiągnięcia należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez Akademicki Związek Sportowy lub organizatora zawodów. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5;

 1. wybitne osiągnięcia artystyczne:
 1. zajęcie I - III miejsca w konkursie, festiwalu o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
 2. autorstwo/występ w recenzowanych wystawach, wernisażach, koncertach, plenerach,

Należy podać: nazwę i datę konkursu, festiwalu, zajęte miejsce, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez organizatora.

 1. O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
 2. Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 1. O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia spełnił obowiązujące na Uniwersytecie Gdańskim warunki określone w ust. 1.
 2. Stypendium Rektora nie przysługuje studentom zaliczającym okres rozliczeniowy po terminie 30 września, chyba, że termin zaliczenia okresu rozliczeniowego przedłużony został decyzją Dziekana właściwego Wydziału lub opóźnienie zaliczenia okresu nastąpiło z przyczyn zależnych od Uniwersytetu. Studenci kierunków, które rozpoczynają się w drugim semestrze roku akademickiego mogą składać wnioski o przyznanie stypendium Rektora w terminie do 14 dni od rozpoczęcia studiów.
 3. Stypendium Rektora nie przysługuje studentowi w ciągu pierwszego roku studiów następującego po wznowieniu studiów.
 4. Studentowi podejmującemu studia w Uniwersytecie Gdańskim w drodze przeniesienia z innej uczelni przysługuje stypendium Rektora w następnym roku akademickim.

 

 

Rozdział 7. Zapomogi

 

§ 9.

 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:
 1. nieszczęśliwego wypadku;
 2. poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim;
 3. śmierci członka najbliższej rodziny;
 4. dokonanej na jego szkodę kradzieży;
 5. klęski żywiołowej; np. powodzi, pożaru;
 6. innych, które zdaniem Uczelnianej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania zapomogi.
 1. Zdarzenia losowe podane przez studenta muszą być udokumentowane potwierdzeniem właściwych organów (np. Policji, Straży Pożarnej, ZOZ, towarzystwa ubezpieczeniowego itp.).
 2. Zapomogę przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna. Zapomoga wypłacana jest w formie pieniężnej.
 3. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.
 4. Student może otrzymać zapomogę wyłącznie jeden raz na podstawie dokumentacji dotyczącej tego samego zdarzenia.

 

 

Rozdział 8. Przepisy końcowe

 

§ 10.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 3. Progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne oraz wysokości stawek tych stypendiów
 4. Stawka stypendium rektora dla najlepszych studentów
 5. Wzór zaświadczenia do wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich osiągnięć sportowych.
 6. Wzór oświadczenia studenta o źródle dochodu do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie studenta.
 7. Wzór oświadczenia członka rodziny studenta o źródle dochodu do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie studenta.

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 września 2020 roku, 11:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny