fbpx Zarządzenie nr 90/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 90/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 sierpnia 2020 roku
w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 września 2020 roku

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) –  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Wprowadza się Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Załączniki nr 3 i 4 do Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, zostaną wprowadzone odrębnym zarządzeniem najpóźniej do dnia 1 października 2020 roku.
3. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.

 

§ 2.

Do dnia 31 grudnia 2023 roku Regulamin, o którym mowa w § 1 ust. 1 stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 76/R/19 Rektora UG z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 września 2020 roku, 10:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło