fbpx Zarządzenie nr 81/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku uzupełniające zarządzenie nr 76/R/19 Rektora UG w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 81/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 września 2019 roku
uzupełniające zarządzenie nr 76/R/19 Rektora UG w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 października 2019 roku

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 ze zm.) –  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego stanowiący załącznik do zarządzenia nr 76/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. dodaje się § 8 a w brzmieniu:

㤠8a.

 1. Stypendium Rektora przysługuje doktorantowi, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz łącznie spełnił następujące kryteria:
 1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, jeżeli program studiów doktoranckich je przewiduje;
 2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
 3. wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej podczas studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim.
 1. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium Rektora dla doktorantów określa załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
 2. Doktorant może ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora na jednych studiach doktoranckich.
 3. Stypendia Rektora dla doktorantów mogą być przyznawane z podziałem na lata studiów.
 4. Do ustalenia liczby doktorantów, którym można przyznać stypendium Rektora w danym roku akademickim, § 8 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 5. Do określenia wysokości stypendium Rektora dla doktorantów § 8 ust. 12 stosuje się odpowiednio.
 6. Wyczerpanie środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów Rektora dla doktorantów w danym roku akademickim może stanowić przyczynę odmowy przyznania stypendium.”;
 1. dodaje się załączniki:
 1. nr 3 „Progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne i stawki tych świadczeń”,
 2. nr 4 „Stawka stypendium Rektora dla najlepszych studentów”,
 3. nr 8 „Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium Rektora dla doktorantów”

w treści, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc zarządzenie Rektora nr 86/R/15 w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 maja 2021 roku, 12:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny