fbpx Zarządzenie nr 86/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 86/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 86/R/15
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 lipca 2015 roku
w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

zostało uchylone przez

zostało zmienione przez

zostało ujednolicone przez

Na podstawie art. 186 ust. 1 w zw. z art. 199 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się:

1)      Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, określający ustalanie wysokości, przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim;

2)      wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3)      wzór wniosku o wypłatę świadczenia pomocy materialnej na rachunek bankowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4)      wzór oświadczenia doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

5)      szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Przepisów Regulaminu, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie stosuje się do spraw wszczętych przed dniem 1 października 2015 roku.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 69/R/14 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego ze zm.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds. Studenckich

prof. UG, dr hab. Józef A. Włodarski

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 października 2019 roku, 8:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz