fbpx Zarządzenie nr 67/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 67/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 67/R/16
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 186 ust. 1 w zw. z art. 199 ust. 1a i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 86/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7, w ust. 4, w punkcie 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 1.”;

2) w § 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów doktorant składa do Rektora, za pośrednictwem właściwej wydziałowej komisji stypendialnej, w terminie do dnia 4 października roku akademickiego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szczegółowy termin oznaczony w dniach i godzinach oraz miejsce i sposób składania wniosku o przyznanie świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, określa właściwa wydziałowa komisja stypendialna i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału, nie później niż do dnia 7 września roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego.”;

3) w § 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Właściwa wydziałowa komisja stypendialna przekazuje Rektorowi w terminie do dnia 14 października roku akademickiego:”;

4) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szczegółowy termin doręczenia decyzji w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1, oznaczony w dniach i godzinach określa właściwa wydziałowa komisja stypendialna i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

㤠13.

1. Od decyzji wydziałowej komisji stypendialnej w sprawie przyznania świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-2 i 4, doktorantowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, składane w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej jest ostateczna. Decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej doręcza się listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.”;

6) po § 13 dodaje się § 13a i § 13b w brzmieniu:

㤠13a.

1. Od decyzji Rektora w sprawie przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów doktorantowi przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, za pośrednictwem właściwej wydziałowej komisji stypendialnej, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Decyzja Rektora, wydana po ponownym zaopiniowaniu przez właściwą wydziałową komisję stypendialną wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, jest ostateczna. Decyzję Rektora doręcza się wysyłając decyzję listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 13b.

W przypadku, gdy rekrutacja na dane studia doktoranckie została przeprowadzona w semestrze zimowym:

1) szczegółowy termin oznaczony w dniach i godzinach oraz miejsce i sposób składania wniosku o przyznanie świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, określa właściwa wydziałowa komisja stypendialna i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału, nie później niż do dnia 15 lutego roku akademickiego;

2) termin, o którym mowa w § 9 ust. 1, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru letniego;

3) wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów doktorant składa do Rektora, za pośrednictwem właściwej wydziałowej komisji stypendialnej, w terminie do dnia 28 lutego lub 29 lutego roku akademickiego; § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;

7) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3, są przyznawane na semestr lub na rok akademicki i wypłacane co miesiąc z góry, z zastrzeżeniem że:

1) stypendium przysługujące za miesiąc październik wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, ze stypendium przysługującym za miesiąc listopad;

2) w przypadku, gdy rekrutacja na dane studia doktoranckie została przeprowadzona w semestrze zimowym, stypendium przysługujące za miesiąc marzec wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, ze stypendium przysługującym za miesiąc kwiecień.”;

8) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Doktorant kształcący się równocześnie na więcej niż jednych studiach doktoranckich może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednych studiach doktoranckich, wskazanych przez doktoranta. Doktorant jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednych studiach doktoranckich, określonego we wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 3 i ust. 4.”;

9) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku świadczenia przez doktoranta alimentów na rzecz osób spoza rodziny doktoranta wysokość dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne pomniejsza się o kwotę faktycznie płaconych alimentów.”;

10) w § 23, w ust. 2 wyliczenie otrzymuje brzmienie:

„1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30ci, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości:

a) dochodu,

b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c) należnego podatku;

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny;

3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

4) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:

a) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

e) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia pomocy materialnej będącego przedmiotem wniosku.”;

11) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenie alimentów na rzecz osób spoza rodziny doktoranta i wysokość tych alimentów należy udokumentować kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu lub kopią odpisu protokołu posiedzenia sądu zawierającego treść ugody sądowej oraz przekazami lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi faktyczną wysokość płaconych alimentów.”.

 

§ 2.

Załączniki nr 2, 4 i 5 do zarządzenia nr 86/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.) otrzymują brzmienie, jak odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2016 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Oświadczenie26 KB
PDF icon Kryteria661.64 KB
Microsoft Office document icon Wniosek65.5 KB
PDF icon Kopia do wydruku768.43 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz