fbpx Zarządzenie nr 104/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 104/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 104/R/15
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 października 2015 roku
w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 186 ust. 1 w zw. z art. 199 ust. 1a i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 86/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim:

1)        w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zakwaterowanie w hotelu asystenckim UG lub w domu studenckim UG jest odpłatne na zasadach określonych w przepisach odrębnych.”;

2)        w § 23 ust. 2 pkt 2 wyrażenie „ust. 1” zastępuje się wyrażeniem „pkt 1”;

3)        w § 23 ust. 2 pkt 4:

a) lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej”,

b) w lit. h kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) zaświadczenie o statusie bezrobotnego z prawem lub bez prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych.”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku78.16 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz