fbpx Zarządzenie nr 72/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 72/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 72/R/16
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
17 sierpnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2016 roku ze zm. oraz § 5 ust. 8 Zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 5/R/11 Rektora UG z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim:

 

 

§ 1.

Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia:

1) ujednolicony tekst Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 86/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. ze zm.;

2) wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia nr 86/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. ze zm.;

3) wzór wniosku o wypłatę świadczenia pomocy materialnej na rachunek bankowy, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. ze zm.;

4) wzór oświadczenia doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia nr 86/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. ze zm.;

5) szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia nr 86/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. ze zm.

 

§ 2.

Tekst, o którym mowa w § 1, uwzględnia zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 104/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 października 2015 roku oraz zarządzeniem nr 67/R/16 Rektora UG z dnia 5 sierpnia 2016 roku.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

__________________

 

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 86/R/15 ze zm.

 

 

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
DLA DOKTORANTÓW W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

 

Tekst ujednolicony z dnia 16 sierpnia 2016 r.,
stanowiący załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 72/R/16

 

§ 1.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim określa ustalanie wysokości, przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 2.

 1. Uczestnik studiów doktoranckich w Uniwersytecie, zwany dalej „doktorantem”, może otrzymywać pomoc materialną w formie:

1) stypendium socjalnego;

2) zapomogi;

3) stypendium dla najlepszych doktorantów;

4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „doktorancie”, należy przez to rozumieć również doktoranta, któremu przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich.

 

§ 3.

 1. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w hotelu asystenckim UG lub w domu studenckim UG.
 2. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie małżonka i dziecka w hotelu asystenckim UG lub w domu studenckim UG.
 3. Zakwaterowanie w hotelu asystenckim UG lub w domu studenckim UG jest odpłatne na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 

§ 4.

Na zasadach określonych w przepisach odrębnych doktorant może otrzymywać:

1) pomoc materialną przyznaną przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2) stypendium naukowe przyznane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną;

3) pomoc materialną w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;

4) stypendia, o których mowa w art. 179 ust. 5 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

 

§ 5.

 1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, przyznaje się ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, zwanego dalej „Funduszem”.
 2. Podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 Ustawy, dokonuje Prorektor ds. Studenckich, na podstawie upoważnienia Rektora, w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG oraz Radą Doktorantów UG.

 

§ 6.

 1. Prorektor ds. Kształcenia w porozumieniu z Radą Doktorantów UG dokonuje podziału między poszczególne wydziały środków Funduszu przeznaczonych na pomoc materialną dla doktorantów.
 2. Środki przeznaczone na świadczenia wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1-4 są przydzielane wydziałowi zgodnie z aktualnymi potrzebami wydziału, w szczególności według liczby doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich prowadzonych przez wydział na dzień 31 grudnia roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2.

 

§ 7.

 1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-2 i 4, są przyznawane na wniosek doktoranta przez wydziałową komisję stypendialną ds. pomocy materialnej dla doktorantów, zwaną dalej „wydziałową komisją stypendialną”.
 2. Stypendia dla najlepszych doktorantów są przyznawane na wniosek doktoranta przez Rektora, po zaopiniowaniu wniosku przez właściwą wydziałową komisję stypendialną.
 3. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-2 i 4, ustala załącznik nr 2 do zarządzenia ustalającego niniejszy regulamin.
 4. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, którego wzór określa właściwa wydziałowa komisja stypendialna, powinien zawierać w szczególności:

1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;

2) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 1 albo 2 oraz § 35 ust. 1;

3) oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 1.

 

§ 8.

 1. Wydziałową komisję stypendialną powołuje dziekan na wniosek wydziałowej rady doktorantów spośród pracowników Uniwersytetu oraz doktorantów delegowanych przez wydziałową radę doktorantów.
 2. Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor – na wniosek Rady Doktorantów UG zaopiniowany przez Prorektora ds. Kształcenia – spośród doktorantów delegowanych przez Radę Doktorantów UG i pracowników Uniwersytetu wskazanych przez Prorektora ds. Kształcenia.
 3. Doktoranci stanowią większość składu komisji, o których mowa w ust. 1 i 2.
 4. Przewodniczącym wydziałowej komisji stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej jest doktorant powoływany odpowiednio przez dziekana lub Rektora spośród członków wydziałowej komisji stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
 5. Nadzór nad działalnością wydziałowej komisji stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawują na zasadach określonych w Ustawie odpowiednio dziekan lub Prorektor ds. Kształcenia, działający na podstawie upoważnienia Rektora.

 

§ 9.

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-2 i 4, doktorant składa do wydziałowej komisji stypendialnej w terminie określonym przez komisję, z zastrzeżeniem że ten termin nie może być krótszy niż czternaście dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów doktorant składa do Rektora, za pośrednictwem właściwej wydziałowej komisji stypendialnej, w terminie do dnia 4 października roku akademickiego.
 3. Szczegółowy termin oznaczony w dniach i godzinach oraz miejsce i sposób składania wniosku o przyznanie świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, określa właściwa wydziałowa komisja stypendialna i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału, nie później niż do dnia 7 września roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego.

 

§ 10.

Właściwa wydziałowa komisja stypendialna przekazuje Rektorowi w terminie do dnia 14 października roku akademickiego:

1) zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów;

2) protokół z obrad komisji.

 

§ 11.

 1. Decyzje wydane przez wydziałowe komisje stypendialne i Odwoławczą Komisję Stypendialną w sprawach przyznawania świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-2 i 4, podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.
 2. Do decyzji wydawanych w sprawach przyznawania świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. 

 

§ 12.

 1. Decyzję w sprawie przyznania świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-2 i 4, doręcza się:

1) we właściwym dziekanacie, za pokwitowaniem, w terminie czternastu dni od dnia wydania decyzji;

2) po upływie terminu określonego w pkt 1 – wysyłając decyzję listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów doręcza się:

1) we właściwym dziekanacie, za pokwitowaniem, w terminie pięciu dni od dnia wydania decyzji;

2) po upływie terminu określonego w pkt 1 – wysyłając decyzję listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 1. Szczegółowy termin doręczenia decyzji w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1, oznaczony w dniach i godzinach określa właściwa wydziałowa komisja stypendialna i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału.

 

§ 13.

 1. Od decyzji wydziałowej komisji stypendialnej w sprawie przyznania świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-2 i 4, doktorantowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, składane w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej jest ostateczna. Decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej doręcza się listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

§ 13a.

 1. Od decyzji Rektora w sprawie przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów doktorantowi przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, za pośrednictwem właściwej wydziałowej komisji stypendialnej, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Decyzja Rektora, wydana po ponownym zaopiniowaniu przez właściwą wydziałową komisję stypendialną wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, jest ostateczna. Decyzję Rektora doręcza się wysyłając decyzję listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

§ 13b.

W przypadku, gdy rekrutacja na dane studia doktoranckie została przeprowadzona w semestrze zimowym:

1) szczegółowy termin oznaczony w dniach i godzinach oraz miejsce i sposób składania wniosku o przyznanie świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, określa właściwa wydziałowa komisja stypendialna i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału, nie później niż do dnia 15 lutego roku akademickiego;

2) termin, o którym mowa w § 9 ust. 1, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru letniego;

3) wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów doktorant składa do Rektora, za pośrednictwem właściwej wydziałowej komisji stypendialnej, w terminie do dnia 28 lutego lub 29 lutego roku akademickiego; § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 14.

 1. Doktorant może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy.
 2. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3, są przyznawane na semestr lub na rok akademicki i wypłacane co miesiąc z góry, z zastrzeżeniem że:

1) stypendium przysługujące za miesiąc październik wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, ze stypendium przysługującym za miesiąc listopad;

2) w przypadku, gdy rekrutacja na dane studia doktoranckie została przeprowadzona w semestrze zimowym, stypendium przysługujące za miesiąc marzec wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, ze stypendium przysługującym za miesiąc kwiecień.

 1. W przypadku ponownego ustalenia wysokości stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3, w trakcie roku akademickiego lub semestru doktorant otrzymuje stypendium w zmienionej wysokości od miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o ponownym ustaleniu wysokości stypendium stała się ostateczna.
 2. W przypadku przyznania stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, na semestr, decyzja o przyznaniu takiego stypendium na kolejny semestr może ustalać inną wysokość przyznanego stypendium.
 3. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3, nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

 

§ 15.

 1. Doktorant kształcący się równocześnie na więcej niż jednych studiach doktoranckich może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednych studiach doktoranckich, wskazanych przez doktoranta. Doktorant jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednych studiach doktoranckich, określonego we wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 3 i ust. 4.
 2. Doktorant może równocześnie otrzymywać stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa doktoranta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także stypendiów pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 3. Doktorantowi, który po ukończeniu studiów doktoranckich kontynuuje kształcenie na innych studiach doktoranckich, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4.
 4. Doktorant otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Uniwersytet o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 3, mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.
 5. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant:

1) został skreślony z listy doktorantów;

2) ukończył studia doktoranckie, na których pobierał świadczenie;

3) utracił prawo do świadczenia na podstawie ust. 3 lub w okolicznościach, o których mowa w § 33 ust. 4.

 1. Świadczenia pomocy materialnej otrzymywane na podstawie decyzji uchylonej z przyczyny ustalenia istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych na podstawie dowodów, które okazały się fałszywe lub z przyczyny wydania decyzji w wyniku przestępstwa, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi obliczonymi od dnia otrzymania przez doktoranta wezwania do zwrotu świadczenia do dnia jego zwrotu.

 

§ 16.

 1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, wypłaca się doktorantowi na posiadany przez niego rachunek bankowy lub w kasie Uniwersytetu.
 2. Świadczeń pomocy materialnej nie wypłaca się na rachunek bankowy posiadany przez inną niż doktorant osobę fizyczną lub prawną, wskazaną przez doktoranta.
 3. W przypadku wyboru przez doktoranta formy wypłaty świadczenia pomocy materialnej na rachunek bankowy posiadany przez doktoranta lub w przypadku wyjazdu za granicę w związku z udziałem w programie wymiany międzynarodowej, doktorant składa wniosek o wypłatę świadczenia na rachunek bankowy.
 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, ustala załącznik nr 3 do zarządzenia ustalającego niniejszy regulamin.

 

§ 17.

 1. Świadczenia pomocy materialnej wypłaca się w kasie Uniwersytetu w terminie sześciu dni roboczych od piętnastego dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy ostatni dzień wyżej określonego terminu jest dniem wolnym od pracy, świadczenie może zostać wypłacone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.
 2. Środki przeznaczone na świadczenie niewypłacone w terminie określonym w ust. 1 uznaje się za niepodjęte. Po upływie trzydziestu sześciu miesięcy od dnia uznania tych środków za niepodjęte, student traci prawo do ich wypłaty, a środki podlegają zwrotowi do Funduszu.
 3. W przypadku uchylenia decyzji o skreśleniu z listy doktorantów, świadczenie pomocy materialnej wypłaca się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja uchylająca decyzję o skreśleniu z listy doktorantów stała się ostateczna, z wyrównaniem przysługującym za okres od ostatniego dnia miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów.

 

§ 18.

 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. O przyznanie stypendium socjalnego nie mogą ubiegać się doktoranci będący cudzoziemcami, inni niż wymienieni w art. 43 ust. 2 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 5 Ustawy.
 2. Prorektor ds. Kształcenia, działający na podstawie upoważnienia Rektora, w porozumieniu z Radą Doktorantów UG ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.
 3. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez osoby wymienione w art. 179 ust. 4 pkt 1-3 Ustawy, który stosuje się odpowiednio.
 5. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne doktoranta objętego opieką i wychowaniem w rodzinie zastępczej w rozumieniu art. 41 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uwzględnia się dochody osiągane przez doktoranta i członków rodziny zastępczej.
 6. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem art. 179 ust. 4 Ustawy, który stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem że do dochodu nie wlicza się:

1) świadczeń i stypendiów określonych w art. 179 ust. 5 Ustawy, który stosuje się odpowiednio;

2) nieopodatkowanych świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

3) nieopodatkowanych świadczeń przyznanych przez ośrodek pomocy społecznej;

4) niemożliwych do wyegzekwowania kwot alimentów.

 1. Na zasadach określonych w art. 179 ust. 6 Ustawy, który stosuje się odpowiednio, doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby wymienione w art. 179 ust. 4 pkt 3 Ustawy, który stosuje się odpowiednio. Wzór oświadczenia doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców ustala załącznik nr 4 do zarządzenia ustalającego niniejszy regulamin.

 

§ 19.

 1. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
 2. W przypadku świadczenia przez doktoranta alimentów na rzecz osób spoza rodziny doktoranta, wysokość dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne pomniejsza się o kwotę faktycznie płaconych alimentów.
 3. W przypadku, gdy członek rodziny doktoranta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i rodzina doktoranta nie ponosi opłat za jego przebywanie w tej instytucji, ustalając miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, nie uwzględnia się dochodu osiąganego przez tego członka rodziny doktoranta.

 

§ 20.

 1. Prawo doktoranta do stypendium socjalnego ustala się ponownie w trakcie roku akademickiego lub semestru w szczególności w przypadkach:

1) zwiększenia się liczby członków rodziny doktoranta;

2) zmniejszenia się liczby członków rodziny doktoranta, w tym z powodu ukończenia 26. roku życia przez dziecko będące na utrzymaniu;

3) utraty dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przez doktoranta lub członka jego rodziny;

4) uzyskania przez dziecko, bez względu na wiek, orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo upływu okresu, na który orzeczenie było wydane;

5) uzyskania dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przez doktoranta lub członka jego rodziny.

 1. W przypadku śmierci rodzica doktoranta lub utraty źródła dochodu przez jednego z rodziców doktoranta w trakcie roku akademickiego lub semestru, prawo doktoranta do stypendium socjalnego może być ustalone ponownie na podstawie odpowiednio:

1) dochodów drugiego rodzica doktoranta z ostatniego roku podatkowego poprzedzającego złożenie wniosku oraz renty rodzinnej, o ile została przyznana doktorantowi lub jego rodzeństwu;

2)udokumentowanego dochodu rodziny doktoranta pomniejszonego o wysokość dochodu utraconego.

 

§ 21.

 1. W przypadku małżeństwa doktorantów, które nie jest samodzielne finansowo, wysokość dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na podstawie dochodów osiąganych przez jednego z małżonków. W takim przypadku, za członków rodziny doktoranta uznaje się małżonka doktoranta oraz dziecko lub dzieci doktoranta.
 2. W przypadku doktoranta, który pozostaje w związku małżeńskim i nie jest samodzielny finansowo, a jego małżonek nie jest doktorantem i nie posiada żadnych źródeł dochodu, wysokość dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na podstawie dochodów osiąganych przez rodziców doktoranta. W takim przypadku, uznaje się, że doktorant prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z małżonkiem oraz dzieckiem lub dziećmi doktoranta.

 

§ 22.

Doktorant otrzymujący stypendium socjalne jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Uniwersytet o wystąpieniu okoliczności mającej wpływ na prawo doktoranta do takiego stypendium. W przypadku stwierdzenia, że doktorant nie zgłosił wystąpienia okoliczności uzasadniającej uchylenie lub zmianę decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o uchyleniu lub zmianie decyzji ostatecznej, a kwoty świadczenia pobrane przez doktoranta od dnia wystąpienia takiej okoliczności podlegają zwrotowi.

 

§ 23.

 1. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa oświadczenie, określone we wniosku, o liczbie osób w rodzinie doktoranta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości:

a) dochodu,

b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c) należnego podatku;

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny;

3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

4) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:

a) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

e) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia pomocy materialnej będącego przedmiotem wniosku.

 1. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, należy dołączyć również:

1) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

2) decyzję naczelnika urzędu skarbowego o wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód – w przypadku osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

 

§ 24.

 1. Świadczenie alimentów na rzecz osób spoza rodziny doktoranta i wysokość tych alimentów należy udokumentować kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu lub kopią odpisu protokołu posiedzenia sądu zawierającego treść ugody sądowej oraz przekazami lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi faktyczną wysokość płaconych alimentów.
 2. Pobieranie alimentów należy udokumentować kopią odpisu wyroku sądu o przyznaniu i wysokości alimentów lub ugody sądowej lub kopią oświadczenia zobowiązanego do alimentacji wraz z przekazami lub przelewami potwierdzającymi wysokość otrzymywanych alimentów. W przypadku dołączenia do wniosku wyroku sądu wydanego wcześniej niż przed trzema laty od dnia złożenia wniosku, należy również dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o następującej treści: „Uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną”.
 3. Otrzymywanie alimentów w kwocie niższej od kwoty podanej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej należy udokumentować przekazami lub przelewami pieniężnymi potwierdzającymi faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów lub zaświadczeniem wydanym przez komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności egzekucji, a także o wysokości częściowo wyegzekwowanych alimentów.
 4. Nieotrzymywanie alimentów należy udokumentować odpisem prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów lub orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
 5. Niemożliwość wyegzekwowania kwot alimentów, o których mowa w § 18 ust. 6 pkt 4, należy udokumentować zaświadczeniem wydanym przez komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności egzekucji, a także o wysokości częściowo wyegzekwowanych alimentów, lub przekazami bądź przelewami pieniężnymi potwierdzającymi faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów.

 

§ 25.

 1. Zawarcie małżeństwa przez doktoranta należy udokumentować kopią odpisu skróconego aktu małżeństwa.
 2. Śmierć rodzica doktoranta należy udokumentować kopią odpisu skróconego aktu zgonu.

 

§ 26.

W przypadku zmiany sytuacji materialnej doktoranta w trakcie roku akademickiego lub semestru, uzasadniającej ponowne ustalenie prawa doktoranta do stypendium socjalnego, do wniosku należy dołączyć:

1) świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika dochodu albo inny dokument potwierdzający fakt utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

2) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny doktoranta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

3) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny doktoranta z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po upływie roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy.

 

§ 27.

W przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1, do wniosku należy dołączyć również zaświadczenie potwierdzające odbywanie studiów doktoranckich przez małżonka.

 

§ 28.

Doktoranci będący cudzoziemcami, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy, dołączają do wniosku dokumenty przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

§ 29.

 1. W uzasadnionych przypadkach Rektor, wydziałowa komisja stypendialna albo Odwoławcza Komisja Stypendialna może zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej doktoranta i rodziny doktoranta oraz uwzględnić tę sytuację przy ocenie sytuacji materialnej doktoranta.
 2. W przypadku niedostarczenia przez doktoranta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Rektor, wydziałowa komisja stypendialna albo Odwoławcza Komisja Stypendialna może wezwać doktoranta do przedstawienia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Niezłożenie wyjaśnień w tym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

 

§ 30.

 1. Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w hotelu asystenckim UG lub w obiekcie innym niż hotel asystencki UG, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uniwersytetu uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał kształcenie na studiach doktoranckich.
 2. Doktorant studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w hotelu asystenckim UG lub w obiekcie innym niż hotel asystencki UG.
 3. Zamieszkanie w hotelu asystenckim UG lub w obiekcie innym niż hotel asystencki UG należy udokumentować kopią umowy najmu z właścicielem lub dysponentem lokalu oraz zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt czasowy w wynajmowanym lokalu.
 4. Doktorant otrzymujący stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w hotelu asystenckim UG lub w obiekcie innym niż hotel asystencki UG ma obowiązek powiadomić wydziałową komisję stypendialną o rezygnacji z zamieszkania w hotelu asystenckim UG lub w obiekcie innym niż hotel asystencki UG, w terminie siedmiu dni od dnia rezygnacji.

 

§ 31.

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w hotelu asystenckim UG lub w domu studenckim UG przysługuje doktorantowi, któremu codzienny dojazd do Uniwersytetu uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał kształcenie na studiach doktoranckich i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

 

§ 32.

 1. Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności wskutek:

1) nieszczęśliwego wypadku;

2) poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim;

3) śmierci członka najbliższej rodziny;

4) kradzieży;

5) klęski żywiołowej, na przykład powodzi lub pożaru;

6) innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

 1. Doktorant może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, w tym odpowiednio zaświadczenie lekarskie, kopię odpisu skróconego aktu zgonu oraz inne zaświadczenia, oświadczenia lub dowody niezbędne do potwierdzenia wystąpienia tych zdarzeń.

 

§ 33.

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na semestr lub na rok akademicki –  jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym wygasa orzeczenie wskazane w ust. 1 – oraz wypłacane co miesiąc z góry. Po wygaśnięciu orzeczenia doktorant powinien przedłożyć kolejne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie właściwego organu o złożeniu wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia.
 3. W przypadku, gdy kolejne orzeczenie o niepełnosprawności zostanie przedłożone przez doktoranta przed terminem wygaśnięcia poprzedniego orzeczenia, przyznane stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wypłaca się lub wypłaca się z wyrównaniem bez konieczności składania wniosku.
 4. W przypadku, gdy kolejne orzeczenie o niepełnosprawności nie zostanie przedłożone przez doktoranta przed terminem wygaśnięcia poprzedniego orzeczenia, doktorant składa ponownie wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, a w razie jego przyznania stypendium wypłaca się lub wypłaca się z wyrównaniem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o przyznaniu tego stypendium stała się ostateczna.

 

§ 34.

 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

1) na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów nie może być przyznane doktorantowi, który do dnia 30 września nie rozliczył roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku, chyba że nierozliczenie roku nastąpiło z przyczyn niezależnych od doktoranta.

 

§ 35.

 1. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów – określone na wniosek właściwej wydziałowej komisji stypendialnej i uwzględniające kryteria, o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – ustala załącznik nr 5 do zarządzenia ustalającego niniejszy regulamin.
 2. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów udostępnia się do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału w terminie do dnia 31 lipca roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku.

§ 36.

Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane z podziałem na lata poszczególnych studiów doktoranckich prowadzonych na wydziale.

 

§ 37.

Doktorantowi, który został przyjęty na studia doktoranckie w Uniwersytecie w drodze przeniesienia się z innej uczelni, może zostać przyznane stypendium dla najlepszych doktorantów w kolejnym roku akademickim przy spełnieniu przez doktoranta dodatkowego kryterium uzupełnienia ewentualnych różnic programowych do dnia złożenia wniosku.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 października 2019 roku, 8:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz