Regulamin Studiów Podyplomowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin Studiów Podyplomowych

Zarządzenie nr 57/R/16
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 czerwca 2016 roku
w sprawie ujednoliconego tekstu Regulaminu Studiów Podyplomowych

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 5 ust. 8 Zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 5/R/11 Rektora UG z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim:

 

 

§ 1.

Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia ujednolicony tekst załącznika Regulamin Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego do uchwały nr 2/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 43/15 z dnia 28 maja 2015 roku, nr 4/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku oraz nr 19/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

 

______

załącznik do zarządzenia Rektora nr 57/R/16

 

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

 

Tekst ujednolicony z dnia 30 czerwca 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 43/15 z dnia 28 maja 2015 roku, 4/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. oraz nr 19/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin Studiów Podyplomowych określa:

1) zasady tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych,

2) prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych.

 

§ 2

Terminy z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym, zastosowane w niniejszym regulaminie, użyte są w znaczeniach, jakie nadają im przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz przepisy aktów wykonawczych do Ustawy.

 

II. TWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

§ 3

1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone samodzielnie lub wspólnie przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu posiadające uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez jednostki, o których mowa w ust. 1, przy współudziale innych uczelni, instytucji i organizacji, w tym także zagranicznych. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów określają umowy zawarte między tymi jednostkami.

3. Zawarcie umowy wskazanej w ust. 2 wymaga zgody Prorektora ds. Kształcenia.

4. Studia podyplomowe prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych lub nauczania na odległość.

5. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w języku polskim, obcym lub w języku regionalnym.

6. Studia podyplomowe są odpłatne.

7. Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet określa uchwała Senatu. Wysokość opłat za studia podyplomowe na dany rok akademicki ustala Rektor.

 

§ 4

Studia podyplomowe tworzy Rektor na wniosek rady wydziału, po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. Kształcenia oraz Senackiej Komisji Budżetu i Finansów.

 

§ 5

1. Studia podyplomowe są prowadzone w wymiarze umożliwiającym uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS i trwają nie krócej niż dwa semestry - z wyjątkiem studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 3 i 4.

2. Rada wydziału określa w drodze uchwały program kształcenia na studiach podyplomowych, zgodnie z uchwałą Senatu nr 77/14 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów kształcenia na studiach podyplomowych oraz programów kształcenia kursów dokształcających i szkoleń. Stosowna uchwała rady wydziału jest przekazywana do Działu Kształcenia. Nadzór nad prawidłowością realizacji uchwały sprawuje dziekan.

3. Studia podyplomowe w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela są prowadzone według odrębnych przepisów określających wymagania programowe studiów podyplomowych, których ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela lub zapewnia kwalifikacje pedagogiczne.

4. Studia podyplomowe, których ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu lub zapewnia uzyskanie licencji zawodowej, są prowadzone w wymiarze i zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

§ 6

1. Kompletny wniosek o utworzenie studiów podyplomowych składa się w Dziale Kształcenia nie później niż sześć tygodni przed proponowaną datą uruchomienia tych studiów. Termin sześciu tygodni nie dotyczy wniosków o utworzenie studiów podyplomowych realizowanych na zlecenie podmiotów spoza UG (kształcenie zamawiane) oraz finansowanych lub współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.

2.  Do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych, o którym mowa w § 4, dołącza się w szczególności:

1) wniosek dziekana o powołanie kierownika studiów podyplomowych;

2) uchwałę rady wydziału w sprawie programu kształcenia na studiach podyplomowych;

3) dokumentację finansową dotyczącą studiów podyplomowych, sporządzoną zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rektora;

4) wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału, poświadczający przebieg dyskusji i wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie wniosku o utworzenie studiów podyplomowych oraz uchwałą w sprawie programu kształcenia na studiach podyplomowych.

 

§ 7

1. Program studiów podyplomowych, w tym plan studiów podyplomowych, powinien być dostępny dla kandydatów przed rozpoczęciem rekrutacji.

2. W przypadku studiów podyplomowych, których ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu lub zapewnia uzyskanie licencji zawodowej, program studiów podyplomowych powinien odpowiadać wymogom wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Rektor, po zasięgnięciu opinii rady wydziału lub na jej wniosek, zmienia nazwę studiów podyplomowych.

4. Prorektor ds. Kształcenia, po zasięgnięciu opinii rady wydziału lub na jej wniosek, zmienia warunki rekrutacji i limity miejsc na studiach podyplomowych oraz czas trwania i program studiów podyplomowych w zakresie przekraczającym 25% punktów ECTS.

5. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału lub na jej wniosek, zmienia program studiów podyplomowych w zakresie obejmującym do 25% punktów ECTS i niezwłocznie informuje o tym Dział Kształcenia.

 

III. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

§ 8

1. Kierownika studiów podyplomowych spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora powołuje i odwołuje Prorektor ds. Kształcenia na wniosek dziekana zaakceptowany przez radę wydziału.

2. Do uprawnień i obowiązków kierownika studiów podyplomowych należy:

1)przeprowadzenie rekrutacji na studia podyplomowe, zgodnie z niniejszym regulaminem; 2)przedstawienie, do zatwierdzenia przez Prorektora ds. Kształcenia, listy kandydatów na studia podyplomowe, w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji;

3)informowanie słuchaczy o warunkach ukończenia studiów podyplomowych, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć;

4)organizacja przebiegu studiów podyplomowych w sposób umożliwiający słuchaczowi uzyskanie zakładanych efektów kształcenia;

5)prowadzenie dziennika studiów podyplomowych, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, lub innego dokumentu odpowiadającego treścią dziennikowi studiów podyplomowych;

6) przedkładanie Działowi Kontrolingu weryfikowanych informacji o wpływach i zbilansowanych z nimi wydatkach dla każdej edycji studiów podyplomowych; 7)wystawianie na wniosek słuchacza albo absolwenta studiów podyplomowych zaświadczenia o uczestnictwie w studiach podyplomowych, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;

8)wystawianie na wniosek absolwenta studiów podyplomowych zaświadczenia o uzyskanych kwalifikacjach, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu; 9)rozstrzyganie w sprawach skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych i wznowienia studiów podyplomowych;

10)opiniowanie wniosków w sprawie zwrotu opłaty za studia podyplomowe;

11)kontrola dokumentacji toku studiów podyplomowych obejmującej: ewidencję słuchaczy, teczki osobowe, protokoły zaliczeniowe/egzaminacyjne, dziennik zajęć i inne materiały dokumentujące przebieg tych studiów;

12)kontrola obsługi administracyjno-finansowej studiów podyplomowych;

13)kontrola zgodności dokumentowania przebiegu studiów podyplomowych z określonymi przez Rektora zasadami dokumentowania przebiegu studiów w systemie teleinformatycznym FAST, w szczególności w modułach płatności oraz kształcenia;

14)kontrola funkcjonowania na studiach podyplomowych Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia obowiązującego w UG;

15)przedłożenie w Dziale Kształcenia dziennika studiów podyplomowych do wglądu wraz ze świadectwami ukończenia studiów podyplomowych do podpisu przez Prorektora ds. Kształcenia; 16)prowadzenie ewidencji i gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania (indeksy, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i odpisy świadectw);

17)przesyłanie do Działu Kształcenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji wynikającej z obowiązków sprawozdawczych w Uniwersytecie;

18)informowanie Działu Kształcenia o nieuruchomieniu edycji studiów podyplomowych w danym roku akademickim;

19)przekazywanie dokumentacji studiów podyplomowych do Archiwum UG zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

IV. ZADANIA DZIAŁU KSZTAŁCENIA

 

§ 9

Do zadań Działu Kształcenia należy:

1) koordynowanie spraw formalnych związanych z tworzeniem i likwidacją studiów podyplomowych;

2) prowadzenie dokumentacji studiów podyplomowych obejmującej:

a) akta dotyczące utworzenia studiów podyplomowych,

b) ewidencję słuchaczy studiów podyplomowych,

c)  ewidencję wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych;

3) prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych studiów podyplomowych we współpracy z jednostką odpowiedzialną za sprawy promocji w UG;

4) informowanie kierowników studiów podyplomowych o przepisach dotyczących kształcenia na studiach podyplomowych.

 

V. ZADANIA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PROWADZĄCEJ STUDIA PODYPLOMOWE

 

§ 10

Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe jest zobowiązana do:

1) przestrzegania praw słuchacza przewidzianych w niniejszym regulaminie;

2) przeprowadzania zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe oraz inne osoby posiadające odpowiednie doświadczenie praktyczne;

3) zapewniania sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu kształcenia;

4) zapewniania autorskich materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla słuchaczy studiów podyplomowych, niezbędnych do prowadzenia zajęć;

5) zapewniania obsługi administracyjno-technicznej studiów podyplomowych;

6) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu studiów podyplomowych;

7) udostępniania na stronie internetowej lub tablicach ogłoszeń jednostek prowadzących studia podyplomowe informacji o programie studiów podyplomowych, w tym planie studiów podyplomowych, oraz o wysokości i terminie wnoszenia opłat za studia podyplomowe;

8) wydania absolwentowi studiów podyplomowych świadectwa ich ukończenia.

 

VI. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

§ 11

1. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawują: dziekan i rada wydziału.

2. Za prawidłową organizację i przebieg kształcenia na studiach podyplomowych odpowiada kierownik studiów podyplomowych.

3. Ogólny nadzór nad działalnością studiów podyplomowych utworzonych w Uniwersytecie sprawuje z upoważnienia Rektora – Prorektor ds. Kształcenia. Prorektor ds. Kształcenia podpisuje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

VII. REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

 

§ 12

1. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

2. W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce bądź dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

3. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

4. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadach określonych przez radę wydziału. Rada wydziału może określić dodatkowe kryteria kwalifikacyjne na wypadek, gdyby liczba kandydatów na słuchaczy studiów przekroczyła ustalony dla danej edycji studiów limit słuchaczy.

5. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe. Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl (zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu).

6. Przyjęcie kandydata na studia podyplomowe poza systemem IRK na Studia Podyplomowe wymaga zgody Prorektora ds. Kształcenia.

7. Kandydat może zostać przyjęty na studia podyplomowe w trybie, o którym mowa w ust. 6, nie później niż po przeprowadzeniu 20% ogólnego wymiaru zajęć w pierwszym semestrze tych studiów.

8. Kierownik studiów podyplomowych przed uruchomieniem rekrutacji dla danej edycji tych studiów ogłasza na stronie internetowej nazwę i program studiów podyplomowych, warunki rekrutacji na te studia, limit miejsc oraz termin i miejsce składania dokumentów.

 

§ 13

Kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:

1) własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu IRK na Studia Podyplomowe (wzór podania określa załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu);

2) zdjęcie legitymacyjne;

3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu,

4) inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji określonych przez radę wydziału prowadzącą studia podyplomowe.

§ 14

1. Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza kierownik studiów podyplomowych lub powołana przez dziekana komisja rekrutacyjna.

2. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie wyników rekrutacji.

3. Dopuszcza się uzależnienie przyjęcia na studia podyplomowe od wyniku przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Kierownik studiów podyplomowych, w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji, przedkłada w Dziale Kształcenia imienną listę kandydatów proponowanych do przyjęcia na studia podyplomowe. Listę osób proponowanych przez kierownika studiów podyplomowych zatwierdza Prorektor ds. Kształcenia.

5. O wyniku przeprowadzonej rekrutacji kierownik studiów podyplomowych niezwłocznie informuje kandydatów.

 

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

§ 15

1. Słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje kartę zaliczeniową lub indeks słuchacza studiów podyplomowych. Wzór indeksu określa Rektor.

2. Słuchacz studiów podyplomowych nie jest uprawniony do otrzymania elektronicznej legitymacji studenckiej oraz świadczeń pomocy materialnej.

 

§ 16

Słuchacz studiów podyplomowych powinien zostać poinformowany przez kierownika tych studiów o warunkach ich ukończenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

 

§ 17

1.  Słuchacz studiów podyplomowych ma obowiązek:

1) zawarcia z Uniwersytetem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) uczestniczyć w zajęciach objętych programem studiów podyplomowych, w tym planem studiów podyplomowych;

3) uzyskiwać wymagane zaliczenia, przystępować do egzaminów i wypełniać inne obowiązki przewidziane programem studiów podyplomowych, w tym planem studiów podyplomowych;

4) wnosić opłaty związane z odbywaniem studiów podyplomowych przez cały okres ich trwania.

2.  Słuchacz przyjęty na studia podyplomowe w trybie, o którym mowa w § 12 ust. 6, ma obowiązek zawarcia z Uniwersytetem umowy wskazanej w ust. 1 pkt 1 niezwłocznie po przyjęciu na te studia.

 

§ 18

Zasady pobierania, zwracania oraz zmniejszania wysokości opłat za studia podyplomowe określa uchwała Senatu.

 

§ 19

1. Osiągnięcia słuchacza studiów podyplomowych, w tym wyniki zaliczeń i egzaminów, potwierdzające realizację zakładanych efektów kształcenia wyraża się w ocenach według następującej skali:

 

bardzo dobry

bdb

5,0

dobry plus

db plus

4,5

dobry

db

4,0

dostateczny plus

dst plus

3,5

dostateczny

dst

3,0

niedostateczny

ndst

2,0

 

 

2. Osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, mogą być wyrażane również bez zastosowania ocen, w następujący sposób:

 

zaliczenie

zal.

niezaliczenie

nzal.

 

 

§ 19a

1. Do wyrażenia wyniku studiów podyplomowych na świadectwie ukończenia tych studiów stosuje się skalę ocen wskazaną w § 19 ust. 1.

2. Do wyrażenia wyniku studiów podyplomowych na świadectwie ukończenia tych studiów, zamiast skali ocen wskazanej w § 19 ust. 1, można również stosować określenie „wynik pozytywny".

3. Program studiów, w tym plan studiów, uchwalane przez radę wydziału mogą określać inne niż wymienione w ust. 1 i 2 sposoby wyrażania wyniku studiów podyplomowych na świadectwie ukończenia tych studiów.

 

§ 20

1. Absolwent studiów podyplomowych może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych kwalifikacjach, wystawione przez kierownika studiów podyplomowych na wniosek absolwenta.

2. Słuchacz albo absolwent studiów podyplomowych może otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w studiach podyplomowych, wystawione przez kierownika studiów podyplomowych na wniosek słuchacza albo absolwenta.

 

§ 21

1. Słuchacz studiów podyplomowych zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:

1) pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych;

2) niezaliczenia zajęć przewidzianych programem studiów podyplomowych, w tym planem studiów podyplomowych;

3) niewniesienia opłaty za studia podyplomowe ani w ustalonym terminie, ani w terminie wynikającym z ostatecznego wezwania do uregulowania opłaty, wystosowanego przez kierownika studiów podyplomowych;

4) niespełnienia wszystkich warunków ukończenia studiów podyplomowych w terminie wynikającym z programu studiów podyplomowych, w tym planu studiów podyplomowych;

5) niezawarcia z Uniwersytetem, w terminach określonych zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 albo § 17 ust. 2, przedłożonej umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane ze studiami podyplomowymi.

2. Skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych dokonuje kierownik studiów podyplomowych i niezwłocznie informuje o tym fakcie słuchacza oraz Dział Kształcenia. Skreślenie słuchacza studiów podyplomowych jest dokumentowane w systemie FAST przez jednostkę prowadzącą studia podyplomowe w terminie 7 dni od daty skreślenia.

 

§ 22

1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wszystkich wymogów określonych programem studiów podyplomowych, w tym planem studiów podyplomowych, w szczególności uzyskanie wszystkich zaliczeń i złożenie egzaminów oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS.

2. Datą ukończenia studiów podyplomowych jest data realizacji ostatniego warunku przewidzianego programem studiów podyplomowych, w tym planem studiów podyplomowych.

3. Program studiów podyplomowych, w tym plan studiów podyplomowych, jako warunek ukończenia tych studiów może przewidywać w szczególności: :

1) złożenie egzaminu kończącego studia podyplomowe;

2) przygotowanie i złożenie pracy pisemnej;

3) przygotowanie i złożenie pracy pisemnej, połączone ze złożeniem egzaminu kończącego studia podyplomowe.

 

§ 23

1. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru określonego przez Senat.

2. Absolwent studiów podyplomowych może otrzymać – na jego wniosek – odpis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski.

3.W razie utraty oryginału świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytet może wydać absolwentowi – na jego wniosek – duplikat świadectwa, stosując odpowiednio przepisy dotyczące dyplomów ukończenia studiów wyższych.

4. Umowa wskazana w § 3 ust. 2 może dopuszczać wydanie absolwentowi studiów podyplomowych dyplomu okolicznościowego, którego wzór jest zatwierdzany przez Prorektora ds. Kształcenia i stanowi załącznik do umowy.

 

§ 24

Osoba, która przerwała studia podyplomowe lub została z nich skreślona, może je wznowić. Kierownik studiów podyplomowych określa warunki wznowienia studiów podyplomowych przez taką osobę oraz rozstrzyga o wznowieniu przez nią studiów podyplomowych. Kierownik studiów podyplomowych niezwłocznie informuje Dział Kształcenia o wznowieniu studiów podyplomowych przez taką osobę.

 

 

IX. LIKWIDACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

§ 25

1. Studia podyplomowe likwiduje Rektor po uzyskaniu opinii rady wydziału albo na jej wniosek.

2. Wniosek o likwidację studiów podyplomowych kierownik studiów podyplomowych składa w Dziale Kształcenia, dołączając:

1) uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych,

2) wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału, zawierający uchwałę w sprawie likwidacji studiów podyplomowych,

3) stanowisko w sprawie likwidacji studiów podyplomowych wyrażone na piśmie przez rady jednostek organizacyjnych uczestniczących w ich prowadzeniu – w przypadku studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie przez jednostki organizacyjne (§ 3 ust. 1 niniejszego regulaminu),

4) projekty wypowiedzenia umów i porozumień – w przypadku studiów podyplomowych, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.

3. Likwidację studiów podyplomowych opiniuje Senacka Komisja ds. Kształcenia.

4. W przypadku nieuruchomienia danych studiów podyplomowych w roku akademickim, kierownik studiów podyplomowych informuje o tym Dział Kształcenia.

5. W przypadku nieuruchomienia danych studiów podyplomowych w piątym kolejnym roku akademickim, rada wydziału powinna rozważyć celowość ich dalszego prowadzenia.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Studiów Podyplomowych