fbpx Zarządzenie nr 124/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 93/R/19 Rektora UG w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 124/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
1 września 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr 93/R/19 Rektora UG w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 1 października 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) oraz § 34 ust. 2 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z  dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) ‒ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 93/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Biurze Kształcenia, należy przez to rozumieć Biuro Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego;”;
 
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
㤠3.
Okresem rozliczeniowym, zgodnie z programem studiów podyplomowych, jest semestr albo rok akademicki.”;
 
3) Rozdział 2 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 2. Prawa i obowiązki uczestnika”;
 
4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uczestnik ma obowiązek:
1) zawarcia z Uniwersytetem umowy o warunkach odpłatności za kształcenie na  studiach podyplomowych nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, z  zastrzeżeniem ust. 2;
2) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w programie studiów podyplomowych;
3) uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów i wypełniania innych obowiązków przewidzianych w programie studiów podyplomowych;
4) postępowania zgodnie z zasadami kulturalnego zachowania obowiązującymi w  społeczności akademickiej Uniwersytetu;
5) terminowego wnoszenia opłat za kształcenie na studiach podyplomowych przez cały okres kształcenia;
6) niezwłocznego poinformowania kierownika o zmianie danych osobowych, o których mowa w § 9 ust. 3.”;
 
5) § 7 otrzymuje brzmienie:
㤠7.
1. Rekrutacja jest prowadzona w systemie IRK, na stronie internetowej https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rekrutacja może być prowadzona poza systemem IRK, w szczególności w przypadku:
1) studiów podyplomowych prowadzonych w ramach projektów finansowanych ze  środków zewnętrznych;
2) o którym mowa w przepisach odrębnych.”;
 
6) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z uwzględnieniem § 9 i § 10, kierownik opracowuje zasady rekrutacji w formie tabeli, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Zasady rekrutacji kierownik przekazuje do  Biura Kształcenia nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia rekrutacji.”;
 
7) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W trakcie rekrutacji kandydat składa następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, utworzone za pośrednictwem systemu IRK;
2) dyplom ukończenia studiów, odpis dyplomu ukończenia studiów albo kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem;
3) dyplom ukończenia studiów za granicą albo jego odpis poświadczony za zgodność z  oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z  dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
4) oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata oraz dokument potwierdzający zmianę danych osobowych – w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie;
5) inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji, o których mowa w § 8 ust. 1.”;
 
8) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji kierownik, za pośrednictwem Biura Kształcenia, przekazuje właściwemu prorektorowi do zatwierdzenia listę osób wstępnie przyjętych na daną edycję studiów podyplomowych.”;
 
9) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kandydat może zostać przyjęty na studia podyplomowe w trybie, o którym mowa w  ust.  1, nie później niż po przeprowadzeniu 20% liczby godzin zajęć określonych w  programie studiów podyplomowych dla pierwszego semestru tych studiów.”;
 
10) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osiągnięcia uczestnika, w tym wyniki zaliczeń i egzaminów, potwierdzające realizację zakładanych efektów uczenia się, są wyrażane w ocenach według następującej skali:
 

Ocena

Wartość liczbowa

Wartość procentowa efektów uczenia się wymaganych do uzyskania oceny *

bardzo dobry

bdb

5,0

91 i więcej

dobry plus

db plus

4,5

81 – 90

dobry

db

4,0

71 – 80

dostateczny plus

dst plus

3,5

61 – 70

dostateczny

dst

3,0

51 – 60

niedostateczny

ndst

2,0

50 i mniej

 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami zaokrąglania.”;

11) § 15 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
a) „3. Przeniesienie zajęć zaliczonych z danego przedmiotu, o których mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie zajęcia zaliczone przez uczestnika.”,
b) „4. W przypadku uznania zaliczonych zajęć oraz uzyskanych i udokumentowanych efektów uczenia się i punktów ECTS, uczestnik może zostać przeniesiony na wyższy semestr danej lub innej niezakończonej edycji tych studiów podyplomowych. Kształcenie w tym trybie może prowadzić do ukończenia studiów podyplomowych przez uczestnika przed upływem ich okresu przewidzianego w programie studiów podyplomowych”;
 
12)§ 18 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
a) „1. Kierownik skreśla uczestnika z listy uczestników studiów podyplomowych w  przypadku:
1) niezawarcia z Uniwersytetem, w terminach określonych zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 albo § 5 ust. 2, umowy o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych;
2) pisemnej rezygnacji uczestnika ze studiów podyplomowych, składanej kierownikowi;
3) niezaliczenia zajęć w terminach przewidzianych w programie studiów podyplomowych;
4) naruszenia zasad kulturalnego zachowania obowiązujących w społeczności akademickiej Uniwersytetu;
5) niewniesienia opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych;
6) niespełnienia wszystkich wymogów ukończenia studiów podyplomowych w  terminie, o którym mowa w § 17 ust. 1.”,
b) „2. O skreśleniu uczestnika z listy uczestników studiów podyplomowych kierownik niezwłocznie, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawiadamia uczestnika, który został skreślony, oraz Biuro Kształcenia.”;
 
13) § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. O wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, kierownik niezwłocznie zawiadamia uczestnika oraz Biuro Kształcenia.”;
 
14) § 22 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) niezwłocznego informowania Biura Kształcenia o nieuruchomieniu edycji studiów podyplomowych z powodu braku kandydatów lub niewystarczającej liczby kandydatów.”;
 
15) w § 23 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) aktualizacji treści informacji udostępnionych na stronie internetowej Uniwersytetu w  zakresie studiów podyplomowych.”;
 
16) § 24 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przekazania do Biura Kształcenia świadectwa w celu podpisania przez właściwego prorektora, nie później niż 10 dni przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, wraz z  listą absolwentów oraz uzupełnionym dziennikiem zajęć.”;
 
17) § 25 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przekazywania do Biura Kształcenia niezbędnej dokumentacji związanej z  prowadzeniem studiów podyplomowych i dotyczącej obowiązków sprawozdawczych Uniwersytetu.”;
 
18) § 27 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wyrażania opinii w sprawie:
a) zwolnienia uczestnika w całości lub w części z opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych,
b) zwrotu uczestnikowi w całości lub w części opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych.”;
 
19)§ 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do wykonywania obowiązków, o których mowa w § 22 pkt 1 oraz 3 i 4, § 23 ust. 5, § 24, §  25 pkt 1-3 i 5-8, § 26 lub § 27 ust. 1 pkt 1, kierownik może upoważnić w całości lub w części obsługę administracyjną.”

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu Studiów Podyplomowych UG uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Do spraw prowadzonych na podstawie Regulaminu Studiów Podyplomowych UG, wszczętych i  niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy Regulaminu w brzmieniu ustalonym niniejszym zarządzeniem.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 września 2021 roku, 9:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło