fbpx Zasady etyczne pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi | Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady etyczne pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 63/R/09
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
17 grudnia 2009 roku
w sprawie ustanowienia Zasad etycznych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 40 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się Zasady etyczne pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Bernard Lammek

 


Wstęp

 

Uniwersytet stanowi wspólnotę naukowców, dydaktyków, studentów i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Istotą istnienia tej wspólnoty jest poszukiwanie prawdy, kształcenie moralne i intelektualne młodego pokolenia a także przygotowanie przyszłych absolwentów do odpowiedzialnego pełnienia funkcji publicznych i zawodowych oraz wspieranie rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego całego społeczeństwa. Warunkiem prawidłowej realizacji tych celów jest między innymi poszanowanie przez członków wspólnoty uniwersyteckiej określonych wartości i zasad etycznych. W celu wykreowania pożądanych postaw i zachowań zachodzi potrzeba określenia zasad etycznych, którymi winni kierować się pracownicy Uniwersytetu niebędący nauczycielami akademickimi (zwani dalej pracownikami Uniwersytetu) .

 

 

§ 1

Zasada godności

podstawowa zasada etyczna

 

Każda osoba stanowi swoiście rozumiany „cel sam w sobie,” jest istotą dysponującą swoją wolnością. Jako taka nie może być ona zredukowana do jedynie narzędzia realizującego cele innych. Dlatego też wspólnota uniwersytecka jako całość jak i poszczególni pracownicy wzajemnie szanują swoją godność, uznają, że mają niezbywalne prawo do wolności, w tym wolności sumienia i równości.

 

 

§ 2

Zasada odpowiedzialności

 

Pracownicy Uniwersytetu są osobami zdolnymi do podejmowania świadomych i dobrowolnych działań, jak również do zrozumienia ich etycznej wartości. Stąd są oni moralnie odpowiedzialni za podejmowane przez siebie działania a także za dbanie o przestrzeganie zasad etycznych, co w szczególności dotyczy pracowników pełniących funkcje kierownicze.

 

 

§ 3

Zasada solidarności

 

Pracownicy Uniwersytetu tworzą wspólnotę, z której dobrem się utożsamiają. Podejmują określone trudy na rzecz realizacji celów Uniwersytetu, zachowują się lojalnie wobec Uniwersytetu,oraz dbają o jego dobre imię.

 

 

§ 4

 Zasada równego traktowania i bezstronności

 

Pracownik Uniwersytetu unika działań mających charakter nierównego traktowania, stronniczości lub interesowności.

 

§ 5

 Zasada wzajemnego szacunku i życzliwości

 

Pracownik Uniwersytetu, bez względu na zajmowane stanowisko, okazuje wszystkim szacunek, życzliwość, oraz dba o tworzenie dobrej atmosfery w miejscu pracy. Oznacza to w szczególności okazywanie zrozumienia dla pracy i funkcji oraz celów realizowanych w ramach wspólnoty uniwersyteckiej przez innych pracowników, wzajemnego respektowania prawa do prywatności, a także powstrzymywanie się od działań mających charakter mobbingu lub molestowania.

 

§ 6

 Zasada tolerancji

 

Pracownik Uniwersytetu jest tolerancyjny w stosunku do innych osób. Powstrzymuje się od działań mających charakter dyskryminacji, mowy nienawistnej, wyrażania pogardy lub ośmieszania w szczególności ze względu na płeć, rasę, wygląd czy światopogląd.

 

§ 7

 Zasada uczciwości

 

Pracownik Uniwersytetu jest uczciwy. Jest prawdomówny, dotrzymuje obietnic, szanuje cudzą własność, oraz powstrzymuje się od działań o charakterze korupcyjnym.

 

§ 8

 Zasada przejrzystości

 

Pracownik Uniwersytetu wykonując swoje obowiązki zachowuje jawność i przejrzystość, szczególnie wówczas, gdy w grę mogą wchodzić konflikty interesów, sytuacje korupcjogenne itp.

 

§ 9

Zasada rzetelności

 

Pracownik Uniwersytetu dokłada wszelkich starań, aby należycie realizować wyznaczone mu zadania. Rzetelność obejmuje także dbanie o podnoszenie swoich kwalifikacji.

 

§ 10

 Zasada legalizmu

 

Pracownik Uniwersytetu postępuje zgodnie z przyjętymi procedurami, przestrzegając przepisów obowiązującego prawa i działając w jego ramach.

 


Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 marca 2021 roku, 13:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz

 

Subskrybuj RSS - Zasady etyczne pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi