Regulamin Pracy | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin Pracy

Zarządzenie nr 98/R/17
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 października 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 104 – 104³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1666) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Pracy Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 1/R/07 z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)      Podstawa prawna Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie artykułów: 104 § 1, 1041 i 1042 oraz art. 135 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1666) w uzgodnieniu z organizacjami związków zawodowych działającymi w Uniwersytecie Gdańskim ustala się, co następuje:”;

2)      w § 6 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13)pracodawca jest obowiązany informować pracowników w komunikatach Rektora lub Kanclerza o wolnych miejscach pracy w UG w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy na tablicach ogłoszeń;”;

3)      w § 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.    Bezpośredni przełożony powinien udzielić pracownikowi wszelkich informacji związanych z pracą zawodową. Jeżeli wyjaśnienia te nie są wyczerpujące, pracownik może zwrócić się o informację do pracownika lub kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej.

3.     Skargi, wnioski i listy przyjmowane są w Biurze Rektora i Sekretariacie Kanclerza. Rektor lub Kanclerz raz w tygodniu, w poniedziałki, od godz. 13:00 do 15:00 przyjmują pracowników w sprawach skarg i wniosków dotyczących spraw ogólnych Uczelni, kadry kierowniczej i spraw pracowniczych.”;

4)      w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.    Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są w razie konieczności do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.”;

5)      w § 31 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1.   Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzi na bieżąco ewidencję i kontrolę czasu pracy poszczególnych podległych sobie pracowników. Ewidencję prowadzi się w formie elektronicznej lub papierowej karty ewidencji czasu pracy pracownika. Winna ona obejmować w szczególności:”;

6)      w § 50 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) przeprowadzanie na swój koszt badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie wyników tych badań i pomiarów oraz udostępnianie ich pracownikom narażonym na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.”;

7)      tytuł rozdziału XIII otrzymuje brzmienie:

„Ochrona pracy kobiet, młodocianych i mężczyzn”;

8)      § 59 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów przez jednego pracownika (kobiety i mężczyźni):

1) masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

a) dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,

b) dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej;

2) masa podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

a) dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej,

b) dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej;

2.Jeżeli przedmioty są przenoszone ręcznie przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 12 kg,

2) dla mężczyzn – 30 kg.

3.Jeżeli przedmioty są przenoszone ręcznie przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30 stopni, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 12 kg,

2) dla mężczyzn – 30 kg.

4.Jeżeli przedmioty są przenoszone ręcznie przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylnie lub po schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30 stopni, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa przedmiotów nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej,

2) dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej.

5.Pozostałe normy, w tym przy dźwiganiu zespołowym, ręcznym – reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 313 ze zm.).”;

9)      § 60 otrzymuje brzmienie:

„Przy ręcznym przenoszeniu ciężarów, jeżeli jest to konieczne, należy stosować sprzęt pomocniczy. Ciężar ładunku wraz ze sprzętem pomocniczym nie może przekraczać norm określonych w § 59 oraz w wykazie, o którym mowa w § 61 ust. 4.”;

10)  w § 61 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.    W Uniwersytecie Gdańskim nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla ich zdrowia. Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią określa załącznik do niniejszego Regulaminu.”;

11)  w § 61 skreśla się ust. 10;

12)  w § 69 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14.  Osoby uprawnione do stosowania kar mogą w terminie wcześniejszym z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą. O takiej decyzji należy powiadomić pracownika i Dział Kadr.”;

13)  do regulaminu dodaje się załącznik „Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią”.

 

§ 2.

  1. Ogłasza się ujednolicony tekst Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego wprowadzonego zarządzeniem Rektora nr 1/R/07 z dnia 2 stycznia 2007 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Ujednolicony tekst Regulaminu Pracy UG uwzględnia zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem oraz zarządzeniami nr 38/R/08 z dnia 27 października 2008 r., nr 29/R/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., nr 51/R/10 z dnia 8 czerwca 2010 r., nr 15/R/12 z dnia 1 marca 2012 r., nr 24/R/13 z dnia 14 lutego 2013 r., nr 78/R/14 z dnia 28 lipca 2014 r., nr 23/R/15 z dnia 25 marca 2015 r., nr 110/R/15 z dnia 10 listopada 2015 r. a także bierze pod uwagę dotychczasowe zmiany powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem art. 104³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 stycznia 2019 roku, 11:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Pracy