fbpx Zarządzenie nr 5/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 5/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 27 stycznia 2022 roku
Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) z uwzględnieniem art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Pracy Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 62/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 10 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) upowszechnianie wyników działalności naukowej, w sposób przyjęty w reprezentowanej dyscyplinie naukowej, w szczególności w postaci:
a)  artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych będących w obiegu międzynarodowym i ujętych w międzynarodowych bazach indeksujących wiodące czasopisma naukowe,
b)  innych artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych o ugruntowanej renomie w danej dyscyplinie naukowej;
c)   monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach;
d)  przyznanych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i wyłącznych praw hodowców do odmian roślin;”;
 
2) w § 14 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) 360 godzin dydaktycznych ‒ dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku: profesora uczelni, starszego wykładowcy, wykładowcy, adiunkta albo asystenta,”;
 
3) § 18 otrzymuje brzmienie:
㤠18.
1.   Z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 i 2, do pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego zalicza się – w podanej niżej kolejności – zajęcia dydaktyczne, wynikające z programu studiów, prowadzone:
1)  w formie wykładu ogólnouczelnianego;
2)  w ramach Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISHiS);
3)  na studiach stacjonarnych wszystkich poziomów (w tym na studiach doktoranckich) i na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich na wydziale macierzystym;
4)  na studiach stacjonarnych wszystkich poziomów (w tym na studiach doktoranckich) i na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich na innych wydziałach niż wydział macierzysty, z zastrzeżeniem, że o kolejności zaliczenia takich zajęć do pensum decyduje dziekan wydziału macierzystego, ustalając listę wydziałów innych niż macierzysty, zgodnie z którą zajęcia zalicza się do pensum według ustalonej kolejności;
5)  w szkołach doktorskich;
6)  dla uczestników programów wymiany międzynarodowej, w ramach tych programów, z zachowaniem wymogów dotyczących liczebności grup w Uczelni określonych odrębnym zarządzeniem Rektora, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 2;
7)  w ramach projektu European University of the Seas SEA-EU, w przypadku gdy zajęcia te nie zostały określone w programie studiów prowadzonych w Uczelni lub prowadzonych wspólnie;
8)  w formie tutoringu, o którym mowa w § 16a ust. 2;
9)  w liceum ogólnokształcącym na zasadach określonych w § 21;
10) na studiach niestacjonarnych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 23.
2.   Przy zaliczaniu godzin zajęć do pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego stosuje się ponadto następujące zasady:
1)  do pensum w pierwszej kolejności zalicza się godziny zajęć uznane za przepracowane na podstawie § 24;
2)  do pensum w ostatniej kolejności zalicza się godziny zajęć uznane za przepracowane na podstawie § 23 ust. 1;
3)  zaliczenie do pensum godzin zajęć na studiach niestacjonarnych  może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe pełne zrealizowanie pensum na studiach stacjonarnych, a nadto przy uwzględnieniu faktu, że wynagrodzenia za prowadzenie zajęć na studiach niestacjonarnych zostaną sfinansowane z przychodów uzyskiwanych na danym Wydziale z tej formy studiów.”;
 
4) załączniki nr 1 (Wzory zakresów obowiązków) oraz nr 2 (Wzory wniosków i sprawozdania związanych z urlopami naukowymi) otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego stanowi złącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Z uwzględnieniem art. 104³ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy, niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 r.

 

 

 
 
Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 lutego 2023 roku, 10:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło