fbpx Zarządzenie nr 51/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 51/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 20 kwietnia 2022 roku

Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574), z uwzględnieniem art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Pracy Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 62/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 14 otrzymuje brzmienie:
㤠14.
Roczny wymiar zajęć dydaktycznych realizowanych przez nauczyciela akademickiego, zatrudnionego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych albo dydaktycznych (pensum dydaktyczne), wynosi:
1) 180 godzin dydaktycznych ‒ dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora albo profesora uczelni,
2) 60 godzin dydaktycznych – dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora wizytującego,
3) 210 godzin dydaktycznych ‒ dla pracownika badawczo-dydaktycznego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora, zatrudnionego na stanowisku adiunkta,
4) 240 godzin dydaktycznych ‒ dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku asystenta,
5) 300 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora albo profesora uczelni,
6) 60 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora wizytującego,
7) 330 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora, zatrudnionego na stanowisku adiunkta,
8) 360 godzin dydaktycznych ‒ dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku: starszego wykładowcy, wykładowcy albo asystenta,
9) 540 godzin dydaktycznych ‒ dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku lektora lub instruktora
‒ przy czym 1 godzina dydaktyczna wynosi 45 minut (godzina obliczeniowa).”;
 
2) w § 15 ust. 2, po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) obniżenia pensum dydaktycznego albo cofnięcia udzielonej zgody na obniżenie pensum dydaktycznego w trybie § 20 ust. 2 nauczycielowi akademickiemu będącemu kierownikiem realizacji projektu albo kierownikiem zespołu badawczego po stronie Uczelni dla projektów realizowanych w konsorcjum – proporcjonalnie do okresu obniżenia albo cofnięcia obniżenia pensum dydaktycznego w danym roku akademickim.”;
 
3) § 20 otrzymuje brzmienie:
㤠20.
1. Rektor, na wniosek dziekana lub dyrektora albo kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, może obniżyć pensum dydaktyczne nauczyciela akademickiego ustalone zgodnie z § 14 i § 15, w przypadku gdy:
1) nauczycielowi zostało powierzone przez Rektora wykonywanie szczególnie ważnych zadań dla Uczelni;
2) nauczyciel pełni funkcję kierowniczą w krajowych lub międzynarodowych organach, instytucjach lub organizacjach;
3) nauczyciel prowadzi wybitną działalność publikacyjną.
2. Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego i po zasięgnięciu opinii dziekana lub dyrektora albo kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, może obniżyć pensum dydaktyczne tego nauczyciela ustalone zgodnie z § 14 i § 15 w przypadku gdy nauczyciel ten kieruje realizacją projektu albo kieruje zespołem badawczym po stronie Uczelni dla projektów realizowanych w konsorcjum projektów badawczych, badawczo-rozwojowych lub dydaktycznych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
3. W przypadku gdy nauczyciel akademicki w okresie, w którym są prowadzone zajęcia dydaktyczne, przestanie wykonywać zadania ważne dla Uczelni albo pełnić funkcję kierowniczą w krajowych lub międzynarodowych organach, instytucjach lub organizacjach, albo przestanie prowadzić wybitną działalność publikacyjną, pensum dydaktyczne tego nauczyciela obniżone na podstawie ust. 1 ustala się ponownie, proporcjonalnie do okresu wykonywania zadań ważnych dla Uczelni, pełnienia funkcji kierowniczej albo prowadzenia wybitnej działalności publikacyjnej.
4. Szczegółowe zasady i tryb obniżania pensum dydaktycznego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 4 do Regulaminu.
5. Wzory wniosków o obniżenie pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, są udostępniane w Portalu Pracownika Uniwersytetu Gdańskiego.”;
 
4) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczyciel akademicki, za zgodą Rektora i po zasięgnięciu opinii dziekana lub dyrektora albo kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, może wykonywać w ramach pensum dydaktycznego zajęcia dydaktyczne w liceum ogólnokształcącym, z którym Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy albo które objęła patronatem.”;
 
5) w § 59 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku urlopów, o których mowa w ust. 1, zaplanowanych na okres powyżej 90 dni, dziekan lub dyrektor albo kierownik jednostki ogólnouniwersyteckiej zasięga w sprawie wniosku nauczyciela o udzielenie urlopu, o którym mowa w ust. 1, opinii rady wydziału lub rady działającej w jednostce ogólnouniwersyteckiej.
4. Dziekan lub dyrektor albo kierownik jednostki ogólnouniwersyteckiej przekazuje wniosek o urlop wraz z dokumentacją oraz opinią, o której mowa w ust. 3, wydaną w przypadku urlopów zaplanowanych na okres powyżej 90 dni, do prorektora właściwego do spraw nauki.”;
 
6) po § 95a dodaje się § 95b w brzmieniu:
㤠95b.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych, o którym mowa § 22 ust. 2 i 3 Regulaminu, powierzonych do prowadzenia w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu na stanowisku badawczo-dydaktycznym wynosi, z uwzględnieniem wymiaru powierzenia godzin ponadwymiarowych wymagającego zgody nauczyciela:
1) 120 godzin dydaktycznych – w roku akademickim 2022/2023;
2) 90 godzin dydaktycznych – w roku akademickim 2023/2024;
3) 60 godzin dydaktycznych – w roku akademickim 2024/2025.
2. W roku akademickim 2022/2023, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, na wniosek nauczyciela akademickiego i za zgodą Rektora, nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych w wymiarze wyższym niż wskazany w ust. 1 pkt 1, jeżeli:
1) kwalifikacje tego nauczyciela związane z jego znaczącymi osiągnięciami badawczymi są niezbędne do prowadzenia zajęć o unikatowym charakterze, oraz
2) powierzenie temu nauczycielowi zajęć w godzinach ponadwymiarowych w zwiększonym wymiarze nie spowoduje pogorszenia sytuacji finansowej wydziału lub jednostki ogólnouniwersyteckiej.
 
7) po załączniku nr 3 dodaje się załącznik nr 4 „Szczegółowe zasady obniżania pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego – tryb wnioskowy” w brzmieniu określonym, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Ilekroć w przepisach Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego jest mowa o „dyrektorze CJO i CWFiS”, należy przez to rozumieć „dyrektora albo kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej”, z wyłączeniem § 19 ust. 1 pkt 6.

 

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 69/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych i uprawniających do obniżenia pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego.

 

§ 5.

Z uwzględnieniem art. 104³ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy, niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, 5 i 6 oraz § 3, które wchodzą w życie z dniem 20 kwietnia 2022 roku.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 kwietnia 2022 roku, 13:03
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło