fbpx Zarządzenie nr 69/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych i uprawniających do obniżenia pensum dydaktycznego... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 69/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 maja 2021 roku
w sprawie projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych i uprawniających do obniżenia pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 5 maja 2021 roku

Na podstawie § 34 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) i  §  20  ust. 2 Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Z zastrzeżeniem § 4, Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego i po zasięgnięciu opinii dziekana lub dyrektora CJO i CWFiS, może obniżyć pensum dydaktyczne nauczyciela akademickiego, który w danym roku akademickim realizuje projekt badawczy, badawczo-rozwojowy lub dydaktyczny finansowany ze źródeł zewnętrznych, zwany dalej „projektem”.
2. Opinia dziekana lub dyrektora CJO i CWFiS powinna uwzględniać analizę sytuacji finansowej wydziału, aby obniżenie pensum dydaktycznego i konieczność wykonywania zajęć dydaktycznych w zastępstwie za nauczyciela akademickiego, którego pensum zostało obniżone, nie powodowały pogorszenia wyniku finansowego wydziału w związku z obciążeniem kosztami z tytułu wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1. Maksymalne obniżenie pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego nie może być wyższe niż 50% pensum dydaktycznego określonego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich zgodnie z § 14 Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, § 3 i § 4, maksymalne liczby godzin dydaktycznych, o które może zostać obniżone pensum dydaktyczne nauczyciela akademickiego, wynoszą odpowiednio, w zależności od wartości realizowanego projektu:
 
1) w przypadku projektu, którego wysokość budżetu w danym roku akademickim wynosi od 80  000 zł do 150 000 zł:
 

Funkcja

w projekcie

Maksymalne obniżenie pensum dydaktycznego
(w godzinach dydaktycznych):

Projekt w ramach Programu Horyzont 2020 / Horyzont Europa  – grant ERC

Pozostałe projekty
w ramach Programu Horyzont 2020 / Horyzont Europa

Inne projekty międzynarodowe

Projekt krajowy

Koordynator
lub kierownik projektu

90

80

60

40

Koordynator
lub kierownik zadania

70

60

40

20

 

2) w przypadku projektu, którego wysokość budżetu w danym roku akademickim wynosi powyżej 150 000 zł do 250 000 zł:

Funkcja

w projekcie

Maksymalne obniżenie pensum dydaktycznego
(w godzinach dydaktycznych):

Projekt w ramach Programu Horyzont 2020 / Horyzont Europa  – grant ERC

Pozostałe projekty w ramach Programu Horyzont 2020 / Horyzont Europa

Inne projekty międzynarodowe

Projekt krajowy

Koordynator
lub kierownik projektu

110

100

80

60

Koordynator
lub kierownik zadania

90

80

60

40

 

3) w przypadku projektu, którego wysokość budżetu w danym roku akademickim wynosi powyżej 250 000 zł:

Funkcja

w projekcie

Maksymalne obniżenie pensum dydaktycznego
(w godzinach dydaktycznych):

Projekt
w ramach Programu Horyzont 2020 / Horyzont Europa  – grant ERC

Pozostałe projekty
w ramach Programu Horyzont 2020 / Horyzont Europa

Inne projekty międzynarodowe

Projekt krajowy

Koordynator
lub kierownik projektu

120

110

100

80

Koordynator
lub kierownik zadania

110

100

80

60

 

§ 3.

W przypadku projektu, którego zasady realizacji, w tym budżet, przewidują wynagrodzenie dla nauczyciela akademickiego za prowadzenie zajęć dydaktycznych w okresie realizacji projektu, Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego i po zasięgnięciu opinii dziekana lub dyrektora CJO i CWFiS oraz bez względu na wysokość budżetu projektu, może obniżyć pensum dydaktyczne nauczyciela pełniącego funkcję kierownika takiego projektu maksymalnie o 50% pensum dydaktycznego określonego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich zgodnie z § 14 Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 4.

Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego i po zasięgnięciu opinii dziekana lub dyrektora CJO i  CWFiS oraz kierownika projektu, może obniżyć pensum dydaktyczne nauczyciela będącego członkiem zespołu realizującego projekt, jeśli nauczyciel uczestniczy w realizacji projektu od  co  najmniej jednego roku akademickiego. W takim przypadku, maksymalne obniżenie pensum dydaktycznego nie może być wyższe niż 50% pensum dydaktycznego określonego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich zgodnie z § 14 Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 89/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 września 2017 roku w  sprawie projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, uprawniających do obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 kwietnia 2022 roku, 11:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło