fbpx Regulamin przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich

Uchwała nr 20/07
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 marca 2007 roku
w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich

Status aktu: obowiązujący
Powiązane hasła: 

 

Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Gdańskim nauczycielom akademickim przyznaje się następujące nagrody:

 1. Coroczne nagrody indywidualne i zespołowe I, II i III stopnia (na zasadach określonych w §§ 2-7 niniejszej uchwały).
 2. Nagrody Rektora z okazji uzyskania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego (określone poniżej w § 8).

§ 2

 1. Nagrody indywidualne i zespołowe I, II i III stopnia dla nauczycieli akademickich przyznawane są za:
 • osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi,
 • twórczy współudział w wykorzystaniu w praktyce wyników pracy naukowej,
 • wynalazki, patenty i wzory użytkowe o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarki i kultury narodowej,
 • kształcenie kadry naukowej,
 • wyróżniające się prace habilitacyjne i doktorskie,
 • konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz wyraźną poprawę wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych,
 • aktywny udział w realizacji procesu wychowawczego, w tym za opiekę naukową nad studenckim ruchem naukowym, a także prowadzenie studentów kształconych w trybie studiów indywidualnych,
 • opracowanie lub wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania i upowszechniania nowych pomocy dydaktycznych,
 • autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się skryptów, podręczników i przewodników metodycznych,
 • opracowanie nowych i nowatorskich programów kształcenia i doskonalenia kadr z wyższym wykształceniem,
 • wyróżniające się wyniki w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi i tworzeniu warsztatu dydaktycznego uczelni.
 1. Nagrody mogą być również przyznawane wybitnym nauczycielom akademickim za całokształt ich osiągnięć naukowych i dydaktycznych.
 2. Nauczycielom akademickim mogą być również przyznawane nagrody za wkład pracy w organach doradczych i opiniodawczych uczelni, jeżeli praca ta jest związana z kształceniem kadr oraz rozwojem i wykorzystaniem osiągnięć nauki.
 3. Nagrody za osiągnięcia wymienione w ust. 1, 2 i 3, w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczestniczenia w pracach zespołu badawczego, mogą być przyznawane także pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.

§ 3

 1. Wysokość nagrody ustala się przy zastosowaniu mnożnika maksymalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku profesora zwyczajnego w uczelni, osoby zatrudnionej w grupie pracowników naukowych, obowiązującego na dzień 30 czerwca roku, w którym zostaje przyznana nagroda.
 2. Wysokość nagrody indywidualnej:
  I stopnia – wynosi dwukrotność stawki,
  II stopnia – jest równa jednej stawce,
  III stopnia – wynosi trzy czwarte stawki.
 3. Wysokość nagrody zespołowej:
  I stopnia – może wynosić do czterokrotności stawki,
  II stopnia – może wynosić do trzykrotności stawki,
  III stopnia – może wynosić do dwukrotności stawki.
 4. Wysokość nagród zespołowych poszczególnych stopni ustalana jest corocznie.
 5. W ramach przyznanej nagrody zespołowej podział pomiędzy członków zespołu uzależniony jest od wkładu pracy poszczególnych osób, z tym, że nagroda przypadająca na jednego członka zespołu nie może przekroczyć wysokości nagrody indywidualnej. Wniosek o przyznanie nagrody powinien uwzględniać wszystkich członków zespołu.

§ 4

W danym roku, z tego samego tytułu, nauczycielowi akademickiemu może być przyznana nagroda indywidualna lub zespołowa ministra albo Rektora, z wyjątkiem nagród określonych w § 1 pkt 2.

§ 5

1. Nagrody Rektora przyznawane są corocznie w październiku za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku ubiegłym, z wyjątkiem nagród określonych w § 1 pkt 2.
2. W danym roku można przyznać pracownikowi tylko jedną nagrodę indywidualną lub zespołową.

§ 6

 1. Z wnioskiem o przyznanie nagród nauczycielom akademickim może występować Rektor. W pozostałych przypadkach, za wyjątkiem wniosków o nagrody Rektora określonych w § 8, wnioski składają dziekani, po zasięgnięciu opinii rady wydziału oraz kierownicy jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych i Dyrektor Biblioteki Głównej.
 2. Wniosek o nagrodę powinien zawierać:
 • imię i nazwisko (imiona i nazwiska) osoby zgłaszanej do nagrody wraz z określeniem posiadanego stopnia i tytułu naukowego oraz zajmowanego stanowiska,
 • określony temat pracy (osiągnięcia), za którą ma być przyznana nagroda,
 • uzasadnienie wniosku, zawierającego omówienie konkretnych efektów danej pracy,
 • proponowaną wysokość nagrody (przy nagrodzie zespołowej również propozycje co do procentowego podziału nagrody między współautorów) oraz ewentualną informację o wysokości nagrody przyznanej dotychczas za tę pracę (osiągnięcie) z innych źródeł,
 • załączniki świadczące o wykonaniu określonej pracy będącej przedmiotem wniosku (publikacja, książka, skrypt itp.).
 1. Do wniosku o nagrodę z tytułu osiągnięć naukowych należy dołączyć wykaz prac kandydata ogłoszonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku ubiegłego, z podaniem miejsca publikacji oraz ilości stron druku.
 2. Do wniosku o nagrodę z tytułu uzyskania doktoratu lub habilitacji należy dołączyć stwierdzenie dziekanatu danego wydziału, faktu i daty nadania stopnia doktora lub zatwierdzenia nadania stopnia doktora habilitowanego.
 3. Wnioski o nagrody należy składać oddzielnie:
  1. dla kandydatów posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
  2. dla pozostałych kandydatów.

§ 7

Wnioski o nagrody należy składać do Działu Kadr w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku, za który ma być przyznana nagroda.

§ 8

W Uniwersytecie Gdańskim przyznaje się nagrody Rektora z okazji uzyskania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, na następujących zasadach:

 1. Nagroda w wysokości 25.000 złotych dla nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora habilitowanego, który uzyska tytuł profesora w okresie do 5 lat po uzyskaniu habilitacji (płatna w dwóch ratach: I rata w wysokości 10.000 złotych wypłacana jest z dniem złożenia wniosku o nadanie tytułu profesora do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, II rata w wysokości 15.000 złotych wypłacana jest po zatwierdzeniu tego wniosku i nadaniu tytułu profesora przez Prezydenta RP. W przypadku uzyskania tytułu profesora po upływie 5 lat od habilitacji nagroda wynosi 20.000 złotych i płatna jak powyżej, w dwóch równych ratach).
 2. Nagroda w wysokości 15.000 złotych dla nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora, który przedłoży rozprawę habilitacyjną w okresie do 7 lat od uzyskania stopnia doktora (płatna w dwóch ratach: I rata w wysokości 5.000 zł wypłacana z dniem wszczęcia przewodu habilitacyjnego przez radę wydziału, II rata w wysokości 10.000 zł wypłacana po nadaniu przez radę jednostki organizacyjnej stopnia doktora habilitowanego).

§ 9

Nauczyciel akademicki, który otrzymał negatywną ocenę kwalifikacyjną lub został ukarany karą dyscyplinarną nie może otrzymać nagrody przed upływem roku od daty oceny lub ukarania.

§ 10

O przyznaniu nagrody Dział Kadr zawiadamia pracownika na piśmie podając tytuł, z którego pracownik otrzymał nagrodę.

§ 11

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 3/R/06 z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie Zasad przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz

 

Subskrybuj RSS - Regulamin przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich