fbpx Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 64/14
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 września 2014 roku
w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący

została zmieniona przez

została ujednolicona przez

została zinterpretowana przez

Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 120 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 1. Uchwała określa zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański, zwany dalej Uczelnią, w tym rodzaje opłat i terminy ich wnoszenia, oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat.
 2. Uchwałę stosuje się do studentów oraz doktorantów, a także do słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów dokształcających i szkoleń, będących:
  1. obywatelami polskimi,
  2. cudzoziemcami kształcącymi się na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), zwanej dalej Ustawą.
 3. Zasady pobierania opłat od cudzoziemców innych niż wymienieni w ust. 2 pkt 2 regulują odrębne przepisy.

 

§ 2

Uniwersytet Gdański pobiera opłaty za kształcenie na studiach oraz za świadczone usługi edukacyjne związane z:

 1. kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,
 2. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce,
 3. prowadzeniem studiów w języku obcym,
 4. prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku,
 5. prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń,
 6. przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.

 

§ 3

 1. Wysokość opłat za kształcenie na studiach oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię ustala Rektor, w drodze zarządzenia, co najmniej trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek Prorektora ds. Rozwoju i Finansów, może zmienić wysokość opłat w okresie krótszym niż trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego. Termin ten nie dotyczy ustalenia przez Rektora wysokości opłat za kursy dokształcające i szkolenia.
 2. Rektor może podwyższyć wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 na kolejny rok akademicki z uzasadnionych przyczyn powodujących rzeczywisty wzrost kosztów kształcenia zgodnie z art. 99 ust. 2 Ustawy. W takim przypadku student lub doktorant jest o tym fakcie informowany z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem i zostanie mu przedłożony do podpisu aneks do umowy określonej w § 4. Wzór aneksu stanowi załącznik nr 7 do uchwały.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, student lub doktorant może odstąpić od umowy.

 

§ 4

 1. Warunki pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat określa umowa między Uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wzory umowy wskazanej w ust. 1 stanowią załączniki do uchwały, odpowiednio:
  1. dla studentów:
   1. studiów stacjonarnych - załącznik nr 1,
   2. studiów niestacjonarnych -załącznik nr 2,
   3. studiów niestacjonarnych rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 – załącznik nr 2a,
  2. dla doktorantów:
   1. studiów stacjonarnych - załącznik nr 3,
   2. studiów niestacjonarnych - załącznik nr 4,
   3. studiów niestacjonarnych rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 – załącznik nr 4a,
  3. dla słuchaczy studiów podyplomowych:
   1. wnoszących opłatę w systemie ratalnym - załącznik nr 5,
   2. wnoszących opłatę w systemie całościowym rocznym lub semestralnym - załącznik nr 6.
 3. Wzory umowy wskazanej w ust. 1 są dostępne w dziekanatach, na Portalu Studenta oraz na stronie internetowej Uczelni.
 4. W celu zawarcia umowy, wskazanej w ust. 1, student lub doktorant jest zobowiązany do stawienia się we właściwym dziekanacie. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć.
 5. Niespełnienie przez studenta lub doktoranta warunku, o którym mowa w ust. 4, może skutkować skreśleniem go odpowiednio z listy studentów lub doktorantów.
 6. Umowę wskazaną w ust. 1 z upoważnienia Rektora zawierają odpowiednio: ze studentem i doktorantem – dziekan lub prodziekan, z słuchaczem studiów podyplomowych – kierownik studiów podyplomowych.
 7. Umowa jest zawierana na przewidywany okres studiów i przestaje obowiązywać z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów bądź utraty statusu studenta, doktoranta lub słuchacza studiów podyplomowych.
 8. W przypadku zmiany przez studenta lub doktoranta formy bądź kierunku studiów Uczelnia zawiera ze studentem lub doktorantem nową umowę. Poprzednia umowa zawarta między Uczelnią a tym studentem lub doktorantem przestaje obowiązywać z dniem zawarcia nowej umowy.

 

§ 5

 1. Studenci i doktoranci przyjęci na studia wnoszą opłaty za świadczone usługi edukacyjne w jednej z niżej wymienionych form i w podanych terminach:

1)   sześć rat

1. rata  - płatna w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 1,

2. rata  - płatna do 15 grudnia,

3. rata - płatna do 15 stycznia,

4. rata  - płatna do 28 lutego,

5. rata  - płatna do 31 marca,

6. rata  - płatna do 30 kwietnia,

albo

2)   jednorazowa opłata semestralna - płatna w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za semestr zimowy oraz do 28 lutego za semestr letni,

albo

3)   jednorazowa opłata roczna - płatna w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

 1. Studenci i doktoranci na wyższym niż pierwszy rok studiów wnoszą opłaty za świadczone usługi edukacyjne w jednej z niżej wymienionych form i w podanych terminach:

1)   sześć rat

1. rata  - płatna do 30 września,

2. rata  - płatna do 31 października,

3. rata - płatna do 30 listopada,

4. rata  - płatna do 28 lutego,

5. rata  - płatna do 31 marca,

6. rata  - płatna do 30 kwietnia,

albo

2)   jednorazowa opłata semestralna – płatna do 30 września za semestr zimowy oraz do 28 lutego za semestr letni,

albo

3)   jednorazowa opłata roczna – płatna do 30 września.

 1. Niewniesienie opłaty w terminie uprawnia Uczelnię do naliczenia odsetek ustawowych.
 2. Studenci i doktoranci rozpoczynający kształcenie mają obowiązek złożenia wraz z umową oświadczenia o wyborze formy płatności, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do uchwały.Wybór formy płatności dotyczy przewidywanego okresu studiów.
 3. Zmiana formy płatności może nastąpić na pisemny wniosek studenta lub doktoranta złożony nie później niż do dnia 20 września kolejnego roku akademickiego. W takim przypadku student lub doktorant zobowiązany jest złożyć nowe oświadczenie, o którym mowa w ust. 4.
 4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego lub obrony rozprawy doktorskiej jest wniesienie w całości odpowiednio przez studenta lub doktoranta do dnia egzaminu lub obrony opłat związanych z odbywaniem studiów oraz za usługi edukacyjne świadczone w tym roku akademickim, niezależnie od wyboru formy płatności w danym roku akademickim.

§ 6

 1. Opłata za usługi edukacyjne związane ze studiami podyplomowymi może być wnoszona w formie opłaty semestralnej, rocznej albo w całości.
 2. Kierownik studiów podyplomowych określa termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1.
 3. Kierownik studiów podyplomowych może wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty, o której mowa w ust. 1 na raty. Słuchacz składa wniosek o rozłożenie opłaty na raty do kierownika studiów podyplomowych nie później niż siedem dni przed terminem wniesienia pierwszej wpłaty.
 4. W uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności z trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej, słuchacz może – nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – złożyć do kierownika studiów podyplomowych wniosek o obniżenie opłaty.
 5. Decyzję, w sprawie, o której mowa w ust. 4, podejmuje Prorektor ds. Kształcenia działający z upoważnienia Rektora, po uzyskaniu opinii kierownika studiów podyplomowych. Od decyzji Prorektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 7

 1. Student lub doktorant może złożyć, nie później niż do dnia 20 września danego roku akademickiego, wniosek odpowiednio do Prorektora ds. Studenckich lub Prorektora ds. Kształcenia o zwolnienie w całości lub w części z opłat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student lub doktorant:
  1. uzyskujący wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
  2. który znalazł się w czasie studiów w trudnej sytuacji materialnej,
  3. wobec którego prawomocnie orzeczono o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.),

może zostać zwolniony w części lub w całości z opłat. Student lub doktorant przyjęty na pierwszy semestr studiów po dniu 20 września w danym roku akademickim składa taki wniosek w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia. Powyższe terminy nie dotyczą tych osób, których niepełnosprawność została prawomocnie stwierdzona po raz pierwszy w trakcie danego roku akademickiego.

 1. Decyzje w indywidualnych sprawach studentów lub doktorantów, o których mowa w ust. 1 podejmują, działający z upoważnienia Rektora, odpowiednio Prorektor ds. Studenckich po uzyskaniu opinii dziekana lub Prorektor ds. Kształcenia po uzyskaniu opinii kierownika studiów doktoranckich uzgodnionej z dziekanem właściwego wydziału. Od decyzji wydanej przez właściwego Prorektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnoszony do Rektora, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 8

 1. Opłaty za usługi edukacyjne są wnoszone przez studenta lub doktoranta jednorazowo w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia właściwej decyzji dziekana, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia poprzedzającego dzień przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia z danego przedmiotu.
 2. Na pisemny wniosek studenta lub doktoranta dziekan może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty opłat za świadczone usługi edukacyjne.
 3. W przypadkach powtarzania semestru lub roku z powodu niezadowalających wyników w nauce student wnosi opłatę za każdy powtarzany przedmiot w semestrze lub roku akademickim, w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora. Łączna opłata za powtarzane przedmioty na studiach niestacjonarnych nie może być wyższa od kwoty semestralnej opłaty za kształcenie na danym kierunku (w przypadku powtarzania semestru) lub jednorazowej opłaty rocznej za kształcenie na danym kierunku (w przypadku powtarzania roku).
 4. Student korzystający z udzielonego przez dziekana zezwolenia na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym z długiem punktowym ECTS wnosi opłatę w wysokości równej iloczynowi wartości punktów ECTS przypadających na niezaliczony przedmiot oraz kosztu jednego punktu ECTS określonego przez Rektora. Łączna opłata za powtarzanie przedmiotów objętych zezwoleniem na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa niż 1200 zł.
 5. Opłatę, o której mowa w ust. 3 i 4 student wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia właściwej decyzji dziekana.
 6. Prorektor ds. Studenckich, po zasięgnięciu opinii dziekana, może zwolnić studenta w części lub w całości z obowiązku wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne. Od decyzji Prorektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora, którego decyzja jest ostateczna.
 7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Prorektor ds. Kształcenia, po zasięgnięciu opinii dziekana oraz kierownika studiów doktoranckich, może zwolnić doktoranta w części lub w całości z obowiązku wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne. Od decyzji Prorektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 9

 1. Jeśli student lub doktorant nie wnosi w ustalonych terminach opłat za kształcenie na studiach oraz za świadczone usługi edukacyjne wzywa się go do wniesienia zaległych opłat w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem skreślenia odpowiednio z listy studentów lub doktorantów oraz skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 2. Wniesienie zaległej opłaty w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 1 zwalnia studenta lub doktoranta z obowiązku zapłaty odsetek za czas opóźnienia.
 3. Wznowienie studiów po skreśleniu z listy studentów lub doktorantów z powodu niewywiązania się z obowiązku terminowego wnoszenia opłat, jest możliwe po uiszczeniu zaległych opłat oraz zwrocie ewentualnych kosztów sądowych poniesionych przez Uczelnię, po zawarciu przez studenta lub doktoranta nowej umowy o warunkach odpłatności za studia.

 

§10

 1. Student lub doktorant rezygnujący ze studiów nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty związanej z odbywaniem studiów, jeśli złoży w terminie 14 dni od dnia złożenia rezygnacji odpowiedni wniosek do kierownika właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej. W pozostałych przypadkach rezygnacji opłata podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca semestru.
 2. Uczelnia zwraca w całości opłaty za kształcenie na studiach wniesione przez studenta lub doktoranta w przypadku:
  1. utraty przez Uczelnię uprawnień do prowadzenia kierunku na określonym poziomie studiów lub studiów doktoranckich,
  2. niewywiązywania się przez Uczelnię ze zobowiązań wynikających z zawartej ze studentem lub doktorantem umowy o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański.
 3. Uczelnia zwraca proporcjonalnie opłaty wniesione za czas do końca semestru, w którym nastąpiło prawomocne skreślenie studenta lub doktoranta odpowiednio z listy studentów lub doktorantów.

 

§ 11

 1. Zwrot opłaty za studia podyplomowe może nastąpić po złożeniu przez słuchacza do kierownika studiów podyplomowych pisemnej rezygnacji z tych studiów wraz z wnioskiem o zwrot tej opłaty – w całości, gdy rezygnacja następuje w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia studiów, lub w części – proporcjonalnie do okresu pozostałego do zakończenia semestru, gdy rezygnacja została złożona po upływie powyższego terminu.
 2. Zwrot opłat za kursy dokształcające oraz szkolenia następuje w całości, gdy rezygnacja z zajęć zostanie złożona do dnia rozpoczęcia kursu lub szkolenia, albo w części, gdy rezygnacja zostanie złożona po rozpoczęciu zajęć - proporcjonalnie do okresu pozostałego do zakończenia kursu lub szkolenia.

 

 

§ 12

Traci moc uchwała nr 56/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, z zastrzeżeniem że dla studentów i doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 utrzymuje się dotychczasową formę opłaty ratalnej za kształcenie oraz za usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu studiów w języku obcym w liczbie ośmiu rat.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z 1 października 2014 roku.

 

z upoważnienia Rektora

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Załączniki

ZałącznikWielkość
Plik Załącznik nr 3: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim26.35 KB
Plik Załącznik nr 1: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone dla studentów studiów stacjonarnych w UG28.47 KB
Plik Załącznik nr 2a: UMOWA o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach oraz za usługi edukacyjne świadczone dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających studia w UG w roku akademickim 2014/201530.49 KB
Plik Załącznik nr 2: UMOWA o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach oraz za usługi edukacyjne świadczone dla studentów studiów niestacjonarnych w UG32.86 KB
Plik Załącznik nr 4: UMOWA o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim świadczone dla doktorantów niestacjonarnych studiów doktoranckich27.67 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 5: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim świadczone dla Słuchaczy studiów podyplomowych wnoszących opłatę w systemie ratalnym57.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 6: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w UG świadczone dla Słuchaczy studiów podyplomowych wnoszących opłatę w systemie całościowym rocznym lub semestralnym63 KB
Plik Załącznik nr 7: Aneks do umowy o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach oraz za usługi edukacyjne w UG16.26 KB
Microsoft Office document icon OŚWIADCZENIE O WYBORZE FORMY PŁATNOŚCI ZA STUDIA W UG38.5 KB
PDF icon Kopia do wydruku405.98 KB
Plik Załącznik nr 4a: UMOWA o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne w UG świadczone dla doktorantów niestacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających studia w UG w roku akademickim 2014/201527.75 KB
PDF icon Annex 7: Annex to the contract conditions for payment for university courses of study and educational services rendered by the University of Gdańsk172.38 KB
PDF icon Resolution No. 64/14109.33 KB
PDF icon Annex 1: CONTRACT regarding conditions for payment for educational services for students of full-time studies at the University of Gdańsk274.78 KB
PDF icon Annex 2 a: CONTRACT regarding conditions for payment for university courses of study and educational services for students of extramural studies at the University of Gdańsk in the 2014/2015 academic year280.01 KB
PDF icon Annex 2: CONTRACT regarding conditions for payment for university courses of study and educational services for students of extramural studies at the University of Gdańsk277.55 KB
PDF icon Annex 3: CONTRACT regarding conditions for payment for educational services rendered to doctoral students in full-time doctoral courses of study at the the University of Gdańsk263.06 KB
PDF icon Annex 4a: CONTRACT regarding conditions for payment for university courses of doctoral study and educational services rendered by the University of Gdańsk to doctoral students of extramural doctoral studies beginning their courses of study in the academi265.45 KB
PDF icon Annex 4: CONTRACT regarding conditions for payment for university courses of doctoral study and educational services rendered by the University of Gdańsk to doctoral students of extramural doctoral studies268.77 KB
PDF icon Annex 5: CONTRACT regarding conditions for payment for educational services at the University of Gdańsk rendered to Participants of postgraduate (non-degree) studies who pay fees in installments115.77 KB
PDF icon Annex 6: CONTRACT regarding conditions for payment for educational services at the University of Gdańsk rendered to Participants of postgraduate (non-degree) studies who pay fees in full, annually, or by semester117.72 KB
Microsoft Office document icon Annex 8: Choice of payment17 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz