fbpx Uchwała nr 32/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 32/17
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 maja 2017 roku
zmieniająca uchwałę nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 120 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość opłat za kształcenie na studiach oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię ustala Rektor, w drodze zarządzenia, co najmniej trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może zmienić wysokość opłat w okresie krótszym niż trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego. Termin ten nie dotyczy ustalenia przez Rektora wysokości opłat za kursy dokształcające i szkolenia.”

2) w § 4 ust. 3-8 otrzymują brzmienie:

„3. Wzory umowy wskazanej w ust. 1 są dostępne w dziekanatach, w systemie teleinformatycznym oraz na stronie internetowej Uczelni.

4. W celu zawarcia umowy wskazanej w ust. 1 student lub doktorant jest zobowiązany do stawienia się we właściwym dziekanacie, a w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów dokształcających i szkoleń – u pracownika zajmującego się obsługą administracyjną tych studiów, kursów lub szkoleń.

5. Umowa między Uczelnią a studentem, osobą przyjętą na studia lub doktorantem jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć.

6. Niespełnienie przez studenta lub doktoranta warunku, o którym mowa w ust. 5, może skutkować skreśleniem go odpowiednio z listy studentów lub doktorantów na zasadach określonych w Ustawie oraz odpowiednio w Regulaminie Studiów UG lub Regulaminie Studiów Doktoranckich UG.

7. Umowę wskazaną w ust. 1, z upoważnienia Rektora, zawierają odpowiednio: ze studentem i doktorantem – dziekan lub prodziekan, ze słuchaczem studiów podyplomowych – kierownik studiów podyplomowych, z uczestnikiem kursu dokształcającego lub szkolenia – kierownik kursu dokształcającego lub szkolenia.

8. Umowa jest zawierana na przewidywany okres studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia i przestaje obowiązywać z mocy prawa z chwilą ich ukończenia bądź utraty statusu studenta, doktoranta, słuchacza studiów podyplomowych albo uczestnika kursu lub szkolenia.”;

3) w § 4 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9.W przypadku zmiany przez studenta lub doktoranta formy bądź kierunku studiów, Uczelnia zawiera ze studentem lub doktorantem nową umowę. Poprzednia umowa zawarta między Uczelnią a tym studentem lub doktorantem przestaje obowiązywać z dniem zawarcia nowej umowy.”;

4) § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Studenci i doktoranci przyjęci na studia wnoszą opłaty za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich prowadzonych w formach niestacjonarnych w jednej z niżej wymienionych form i w podanych terminach:

1) sześć rat:

1. rata – płatna w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 1,

2. rata – płatna do 15 grudnia,

3. rata – płatna do 15 stycznia,

4. rata – płatna do 28 lutego,

5. rata – płatna do 31 marca,

6. rata – płatna do 30 kwietnia,

albo

2) jednorazowa opłata semestralna – płatna w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za semestr zimowy oraz do 28 lutego za semestr letni,

albo

3) jednorazowa opłata roczna – płatna w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

2. Studenci i doktoranci na wyższym niż pierwszy roku studiów wnoszą opłaty, o których mowa w ust. 1, w jednej z niżej wymienionych form i w podanych terminach:

1) sześć rat:

1. rata – płatna do 30 września,

2. rata – płatna do 31 października,

3. rata – płatna do 30 listopada,

4. rata – płatna do 28 lutego,

5. rata – płatna do 31 marca,

6. rata – płatna do 30 kwietnia,

albo

2) jednorazowa opłata semestralna – płatna do 30 września za semestr zimowy oraz do 28 lutego za semestr letni,

albo

3) jednorazowa opłata roczna – płatna do 30 września.”;

5) § 5 ust 6 otrzymuje brzmienie:

„6.Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego lub obrony rozprawy doktorskiej jest wniesienie w całości odpowiednio przez studenta lub doktoranta do dnia egzaminu lub obrony opłat za kształcenie na studiach lub studiach doktoranckich, opłat za usługi edukacyjne świadczone w tym roku akademickim oraz opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu związanego z tokiem studiów.”;

6) § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 4, podejmuje Prorektor ds. Studenckich, działający z upoważnienia Rektora, po uzyskaniu opinii kierownika studiów podyplomowych. Od decyzji Prorektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora, którego decyzja jest ostateczna.”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek studenta lub doktoranta Prorektor ds. Studenckich, działający z upoważnienia Rektora, może zwolnić – w całości lub w części – z obowiązku wnoszenia opłat za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich lub z opłat za świadczone usługi edukacyjne studenta lub doktoranta:

1) który uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym;

2) który znalazł się w czasie studiów lub studiów doktoranckich w trudnej sytuacji materialnej;

3) wobec którego prawomocnie orzeczono o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.  2046 ze zm.).

2. Student lub doktorant składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, do Prorektora ds. Studenckich nie później niż do dnia 20 września roku akademickiego, poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy wniosek. W przypadku, gdy student lub doktorant został przyjęty na studia lub studia doktoranckie po dniu 20 września danego roku, składa wniosek w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia lub studia doktoranckie.

3. Terminy, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą studenta lub doktoranta:

1) który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej w trakcie roku akademickiego,

2) którego niepełnosprawność została prawomocnie stwierdzona po raz pierwszy w trakcie roku akademickiego;

3) ubiegającego się o zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne.

4. Decyzje w indywidualnych sprawach studentów lub doktorantów, o których mowa w ust. 1, podejmuje Prorektor ds. Studenckich, działający z upoważnienia Rektora, po uzyskaniu:

1) opinii dziekana – w przypadku studenta,

2) opinii kierownika studiów doktoranckich uzgodnionej z dziekanem – w przypadku doktoranta.

5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnoszony do Rektora, którego decyzja jest ostateczna.”;

8) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłaty za usługi edukacyjne są wnoszone przez studenta lub doktoranta jednorazowo w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia właściwej decyzji dziekana lub kierownika studiów doktoranckich, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia poprzedzającego dzień przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia z danego przedmiotu.”;

9) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku powtarzania semestru lub roku z powodu niezadowalających wyników w nauce, student wnosi opłatę za każdy powtarzany przedmiot w semestrze lub roku akademickim, w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora. Łączna opłata za powtarzane przedmioty nie może być wyższa:

1) niż 2500 zł – w przypadku studiów stacjonarnych;

2) od kwoty semestralnej opłaty za kształcenie na danym kierunku (w odniesieniu do powtarzania semestru) lub jednorazowej opłaty rocznej za kształcenie na danym kierunku (w odniesieniu do powtarzania roku) – w przypadku studiów niestacjonarnych.”;

10)  w § 8a dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Prorektor ds. Studenckich, działający z upoważnienia Rektora, może zwolnić – po zasięgnięciu opinii dziekana – osobę, o której mowa w ust. 1, na jej wniosek, w części lub w całości z obowiązku wnoszenia opłaty za usługę edukacyjną związaną z potwierdzaniem efektów uczenia się. Od decyzji wydanej przez Prorektora ds. Studenckich służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora, którego decyzja jest ostateczna.”;

11) uchyla się § 8b;

12) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Student lub doktorant rezygnujący ze studiów nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty związanej z odbywaniem studiów, jeśli złoży w terminie 14 dni od dnia złożenia rezygnacji odpowiedni wniosek do kierownika właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej. W pozostałych przypadkach rezygnacji, opłata podlega zwrotowi:

1) proporcjonalnie do liczby tygodni pozostałych do końca semestru lub roku po dniu złożenia rezygnacji przez studenta lub doktoranta – w odniesieniu do studiów stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz studiów niestacjonarnych (wieczorowych);

2) proporcjonalnie do liczby zjazdów pozostałych do końca semestru lub roku po dniu złożenia rezygnacji przez studenta lub doktoranta – w odniesieniu do studiów niestacjonarnych.”;

13) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku skreślenia studenta lub doktoranta odpowiednio z listy studentów lub listy doktorantów, opłaty wniesione przez studenta lub doktoranta podlegają zwrotowi:

1) proporcjonalnie do liczby tygodni pozostałych do końca semestru lub roku po dniu złożenia rezygnacji przez studenta lub doktoranta – w odniesieniu do studiów stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz studiów niestacjonarnych (wieczorowych);

2) proporcjonalnie do liczby zjazdów pozostałych do końca semestru lub roku po dniu złożenia rezygnacji przez studenta lub doktoranta – w odniesieniu do studiów niestacjonarnych.”;

14) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwrot opłaty za studia podyplomowe może nastąpić po złożeniu przez słuchacza do kierownika studiów podyplomowych pisemnej rezygnacji z tych studiów wraz z wnioskiem o zwrot tej opłaty – w całości, gdy rezygnacja następuje w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia studiów, lub w części – proporcjonalnie do liczby zjazdów pozostałych do zakończenia semestru lub roku, gdy rezygnacja została złożona po upływie powyższego terminu.

2. Zwrot opłat za kursy dokształcające oraz szkolenia następuje w całości, gdy rezygnacja z kursu lub szkolenia zostanie złożona do dnia rozpoczęcia kursu lub szkolenia, albo w części, gdy rezygnacja zostanie złożona po rozpoczęciu zajęć – proporcjonalnie do liczby spotkań pozostałych do zakończenia kursu lub szkolenia.”.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku934.42 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz