fbpx Uchwała nr 47/16 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 47/16
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
24 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) oraz § 120 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. ze zm., uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1)        § 8a otrzymuje brzmienie:

„1.Opłata za usługę edukacyjną związaną z potwierdzaniem efektów uczenia się jest wnoszona przez osobę ubiegająca się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia takich efektów. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku procesu potwierdzania efektów uczenia się.

2.  Wysokość opłaty jest obliczana przez konsultanta, o którym mowa w uchwale nr 28/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, w następujący sposób:

1)  opłata za zaliczenie wszystkich zajęć związanych z przedmiotem o wartości do trzech punktów ECTS jest równa sześciokrotnemu kosztowi jednego punktu ECTS, określonemu przez Rektora;

2)  opłata za zaliczenie wszystkich zajęć związanych z przedmiotem o wartości ponad 3 punkty ECTS wzrasta – za każdy dodatkowy punkt ECTS – o kwotę odpowiadającą połowie kosztu jednego punktu ECTS, określonego przez Rektora;

3)  opłata za zaliczenie zajęć związanych z każdym kolejnym przedmiotem o wartości do trzech punktów ECTS jest równa trzykrotnemu kosztowi jednego punktu ECTS, określonemu przez Rektora;

4)  opłata za zaliczenie zajęć związanych z każdym kolejnym przedmiotem o wartości ponad 3 punkty ECTS wzrasta – za każdy dodatkowy punkt ECTS – o kwotę odpowiadającą połowie kosztu jednego punktu ECTS, określonego przez Rektora.

3.  Opłata jest wnoszona najpóźniej do zakończenia etapu procesu weryfikacji i potwierdzania efektów uczenia się, o którym mowa w § 8 uchwały nr 28/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

4.  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia jest zobowiązana do zawarcia z Uniwersytetem umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z przeprowadzeniem potwierdzania efektów uczenia się dla kandydatów na studia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

5.  Umowę wskazaną w ust. 4, z upoważnienia Rektora, zawiera dziekan lub prodziekan właściwego wydziału.”;

2)      dodaje się załącznik nr 12 – wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z przeprowadzeniem potwierdzenia efektów uczenia się dla kandydatów na studia, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Przewodniczący Senatu UG
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz