fbpx Uchwała nr 25/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 25/18
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
24 maja 2018 roku
zmieniająca uchwałę nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) oraz § 120 ust. 1 w zw. z ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rektor może podwyższyć wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, na kolejny rok akademicki z uzasadnionych przyczyn powodujących rzeczywisty wzrost kosztów kształcenia zgodnie z art. 99 ust. 2 Ustawy. W takim przypadku student lub doktorant jest o tym fakcie informowany z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem i zostanie mu przedłożony do podpisu aneks do umowy określonej w § 4. Wzór aneksu stanowi załącznik nr 7 oraz 7a do uchwały."

2) ustala się brzmienie załącznika nr 7 „Aneks do umowy o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach oraz za usługi edukacyjne w UG”, jak w załączniku do niniejszej uchwały;

3) wprowadza się załącznik nr 7a „Aneks do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich / o warunkach odpłatności za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla doktorantów niestacjonarnych studiów doktoranckich” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz