fbpx Uchwała nr 37/16 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 37/16
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 września 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 120 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do zarządzenia 73/R/16 Rektora UG z dnia 17 sierpnia 2016 r., ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12, po ust. 2, dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Doktorantowi, który przed dniem 1 października 2016 r. zawarł z Uczelnią umowę wskazaną w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały, na podstawie:

1) zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 102/R/13 z dnia 8 listopada
2013 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim świadczone uczestnikom stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich, albo

2) uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

– w przypadku udzielenia mu zgody na powtarzanie przedmiotu albo studiowanie dodatkowego przedmiotu nieobjętego planem studiów doktoranckich, zostaje przedłożony do podpisu aneks do umowy, którego wzór określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały. W takim przypadku, doktorant może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.”;

2) załączniki nr 1, 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały;

3) dodaje się załącznik nr 11 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (załączniki nr 1 i 2 do uchwały nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 2014 r. ze zm.), które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2016 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
Plik Załącznik nr 1: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla studentów studiów stacjonarnych27.83 KB
Plik Załącznik nr 2: UMOWA o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla studentów studiów niestacjonarnych28.27 KB
Plik Załącznik nr 3: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich26.05 KB
Plik Załącznik nr 4: UMOWA o warunkach odpłatności za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla doktorantów niestacjonarnych studiów doktoranckich27 KB
Plik Załącznik nr 11: Aneks do umowy26.59 KB
PDF icon Kopia do wydruku230.37 KB
Plik Annex 1: CONTRACT concerning conditions for payment for educational services rendered by the University of Gdańsk to full-time students23.99 KB
Plik Annex 3: CONTRACT concerning conditions for payment for educational services rendered by the University of Gdańsk to doctoral students of full-time courses of doctoral study23.81 KB
Plik Annex 4: CONTRACT on conditions for payment for extramural university courses of doctoral study and educational services rendered by the University of Gdańsk to doctoral students of extramural doctoral studies25.18 KB
Plik Annex 11: Annex to the Contract concerning conditions for payment for educational services rendered by the University of Gdańsk to doctoral students attending full-time doctoral courses of study/ concerning conditions for payment for extramural doctoral c25.12 KB
Plik Resolution No. 37/1617.46 KB
Plik Annex 2: CONTRACT concerning conditions for payment for extramural university courses of study and educational services rendered by the University of Gdańsk to extramural students24.75 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz