fbpx Uchwała nr 28/16 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 28/16
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 120 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik nr 1 do uchwały nr 49/15 Senatu UG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunki pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat określa umowa między Uczelnią a studentem, osobą przyjętą na studia albo inną osobą wymienioną w § 1 ust. 2 bądź umowa między Uczelniąa słuchaczem studiów podyplomowych albo uczestnikiem kursu dokształcającego lub szkolenia oraz podmiotem trzecim finansującym świadczenie przez Uczelnię usług edukacyjnych na rzecz słuchacza albo uczestnika, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”;

2)      w § 4 ust. 2 pkt 3 lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

„c) w przypadku, gdy opłata wnoszona w systemie ratalnym jest finansowana ze środków podmiotu trzeciego – załącznik nr 5a,

d) w przypadku, gdy opłata wnoszona w systemie całościowym, rocznym lub semestralnym, jest finansowana ze środków podmiotu trzeciego – załącznik nr 6a;”;

3)      § 4 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dla uczestników kursów dokształcających i szkoleń:

a)      wnoszących opłatę ze środków własnych – załącznik nr 9,

b)      w przypadku, gdy wnoszona opłata jest finansowana ze środków podmiotu trzeciego – załącznik nr 9a.”;

4)      § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Niespełnienie przez studenta lub doktoranta warunku, o którym mowa w ust. 4, może skutkować skreśleniem go odpowiednio z listy studentów lub doktorantów na zasadach określonych w Ustawie oraz odpowiednio w Regulaminie Studiów UG lub Regulaminie Studiów Doktoranckich UG.”;

5)      § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku powtarzania przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce doktorant wnosi opłatę za każdy powtarzany przedmiot w wysokości równej iloczynowi wartości punktów ECTS przypadających na niezaliczony przedmiot oraz kosztu jednego punktu ECTS określonego przez Rektora. Łączna opłata za powtarzanie przedmiotów w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa niż 1900 zł.”;

6)      w § 8 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.Opłatę, o której mowa w ust. 3 i 4, student wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia właściwej decyzji dziekana. Opłatę, o której mowa w ust. 5, doktorant wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia właściwej decyzji kierownika studiów doktoranckich.”;

7)      dodaje się załączniki nr 5a, 6a i 9a w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 pkt. 4-6, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2016 roku.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Załącznik 5a: MOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem studiów podyplomowych, finansowane w systemie całościowym, rocznym lub semestralnym, słuchaczowi ze środków podmiotu trzeciego83 KB
Microsoft Office document icon Załącznik 6a: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem studiów podyplomowych, finansowane w systemie ratalnym słuchaczowi ze środków podmiotu trzeciego62.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik 9a: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański, związane z prowadzeniem kursów dokształcających lub szkoleń, finansowane uczestnikowi kursu lub szkolenia ze środków podmiotu trzeciego78.5 KB
PDF icon Kopia do wydruku349.07 KB
Plik Resolution No. 28/1611.31 KB
Plik CONTRACT concerning conditions for payment of educational services rendered by the University of Gdańsk for postgraduate (non-degree) studies financed for the participant in total, annually, or by the semester with funds from a third party28.01 KB
Plik CONTRACT concerning conditions for payment of educational services rendered by the University of Gdańsk for postgraduate (non-degree) studies financed in installments for the participant with funds from a third party27.37 KB
Plik CONTRACT concerning conditions for payment of educational services rendered by the University of Gdańsk for training courses financed for the participant with funds from a third party27 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz