fbpx Zarządzenie nr 134/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie obniżania lub zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim studentów i doktorantów | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 134/R/16
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
16 grudnia 2016 roku
w sprawie obniżania lub zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim studentów i doktorantów

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842) oraz § 41 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2008 r. ze zm., zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat określa uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku ze zm.

 

§ 2.

Zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 1 – student lub doktorant może złożyć, nie później niż do dnia 20 września danego roku akademickiego, wniosek do Prorektora ds. Studenckich o zwolnienie w całości lub w części z opłat za świadczone usługi edukacyjne. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

1.      Decyzje w indywidualnych sprawach studentów lub doktorantów, o których mowa w § 1, podejmuje Prorektor ds. Studenckich po uzyskaniu opinii dziekana.

2.      Dziekan opiniuje wniosek studenta lub doktoranta na druku stanowiącym załącznik n r 2 do niniejszego zarządzenia.

3.      Wzory decyzji Prorektora ds. Studenckich, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4.      Od decyzji wydanej przez Prorektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnoszony do Rektora, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz