fbpx Zarządzenie nr 72/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników UG w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 72/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników UG w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 72/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 maja 2021 roku
w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników UG w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018  r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. W czasie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów w Uniwersytecie Gdańskim obowiązują zasady bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym. W  okresie pandemii obowiązują dodatkowo szczególne wymogi bezpieczeństwa określone niniejszym zarządzeniem oraz zasady określone przez poszczególne wydziały i ogólnouniwersyteckie jednostki organizacyjne.
2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu użyte zostało pojęcie:
 
1) kwarantanna – należy przez to rozumieć odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i  wysoce zakaźnych;
2) izolacja w warunkach domowych – należy przez to rozumieć odosobnienie osoby chorej z  przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
3) praca zdalna – należy przez to rozumieć wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.

 

§ 2.

Zasady bezpieczeństwa w budynkach UG obejmujące powierzchnie ogólnodostępne (np.  hole, korytarze, toalety):
1) Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.
2) Osoby przebywające na terenie UG powinny zachować odstęp minimum 1,5 m od innych ludzi.
3) W przestrzeniach wspólnych budynków uczelni (np. hole, korytarze, schody, toalety itp.) oraz jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba należy założyć maseczkę ochronną zakrywająca nos i usta.
4) Z windy, w tym samym czasie, nie powinno korzystać więcej osób niż liczba wskazana przez administratora budynku.

§ 3.

Zasady bezpieczeństwa w budynkach UG obejmujące powierzchnie dydaktyczne:
1) Miejsca do siedzenia w salach dydaktycznych należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
2) W przypadku prac laboratoryjnych oraz zajęć organizowanych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, stanowiska pracy powinny być zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić 2-metrowy odstęp pomiędzy osobami lub zmniejszyć liczebność grupy albo, jeśli to nie jest możliwe, obowiązkowo zasłaniać usta i nos.
3) Drzwi (niebędące drzwiami przeciwpożarowymi), do wszystkich pomieszczeń po których poruszają się studenci, doktoranci i pracownicy, o ile to możliwe, powinny być otwarte.
4) Biorąc pod uwagę, że wirus  SARS-CoV-2 szczególnie łatwo rozprzestrzenia się w pomieszczeniach zamkniętych oraz przy dłuższej ekspozycji zbiorowej, w celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, zaleca się organizację zajęć w pomieszczeniach zapewniających regularne ich wietrzenie pomiędzy zajęciami.
5) Używany podczas zajęć lub pracy sprzęt powinien być regularnie dezynfekowany. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.
6) Zajęcia z wychowania fizycznego oraz egzaminy certyfikowane odbywają się w oparciu o odrębne przepisy.

 

§ 4.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa:
1) Pracownicy, doktoranci i studenci powinni być poinstruowani odnośnie zasad dotyczących reżimu sanitarnego podczas realizacji zajęć lub prac. Powinni być oni ponadto dodatkowo pouczeni przez przełożonych o konieczności przestrzegania wszelkich zasad bhp i ppoż.
2) Nie mogą podejmować pracy oraz uczestniczyć w zajęciach w budynkach UG pracownicy, doktoranci i  studenci, którzy:
 
a) są chorzy na COVID-19,
b) przebywają w domu z osobą, która otrzymała informację o konieczności odbycia izolacji w warunkach domowych,
c) są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
d) są skierowani na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej i nie otrzymali jeszcze jego wyniku.
 
3) Spotkania wymagające obecności większej ilości osób powinny odbywać się przez tele lub wideokonferencje. Jeżeli spotkanie z fizycznym udziałem pracowników jest bezwzględnie konieczne, należy ograniczyć liczbę uczestników i zapewnić zachowanie między nimi bezpiecznej odległości.
4) Przełożony powinien ustalić zasady pracy zdalnej dla podległych pracowników, celem zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych na wypadek wystąpienia zachorowań.

 

§ 5.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy lub nauki:
1) Jeżeli pracownik, doktorant lub student przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy lub nauki, odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrowej odległości od innych osób.
2) W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy medycznej, pracownik, doktorant lub student powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i skorzystać z porady medycznej.
3) W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe.
 
 
§ 6.
 
1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu telefonicznie lub mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2 lub skierowaniu na izolację lub kwarantannę.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zobowiązany jest przekazać informację o chorobie pracownika lub kwarantannie bez zbędnej zwłoki na adres mailowy koronawirus@ug.edu.pl.
3. Obowiązek poinformowania o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2 lub skierowaniu na kwarantannę dotyczy również doktorantów, studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Informacja powinna być przekazana odpowiednio właściwemu:
 
1) dyrektorowi szkoły doktorskiej – w przypadku doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej;
2) kierownikowi studiów doktoranckich – w przypadku uczestników studiów doktoranckich;
3) kierownikowi jednostki dydaktycznej – w przypadku studentów;
4) kierownikowi jednostki organizacyjnej – w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych.
 
4. Dyrektorzy i kierownicy, o których mowa wyżej, zobowiązani są przekazać informacje o każdym zaistniałym przypadku bez zbędnej zwłoki na adres koronawirus@ug.edu.pl.
5. Wymieniona skrzynka jest zarządzana przez Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia. Wiadomości przychodzące na skrzynkę są automatycznie przekierowywane do Biura Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka na adres: ryzyko@ug.edu.pl. Informacja zbiorcza ze skrzynki koronawirus@ug.edu.pl w postaci zestawień jest przesyłana wyznaczonym kompetencyjnie pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 7.

1. W związku z wdrożonymi obostrzeniami wprowadza się ograniczenie w zakresie bezpośredniego dostępu osób trzecich do obiektów Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 3. Dostęp do budynków Uczelni jest możliwy dla osób trzecich, po wcześniejszym uzgodnieniu (w  formie mailowej lub telefonicznej), z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych.
2. Kanclerz, dziekani, dyrektor Biblioteki Głównej oraz dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich stosują wdrożone ograniczenia w zakresie podlegających im obiektów UG.
3. Ograniczenie dostępu do obiektów Uczelni, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy działań służb alarmowych (np. pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe, energetyczne itp.).
4. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie zdalnej. Dziekan, dyrektor szkoły doktorskiej lub kierownik studiów podyplomowych może zezwolić na prowadzenie zajęć oraz przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów, których realizacja w budynkach dydaktycznych UG jest niezbędna dla uzyskania założonych efektów uczenia się i ich weryfikacji .
5. W obiektach Uczelni w okresie zagrożenia Covid-19 zakazuje się udostępniania powierzchni nowym osobom fizycznym lub prawnym, bez zgody Kanclerza.
6. Zajęcia sportowe przygotowujące do udziału w AMP i IMP AZS mogą być realizowane w  obiektach UG - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
7. Od 15 maja br. zajęcia sportowe dla grup zorganizowanych mogą odbywać się na świeżym powietrzu. Od 1 czerwca br. dopuszcza się realizację zajęć sportowych wewnątrz obiektów (bez udziału publiczności).
8. Formy aktywności kulturalnej ACK mogą być realizowane w obiektach UG z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących działalności artystycznej.

 

§ 8.

Dodatkowo wprowadza się niżej wymienione zalecenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
1. Wytyczne dotyczące pracy nauczycieli akademickich:
 
1) W budynkach wydziałów oraz jednostek ogólnouniwersyteckich pracownicy, doktoranci i studenci danej jednostki mogą przebywać za zgodą dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej.
2) Na terenie UG mogą pracować również komisje oraz inne zespoły zwołane za zgodą Rektora, właściwego prorektora, dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej.
3. Za organizację pracy pracowników i doktorantów odpowiada właściwy dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej.
 
2. Wytyczne dotyczące pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
 
1) Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi pracują zgodnie z Regulaminem Pracy, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności wynikających z niniejszego zarządzenia.
2) Kierownicy jednostek administracji centralnej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, mogą ustalać zasady organizacji pracy w innych godzinach lub w innej formie niż wynika to z Regulaminu Pracy i informują o tym przełożonego wyższego szczebla.
3) W uzasadnionych przypadkach pracownicy administracji zatrudnieni na wydziale lub w jednostkach ogólnouniwersyteckich mogą wnioskować odpowiednio do dziekana lub dyrektora jednostki o ustalenie pracy w innych godzinach lub w innej formie.

 

§ 9.

1. W Uczelni możliwe jest świadczenie pracy zdalnej w okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych.
2. Przyjęte rozwiązanie dotyczy tylko przypadków, w których osoby objęte izolacją w warunkach domowych przechodzą chorobę bezobjawowo lub stosunkowo łagodnie i mogą świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej.
3. Podjęcie pracy podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych jest możliwe na wniosek pracownika oraz po zaakceptowaniu przez niego zasad określonych w § 10.
 
 
 
§ 10.
1. Praca zdalna może być wykonywana jeżeli pracownik:
 
1) jest zdolny do pracy, a rodzaj pracy wynikający z zakresu obowiązku umożliwia realizację zadań w formie zdalnej;
2) ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do skutecznego wykonywania pracy zdalnej;
3) uzyska zgodę bezpośredniego przełożonego.
 
2. Praca zdalna może być wykonywana w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. W celu ochrony informacji poufnych i tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy UG i danych osobowych, praca zdalna może być wykonywana wyłącznie z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych (w tym danych osobowych) przyjętych na Uniwersytecie Gdańskim.
4. Zadania do wykonania w ramach pracy zdalnej zleca pracownikowi jego bezpośredni przełożony w standardowych godzinach pracy zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy.
5. Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do bieżącej kontroli merytorycznej pracownika świadczącego pracę zdalną. 

§ 11.

1. Pracownik skierowany na kwarantannę lub izolację w warunkach domowych zwraca się za pośrednictwem poczty elektronicznej do bezpośredniego przełożonego z wnioskiem o zgodę na pracę zdalną w okresie odpowiadającym terminowi przebywania na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych (o  treści zgodnej z załącznikiem nr  1).
2. W przypadku wyrażenia przez bezpośredniego przełożonego zgody na wykonywanie pracy zdalnej, informuje on o tym pracownika za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem o treści zgodnej z załącznikiem nr 2) oraz Centrum Spraw Pracowniczych (na adresy mailowe: place@ug.edu.plkadry@ug.edu.pl).
3. Jeżeli bezpośredni przełożony nie wyraża zgody na pracę podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, informuje o tym pracownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 12.

1. Pracownik jest zobowiązany poinformować za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośredniego przełożonego oraz Centrum Spraw Pracowniczych (na adresy e- mail wskazane w § 11 ust. 2) o skróceniu lub przedłużeniu kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych.
2. Za czas pracy w trakcie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych przysługuje pracownikowi wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym w Uczelni Regulaminem wynagradzania.
 
 
§ 13.

Nadzór nad postanowieniami niniejszego zarządzenia sprawują: Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, Kanclerz, dziekani i dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich UG.

 

§ 14.

Traci moc zarządzenie nr 29/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników UG w okresie zagrożenie wirusem SARS-CoV-2.

 

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 października 2021 roku, 7:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło