fbpx Zarządzenie nr 138/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zasad wykonywania pracy zdalnej w UG w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 138/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 września 2021 roku
w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zasad wykonywania pracy zdalnej w UG w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 30 września 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018  r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. W czasie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów w Uniwersytecie Gdańskim obowiązują zasady bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym. W okresie pandemii aktualne pozostają szczególne wymogi bezpieczeństwa określone niniejszym zarządzeniem oraz zasady określone przez poszczególne wydziały i ogólnouniwersyteckie jednostki organizacyjne.
2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu użyte zostało pojęcie: 
 
1) kwarantanna – należy przez to rozumieć odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i  wysoce zakaźnych;
2) izolacja w warunkach domowych – należy przez to rozumieć odosobnienie osoby chorej z  przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
3) praca zdalna – należy przez to rozumieć wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.

 

§ 2.

Ogólne zasady bezpieczeństwa w budynkach UG:
1) Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.
2) W przestrzeniach wspólnych budynków uczelni należy założyć maseczkę ochronną zakrywającą nos i usta.
3) W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, zaleca się organizację zajęć w pomieszczeniach zapewniających regularne ich wietrzenie pomiędzy zajęciami.

 

§ 3.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa:
1) Nie mogą podejmować pracy oraz uczestniczyć w zajęciach w budynkach UG pracownicy, doktoranci i  studenci, którzy:
 
a) są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
b) są skierowani na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej i nie otrzymali jeszcze jego wyniku.
 
2) Jeżeli pracownik, doktorant lub student przejawia objawy choroby zakaźnej, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy lub nauki, odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrowej odległości od innych osób.
3) W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy medycznej, pracownik, doktorant lub student powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i skorzystać z porady medycznej.
4) W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe.

 

§ 4.

1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu telefonicznie lub mailowo o skierowaniu na kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
2. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności dla doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych jest dokument potwierdzający skierowanie na kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.

 

§ 5.

Dodatkowo wprowadza się niżej wymienione zalecenia:
1) Pracownicy UG pracują zgodnie z Regulaminem Pracy, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności wynikających z niniejszego zarządzenia.
2) Kierownicy jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, mogą dostosować warunki bezpieczeństwa sanitarnego do aktualnej sytuacji epidemicznej i informują o tym przełożonego wyższego szczebla.

 

§ 6.

1. W Uczelni możliwe jest świadczenie pracy zdalnej przez pracowników oraz doktorantów w okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych.
2. Przyjęte rozwiązanie dotyczy tylko przypadków kiedy osoby przechodzą chorobę bezobjawowo lub stosunkowo łagodnie i mogą świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej.
3. Podjęcie pracy podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych jest możliwe na wniosek pracownika oraz gdy praca zdalna może być realizowana jeżeli pracownik lub doktorant:
 
1) jest zdolny do pracy, a rodzaj pracy wynikający z zakresu obowiązku umożliwia realizację zadań w formie zdalnej;
2) ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do skutecznego wykonywania pracy zdalnej;
3) uzyska zgodę bezpośredniego przełożonego.
 
4. Praca zdalna może być wykonywana w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. W celu ochrony informacji poufnych i tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy UG i danych osobowych, praca zdalna może być wykonywana wyłącznie z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych (w tym danych osobowych) przyjętych na Uniwersytecie Gdańskim.
6. Zadania do wykonania w ramach pracy zdalnej zleca pracownikowi jego bezpośredni przełożony w standardowych godzinach pracy zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy.
7. Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do bieżącej kontroli merytorycznej pracownika lub doktoranta  świadczącego pracę zdalną.

 

§ 7.

1. Pracownik skierowany na kwarantannę lub izolację w warunkach domowych zwraca się za pośrednictwem poczty elektronicznej do bezpośredniego przełożonego z wnioskiem o zgodę na pracę zdalną w okresie odpowiadającym terminowi przebywania na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych (o  treści zgodnej z załącznikiem nr  1).
2. W przypadku wyrażenia przez bezpośredniego przełożonego zgody na wykonywanie pracy zdalnej, informuje on o tym pracownika za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem o treści zgodnej z załącznikiem nr 2) oraz Centrum Spraw Pracowniczych (odpowiednio na adresy mailowe: place@ug.edu.pl i kadry@ug.edu.pl).
3. Jeżeli bezpośredni przełożony nie wyraża zgody na pracę podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, informuje o tym pracownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Doktorant skierowany na kwarantannę lub izolację w warunkach domowych zwraca się do jednostki zlecającej prowadzenie zajęć, o wyrażenie zgody, na realizację obowiązków dydaktycznych ze studentami w formie zdalnej.

 

§ 8.

1. Pracownik jest zobowiązany poinformować za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośredniego przełożonego oraz Centrum Spraw Pracowniczych (na adresy e- mail wskazane w § 7 ust. 2) o skróceniu lub przedłużeniu kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych. W przypadku doktorantów informację taką przedstawia się w jednostce zlecającej prowadzenie zajęć dydaktycznych.
2. Za czas pracy w trakcie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych przysługuje pracownikowi wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym w Uczelni Regulaminem wynagradzania.

 

§ 9.

Nadzór nad postanowieniami niniejszego zarządzenia sprawują: Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, Kanclerz, dziekani, dyrektorzy szkół doktorskich i dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich UG.

 

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 72/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z 10 maja 2021 roku w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników UG w okresie zagrożenie wirusem SARS-CoV-2.

 

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

/-/

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 marca 2022 roku, 12:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło